Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Po siedmiu latach od wielkiego upadku...
  Nadesłane przez: Szuko, 2001-10-30, godz. 23:55:58
Najnowsze ami-wie?ci jako? nie chc? wci?? byc pozytywnie prze?omowe, wiec coraz cz??ciej obok (albo i zamiast) Amigi pojawia si? pecet, którego amigowcy tak si? brzydz?, ?e a? najcz??ciej u?ywaj?. Szuko nades?a? nam w?a?nie swoje rozwa?ania na kontrowersyjny od wieków ju? niemal temat: "amiga, pecet, rulez, nie rulez"... Lekturujcie, komentujcie. Zbie?no?c dat przypadkowa, cho? nas mocno rozbawi?a.

"Amiga to kultowy komputer, który w dodatku jest najlepszy!" - tak mogli zakrzykn?? amigowcy jeszcze w 1992 roku. "Amiga to kultowy komputer, którego nie nale?y miesza? z b?otem" - tak co najwy?ej zakrzykn?? mog? dzi?.

Amigowe spo?ecze?stwo zawsze cechowa?a jaka? taka dziwna nienawi?? do innych "nacji", a w szczególno?ci do pecetów. Szczególnie nasili?a si? ona w latach dziewi??dziesi?tych, kiedy by?o ju? wida?, ?e Amiga wi?kszych szans na podbój ?wiata ju? raczej nie ma. Zreszt?, moim skromnym zdaniem, przy chorej polityce jej w?a?cicieli i charakterze wybitnie "growym", nigdy nie takiej szansy nie mia?a.

?rodowiska biznesowe Amig? zawsze mia?y w g??bokim powa?aniu, dla nich od zawsze liczy? si? pecet no, ewentualnie jeszcze Mac, a w pewnym okresie i Atari ST. Amiga by?a d?ugo kojarzona z zabawk? do gier, a zreszt? czy mog?o by? inaczej, je?li nie da?o si? jej prosto pod??czy? do popularnego sprz?tu (cho?by monitora SVGA) a najwa?niejszej rzeczy, czyli odpowiedniego oprogramowania - by?o jak na lekarstwo. To wszystko (no, mo?e za wyj?tkiem powa?nego software'u, którego jak nie by?o, tak nie ma) zmieni?o si? dopiero w 1991, wraz z wprowadzeniem Amigi 3000. Ale by?o ju? za pó?no. Amiga 3000 wbrew pozorom taka supernowoczesna wcale nie by?a. Kontroler SCSI, w którym nie zaimplementowano wielu rozkazów, bezproblemowo wspó?pracowa? z nielicznymi jedynie urz?dzeniami. Procesor 68030/25 móg? od biedy konkurowa? z intelowskimi 80486/33, ale by? dro?szy. Ko?ci graficzne przy próbie wy?wietlenia wi?cej ni? kilku kolorów m?czy?y si? straszliwie. A tak zachwalany przez wielu standard Zorro III nie by? znacz?co lepszy (pomijaj?c Autoconfig) od istniej?cej ju? pecetowej EISY (tu i tu teoretyczny transfer szyny wynosi? ok. 33 MB/sekund?. A praktyczny - wadomo...). Owszem, w studiach telewizyjnych Amiga znalaz?a swoj? nisz? z powodu niez?ego d?wi?ku i ko?ci graficznych, które z racji, o ironio, zaprojektowania pod k?tem gier, doskonale radzi?y sobie z obrazem w PAL/NTCS. Do tego prostota u?ywania Genlocków i wszelkie scrollingi i napisy by?y swego czasy "made in Amiga".

W 1994 Commodore zbankrutowa?o, zamykaj?c jednocze?nie szans? Amigi na opanowanie wi?kszej cz??ci rynku. Kolejny w?a?ciciel, ESCOM, próbowa? co prawda wskrzesi? lini? A1200 i A4000, ale zdecydowanie zabrak?o zdecydowanych dzia?a? oraz pieni?dzy. Mimo, ?e "przyjació?ki" sprzedawa?y si? nawet zno?nie a Escom przecie? handlowa? te? pecetami i ten wkrótce splajtowa?.

Potem nie wydarzy?o si? ju? nic ciekawego (czytaj, innego ni? "kupi?... splajtowa?). Kto? powie, ?e rewolucj? s? karty PowerPC (dzie?o phase5 z 1997), ale i one niewiele zmieni?y wskutek zupe?nego braku oprogramowania (prosz? mi nie mówi?, ?e niespe?na kilka komercyjnych pakietów napisanych specjalnie dla tego procesora to du?o, a system operacyjny ca?y czas pracuj?cy na starych 680x0 jest czym? normalnym). Zreszt? i phase5 wkrótce og?osi?o upad?o??.

Kult Amigi pachnie mi pewnym jedynie-s?usznym ustrojem. Dotyczy to szczególnie prasy, a dok?adniej mówi?c, ?.p. Magazynu Amiga. W ka?dym razie amigowcom od czasu upadku Commodore wmawiano tam z uporem maniaka, ?e ich komputer jest najlepszy (szczególnie model 500), porównywano go do ró?nych (archaicznych) stacji roboczych (dumna nazwa) i co chwila obiecywano, ?e ju? za chwilk?, ju? za momencik wyjdzie nowy model, ?e b?dzie dobrze, ?e nie wolno sprzedawa? Amig, bo ju? "za pi?? dwunasta", etc. Oraz ?e PC jest beeee i ?e Intel na pewno nied?ugo zatrzyma si? w rozwoju, bo przecie? "Pentium to ?lepa uliczka". O PC pisano zreszt? te? ró?no?ci (co ?ycie naturalnie ochoczo zweryfikowa?o), w czym przodowa? swego czasu niejaki tak?e rednacz MA, tworz?? kultowe ju? niemal teksty:

  • "Voodoo mo?e sformatowa? dysk twardy bez ostrze?enia" - 1998
  • "Windows NT to nak?adka na DOS" - 1998
  • "Amiga co prawda DVD nie wy?wietli, ale przecie? PC bez sprz?towego dekodera równie?, bo nawet Pentium III 400 nie jest w stanie dekodowa? go z zachowaniem p?ynno?ci" - przez grzeczno?? pomijam fakt i? taki procesor nie istnieje, co jeszcze raz pokaza?o obeznanie w jakimkolwiek Temacie Naczelnego Amigowca RP - 1999
  • "Wedle opinii znajomych specjalistów, a tak?e redaktorów pewnego powa?anego czasopisma (wydawanego bodaj przez Ziff-Davies), Windows 2000 to lipa i z pewno?ci? b?dzie wielk? klap?" - 1999
  • "Nawet PC z Pentium nie ma tak p?ynnej animacji, jak Amiga z 68030" - 1997
  • "UAE na PC chodzi tak wolno, ?e nie nadaje si? do niczego. UAE? UUUUUU AAAAAAA EEEEEE, ha, ha, ha!" - 1997
  • "PC nie mo?e by? lepszy od Amigi, skoro jest ta?szy"
  • "PC to maszynka do gier, dla profesjonalistów si? nie nadaje si? absolutnie. W?a?ciwie to do niczego si? nie nadaje"

Dla amigowca 15 fps w grze by?o niemal "szczytem marze?", podczas gdy na PC (z czym? lepszym ni? S3 Virge) animacja rzadko spada poni?ej kilkudziesi?ciu (kilkuset) klatek. Dla amigowca wielk? podniet? jest, ?e mo?e pod??czy? dwa dyski twarde do swojego komputera, ?eby szpanowa? tym przed kolegami pecetowcami. Dla amigowca mostek PCI z supernowoczesnym uk?adem Voodoo3 to szczyt techniki, szkoda, ?e gry wygl?daj? na tym do?? "kropkowato". Quake w 100 fps i 640x480 na Amidze? Zapomnij. Klany amigowe do niedawna gra?y we "Wstrz?s" na 040/40 na 1/4 ekranu. Có? za masochizm w imi? "pi?knych" idea?ów. Czy to jeszcze hobby czy ju? choroba?

Ko?czy si? rok 2001 ale Amiga wci?? si? nadaje do wielu rzeczy, tak samo, jak nadawa? si?, nie przymierzaj?c, 486DX4, chadzaj?cy pod kontrol? Windows 3.1. Ale czy o to w tym wszystkim chodzi? ?eby pozbawia? si? szybkiego procesora, DVD, DivX, porz?dnej obs?ugi sieci, Javy, d?wi?ku 3D, ?adnej grafiki i niskich cen? Komputer ma by? narz?dziem w r?kach cz?owieka, ale widocznie niektórzy o tym zapomnieli.

A ja mimo wszystko bardzo jednak Amig? lubi? i z maniaka godn? zawzi?to?ci? kolekcjonuj? coraz to starsze numery ACS i MA. Co? jest takiego w tej "przyjació?ce", co wci?ga. Pewnie g?ównie to, ?e wielu z nas sp?dzi?o z ni? kawa? ?ycia. Ale... Czy nad portretem pierwszej ukochanej dziewczyny te? wylewacie ?zy przez kilka lat? Mo?e czas, aby si? nad tym wszystkim jeszcze raz zastanowi?? Zw?aszcza, ?e wizja AmigaONE jako? tak si? nam w?a?nie nieprzyjemnie oddali?a.


Starsza wersja niniejszego tekstu ukaza?a si? w czwartym numerze magazynu dyskowego Legend

Lista komentarzy  Wszystko bez wątków   Dodaj
 [8064] Wszystko dobrze, ale...
  2001-11-01 o godz. 07:11:36 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na njusa
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via AmigaVoyager/3.3.104 (AmigaOS/PPC)
Fajnie - artykul wspominkowy, jest jednak male ALE - Autorowi
troszeczke pomieszaly sie niektore daty - teraz oczywiscie z
niektorych stwierdzen cytowanych mozna sie smiac, lecz onegdaj jednak
(mimo, ze przerysowane) mialy zdzblo prawdy...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8065] hmmm
  2001-11-01 o godz. 07:17:25 nelson odpowiada na njusa
  Wysłany z *.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl via AmigaVoyager/3.3.116 (AmigaOS/MC680x0)
hmm, Przecie? to wszystko wiadomo od dawna i nikt nie napisze chyba na
ten temat niczego odkrywczego, a jak sië ktoô zastanawiaî na
przesiadkâ na pc to mógî to zrobic pare lat temu, a teraz czy ma to
sens ? dla mnie nie, a nawet patrzâc na stosunkowo wolny (czyt.
gorszy od pecetowego)amigowy sprzet potrzeba komuô coô wiëcej do
u?ywania ami w domu. Oczywiôcie przydaîoby sië szybciej jeôli chciaîby
ktoô u?ywac amigi do zastosowan tzw "profesjonalnych" choc to nie
zawsze jest to reguîâ. Zresztâ coraz wiëcej ludzi nawet na platformie
pc zaczyna rozumiec, ?e ta pogo? sprzetowo-softwerowa zaczyna nie miec
ju? wiëkszego sensu, a du?a czësc makowców ju? dawno to zrozumiaîa. Ja
osobiôcie jestem przywiâzany do ami, uwielbiam jej system ( te
zwisajâce kable z obudowy:) I ami potrafi zaskoczyc ciâgle wieloma
rzeczami, rozwiâzaniami, niemal ka?dego posiadacza komputera pc. I
na koniec napiszë wypowiedz Skipa przy jednej z naszych rozmów, w
uproszczeniu: to co ?e amiga jest wolna i tak jâ kocham... do czego
sam sië przyîâczam.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8346] makowcy zrozumieli
  2001-11-10 o godz. 16:39:18 Krzysztof Ka?ebasiak odpowiada na #8065
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TransSoft's Mail Control 5.0)
Makowcy zrozumieli?
A co mieli zrobic?
Przeciez mak kiedys kosztowal fortune, wiec musial wystarczyc na bardzo dlugo. Niektorzy zreszta i tak uzywaja komutera jak maszyny do pisania, do niczego wiecej nie jest im potrzebny. Wielu z nich przesiadlo sie na ppcowe maki i ci tworza elite, bo choc nie sa one tak drogie jak dawniej, to jednak tanie tez nie sa.
I tak nie ma co porownywac naszego do zachodniego rynku, bo tam ludzie zarabiaja normalnie i pecety sa drozsze niz u nas, wiec taki gosc sie po prostu zastanowi co woli, maka czy windowsy, cena podobna, mozna wybierac. Tym bardziej, ze podobno office na maka jest nieco lepsze niz na peceta, bardziej dopracowane.
Poza tym wreszcie mieli maki na 601, 603 i 604 od pierwszego ppc do najnowszych i to od dawna, mogli w swoich maszynkach wymieniac procesory, bezbolesnie przesiadac sie na coraz szybszy sprzet niekiedy, przy okazji poprawiajac system. Nie musza miec od razu G41Ghz.
U nas, przez uwalenie phase5 mamy zapasc jak nigdy, bo swiat uciekl. I trudno wymagac od wszystkich, zeby byli optymistami i wywalili kase na sprzet, ktorego jutro moze juz nikt nie produkowac i kasa przepadnie. Juz pisalem gdzies, ze wydac kase na korzystanie z linuksa pod ppc, to lekka przesada. Morphosowcy MUSZA wymyslec cos extra, zeby Amigowcow zachecic do swojego sprzetu, bo powiedz mi po jaka mi cholere komputer z systemem kompatybilnym z AOSem jesli nie bedzie softu kompatybilnego z tym popularnym, a juz wspomnialem, ze zatwardziali makowcy bardzo sobie chwala m-softowe office.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8068] Smiac sie czy plakac
  2001-11-01 o godz. 09:32:24 Rafal Kaczmarczyk odpowiada na njusa
  Wysłany z 192.168.2.* via Opera/5.11 pl (Windows 98; U) [pl]
Znalazl sie Kolumb co odkryl amigowa ameryka drugi raz. Nie bardzo rozumiem po co ten artykul. To ze Amiga jest technologicznie za pecetem daleko z tylu to kazdy wie, a moze autora boli, ze sa jeszcze tacy co chca ten komputer uzywac. Zreszta nie bardzo wiem co autorowi do tego, ze ludzie chca grac w Quakea na 1/4 ekranu, jak beda chcieli to tez beda mogli i grac na spectrumie w stare gierce. To autor usiluje usilnie wymyslec jakas filozofie uzytkowania Amigi.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8069] Typowy belkot zakompleksionego ex-amigowca
  2001-11-01 o godz. 12:13:15 Gary Bliter odpowiada na njusa
  Wysłany z *.eti.pg.gda.pl via AmigaVoyager/3.2 (AmigaOS/MC680x0)
Dla amigowca 15 fps w grze by?o niemal "szczytem marze?",
podczas gdy na PC (z czym? lepszym ni? S3 Virge) animacja rzadko spada
poni?ej kilkudziesi?ciu (kilkuset) klatek.


1) Aby wyswietlic kilkaset klatek na sekunde trzeba posiadac zestaw
karta GFX + monitor pracujace przy odswierzaniu kilkuset Hz. Poki co
tak dobrze jeszcze nie ma, nawet we wspanialym swiecie pece.

2) Bezwladnosc oka ludzkiego nie pozwala rozrozniac zmian obrazu
nastepujacych czesciej, niz okolo 20 razy w ciagu sekundy, co czyni
cala te zabawe w dziesiatki i setki fps raczej sztuka dla sztuki. No
ale coz - jednych jara liczba paskow na dresie, innych niewidoczny dla
ludzkiego oka przyrost "plynnosci". Z jednego ani z drugiego nic
konkretnego nie wynika.

Szanowny autor w dalszej kolejnosci powinien rozpoczac krucjate
przeciwko kinematografii. Mamy XXI wiek, a cale kino twardo pracuje
na 24 fps - masochizm, zboczenie, choroba. ;-)

Klany amigowe do niedawna gra?y we "Wstrz?s" na 040/40 na 1/4
ekranu. Có? za masochizm w imi? "pi?knych" idea?ów. Czy to jeszcze
hobby czy ju? choroba?


Mamy XXI wiek a mimo to wielu ludzi jezdzi na rowerach. Toz to
masochizm - wolne to, trzeba pedalowac, wiatr wieje, na glowe pada,
mozna sie wywalic i zepsuc sobie kolano. Hobby to, czy juz choroba -
przeciez od prawie stu lat mamy samochody!

Komputer ma by? narz?dziem w r?kach cz?owieka, ale widocznie
niektórzy o tym zapomnieli.


Jestem wolnym, pelnoletnim czlowiekiem. Komputer kupilem za pieniafze,
ktore sam, osobiscie, zarobilem w drodze pracy zawodowej. Z wyzej
wymienionych powodow nic szanownemu autorowi do tego, czym jest dla
mnie komputer. Jesli mi tak pasuje, to moge sie nawet do niego modlic
i palic przed nim kadzidelka. Obowiazuje demokracja i wolnosc
przekonan.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8070] Baju baju
  2001-11-01 o godz. 13:14:56 Laubzega odpowiada na #8069
  Wysłany z *.webnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.5+) Gecko/20011029
2) Bezwladnosc oka ludzkiego nie pozwala rozrozniac zmian obrazu
nastepujacych czesciej, niz okolo 20 razy w ciagu sekundy, co czyni
cala te zabawe w dziesiatki i setki fps raczej sztuka dla sztuki.


Ponios?o Ci? Gary. I to mocno. :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8071] Belkot?
  2001-11-01 o godz. 13:17:07 Robin odpowiada na #8069
  Wysłany z *.wartsila-nsd.fi via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
Bezwladnosc oka ludzkiego nie pozwala rozrozniac zmian obrazu nastepujacych czesciej, niz okolo 20 razy w ciagu sekundy

Juz jako pietnastoletnie dziecko potrafilem odroznic jak cos robilo 50fps od czegos co robilo 25fps. Moze mam jakies nadnaturalne zdolnosci?

Mamy XXI wiek a mimo to wielu ludzi jezdzi na rowerach. Toz to masochizm - wolne to, trzeba pedalowac, wiatr wieje, na glowe pada, mozna sie wywalic i zepsuc sobie kolano. Hobby to, czy juz choroba - przeciez od prawie stu lat mamy samochody!

Porownanie raczej takie sobie - ceny rowerow i samochodow nieco sie roznia. Jakbys mial do wyboru samochod za 500 zl (pecet) i rower za 1000 zl (amiga) to co bys wybral?

Obowiazuje demokracja i wolnosc przekonan.

Kazdy ma prawo do demokracji, nawet pececiarze.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8072] Re: Belkot?
  2001-11-01 o godz. 13:55:34 Syjam odpowiada na #8071
  Wysłany z * via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Porownanie raczej takie sobie - ceny rowerow i samochodow nieco sie roznia. Jakbys mial do wyboru samochod za 500 zl (pecet) i rower za 1000 zl (amiga) to co bys wybral?

Znam ludzi co majac do wyboru np. samochod za 5.000 zl (uzywany) wola kupic rower za 10.000 zl.
A tak wogole to znam wiele (a nawet bardzo wiele) osob, ktore za komputer z prockiem 240 MHz (i to niewazne czy PPC czy Intel) i karte Permedia 2 i mozliwosc grania w Quake nawet przy 15 fps dali by wiele. A maja starego pIEcYKA (takiego 486 czy Pentium I) ktory tylko .......... wydziela cieplo. To, ze dzisiaj mozemy kupic P4 1,7 GHz to nie oznacza odrazu, ze wszyscy to maja. Wiem Amiga jest juz przestarzala od kilku lat, ale nie jest to jeszcze komputer, ktory sie nie nadaje do niczego (bo nawet na poczciwej A500 lepiej sobie czlowiek pogra niz na jakiej starej konsoli do gier). A AmigaPPC jest poprostu takim PieCykiem sprzed 2-3 lat.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8073] Jednak brednie
  2001-11-01 o godz. 14:10:20 Robin odpowiada na #8072
  Wysłany z *.wartsila-nsd.fi via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)

Znam ludzi co majac do wyboru np. samochod za 5.000 zl (uzywany) wola kupic rower za 10.000 zl.

Byc moze, ale tu chodzi o analogie do swiata amigi i peceta. Amiga to taki uzywany Pelikan w cenie nowego auta.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8101] Smutna prawda
  2001-11-02 o godz. 23:55:25 Binary odpowiada na #8073
  Wysłany z *.walbrzych.dialog.net.pl via ---
Amiga to taki uzywany Pelikan w cenie nowego auta.


Rozbawiles mnie, szkoda, ze masz racje...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8163] Pelikany
  2001-11-05 o godz. 11:28:23 Jacek Rzeuski odpowiada na #8073
  Wysłany z *.marketplanet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
To nowe te? s????? ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8076] samochod vs Rower
  2001-11-01 o godz. 17:13:14 Piotr Sobolewski odpowiada na #8071
  Wysłany z *.gdansk.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (Windows 3.5)
Porownanie raczej takie sobie - ceny rowerow i samochodow nieco sie roznia. Jakbys mial do wyboru samochod za 500 zl (pecet) i rower za 1000 zl (amiga) to co bys wybral?


Co z glupie pytanie. Oczywiscie ze rower. Nie wiem jak mozna miec jakiekolwiek watpliwosci. Tyle ze nie za 1k zl, ale przynajmniej za 1,5k zl. Nie watro kupowac szmelcu.
Jestem zapalonym rowerzystom, i pogardzam samochodami. Toleruje jedynie autobusy, ale tylko na przystankach.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8075] 20 fps ;-)
  2001-11-01 o godz. 17:06:20 Piotr Sobolewski odpowiada na #8069
  Wysłany z *.gdansk.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (Windows 3.5)
2) Bezwladnosc oka ludzkiego nie pozwala rozrozniac zmian obrazu
nastepujacych czesciej, niz okolo 20 razy w ciagu sekundy, co czyni
cala te zabawe w dziesiatki i setki fps raczej sztuka dla sztuki.


Niestety, ale nie jest to prawda. Oko ludzkie bezproblemu wychwyci roznice miedzy 25 a 50 ftp.
Nie wiezysz? Zobacz na www.testoczu.prv.pl.

Temat ten byl w zeszlym miesiacu walkowany na pl.comp.grafika.3d . Miejscowy L.A upieral sie ze nie ma roznicy. Ten test uciszyl go na dlugo.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8177] popatrz uwa?nie !!!
  2001-11-05 o godz. 13:52:04 qwerty odpowiada na #8075
  Wysłany z *.czestochowa.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; IDG.pl)
po pierwsze:
jest tam pokazany ruch kulek.... (AVi)
a ponizej jest pytanie : "Która kulka ma p?ynniejszy ruch?"
oby dwie kulki maja tyle samo klatek na sekunde!!!!
nie zalezy tu nic od fps-ów!!!, taka jest róznica ze na pierwszej kulce zastosowane jest rozmycie kierunkowe co daje efekt zludzenia mniej plynnego ruchu!!!!
jezeli chodzi o fps-y to standard "plynnosci" wynosi 24 fps!! (plynnie chodzi!!)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8182] Prosz?...
  2001-11-05 o godz. 15:08:26 Laubzega odpowiada na #8177
  Wysłany z *.webnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.5+) Gecko/20011102
...po prostu przesta?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8363] Lito?ci!!!
  2001-11-11 o godz. 20:00:15 Piotr Sobolewski odpowiada na #8177
  Wysłany z *.gdansk.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
nie zalezy tu nic od fps-ów!!!, taka jest róznica ze na pierwszej kulce zastosowane jest rozmycie kierunkowe co daje efekt zludzenia mniej plynnego ruchu!!!!

e "rozmycie kierunkowe" to tzw. motion blur. Na pierwszej animacji masz dwie kulki. Animacja jest odtwarzana z pr?dko?ci? 50 fps. Ale pierwsza kulka, ta z blurem wykonuje ruch co drug? klatk?, czyli porusza si? z 25fps. A blur jest po to by ruch wydawa? si? p?ynniejszy, ale jak wida? nie poprawia to du?o. Natomiast druga animka ma 75 fps. Wida? ró?nic? w p?ynno?ci ruchu mi?dzy 25, 50 a 75 fps?

Dla niedowiarków pod adresem s?
stosowne przyk?ady.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8364] Adres
  2001-11-11 o godz. 20:03:41 Piotr Sobolewski odpowiada na #8363
  Wysłany z *.gdansk.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
To tyle je?li chodzi o moj? znajomo?? tagów htmla. Adres to http://adramelech.prv.pl/oczy.html
Odpowiedz na ten komentarz
 [9833] te 25 czy 50 fps
  2001-12-27 o godz. 22:23:47 KeLleR odpowiada na #8075
  Wysłany z *.chello.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
nno wiesz do konca to nie masz racji poczekaj jezeli ogladasz tv i 24 fps ci wystarczaja do plynnego wodzenia slepym okiem po ekranie to jest ok. bo to pal lub ntsc,
jezeli natomiast puscisz ten sam obrazik w trybie dbl-pal(ntsc) to co sie okaze oko ludzkie wychwyci ta subtelna roznice popularnie zwana rzezba :-)
Ale co z tego perzeciez nie o to chodzi... rzezba to rzezba no nie czy pc czy Ami ale nie wiem czy wiesz ze nawet 3d mark 2001 wypisujacy bzdure np. 300 fps (sprawdzone to w asmie) zeczywiscie ma ich ok 70 fps (dane z GForce 2 GTS Pro +Athlon Thunderbird 1.4 Ghz 512 MB DDR)I w takich momentach juz nie jest wspaniale.., ale no wlasnie zmus Pc i wIndy microSoftSYFF oby to chodzily w pelni w trybach pal/ntsc--- otoz wynik badziewie wtedy nasza nVidia uzyskuje w testach w rozdzialce (tej samej tzn 800X600)zaczyna rzezbic niemilosiernie bagatela osiaga wtedy tylko/az (niepotrzebne skreslic) 17 fps, przy tym nasza poczciwa np Permedia 2 na Ami oczywiscie traci raptem ok 0.5 - 2 fps..... Tu juz nie chodzi nawet o system (na pC - brak lub ewentuallnie LinuX) tylko o rozwiazanie przesylu danych np takie AGP ktore na pc jest wykorzystywane w ok 60 % a np kochane zorro III wykorzystuje max transfer ze strata ok 3 mbs na 30 dostepnych to bagatela 10 %.......

Tak wiec wszystko poprostu zalezy jak llezy tzn:
czy pal/ntsc czy vga to wtedy mamy plyn przy albo 24 fps , lub w przypadku vga 48 fps
Odpowiedz na ten komentarz
 [8085] Blitter vs pececiarze: runda 9
  2001-11-01 o godz. 23:02:02 Corwin odpowiada na #8069
  Wysłany z *.family4.net via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Bredzisz Bliter. End of koment.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8087] Jedyny rozs?dny
  2001-11-01 o godz. 23:51:23 Karolus odpowiada na #8069
  Wysłany z *.ds.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; KSK sp. z o.o.)
Przeczyta?em odpowied? do tego newsa i musz? stwierdzi?, ?e odpowied? ?wiadczy o tym, ?e jeste? ROZS?DNY :)
Podpisuj? si? pod ni?...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8097] Bezwladnosc oka..
  2001-11-02 o godz. 18:22:23 norveg odpowiada na #8069
  Wysłany z *.prasabalt.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
Gary, skonczyles PG wiec powinienes znac prawo Shannona-Kotielnikowa, ktore w skrocie odnosnie dzwieku mowi, ze aby prawidlowo odwzorowac dzwiek w maszynie cyfrowej, czestotliwosc probkowania musi byc co najmniej dwa razy wieksza od najwyzszej czestotliwosci probkowanego dzwieku. To samo dotyczy obrazu - wiecej niz 25 fps polepsza odbior i mniej meczy oczy. Zreszta skoro wystarczyloby 25 fps, to po co normy (np. MPR II) mowia o najnizszej czestotliwosci odswiezania obrazu rownej 75 Hz (czyli 75 razy sekunde, a wiec jakby 75 fps)?
Odpowiedz na ten komentarz
 [8155] .
  2001-11-05 o godz. 08:22:48 Gary Bliter odpowiada na #8097
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
To samo dotyczy obrazu - wiecej niz 25 fps polepsza odbior i mniej meczy oczy. Zreszta skoro wystarczyloby 25 fps, to po co normy (np. MPR II) mowia o najnizszej czestotliwosci odswiezania obrazu rownej 75 Hz (czyli 75 razy sekunde, a wiec jakby 75 fps)?


Co innego ilo?? fps w giece, umo?liwiaj?ca wygodn? gr?, co innego komfortowa dla wzroku cz?stotliwo?? odwierzania. Nie myl poj??.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8359] fps vs. CRT refresh
  2001-11-11 o godz. 16:41:00 silverdr odpowiada na #8097
  Wysłany z *.srebrnysen.com via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
To samo dotyczy obrazu - wiecej niz 25 fps polepsza odbior i mniej meczy oczy. Zreszta skoro wystarczyloby 25 fps, to po co normy (np. MPR II) mowia o najnizszej czestotliwosci odswiezania obrazu rownej 75 Hz (czyli 75 razy sekunde, a wiec jakby 75 fps)?


Po zupe?nie co innego...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8110] gary jak zwykle bredzi
  2001-11-03 o godz. 13:40:33 szuko odpowiada na #8069
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
[odp na "[ACP] RE: Typowy belkot zakompleksionego ex-amigowca" by "Gary B."]

Szuko says:

nie jestem zakompleksionym ex-amigowcem, predzej pecetowcem, ktory probuje napisac cos obiektywnego w tym calym zalewie bzdur i idiotycznej propagandy.

[[Dla amigowca 15 fps w grze by?o niemal "szczytem marze?",
podczas gdy na PC (z czym? lepszym ni? S3 Virge) animacja rzadko spada
poni?ej kilkudziesi?ciu (kilkuset) klatek.]]

[1) Aby wyswietlic kilkaset klatek na sekunde trzeba posiadac zestaw
karta GFX + monitor pracujace przy odswierzaniu kilkuset Hz. Poki co
tak dobrze jeszcze nie ma, nawet we wspanialym swiecie pece.]

Szuko says:

nie tyle chodzi tutaj o animacje (bo teoretycznie czlowiekowi wystarczy 25 klatek [nie 24, bo 24, czyli kino, wciaz minimalnie skacze, niektorzy to rozpoznaja, np. ja :], a w praktyce 60 klatek to juz zupelnie wystarczajaca ilosc [kiedy obraz sie ZMIENIA, to czlowiek reaguje na wiecej, niz 25 klatek, np. krawedzie przedmiotow sa tym ostrzejsze, im wiecej klatek, etc, zreszta pisano o tym juz jakis czas temu w serwisach pecetowych, ktorych przeciez nie czytasz, wiec skad moglbys wiedziec]), ale o zobrazowanie straszliwej zapasci wydajnosciowej (bo jakbym napisal ze PPC jest wolniejszy od P4 to zaczalbys mi wyjezdzacz RISC/CISC, czy innymi bzdurami).

[2) Bezwladnosc oka ludzkiego nie pozwala rozrozniac zmian obrazu
nastepujacych czesciej, niz okolo 20 razy w ciagu sekundy, co czyni
cala te zabawe w dziesiatki i setki fps raczej sztuka dla sztuki. (...)]

Szuko says:

wszystko wiesz najlepiej? nie bardzo, moze czasem niektorym AmiOwcom przydaloby sie troche, cholera, skromnosci!?

[Szanowny autor w dalszej kolejnosci powinien rozpoczac krucjate
przeciwko kinematografii. Mamy XXI wiek, a cale kino twardo pracuje
na 24 fps - masochizm, zboczenie, choroba. ;-)]

Szuko says:

z tego co widze, a oczki mam, (panowie z Hollywoodu tez), to 24 fps jest bardziej efektowne niz 25 fps (zwlaszcza przy scenach akcji), dlatego stosuje sie je w kinie. nie pytaj, dlaczego, bo nie wiem! a jak chcesz szczegolow, to poczytaj sobie prace naukowe. :)

[[Klany amigowe do niedawna gra?y we "Wstrz?s" na 040/40 na 1/4
ekranu. Có? za masochizm w imi? "pi?knych" idea?ów. Czy to jeszcze
hobby czy ju? choroba?]]

[Mamy XXI wiek a mimo to wielu ludzi jezdzi na rowerach. Toz to
masochizm - wolne to, trzeba pedalowac, wiatr wieje, na glowe pada,
mozna sie wywalic i zepsuc sobie kolano. Hobby to, czy juz choroba -
przeciez od prawie stu lat mamy samochody!]

Szuko says:

to nie to samo, bo jazda na rowerze ma swoje niepodwazalne zalety - czujesz predkosc, uprawiasz sport, cwiczysz miesnie i wytrzymalosc, etc. jakby tego nie bylo, to raczej nikt by roweru nie uzywal, tak samo jak nikt juz nie uzywa czarnobialych telewizorow, czy radia wyprodukowanego w ZSRR. nie licze paru niegroznych maniakow. :-D

[[Komputer ma by? narz?dziem w r?kach cz?owieka, ale widocznie
niektórzy o tym zapomnieli.]]

[Jestem wolnym, pelnoletnim czlowiekiem. Komputer kupilem za pieniafze,
ktore sam, osobiscie, zarobilem w drodze pracy zawodowej. Z wyzej
wymienionych powodow nic szanownemu autorowi do tego, czym jest dla
mnie komputer. Jesli mi tak pasuje, to moge sie nawet do niego modlic
i palic przed nim kadzidelka. Obowiazuje demokracja i wolnosc
przekonan.]

Szuko says:

chcialoby sie rzec: taki stary a taki ....

a bardziej powaznie: pewnie, ze mozesz. nie napisalem, ze jest inaczej. tylko tak... wiesz... nie dziw sie, jak sasiedzi przestana sie do ciebie odzywac i wezwa straz pozarna, jak zobacza, ze modlisz sie do komputer i stawiasz na nim jakies palace sie niewiadomoco.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8115] nudzisz mnie pecetofcu.
  2001-11-03 o godz. 15:02:01 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #8110
  Wysłany z 192.168.10.* via Amiga-AWeb/3.4
Pomijam kwestie czy Gary pisze bzdury czy, nie - pewnie sam sie potrafi ewentualnie obronic, nie moja w tym glowa. Ja mam tylko jedno do powiedzenia - bredzisz szuko. Prowadzisz swoja uswiadamiajaca krucjate niewiadomo po co i dla kogo - czyzbys byl kolejnym kaznodzieja chcacym biedne owieczki ze zlej drogi sprowadzic? Uzywam tego komputera (Amigi z PPC/BV) przez 90% swoich sesji z komputerami wogole (pc/amy) - doskonale sie przy tym bawiac, i bynajmniej nie uzywajac go do rozpierdzielania ogrow w klejku. Chyba ze po kablu, z kumplami ;P Robie na nim wszystko co sie da, bez kompleksow, wygorowanych oczekiwan wzgledem niego, bez jakiejs blizej niewytlumaczalnej nienawisci w stosunku do pc, ktorego zreszta tez posiadam. nie sieje ruleziarskiej propagandy... Jestem naprawde w pelni swiadomy jego ograniczen i nie uwazam go za ostatni cud swiata... Tylko poprostu robie swoje, poprostu go uzywam. W moim skromnym mniemaniu mozliwe nawet ze ambitniej niz 70% pecetOwiec z wypasionymi grzybniami uzywajacymi ich do wyzynania ogrow w Klejkach. Nie wiem, jestem byc moze konserwatysta i ogolnie dziwnym czlowiekiem - ale mysle ze to nie maszyna sie liczy, a czlowiek ktory przy niej siedzi. I to do czego jej uzywa.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8134] yup
  2001-11-04 o godz. 01:31:21 szuko odpowiada na #8115
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
"ale mysle ze to nie maszyna sie liczy, a czlowiek ktory przy niej siedzi. I to do czego jej uzywa"

oczywiscie, ze tak. no ale szybkomyslacemy czlowiekowi lepiej sie pracuje przy szybkomyslacym komputerze.

a poza tym myslacy czlowiek predzej zapusci Mechanical Desktop niz YAM'a po raz tysieczny danego dnia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8135] ...
  2001-11-04 o godz. 01:55:04 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #8134
  Wysłany z 192.168.10.* via Amiga-AWeb/3.4
Cooz, a mi sie wydawalo ze jeszcze nie ma myslacych komputerow - ani wolno, ani tym bardziej szybko... ;-) Poki co maszyna nie wpolpracuje jeszcze z czlowiekiem na tym poziomie, Panie szuko ;-) nawet taka pracujaca pod winda ;P.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8159] tak samo
  2001-11-05 o godz. 09:50:03 caro odpowiada na #8115
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Amiga-AWeb/3.4
mam DOKLADNIE takie same zdanie
Odpowiedz na ten komentarz
 [8319] racja
  2001-11-08 o godz. 08:44:44 MDW odpowiada na #8115
  Wysłany z *.legnica.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
Nic dodac nic ujac. Mysle w 100% tak samo!
Odpowiedz na ten komentarz
 [8156] .
  2001-11-05 o godz. 08:48:45 Gary Bliter odpowiada na #8110
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
nie jestem zakompleksionym ex-amigowcem, predzej pecetowcem, ktory probuje napisac cos obiektywnego w tym calym zalewie bzdur i idiotycznej propagandy.


A tak trudno zrozumie?, ?e w gronie hobbystów brak raczej zawsze obiektywnego spojrzenia na obiekt, którego hobby dotyczy? Filatelistów te? nawracasz na zasadzie: "Jak mo?na za kawa?ek postrz?pionego papierka p?aci? ci??k? kas? i czyni? z tego cel ?ycia"? Znaczki s? przecie? po to, ?eby je na listy klei?, nieprawda??

nie tyle chodzi tutaj o animacje (bo teoretycznie czlowiekowi wystarczy 25 klatek [nie 24, bo 24, czyli kino, wciaz minimalnie skacze, niektorzy to rozpoznaja, np. ja


25 wystarczy je?li chodzi o animacj?? A gdzie? tam pisa?e?, ?e dopiero 60... Zdecyduj si? mo?e.

w serwisach pecetowych, ktorych przeciez nie czytasz, wiec skad moglbys wiedziec])


No prosz?, wiesz co ja czytam, a czego nie. Wró?k? jeste?, wizjonerem, czy kaza?e? mnie ?ledzi?? ;-)

jakbym napisal ze PPC jest wolniejszy od P4 to zaczalbys mi wyjezdzacz RISC/CISC, czy innymi bzdurami).


Wi?c jednak wró?ka.

wszystko wiesz najlepiej? nie bardzo, moze czasem niektorym AmiOwcom przydaloby sie troche, cholera, skromnosci!?


Sorry, ale swój tekst równie? napisa?e? z pozycji takiego co posiad? wszelk? tajemn? wiedz? i przyszed? nawraca?. Mi te? wolno.

z tego co widze, a oczki mam, (panowie z Hollywoodu tez), to 24 fps jest bardziej efektowne niz 25 fps (zwlaszcza przy scenach akcji), dlatego stosuje sie je w kinie.


Totalna bzdura. 24 fps stosuje si? w kinie, poniewa? twórcy standardów obowi?zuj?cych w kinematografii (wiele lat temu zreszt?) uznali, ?e tyle wystarczy, aby uzyska? zadowalaj?c? p?ynno?? ruchu. Oczywi?cie mo?e by? tych fps wi?cej, ale to poci?ga za sob? dodatkowe i niczym nie uzasadnione koszty (wi?cej ta?my po prostu wychodzi na sekund?, a ta tania nie jest).

W mocno amatorskich zastosowaniach (8mm, itp.) ze wzgl?dów oszcz?dno?ciowych uznano, ?e 18 fps te? od biedy wystarczy - i wystarcza?o. Bawi?em si? w te klocki d?ugie lata przed nastaniem komputerów.

nie pytaj, dlaczego, bo nie wiem!


Nie wiesz, a piszesz bzdury jak wy?ej...

a jak chcesz szczegolow, to poczytaj sobie prace naukowe. :)


A mo?e sam poczytaj zanim zaczniesz komentowa?? Nie musz? to zreszt? by? a? prace naukowe. Wystarczy jakikolwiek stary podr?cznik dla filmowców - amatorów.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8157] .
  2001-11-05 o godz. 08:52:01 Gary Bliter odpowiada na #8110
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
nie dziw sie, jak sasiedzi przestana sie do ciebie odzywac i wezwa straz pozarna, jak zobacza, ze modlisz sie do komputer i stawiasz na nim jakies palace sie niewiadomoco.

Ja te? nie mog? zrozumie? ludzi którzy modl? si? do zdi?cia pewnego starego ksi?dza z Watykanu a stra?y po?arnej nie wzywam jako?...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8325] 24 klatki
  2001-11-08 o godz. 13:35:20 J?dru? odpowiada na #8110
  Wysłany z *.szpital.zgora.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
Tak na marginesie: dlaczego w kinie wci?? u?ywa si? tylko 24 klatki na sekund? ( na pocz?tku by?o 16 ale za bardzo skaka?o...).
Ano z tego samego powodu dla którego telewizja od kilkudziesi?ciu lat ci?gle ma ok. 600 lini do?? ?a?o?nie wygl?daj?cych przy dzisiejszych DVD, Home Cinema, 33 calowych ekranach itp...
Po prosztu koszt przestawienia CA?EJ "infrastruktury" na nowy standart jest za du?y.
Odpowiedz na ten komentarz
 [12515] Je?li chodzi o prz?dko?? liczenia
  2002-04-12 o godz. 20:12:08 djbee odpowiada na #8110
  Wysłany z *.choszczno.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
A trumna i tak jest wolniejsza. Spróbujcie zrobi? test na prostej p?tli w JavaScript`cie, wy?wietlaj?cy wynik liczenia (1,2,3,4...) do np. 10000 (albo jeszcze lepiej niech liczy n*n). Amiga wyliczy to momentalnie (040 AGA,32Mb,Aweb3.4), pIEc (MSIE 5.5,Cel850,128Mb) zatnie si?, i poprosi o cierpliwo?? ;)) Podobnie jest przy otwieraniu "niestandardowych" plików textowych( zawieraj?ce kody nie-ASCII). Fakt Pentium, czy konkurencjny produkt fmy. AMD, jest szybszy od Amigi, ale po co mi tysi?ce MIPS`ów do pisania, czy grania w gry, tylko po to by mie? ze 300 fps, cho? nie mog? tego udowodni?, ani nawet odrózni? (a mo?e komputer mnie k?amie, tak naprawd? "daje" mi "tylko" 50 fps, a tego ju? wogóle nie wida? (a nawet jak wida?, to kto si? b?dzie przygl?da?, jak gram to gram, a nie licz? klatki)).
Odpowiedz na ten komentarz
 [8074] kurcze4? (juz nie pamietak ktore)
  2001-11-01 o godz. 14:34:48 Krzysztof Ka?ebasiak odpowiada na njusa
  Wysłany z *.lodz.pdi.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TransSoft's Mail Control 5.0)
Nie rozumiem dlaczego uzytkownicy Amig atakuja autora powyzszego artykulu.
Chyba dlatego, ze nalezy sie cieszyc, ze dgy zwroci sie uwage scenowcowi, ze sa juz Amigi z kartami graficznymi, to nalezy sie cieszyc, ze nie odpowie np.: od.....ol sie! :)
Artykuly takie i podobne poglady maja ludzie (wiem, bo sam mam podobne)., ktorzy chcieliby, zeby Amiga nadal byla debest, a nie tylko zabytkiem klasy przedwojennego "Polskiego Fiata", ktory owszem jezdzi, ale tylko na rajdy weteranow, raz do roku.
Nie mam nic przeciwko uzywajacym klasyczna Amige. Ciesze sie, ze sa jeszcze tacy, ale mnie juz sie nie chce cieszyc sie z tego, ze moovid w koncu wyciaga iles tam klatek na sekunde lecz niestety bez dzwieku.
Przeciez nawet majac klasyczna moglem uzywac lepszych programow i gier tylko emulujac Makintosha. Czy nikogo z klasycznych to nie drazni? Ile to sie naczytalem o Warcrafcie i nikomu jakos nie przeszkadzalo, ze to na Makintoshu. A powinno zatwardzialym klasykom przeszkadzac.
Kto chce obejrzec jakas www porzadnie z wszystkimi bajerami, to tez uruchamia np. "Fusiona", bardziej ambitni robia to na linuksie. Znam jednego pana (;) ), ktory namawial mnie na Debiana mowiac, ze jest ekstra, bo mozna wlaczyc jakis program, ktory pozwala grac w gry chodzace na tych glupich ?indo?sach.
Kazdy ma prawo wyboru, a ludzie rosna.
Ja juz pisalem, ze chcialbym systemu amigowego na tanim sprzecie. Inny wybierze drozszy sprzet, bo nie lubi Intela. Jeszcze inny zostanie przy swojej ukochanej Amidze 1200 czy 4000 i w porzadku. Tylko dlaczego od razu komus wymyslac od pececiarzy?
Mam nadzieje, ze bez wzgledu na to jak sie sytuacja rozwinie, to my sobie tu bedziemy i tak wymyslac. :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8077] Kolejne brednie
  2001-11-01 o godz. 17:31:47 Rafal Kaczmarczyk odpowiada na #8074
  Wysłany z 192.168.2.* via Opera/5.11 pl (Windows 98; U) [pl]
Nie rozumiem dlaczego uzytkownicy Amig atakuja autora powyzszego artykulu.


Nie bedzie mi koles mowil na jakim komputerze mam grac w Quakea i z jaka iloscia klatek na sekunde. Zreszta z kompleksami powinien pojsc do specjalisty, a nie pchac swoja radosna tfurczosc w publiczne miejsce.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8078] ;)
  2001-11-01 o godz. 18:24:35 Carlos odpowiada na #8077
  Wysłany z *.geek-stuff.com via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; NetCaptor 6.5.0)

Nie bedzie mi koles mowil na jakim komputerze mam grac w Quakea i z jaka iloscia klatek na sekunde

Heh, przeciez nie masz w czym wybierac. I nie mow ze nie wolalbys zeby giery chodzily "co ramke" jak trzeba...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8079] Re:
  2001-11-01 o godz. 19:11:20 Rafal Kaczmarczyk odpowiada na #8078
  Wysłany z 192.168.2.* via Opera/5.11 pl (Windows 98; U) [pl]
Heh, przeciez nie masz w czym wybierac. I nie mow ze nie wolalbys zeby giery chodzily "co ramke" jak trzeba...

U mnie na PieCu dzialaja jak trzeba.;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8081] ;P
  2001-11-01 o godz. 21:40:39 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #8074
  Wysłany z 192.168.10.* via Amiga-AWeb/3.4
Ciesze sie, ze sa jeszcze tacy, ale mnie juz sie nie chce cieszyc sie z tego, ze moovid w koncu wyciaga iles tam klatek na sekunde lecz niestety bez dzwieku.


Ekchm. ;-) Jest jeszcze SoftCinema, tu mozna se nawet Diviksa poogladac... ;P
Odpowiedz na ten komentarz
 [8106] :-(
  2001-11-03 o godz. 12:36:49 noe odpowiada na #8081
  Wysłany z 157.25.198.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
No co ty, przeciez jest koszmarnie wolna.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8125] ;)
  2001-11-03 o godz. 21:54:05 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #8106
  Wysłany z 192.168.10.* via Amiga-AWeb/3.4
Ale na amithlonie? ;D
Odpowiedz na ten komentarz
 [8178] ;-P
  2001-11-05 o godz. 13:56:28 noe odpowiada na #8125
  Wysłany z *.wi.tuniv.szczecin.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Pewnie sabotaz. Swoja droga troche bylem zdziwiony. Na amidze najbardziej nas ograniczal zawsze transfer do karty. Na pececie do karty szybciej niz do pamieci na amidze. Po prostu slaby ten emulowany proc jest. Moovid np. mimo iz straszliwie optymalizowany na 68k tez przegrywa u mnie na duronie@800 z softcinema na 603@210. A mamy juz gotowe fragmenty zoptymalizowane na altiveca, czekamy tylko na plyty z G4;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8225] Softcinema na PC =)
  2001-11-06 o godz. 11:49:07 skipp604 odpowiada na #8125
  Wysłany z *.bydgoszcz.sdi.tpnet.pl via Lynx/2.8.3dev.18 libwww-FM/2.14
Har har har... A od kiedy Amithlon emuluje PPC, he?
Chyba ze masz jakas magiczna wersje o ktorej nikt nie slyszal.. :P
Odpowiedz na ten komentarz
 [8228] ech Skipp
  2001-11-06 o godz. 12:08:06 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #8225
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
W koncu On jest autorem.... wiec se moze skompilic pod co zechce, jesli kompilator to przelknie...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8302] Ale ale
  2001-11-07 o godz. 13:41:42 skipp604 odpowiada na #8228
  Wysłany z *.bydgoszcz.sdi.tpnet.pl via Lynx/2.8.3dev.18 libwww-FM/2.14
Spoko, Kaczus, ale ten moj comment nie byl do Noe tylko
do MisterQ, a on nie mowil o "czym chce" tylko konkretnie
o Amithlonie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8310] ...
  2001-11-07 o godz. 19:48:19 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #8302
  Wysłany z 192.168.10.* via Amiga-AWeb/3.4
Moj komentarz wynika z wynikow testow ktore S.Jedruszkiewicz pokazal na liscie poweruppl. A z nich wyraznie wynika ze emulacja motoroli w Amithlonie nie bardzo dorasta do 603 nawet.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8320] "wolnosc" SC 0.15
  2001-11-08 o godz. 08:55:07 MDW odpowiada na #8106
  Wysłany z *.legnica.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
Korzystajac z okazji musze pogratulowac publicznie pelnej wersji SoftCinemy 0.15. Dziala naprawde swietnie. Jak mam film w DivX w niskiej rozdzielczosci to zeby go ogladnac nie oplaca mi sie nawet przenosic go na pieca - tak ladnie daje na moim PPC603/160 z 060/50 i BVision. No i bardzo sie ciesze, ze zniknely problemy z wersji 0.15beta. Teraz ten program jest NAPRAWDE wart zarejestrowania i NAPRAWDE nie ma konkurencji. Aha - uprzedze nastepny komentarz: nie wlaze nikomu w dupe - gdyby SC dzialalo zle tez bym napisal:). To ciekawe, ze zazwyczaj pisze sie tylko o tym co sie chrzani, zle dziala, ze cos nie wyjdzie, nie zostanie skonczone. Wiem, ze na Amidze to trudne, ale wiecej optymizmu:D
Odpowiedz na ten komentarz
 [8082] kiedy korzystanie z wina ma sens
  2001-11-01 o godz. 21:56:22 ravek odpowiada na #8074
  Wysłany z *.amigowa.dhs.org via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.1.2; X11)


Znam jednego pana (;) ), ktory namawial mnie na Debiana mowiac, ze jest ekstra, bo mozna wlaczyc jakis program, ktory pozwala grac w gry chodzace na tych glupich ?indo?sach.Ju? wcze?niej udowodni?e?, ?e wszystko potrafisz przekr?ci?. Nawet tutaj na ACP. Np. patrz mój i Marcina komentarz do bzdur, które napisa?e? na temat mo?liwo?ci MorphOSa i Amithlona.

Ja korzystam z Debiana, bo to dobra dystrybucja linuxowa. Np. bardzo podoba mi si? apt-get. Natomiast Linuxa wybra?em, bo najlepiej spe?nia moje wymagania. Do wielu rzeczy winda nie nadaje si? albo korzystanie z Windows jest mniej wygodne ni? z Linuxa.

Kiedy? w rozmowie z Tob? poda?em emulacje Win32 API tylko jako jeden z przyk?adów mo?liwo?ci Linuxa. Wine nie jest te? jako? specjalnie zwi?zany z Debianem. Po prostu jeden z pakietów, który pewnie wyst?puje w wielu linuksowych dystrybucjach a tak?e na np. FreeBSD czy Solarisie. Tak?e okrutnym dziwactwem by?oby u?ywanie Linuxa tylko do uruchamiania windowsowych gier. Przecie? do gier w?a?nie idealnie nadaje si? Windows. Z drugiej strony, gdybym zapragn?? na moim komputerze pogra? sobie pod Windowsem, to przesta?yby dochodzi? powiadomienia o nowych komentarzach w interesuj?cych mnie w?tkach na ACP - tego nie móg?bym tego zaakceptowa? (?artuj?; oczywi?cie przesta?yby dzia?a? te? powa?niejsze us?ugi). To jest przyk?ad na to, ?e emulacja Win32 pod Linuxem ma sens. Sam wspomina?e? o emulowaniu Maca na Amidze. Gdyby? na tej amidze korzysta? tylko z macowych programów, to to by?oby g?upie, ale kupno amigi z programem Fusion ma sens je?li kto? chce mie? i mo?liwo?? korzystania z programów amigowych i tych na Maca.Kazdy ma prawo wyboru,Zgadza si?. Ale to jakich wyborów dokonujemy zale?y od motywacji.

Z innych powodów kupi?em komputer z intelem, z innych interesuje mnie Pegasos. Tak jak do innych celów kupuje si? telewizor a do innych pralk?. Np. nie zamierzam korzysta? z Apache pod MorphOSem. Chocia? istnieje taka mo?liwo??.

Denerwuje mnie uproszczanie tematu tylko do kwestii ceny albo który komputer jest bardzej nowoczesny. Chyba nikogo nie dziwi, ?e zwykle je?li kogo? sta? na dro?szy samochód, to taki wybiera. A przecie? wszystkie (no prawie:-) samochody maj? cztery ko?a i kierownice.. Mog? by? sytuacje kiedy z?om z 486 lepiej si? nadaje od Amigi 4000 z CSPPC i odwrotne - gdy amiga w s?abej konfiguracji doskonale spe?nia swoje zadanie.a ludzie rosna.Taki komentarz lepiej pasuje do wypowiedzi kilkunastoletnich frustratów, których na amigowych listach dyskusyjnych nie brakuje.

Poza tym, w?asnie niektórzy ludzie starsi maj? k?opoty z pojmowaniem prostych rzeczy!
Odpowiedz na ten komentarz
 [8080] :P
  2001-11-01 o godz. 21:33:53 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na njusa
  Wysłany z 192.168.10.* via Amiga-AWeb/3.4
I znoof zaloga gie chciala wlozyc kij w amigowe mrowisko... ;) Albo po raz setny sie ubawic, kosztem amigowiec... Trza jakos podtrzymac statystyki, rzucajac od czasu do czasu jakis kontrowersyjny (czy jeszcze faktycznie?) temat... Czyzby Laubzega znudzil sie lista totalizm? ;P Albo moze szuko powinien sie tam zapisac? ;PP
Odpowiedz na ten komentarz
 [8083] Wzory w chaosie.
  2001-11-01 o godz. 22:29:53 Laubzega odpowiada na #8080
  Wysłany z *.webnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:0.9.5+) Gecko/20011031
Totalizm jeszcze mi si? nie znudzi?, ale Tobie najwyra?niej zaszkodzi?, skoro wsz?dzie spisków si? doszukujesz.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8084] ufff! Traaach!
  2001-11-01 o godz. 22:47:58 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #8083
  Wysłany z 192.168.10.* via Amiga-AWeb/3.4
Cos zrobilo wieelkie trrach! Albo portki w kroku mi poszly, albo to kamien z serca mi spadl. Dzieki Ci Laubzego, aze lepiej spac mi sie teraz bedzie ;P
Odpowiedz na ten komentarz
 [8086] Totalizm RZoNdzi
  2001-11-01 o godz. 23:15:16 Corwin odpowiada na #8080
  Wysłany z *.family4.net via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Niektórzy za? nie powinni si? na takie listy zapisywa?, bo i co rusz powstrzyma? si? nie mog?, nie maj?c nic m?drzejszego do powiedzenia piszcz? o jakich? HTML-ach w postach, z?ym formatowaniu i odpisywaniu na posty nad cytowan? wiadomo?ci?. Tak jakby o to w totalizmie chodzi?o.Niech Totalizm...

Mucho?ap (Paj?k) na ambasadora u UFOli!
Odpowiedz na ten komentarz
 [8088] ;P
  2001-11-02 o godz. 00:01:04 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #8086
  Wysłany z 192.168.10.* via Amiga-AWeb/3.4
No coz, to wlasnie zostalo naprawione - po tym jak zostalem nazwany "ziemska marionetka wrednych ufoli" dostalem wiadomosc ze sie wypisalem ;-) I to by bylo na tyle w dziedzinie totalizmu ;-) Widzisz Laubzego - jestem ufolem. Sam Dr. Pajak to przyznal ;P
Odpowiedz na ten komentarz
 [8089] :P
  2001-11-02 o godz. 00:33:25 Carlos odpowiada na #8088
  Wysłany z *.geek-stuff.com via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; NetCaptor 6.5.0)
Aaaa, to prezny Patrol Kolejarski dziala ;) Ale dla prawdziwych kolaborantow to nic nowego - ja mam takich maili nawet i 6 dziennie jak dobrze powieje. Musisz cwiczyc ;))
Odpowiedz na ten komentarz
 [8092] tot
  2001-11-02 o godz. 13:51:31 noe odpowiada na #8089
  Wysłany z 157.25.198.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Cicho. Patrol czuwa;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8090] SETKI KLATEK NA PIECU!?
  2001-11-02 o godz. 11:12:37 konrad narwik mruk odpowiada na njusa
  Wysłany z *.iic.pwr.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
smiac mi sie chce, rowniez jak widze testy w stylu: 112fps na Pxxx, ludzie! co ma czas liczenia ramki z tempem jej odswiezania? ze jak niby, na monitorze, niech bedzie nawet 100Hz, da sie wydusic wiecej klatek?
oczywiscie bylem tez na www.testoczu.prv.pl, i naprawde nie wiem ktora kulka porusza sie plynnej, obie maja jakies tuzin fps (P166 power :))
naturalnie blitter nie poradzil by sobie z tym lepiej(?)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8103] He he :)
  2001-11-03 o godz. 09:03:37 Xms odpowiada na #8090
  Wysłany z *.kielce.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; DigExt)
Monitor - niech wycisnie 100 Hz, tak ?

Przeciez byle glupi Flatron ma 160 Hz max (w 640x480, bo w wiekszych oczywiscie spada). Po podkreceniu daje 120-140 Hz w 800x600, a do Quake'a to wystarczy. Sa monitory, ktore bez wiekszego problemu pokazuja 200 Hz, tylko ze kosztuja tyle, co samochod - maja swoje wlasne filtry anty-odblaskowe, same dostosowuja jasnosc i kolor do warunkow otoczenia, ale o tym TRZEBA zwyczajnie wiedziec...

Podobnie, jak samemu trzeba sie przekonac, ze 50 fps i 80 fps to roznica (a nie 25 versus 50 - co Wy gadacie, przeciez to nawet dziecko dostrzeze.. ja pinkole) - w Quake'u taka roznica jest. Ale jak ktos nigdy nie probowal, a tylko gardluje, to ....
Odpowiedz na ten komentarz
 [8230] fps'y
  2001-11-06 o godz. 12:28:44 caro odpowiada na #8103
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Amiga-AWeb/3.4
25 vs 50 - roznice widac OKROPNIE. ale 50 vs 80 ... chyba to juz naprawde nie ma wiekszego znaczenia, tak mi sie wydaje.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8091] dziwna sprawa
  2001-11-02 o godz. 12:48:16 Krzysztof Ka?ebasiak odpowiada na njusa
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TransSoft's Mail Control 5.0)
Niw wyszlo.
Choc bronilem sie przed tym, zeby nie nazywac sie pececiarzem, jestem nim.
Absolutna racje maja ci co mowia, ze Amigowiec to osoba uzywajaca Amige.
Chocbym nie wiem jak sie staral, dopoki nie kupie znowu Amigi, nie bede zaslugiwal na nazwanie sie Amigowcem.

Milkne.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8095] prawda
  2001-11-02 o godz. 17:26:07 MDW odpowiada na #8091
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
?wi?ta racja - fajnie, ?e o tym pami?tasz:)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8096] wra?enia po lekturze
  2001-11-02 o godz. 17:35:58 MDW odpowiada na njusa
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
Przeczyta?em i ufff... Powiem jedno do autora tekstu: "jak si? nie podoba Amiga to spierdalaj na drzewo (najlepiej na KLONA)". Mo?e jed? jeszcze na zlot u?ytkowników C64 i u?wiadom ich jaki to wolny jest 6502. Odkrywca Ameryki w dup? kopany si? znalaz?. Czuj? si? tak u?wiadomiony, ?e a? mi ?wiadomo?? uszami wychodzi. Co za czasy... ?eby mi jaki? pc-burak takie rzeczy t?umaczy?. W takich czasach to faktycznie nie ma miejsca dla Amigi i mo?e to lepiej, ?e umrze sobie ona za kilka miesi?cy.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8098] a co robi burak?
  2001-11-02 o godz. 19:22:01 Krzysztof Ka?ebasiak odpowiada na #8096
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TransSoft's Mail Control 5.0)
Wszyscy Swieci! Dajcie nam jeszcze troche cierpliwosci!
Zeby przy takim siwecie tak traktowac kolegow?
Chyba, ze to bylo epitafium?
Odpowiedz na ten komentarz
 [8100] koledzy
  2001-11-02 o godz. 19:34:21 MDW odpowiada na #8098
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
Ja nie mam kolegów.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8105] Buractwo
  2001-11-03 o godz. 12:18:23 Corwin odpowiada na #8100
  Wysłany z *.family4.net via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; NetCaptor 6.5.0)
To akurat nie dziwi, ?e nie masz kolegów. Burak z Ciebie straszny. Ale có?... to ostatnio ulubiona ami-postawa...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8107] tragedia
  2001-11-03 o godz. 13:14:02 narg odpowiada na #8096
  Wysłany z *.olsztyn.tpsa.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; COM+ 1.0.2204; .NET CLR 1.0.2914)
nikt Ci nie ka?e zgadza? si? z twórc? tekstu!
troch? kultury BARANIE.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8109] Krótka pami??, co?
  2001-11-03 o godz. 13:33:01 Carlos odpowiada na #8096
  Wysłany z *.geek-stuff.com via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; NetCaptor 6.5.0)
MDW zapomnia? jak krzycza? "UAE suxx" a potem si? rozp?ywa? jaki Amithlon boski... Czas wyci?gn?? wniosku.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8112] MDW or Caro
  2001-11-03 o godz. 14:12:17 Corwin odpowiada na #8109
  Wysłany z *.family4.net via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
A mo?e Amithlonem zachwyca? si? Caro? Ciekawe, czy MDW=Caro, czy wr?cz przeciwnie? Mo?e to swojego rodzaju rozszczepienie osobowo?ci? Fajnie tak czasem powiedzie? po wa?esowemu: "Jestem za, a nawet przeciw"
Odpowiedz na ten komentarz
 [8120] co???
  2001-11-03 o godz. 17:21:07 MDW odpowiada na #8112
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
A czy ja napisa?em cokolwiek o UAE czy Amithlonie??? Przecie? to nie ma nic wspólnego z "panem u?wiadamiaczem"! Ja sobie mog? 1000 pieców u?ywa?, a takich "m?drych" b?d? mia? w g??bokim powa?aniu. A co do jarania si? Amithlonem to jarali?my si? OBAJ i zdania NIE zmienili?my (co nie oznacza, ?e postawili?my krzy?yk na AmigaONE czy Pegasos). Czy naprawd? zawsze musz? t?umaczy? swoje wypowiedzi??? Zlitujcie si? LUDZIE!
Odpowiedz na ten komentarz
 [8121] zjazd
  2001-11-03 o godz. 17:36:42 caro odpowiada na #8112
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
te kole?, zejdz ze mnie, dobra? przeszkadzam Ci w czym?? nie komentowa?em nic na tym servisie od d?u?szego czasu i mi dobrze z tym - idiotyczne przekonywanie si? darowa?em ju? sobie - sam si? dziwi? jak Mariusz (mój brat) da? si? w to jeszcze raz wci?gn??. pozatym Twój komentarz jest z tego co si? orientuj? ?rednio zwi?zany z tematem (nie wiem dok?adnie, nie czyta?em artyku?u Szuko - nie mam ochoty ani czasu, wol? sobie np w nosie pod?uba?), wykorzystujesz okazj? ?eby si? powy?ywa?? chory jeste??
Odpowiedz na ten komentarz
 [8119] a co ma do tego uAE?
  2001-11-03 o godz. 17:12:55 MDW odpowiada na #8109
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
A co ma do tego UAE czy Amithlon? Ja chcia?em powiedzie?, ?e mam serdecznie dosy? nast?pnego "m?drego", który chce mi na si?? u?wiadomi? jaka to Amiga nie jest kiepska. Czego ten Szuko tu szuka? znudzi?o si? XFiles i Manga to zaj?? si? Amig?? Chce przed pc-kolegami, których "kariera" zacz??a si? od 350 MHz, po?wirowa? jakie to on ma nietypowe zainteresowania (Amiga). Ciekawe ilu jeszcze takich u?wiadamiaczy si? pojawi. Niech spada na serwis Atari u?wiadamia? jakie to 030 w Falconie jest wolne. Parodia!
Odpowiedz na ten komentarz
 [8131] koledzy
  2001-11-04 o godz. 01:14:06 szuko odpowiada na #8119
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
moi koledzy nie zaczynali od 400 mhz, tylko od:

kolega 1: 80286 + VGA + CD
kolega 2: 80386SX + VGA
kolega 3: 80286 + EGA
kolega 4: A600 / A3000
kolega 5: A500

wiecej kolegow nie pamietam :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8205] ...
  2001-11-05 o godz. 22:09:53 baderman/ods odpowiada na #8131
  Wysłany z *.barbara.ds.polsl.gliwice.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; m18) Gecko/20010131 Netscape6/6.01
za wszystkich kolegów serdecznie ?a?uj? , a Ciebie... :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8116] Wszystko...
  2001-11-03 o godz. 15:27:38 ciekawy odpowiada na #8096
  Wysłany z *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl via AmigaVoyager/2.95 (AmigaOS/MC680x0)
Nie wiem czy wszyscy kojarza osobe Michala "szuko" - otoz w ostatnim wydaniu w tescie karty DCE 1260 napisal co nastepuje: "Od siebie powiem tyle: A126karta graficzna to komputer, na którym da sie pracowac bardzo wygodnie i
bez wiekszych ograniczen. Mimo, ze dla profesjonalistów, czy powaznych
graczy jest to sprzet troch? zbyt wolny, polecam Blizzarda 1260/50 -- po
prostu dziala szybko i bez niespodzianek."

Duzo czasu nie minelo, a kolega calkiem zdanie zmienil... ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8117] Ups!
  2001-11-03 o godz. 15:33:30 ciekawy odpowiada na #8116
  Wysłany z *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl via AmigaVoyager/2.95 (AmigaOS/MC680x0)
Powinno byc: 1260 plus karta graficzna...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8118] Uff jeszcze raz
  2001-11-03 o godz. 16:11:08 ciekawy odpowiada na #8116
  Wysłany z *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl via AmigaVoyager/2.95 (AmigaOS/MC680x0)
Cytowany tekst pochodzi z ostatniego nr MA [CD #14 - marzec 2000]
Odpowiedz na ten komentarz
 [8132] osoba michala "szuko" sz.
  2001-11-04 o godz. 01:17:39 szuko odpowiada na #8116
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
napisalem w MA: "A1260 plus karta graficzna to komputer, na którym da sie pracowac bardzo wygodnie i
bez wiekszych ograniczen. Mimo, ze dla profesjonalistów, czy powaznych
graczy jest to sprzet troch? zbyt wolny, polecam Blizzarda 1260/50 -- po
prostu dziala szybko i bez niespodzianek."

Owszem, gdybym dzis pisal do MA, raczej napisalbym cos podobnego. Chociaz w ciagu roku, A1260 zdazyla nieco stracic na swojej atrakcyjnosci. Zalezy oczywiscie, do czego sie sprzetu uzywa. Dla przecietnego czytelnika MA, pewnie Amiga starczy, no bo on raczej nie odwazy sie zakodowac MP3, a co dopiero DivX. Poza tym, nie ukrywajmy, propaganda. Sam stalem sie jej czescia, a teraz protestuje przeciwko niej. :) Tak, czy siak, sadze ze i tamten moj tekst i dzisiejsze teksty sa calkiem obiektywne. No bo -- pece JEST o niebo szybszy od AMI - to prawda. AMI 060 nadaje sie do wielu rzeczy - tez prawda (wspomniane w przedostatnim akapicie tekstu z 1/11). Blizzard 060 -- pracuje szybko i bez niespodzianek - owszem, bez niespodzianek, jak najbardziej, a szybko -- jak na amigowe warunki, no i mozliwosci rodziny 680x0

amen
Odpowiedz na ten komentarz
 [8102] Rozdwojenie jazni
  2001-11-03 o godz. 00:12:13 Binary odpowiada na njusa
  Wysłany z *.walbrzych.dialog.net.pl via ---
Ja uzywam blaszaka i Ami, to sie nazywa schizofrenia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8408] tylko z sensem
  2001-11-12 o godz. 19:40:17 PETER odpowiada na #8102
  Wysłany z *.waw.cdp.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Wyrzu? ami do sralni
Odpowiedz na ten komentarz
 [8104] sb128 pci wedlug obiektywnego serwisu
  2001-11-03 o godz. 12:08:49 szuko odpowiada na njusa
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
[ciekawostka]

(SB128) Tutaj komentarz b?dzie krótki : Karta jest najzwyczajniej w ?wiecie tragiczna, zastosowane komponenty doskonale uprzykrza?y s?uchanie muzyki ale tak?e granie. Bardzo niedopracowane sterowniki wynios?y SB 128 na szczyt tabelki do testu "obci??anie CPU" - wynik jest wr?cz tragiczny. Cena tej karty jest wyj?tkowo wygórowana, no chyba ?e przeznaczenie tej karty to g?usi milionerzy...

[http://www.frazir.wroc.pl/artykuly_wyswietl/59]
Odpowiedz na ten komentarz
 [8108] He eh :)
  2001-11-03 o godz. 13:31:49 Xms odpowiada na #8104
  Wysłany z *.kielce.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; DigExt)
Nie wiedziales ?

Chyba tylko wypuszczenie PCI do Amigi musialo wiekszosc Amigowcow (szczegolnie tych z kompleksami) wyleczyc z przeswiadczenia, ze SB128 to kiepskawy sprzet...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8111] sb128
  2001-11-03 o godz. 13:45:54 szuko odpowiada na #8108
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
skoro sb128 jest taki kiepski wedlug "wiekszosci amigowcow", to dlaczego "wiekszosc amigowcow" z kartami sfx, to wlasnie amigowcy z sb128?

a mowiac obiektywnie, to przerzucajcie sie na Live!, dobrze radze (jest do kupienia za ok. 150 PLN)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8127] OT: 5.1?
  2001-11-03 o godz. 23:03:54 Piotr Sobolewski odpowiada na #8111
  Wysłany z *.gdansk.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1


Taki ma?y oftopik. Czy przypadkiem te Windows NT 5.1 to WinXP?
Odpowiedz na ten komentarz
 [8130] nt 5.1
  2001-11-04 o godz. 01:10:26 szuko odpowiada na #8127
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
tak, nt 5.1 to xp wlasnie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8199] XP 800x600
  2001-11-05 o godz. 21:12:12 MDW odpowiada na #8127
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
S?ysza?em, ?e s? tacy co winXP u?ywaj? w rozdzielczo?ci 800x600:))). He, he, he - prosty kalkulator zajmuje 25% ekranu. W takiej rozdzia?ce to jest "Screens" a nie "Windows" - operuje si? na ekranach a nie na oknach:). To tak na marginesie - przypomnia?o mi si? jak przeczyta?em ten komentarz:)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8128] Yuupi !
  2001-11-03 o godz. 23:07:14 Xms odpowiada na #8111
  Wysłany z *.kielce.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; DigExt)
Chlopie, nie znasz starego powiedzenia gieldowego ? Wiekszosc sie myli.

SB128 akurat jest dlatego dostepne, ze to pierwsza karta, oprogramowana przez producentow pisiajow do Amigi. Niefortunnie. Na szczescie zostal jeszcze Lajw z rodziny, juz lepszy od 128, kapke drozszy. Jak na poczatek, wystarczy.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8114] zdrowie
  2001-11-03 o godz. 14:58:34 Rafal Nowicki odpowiada na njusa
  Wysłany z *.pwradio.pl via AmigaVoyager/3.3.104 (AmigaOS/PPC)
Panowie !!! coz za dbalosc o zdrowie. Czyzbyscie juz wszyscy zdazyli
poslepnac !!! Proponuje dyskusje na temat ktora platforma bardziej
niszczy narzad wzroku Amiga czy PC.Moze wreszcie wszyscy kloniarze
pozbeda sie swoich szkodliwych dla oczu PIII 400 MHz i kupia wlasnie
co dojrzewajace klony z PIV 1.6 GHz. Proponuje takze podkrecic je od
razu do co najmniej 2.5 Ghz a w przypadku zbyt silnego grzania
chlodzic ciecza...Wszystkie takie egzemplarze proponuje opatrzyc
nalepka eye friendly... Microsoft approved! Spieszcie sie kochani bo
nic nie jest tak dla nas cenne jak zdrowie ! Amigowcy moze beda mogli
starac sie o przyznanie renty zdrowotnej z powodu szkodliwych warunkow
pracy.Trzeba bedzie pomyslec o zmianie przepisow ZUS.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8126] P4
  2001-11-03 o godz. 23:00:01 Piotr Sobolewski odpowiada na #8114
  Wysłany z *.gdansk.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Moze wreszcie wszyscy kloniarze pozbeda sie swoich szkodliwych dla oczu PIII 400 MHz i kupia wlasnie co dojrzewajace klony z PIV 1.6 GHz. Proponuje takze podkrecic je od razu do co najmniej 2.5 Ghz


Jak by? uwa?nie przeczyta? artyku? Szuko to by? wiedzia? ?e nie by?o PIII@400. Najwolniejszy model to 450MHz. To raz. A dwa, to P4 tragicznie si? kr?ci. Nie pomaga zwi?kszenie napi?cia i dodatkowe ch?odzenie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8129] czyzby P4 nie starczal?!
  2001-11-04 o godz. 00:03:38 Rafal Nowicki odpowiada na #8126
  Wysłany z *.pwradio.pl via AmigaVoyager/3.3.104 (AmigaOS/PPC)
No to coz musimy poczekac na P5.... A na dzien dzisiejszy kloniarze
takze beda mogli ubiegac sie o rente zdrowotna z ZUS. Chociaz mozna by
pomyslec o chlodzeniu P4 cieklym azotem. Autorowi tego wynalazku ZUS
powinien wyplacic nagrode... taka zeby chociaz starczylo na P5.I tak
kolem historia sie toczy... Zawsze znajdzie sie dobry powod aby
wyrzucic pieniadze w bloto. No coz Panowie business is business a my
to jestesmy tylko marni pionkowie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8208] azot
  2001-11-06 o godz. 06:45:47 Krzysztof Ka?ebasiak odpowiada na #8129
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TransSoft's Mail Control 5.0)
Sadze, ze jak juz motorola uruchomi procesory ok.1Ghz, to okaze sie, ze potrzebne bedzie co najmniej wiadro zimnej wody.
Chyba, ze obrazisz sie na motorole za chlodzenie ciecza i zostaniesz honorowo przy tym procku, ktory wymaga tylko
radiatora, wentylatora i otwartej obudowy, a latem wentylatora czterobiegowego obok.

Krotej tez to moge ujac.
Jaki masz procesor i dlaczego nie 040?
Odpowiedz na ten komentarz
 [8133] Kloca sie, amigowcy, kloca...
  2001-11-04 o godz. 01:19:11 m@NIEq a.k.a Wiedzmin_ odpowiada na njusa
  Wysłany z *.tebo.chelm.pl via IBrowse/2.2 (Windows 3.5)
Tylko po co sie kloca???
Mialem sie nie odzywac ale to juz sie staje grosteskowe.
Wyjasnijmy sobie pare rzeczy:
1/ Kazdy ma prawo do swego zdania (wlacznie z autorem tego kontrowersyjnego njusa)
2/ Po cholere rozprawiacie o Quake skoro teraz kroluje Q3??? bo tylko Q1 jes na amige??? BEZ JAJ!
3/ Ostatnie 3 lata mialem 030. Teraz mam 040. I jestem z tego powodu szczesliwy. Wszystko chodzi szybciej, podinstalowalem nowego OSa, slucham twardo mp3 przy 22KHz stereo... SPOKO. Na pececie mam to samo tylko 594549834 razy szybciej. A jednak inwestuje w Amige. CZEMU? BO NIE LUBIE SKRZYNI NA KARTOFLE A NA WIDOK WINDY ROBI MI SIE SLABO!
4/ Amiga nie dogoni juz peceta, wiec bez sensu wydaje mi sie maskowanie tego (niestety) faktu twierdzenem o klatkach na sekunde.
5/ Kocham amige, ale wkurwia mnie jak wyskakuja mi bledy Javascriptu, kiedy okzauje sie ze 3/4 (jesli nie wiecej) softu pecetowego jest na ami niedostepne... TYLKO PO CO O TYM GADAC??? Kazdy to wie.

Apeluje zatem o niezmienianie toku rozmowy nt. szokujacego dla wielu newsa na polityke, sport, rekreacje, malarstwo, medycyne czy jeszcze co innego. DAJCIE JUZ SPOKOJ WOGOLE najlepiej. To sie zaczyna robic smieszne!
Jestem w pelni swiadomy ze kazde zdanie prawdopodobnie zostanie przekrecone, lub przynajmniej w 1 roznych sposobow skomentowane.
Na koniec jedno:
PRZESTANCIE WOJNY klon-amiga! kazdy niech uzywa tego, co jest mu potrzebne i czego lubi. PATRZ PUNKT 1/
I tak nas BIn Laden rozwali wiec nie ma co wiecej gadac.
KONIEC I BOMBA
Odpowiedz na ten komentarz
 [8139] kult Ami.
  2001-11-04 o godz. 12:22:23 Rafal Nowicki odpowiada na #8133
  Wysłany z *.pwradio.pl via AmigaVoyager/3.3.104 (AmigaOS/PPC)
Tak; mozna sie zastanawiac dlaczego korzystam z Amigi skoro PC zrobil
sie juz taki szybki ze go prawie juz nie widac. Dla mnie Amiga to
kawal mojego zycia, to tysiace godzin spedzone na dlubaniu w jej
zasobach. Amiga wbrew temu co uwaza 99.9% kloniarzy potrafi zdzialac
bardzo wiele. W zasadzie pracujac na Amidze moge powiedziec ze jestem
w stanie zrobic praktycznie wszystko. To ja decyduje o zawartosci
calego systemu a ze czasem kuleje predkosc.... mozna sie z tym
pogodzic zwlaszcza posiadajac w zanadrzu PowerPC.Zreszta czy wszyscy
kloniarze to uzytkownicy P4 1GHz ?!- jesli tak to bardzo im
wspolczuje.Amiga to pewien mit o komputerze przyjaznym uzytkownikowi w
prawdziwym tego slowa znaczeniu. Amiga to rowniez historia komputera
ktory w pewnym okresie szokowal swoimi mozliwosciami. Amiga moi
kochani to przede wszystkim LUDZIE - wspaniala garstka entuzjastow
ktorzy nie opuszczaja okretu gdy ten tonie. Nieodparcie wierza i zyja
nadzieja na urzeczywistnienie swoich marzen - marzen z przeszlosci.
Pozdrawiam Was wszystkich wiernych Amigowcow - Tak Trzymac !!
Odpowiedz na ten komentarz
 [8979] By? Amigowcem.
  2001-11-27 o godz. 22:01:16 Piotrek odpowiada na #8139
  Wysłany z *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
Nic doda? nic uj??.
JESTE? AMIGOWCEM !!!
Pozdrawiam.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8140] prawie sie z tym artykulem nie zgadzam
  2001-11-04 o godz. 14:27:55 JohnyK odpowiada na njusa
  Wysłany z *.wroclaw.dialog.net.pl via Mozilla/3.0 (compatible; NetPositive/2.2)
ale w jednym gosc ma racje- slabe oprogramowanie (np przegladarki internetowe) dobija ten system...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8141] IBrowse for win
  2001-11-04 o godz. 15:10:07 MDW odpowiada na njusa
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
Ile razy zerkam na moje komentarze to za ka?dym razem si? dziwi? jak mi si? udaje uruchomi? IBrowse pod wind? ("...via IBrowse/2.2 (Windows V45)") nie wiedz?c nawet o tym ;) he, he, he...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8154] ACP
  2001-11-05 o godz. 08:01:35 stefkos odpowiada na njusa
  Wysłany z 212.33.64.* via Mozilla/4.73 [en] (X11; U; Linux 2.4.2 i686)
Prosze prowadzacych ACP o zaprzestanie publikowania takich bzdur.

A jak sie z tym nie zgadzacie to zwincie ten serwis i idzcie mnozyc klony.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8344] ACP na powaga.
  2001-11-10 o godz. 11:22:21 Amperomierz odpowiada na #8154
  Wysłany z *.waw.cdp.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
Masz kolego racj?... ACP zbyt cz?sto zamieszcza beznadziejne
bezece?stwa "chorych" ludzi, którym tak odbi?o -
"Ile? mo?na czeka? na A1". AFAIR kiedy? krzycz?li
jaka to Amiga Rulez a teraz "przejrzeli na oczy". No có?
wybaczcie - neofici jeste?cie...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8345] masz racje kolego
  2001-11-10 o godz. 15:28:14 Krzysztof Ka?ebasiak odpowiada na #8344
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TransSoft's Mail Control 5.0)
piszesz "chorych ludzi". Tak masz racje.
Juz jestem w stanie napisac, ze ktos kto teraz krzyczy Amiga rulez! jest niestety chory. I to bardzo.
Owszem, bardzo przyjemny system, ale niestety bardzo nieprzystajacy do dzisiejszych czasow. Koledzy z ACP probuja podtrzymac zainteresowanie Amigowcow tym komputerem. Masz Ty i inni racje. Wielu jest tu pececiarzy.
Przypuszczam, ze wiekszosc ma przynajmniej jakies UAE na pececie. I nawet sa tacy chorzy, ze pisza dla takich jak Ty zdrowych programy korzystajac z UAE, o zgrozo!, na windowsach.
Zadasz zamkniecia serwisu? A na jakiej podstawie?
Czy oprocz nieprzyjemnych uwag do ACP wyslales im chociaz raz podziekowania, ze mozna u nich np. zarejestrowac programy z Vaporu? Czy po sciagnieciu lokali wyslales list z podziekowaniem do Carlosa? Czy przeczytales jego instrukcje lokalizowania programow?
Czy czytajac newsy o postepach prac nad Pegasosem i AmigaOne tez warczysz pod nosem i zadasz zamkniecia interesu, bo Tobie sie nie podoba?
Odpowiedz na ten komentarz
 [8402] Niech ?yje nam ami-g?upota!
  2001-11-12 o godz. 14:58:29 Grzegorz Juraszek odpowiada na #8344
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Sprawdzi?e? w s?owniku znaczenie s?owa "neofita"? W?tpi?. Ty nawet co to "IMHO" nie masz poj?cia. Chyba ?e cytat IMHO jestem ba?wan jest autokrytyczny ;-).
Odpowiedz na ten komentarz
 [8409] Tylko z sensem
  2001-11-12 o godz. 19:48:59 PETER odpowiada na #8402
  Wysłany z *.waw.cdp.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Twoja subwencja autokratycznego serafina przyprawia mnie o md?o?ci. Tylko taki metamorficznie niezrozumia?y przypadek mieszanki pragmatycznej mo?e twierdzi? ?e geneza mimiczna psychologii odbiorcy przekazu jest na takim samym poziomie jak twoja. Powiniene? zaj?? si? grzaniem babci w rowek i w?chaniem koziej dupy. Zaj?yj lepiej do s?ownika poprawnej polszczyzny a dopiero potem próbuj budowa? zdania. Tak "próbuj", bo zanim ci si? uda minie dosy? d?ugi okres. Musisz da? czas swoim synapsom na wykszta?cenie neuroprzeka?ników i na wyewoluowanie w kierunku po??cze? inteligentnie wspópracuj?cych. Cho? nie wiem czy drzemie w tobie cho? troch? fixu to wiedz ?e gardz? tob? Ty placku
Odpowiedz na ten komentarz
 [8412] Sensownie
  2001-11-12 o godz. 20:02:34 Grzegorz Juraszek odpowiada na #8409
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
?liczne (mo?e z wyj?tkiem interpunkcji). W Samoobronie przyjm? ci? z otwartymi r?kami.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8433] Nie tak znowu ?licznie
  2001-11-13 o godz. 10:23:16 Jacek Rzeuski odpowiada na #8412
  Wysłany z *.marketplanet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Ortografia te? mu szwankuje (vide "zaj?yj").
Odpowiedz na ten komentarz
 [8456] Po przemy?leniu...
  2001-11-13 o godz. 13:28:53 Grzegorz Juraszek odpowiada na #8433
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Za bardzo si? czepiamy. W ko?cu nie ka?dy musi zna? j?zyk polski, j?zyki obce i tryska? inteligencj?. Personel do ?opat i ogl?dacze Polsatu te? s? potrzebni. Rulezowcy mo?e nie, no ale có?... efekt uboczny.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8174] Ma?e sprostowanie
  2001-11-05 o godz. 13:32:53 Daro odpowiada na njusa
  Wysłany z * via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
Artyku? dobry i trafny, ale jedno sprostowanie: to, ?e na Amidze z procesorem 7MHz animacja jest p?ynniejsza ni? na moim Celeronie 1.2 GHz to niestety prawda. Zawsze s? momenty (systematycznie powtarzaj?ce si?), ?e animacja na PC si? zacina... niestety. Acha - grafika to Matrox G550, w porównianiu do AGA to niby jak odrzutowiec i kukuru?nik, a jednak...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8180] Czy?by czy?yk?
  2001-11-05 o godz. 14:15:46 Grzegorz Juraszek odpowiada na #8174
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Masz na my?li new.gif?
Odpowiedz na ten komentarz
 [8206] Co tu napisac??
  2001-11-06 o godz. 00:50:20 ted odpowiada na njusa
  Wysłany z *.wist.com.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Jedno jest pewne. Mojej Amigi nie oddam nigdy.
Ale zycie toczy sie dalej wiec PC mam tez.
Co wiecej: jedna klawiatura
lezy na drugiej. Oba kompy polaczone sa w siec.
I jakos sie nie pogryzly.
Odpowiedz na ten komentarz
 [9132] Re: Co tu napisac
  2001-12-03 o godz. 12:05:56 Ed odpowiada na #8206
  Wysłany z *.cs.put.poznan.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
Jedno jest pewne. Mojej Amigi nie oddam nigdy.
Ale zycie toczy sie dalej wiec PC mam tez.
Co wiecej: jedna klawiatura
lezy na drugiej. Oba kompy polaczone sa w siec.
I jakos sie nie pogryzly.


W?a?ciwie to mam par? pyta? do autora w.wym. txtu.
Stoj? w?a?nie na rozdro?u: kupi? Mediator & Voodoo3 do niego, czy s?abego PC. Kocham Amig? i nie chc? zamyka? tego rozdzia?u, ale studiuj? informatyk? (czyt. kursy obs?ugi i wykorzystania PieCa) i u?atwi?oby mi to wiele rzeczy (czyt. projetktów). Z kolei mam w pokoju koleg? z PC (a w domu nawet dwóch) i móg?bym wykorzysta? ich maszyny.
Nie wiem tylko czy musz? zajmowa? ich "stanowiska pracy" :) czy mog? np. uuchomi? sobie aplikacje na ich kompach przez sie? Ethernetow?. Z wykorzystaniem Mediatora i karty sieciowej by?oby to najlepsze rozwi?zanie (dla mnie).
Jakie jest Twoje stanowisko na ten temat?

Mo?e po przeczytaniu tego txtu kto? uzna mnie za Lamera lub u?yje bardziej wyszukanych zwrotów, ale zawsze lepiej si? odezwa?... :)

Je?li mo?na to poprosz? na priv. Czasem mam niewiele czasu na czytanie, b?d? te? szukanie (czasem d?ugich) warto?ciowych wiadomo?ci na terenie instytutu.

Dzi?ki.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10691] Zdalna praca na PC??? Ale? to proste...
  2002-02-09 o godz. 21:06:35 BAD odpowiada na #9132
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:0.9.8) Gecko/20020204
Oczywi?cie ?e tak. Wystarczy Ci do tego dowolna przegladarka obs?uguj?ca poprawnie JAVA ;-) Na pc zainstalujesz VNC
http://www.uk.research.att.com/vnc/

Oczywi?cie szybko?? dzia?ania tego rozwi?zania jest dyskusyjna, ale raczej na Ami nie u?wiadczysz portów do RDP czy te? Remote Admin :-((( http://www.radmin.com

Poszukaj tak?e info o pcAnywhere, Timbuktu, Remote Control, LapLink moze cos z tego da si? zarz?dza? z Ami

Pozdr. Robert
Odpowiedz na ten komentarz
 [10692] re: Zdalna praca na PC??? Ale? to proste...
  2002-02-09 o godz. 21:35:42 Carlos odpowiada na #10691
  Wysłany z 213.77.101.* via telnet/80
Oczywi?cie ?e tak. Wystarczy Ci do tego dowolna przegladarka obs?uguj?ca poprawnie JAVA ;-) Na pc zainstalujesz VNC http://www.uk.research.att.com/vnc/


Po co Ci Java skoro VNC jest natywne?


Oczywi?cie szybko?? dzia?ania tego rozwi?zania jest dyskusyjna, ale raczej na Ami nie u?wiadczysz portów do RDP


...ktory to RDP dziala na tej samej zasadzie co VNC...


czy te? Remote Admin :-((( http://www.radmin.com


Ciekawe po co tego szukacj skoro od lat istnieje port VNC...


Poszukaj tak?e info o pcAnywhere, Timbuktu, Remote Control, LapLink moze cos z tego da si? zarz?dza? z Ami


A Ty zajrzyj na strone ktora polecasz i ja najpierw przeczytaj.
Odpowiedz na ten komentarz
 [10727] a tu nadal to samo...
  2002-02-12 o godz. 00:09:18 BAD odpowiada na #10692
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:0.9.8) Gecko/20020204

Po co Ci Java skoro VNC jest natywne?

Jest to jedna z metod wej?cia, jak na mnie najprostsza, poniewa? jako? nie wyobra?am sobie systemu bez dobrej przegl?darki i _dobrej_ obs?ugi JAVA

...ktory to RDP dziala na tej samej zasadzie co VNC...

Zasada zasad? ale mo?liwo?ci nieco inne
http://www.microsoft.com/windows2000/server/evaluation/features/rdp.asp

Ciekawe po co tego szukacj skoro od lat istnieje port VNC...

Który to jest badziewny, a jedyn? jego zalet? jest ?e jest darmowy, no i mo?e to ?e wieloplatformowy

Nie mia?es chyba nigdy mo?liwo?ci zobaczy? jak dzia?a Remote Admin, który nie do?? ?e jest 150x szybszy od VNC to dodatkowo szyfruje po??czenie 128bitowym kluczem
A cena ? ?mieszna - 35$ licencja na 2 kompy

A Ty zajrzyj na strone ktora polecasz i ja najpierw przeczytaj.

Nie zagl?dam tam z powodów które wymieni?em powy?ej. S? lepsze narz?dzia. U?ywam czasem tylko VNC aby sterowa? moim PC z Palma(jak jestem chory), na którego wymieni?em Amig? bo jego funkcjonalno?? jest wi?ksza.

I wiesz co ci powiem? Jak czytam to wszystko co tu si? dzieje to mnie smiech ogarnia... A zw?aszcza jak widze takich ludzi jak Ty, którzy z wszystkiego potrafi? zrobi? problem i do wszystkiego si? przyczepi?.
Kiedy? mia?em Ami, dawno temu i by?bym broni? jej pazurami przed wszystkimi PCtowcami, ale od czasu jak zacz??em czyta? pl.comp.sys.amiga i takie strony www jak ta co skupiaj? takich ludzi, zacz??em sie wstydzi? za to i nie przyznaj? si? ?e mia?em Ami ?eby kto? mnie nie uto?samia? z tym ?rodowiskiem... Trafi?em tu przez przypadek, bo kto? napisa? w mozilli ?e strona ma sidebar, ale ten sidebar znika dzisiaj z mojej mozilli a moja noga wi?cej nie postanie na tej stronie. Czasem sentyment mnie bierze i zagl?dam na takie strony sprawdzi? czy co? sie zmieni?o, ale widze ?e ani w temacie Ami nic si? nie zmieni?o ani ludzi z ni? zwi?zanych... Wstyd naprawd? wstyd.
I wiesz co? Niech Amiga idzie na dno jaknajszybciej i niech najlepiej poci?gnie ze sob? wszystkich takich jak ty. B?dzie spokój, zmniejszy si? ruch internetowy.

?egnam i mimo wszystko pozdrawiam Robert
Odpowiedz na ten komentarz
 [10808] Kazda amiga ciosem w imperialistycznych burzujow
  2002-02-14 o godz. 19:44:50 Carlos odpowiada na #10727
  Wysłany z *.webnet.pl via telnet/80
Kiedy? mia?em Ami, dawno temu i by?bym broni? jej pazurami przed wszystkimi PCtowcami, ale od czasu jak zacz??em czyta? pl.comp.sys.amiga i takie strony www jak ta co skupiaj? takich ludzi, zacz??em sie wstydzi? za to i nie przyznaj? si? ?e mia?em Ami ?eby kto? mnie nie uto?samia? z tym ?rodowiskiem... Trafi?em tu przez przypadek, bo kto? napisa? w mozilli ?e strona ma sidebar, ale ten sidebar znika dzisiaj z mojej mozilli a moja noga wi?cej nie postanie na tej stronie. Czasem sentyment mnie bierze i zagl?dam na takie strony sprawdzi? czy co? sie zmieni?o, ale widze ?e ani w temacie Ami nic si? nie zmieni?o ani ludzi z ni? zwi?zanych... Wstyd naprawd? wstyd.


I wiesz co? Niech Amiga idzie na dno jaknajszybciej i niech najlepiej poci?gnie ze sob? wszystkich takich jak ty. B?dzie spokój, zmniejszy si? ruch internetowy.

A gdzie bys lelpeij leczyl kompleksy, jak nie tu? Pogadales sobie, potupales nozkami, "poszpanowales" palmikiem i znajomoscia stron ktorych nie znasz. Same plusy ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [8414] Nadejsz?a wiekopomna chwila...
  2001-11-12 o godz. 20:20:42 Grzegorz Juraszek odpowiada na njusa
  Wysłany z *.marwit.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Oto setny komentarz w tym g?upim w?tku. Radujmy si? i borygo pijmy!
Odpowiedz na ten komentarz
 [8835] 50fps 100fps i wi?cej... dysków te?...
  2001-11-21 o godz. 23:25:16 Ronald Osych odpowiada na njusa
  Wysłany z 213.25.183.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
Wszystkie komentarze do kub?a.
Amiga mo?e odtworzy? animacj? nawet 100 klatek na sekund? (a mo?e i wi?cej ?) kwesti? jest tylko format animacji - np Anim 32 ze Scali 300 i odpowiednie podci?gni?cie cz?stotliwo?ci od?wie?ania obrazu. Moj? Amig? 500 zmusi?em do generowania obrazu nawet 130 Hz (czyli 130 fps). Animacj? w PAL(4 kolorow? - uda?o mi si? odtwarza? dok?adnie 50 fps) sprawdzone po nagraniu na magnetowid BETACAM - klatka po klatce (ale Ka?da klatka to w rzeczywisto?ci dwie pó?klatki, pierwsza daje po?ow? ilo?ci linii druga reszt? - st?d np. interlace).
Do swojej starej A500 mam pod??czone na chwil? obecn? 3 twarde dyski - w tym jeden w formacie FAT32 ! (Amy ma kick 3.0) Moje kontrolery pozwalaj? w chwili obecnej na pod??czenie (w sumie) o?miu twardzieli, magnetooptyków lub CD-ROMów wi?c o to te? nie ma si? co k?óci?, bo przeci?tny Amigowiec maj?c do dyspozycji odpowiedni? liczb? kontrolerów HD nie b?dzie musia? zastanawia? si? czy wystarczy mu liter alfabetu do ich oznaczenia :-))))))
(lub partycji na nich)
Jak b?d? mia? wi?cej czasu to mog? jeszcze co? dorzuci?...

Pozdrawiam
Odpowiedz na ten komentarz
 [8836] to dorzuc
  2001-11-22 o godz. 05:56:36 Krzysztof Ka??basiak odpowiada na #8835
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DVD Owner)
napisz wiecej o Twojej Amidze.
Jaka karte procesorowa tam wlozyles, ile pamieci i gdzie to mozna kupic?
Odpowiedz na ten komentarz
 [8863] Moja Amiga i jej parametry
  2001-11-23 o godz. 00:39:13 Ronald Osych odpowiada na #8836
  Wysłany z *.wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
Tutaj pewnie zbije to z tropu wszystkich bo parametry s? bardziej ni? s?abe:
Cz?stotliwo?? obrazu wy?wietlanego nie wiele ma wspólnego z szybko?ci? procesora i ilo?ci? RAM-u, poniewa? zale?y wy??cznie od mo?liwo?ci uk?adu generuj?cego obraz.

W te?cie o którym wspomnia?em wykorzystywa?em Amig? 500 z uk?adem ECS (nowszy uk?ad DENISE) RAM: 1 MB CHIP i 8 MB FAST ( dwa 30 stykowe simmy, po 4 Mb ka?dy ! )- wyposa?ona by?a w podstawowy CPU (MC68000 z zegarem 7 MHz)

Uk?ady ECS generowa?y (w maksymalnym testowanym przeze mnie uk?adzie cz?stotliwo?ci) obraz o parametrach: 31,1 kHz x 130 Hz. Wi?kszych cz?stotliwo?ci nie testowa?em bo ba?em si?, ?e móg?bym uszkodzi? elektronik? monitora (Panasonic 5G ma w dokumentacji max. 85 Hz chocia? jego OSD wy?wietla si? nawet po przekroczeniu 100 Hz podaj?c prawid?owo kolejno rosn?ce cz?stotliwo?ci)

Ilo?? odtwarzanych klatek animacji (czyli fps) mo?e zale?e? od szybko?ci i po?rednio ilo?ci pami?ci z której pobierane s? dane dla karty graficznej, lub w przypadku standardowo wyposa?onej Amigi, dla zestawu uk?adów grafiki (OCS/ECS i AGA). Nie ma przy tym znaczenia jak? szybko?? ma procesor - liczy si? wy??cznie szybko?? przep?ywu danych z pami?ci (RAM lub pami?ci karty) do uk?adów generuj?cych obraz.
Szybko?? procesora przydaje si? wtedy kiedy dodatkowo dane, które maj? by? odtwarzane s? skompresowane (jak w przypadku MPEG czy DivX - czyli dzielenie przez X - niesta?y wspó?czynnik kompresji zale?ny od ilo?ci detali itp.). W takim przypadku dochodzi szybko?? dekompresji i dostarczenia gotowych, przetworzonych danych do obszaru pami?ci z której s? pobierane do wy?wietlenia.
Je?eli zatem procesor zd??y zdekompresowa? i wys?a? klatk? obrazu do odpowiedniego obszaru pami?ci np. co 1/25 cz??? sekundy to odtwarzany obraz b?dzie zawiera? 25 ramek na sekund? (w du?ym uproszczeniu). W przypadku gdy dane s? ju? wcze?niej zapisane w sposób który wymusza jedynie przekazanie danych do pami?ci (jak w Anim32) mo?na odtwarza? animacj? z tak? ilo?ci? klatek na sekund? jak? jest w stanie wys?a? sama pami?? i uk?ad graficzny. Je?li jaka? klatka nie dotrze na czas do matrycy wy?wietlaj?cej obraz to zostanie wy?wietlona poprzednia zawarto?? matrycy i st?d szarpanie animacji (równie? w pewnym uproszczeniu) - widzimy wtedy dwa razy t? sam? klatk?, a wi?c dla naszego oka - zatrzymanie obrazu - "szarpni?cie".

Je?li chodzi o szyko?? pami?ci to w tej kwestii niewiele si? zmienia. 60 ns, 70 ns, 75 ns - czyli czasy dost?pu, to w rzeczywisto?ci parametr determinuj?cy szybko?? pracy pami?ci. To czy jest ona od?wie?ana 133 tysi?ce razy na sekund? czy nawet 600 tys. nie ma znaczenia. liczy si? to - kiedy tak naprawd? procesor mo?e z niej skorzysta? i jak szybko mo?e odczyta? jej zawarto??.

Teraz kawa?ek komentarza do wcze?niejszych komentarzy:
>Owszem, w studiach telewizyjnych Amiga znalaz?a swoj? nisz? z powodu niez?ego d?wi?ku i ko?ci graficznych, które z racji, o ironio, zaprojektowania pod k?tem gier, doskonale radzi?y sobie z obrazem w PAL/NTCS. Do tego prostota u?ywania Genlocków i wszelkie scrollingi i napisy by?y swego czasy "made in Amiga".
--
Hm! Ca?kowita ignorancja. Nie z powodu zaprojektowania "grafiki" do gier Amiga na rynku telewizyjnym wygrywa konkurencj?, ale z powodu tego ?e zaprojektowane uk?ady mia?y posiada? mo?liwo?ci wspó?pracy z domowym sprz?tem Video (zarówno PAL dla Europy jak i NTSC dla Japonii i USA), a nie wy??cznie z drogimi ówcze?nie monitorami z którymi i tak sobie radzi (jak s?awny A2024 daj?cy Amidze kilkana?cie lat temu zdolno?? wy?wietlania obrazu w rozdzielczo?ci 1024x1024 (idealny kwadrat dla zastosowa? CAD !!!) pixele przy 4 kolorach z 16, kiedy najlepsze karty do PC dawa?y zaledwie 700x400 monochromatycznie) czy Commodore 1085S daj?cy nawet 100 Hz obraz (nie przez powielanie klatek, ale w rzeczywisto?ci czyli 100 fps)

Uk?ady w Amidze maj? co? jeszcze - generowanie sprz?towego klucza (rodzaj bluebox-a dla genlocków i DSK) oraz mo?liwo?? zast?pienia funkcji TBC (korektora podstawy czasu) mechanizmem dostrojenia pracy komputera do zewn?trznego sygna?u steruj?cego - wszystko "HARDWARE-owo i w REALTIME" !.
To w?a?nie argument, który stawia Amig? ponad innymi komputerami w takich zastosowaniach jak DTV, zaryzykuj?, ?e nawet jeszcze dzi?. Vide Studio grafiki komputerowej TVN, Polsat czy Telewizja Dolno?l?ska we Wroc?awiu. Prawdopodobnie równie? TVP1 korzysta do dzi? przy produkcji wiadomo?ci sportowych z Amigi - bo to sugeruj? u?ywane przy wprowadzaniu napisów efekty.


>Ale czy o to w tym wszystkim chodzi? ?eby pozbawia? si? szybkiego procesora, DVD, DivX, porz?dnej obs?ugi sieci, Javy, d?wi?ku 3D, ?adnej grafiki i niskich cen? Komputer ma by? narz?dziem w r?kach cz?owieka, ale widocznie niektórzy o tym zapomnieli.
--
Amiga jest nie tylko narz?dziem, jest bardzo dobrym i niezawodnym narz?dziem przy którym nie musz? si? martwi?, ?e po padaczce FAT-u strac? zawarto?? dysku, a przynajmniej raz na 3 miesi?ce b?d? musia? stawia? system od nowa.
/Mnie uda?o si? co prawda nie instalowa? Windy od ponad roku, ale trzeba by?o nad tym nieco popracowa?/
Nie zdarzy?o mi si? jeszcze straci? w Amidze danych z dysku, a u?ywam wiekowego ju? FFS-a - mo?e nie jest szybki ale...

Co do ?adnej grafiki to si? nie zgodz? - ka?dy Workbench Amigi wygl?da inaczej, a i ikonki s? ró?ne - od miniaturek do kolosów na kilkadziesi?t pixeli w pionie i poziomie - od standardowych przez MagicWB do GlowIcons i NewIcons. Ekrany WB maj? nie tylko tapety ale animacje te? si? zdarzaj?, belki okien s? kolorowe w zale?no?ci od upodoba? CZEGO O PECETOWEJ WINDZIE POWIEDZIE? NIE MO?NA - bo w pakiecie plis ikonki si? mo?e i zmieniaj?, ale samemu ci?zko jest zmieni? cokolwiek. Ja w Amidze dla ka?dego katalogu mog? mie? inn? ikon? !!!
JAVA - to tylko brak amigowego programu - skoro pod emulatorem (programowym) Maca mo?na tego u?ywa? to znaczy, ?e na Amidze pod jej systemem te? by si? da?o - trzeba tylko uzupe?ni? SOFTWARE.
DivX - wymy?lony zosta? przez shackowanego Amigowca !
DVD te? chodzi tylko trzeba mie? allegroCDFS i kawa?ek hardware-u (podobno) - ?aden argument !
Szybki procesor ??? W megahertzach czy w tym co obserwuj? na ekranie PC po odpaleniu Winampa i Worda razem (Celek 566) ???

///12 fps dla Animacji Disneya !!! Tyle klatek te? wystarcza ?eby animacja by?a P?YNNA !!!

Ko?cz? bo strasznie du?o tego wysz?o...
Odpowiedz na ten komentarz
 [8869] divX
  2001-11-23 o godz. 10:13:55 Sebastian Jedruszkiewicz odpowiada na #8863
  Wysłany z 213.77.101.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; IDG.pl)
DivX - wymy?lony zosta? przez shackowanego Amigowca !

Ke?
Odpowiedz na ten komentarz
 [8870] .
  2001-11-23 o godz. 10:21:55 Gary Bliter odpowiada na #8863
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Uk?ady ECS generowa?y (w maksymalnym testowanym przeze mnie uk?adzie cz?stotliwo?ci) obraz o parametrach: 31,1 kHz x 130 Hz.


A ile ten obraz mia? linii w poziomie przy takiej cz?stotliwo?ci? 100 czy mniej?
Odpowiedz na ten komentarz
 [8895] Ile linii...
  2001-11-23 o godz. 22:11:12 Ronald Osych odpowiada na #8870
  Wysłany z *.wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
W pionie przy tej cz?stotliwo?ci mo?na uzyska? 220 linii, a po w??czeniu interlace 440 linii !!!
Niestety nawet przy takiej du?ej cz?stotliwo?ci od?wierzania, je?li u?yje si? efektu interlace, to jest on do?? mocno widoczny.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8930] .
  2001-11-26 o godz. 10:29:28 Gary Bliter odpowiada na #8895
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Zdradzisz szczegó?y techniczne tej operacji? Tzn. jaki driver monitora i w jakim trybie czym potraktowale?, aby to uzyskac? Ch?tnie potestuj?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [8975] Sterowniki i programy...
  2001-11-27 o godz. 21:16:50 Ronald Osych odpowiada na #8930
  Wysłany z *.wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
Do operacji z maksimum cz?stotliwo?ci pionowej (130 Hz) wykorzysta?em driver EURO72 i monitor Panasonic PanaSync 5G (multiscan). Po odpaleniu drivera i przestawieniu w "screenmode" Workbencha na ten w?a?nie tryb (euro72), odpali?em program MonSpecsMUI v40.167, zmieni?em w nim parametr "TotRow" /zak?adka Cols & Rows/ odpowiedzialny za ilo?? generowanych linii poziomych (i cz?stotliwo?? od?wierzania pionowego). Warto?? trzeba dobra? do?wiadczalnie i nale?y uwa?a? czy na monitorze nie pojawiaj? si? sko?ne kreski !!! Je?li si? pojawi? najlepiej cofn?? operacj? bo dalsze zmiany (o czym ostrzega te? instrukcja) mog? nawet uszkodzi? monitor !!!
/sterownik, który ma by? zmieniany powinien by? skopiowany do DEVS:Monitors/(mo?na u?y? te? sterownika Multiscan, ale uwaga tak jak poni?ej)

Oczywi?cie by?o z tym sterownikiem nieco roboty, bo cz?stotliwo?? odchylania poziomego jest w nim ?le ustawiona - na oko?o 28 kHz (dotyczy Euro72 i Multiscan). Przez to monitor P5G wy?wietla? kasz? mimo, ?e w ustawieniach programu screenmode wida? warto?? cz?stotliwo?ci 30 lub 31 kHz. Je?li jednak uruchomi si? w tle jakikolwiek program otwieraj?cy swój w?asny "ekran" w trybie np. PAL, mo?na pod??czy? do podgl?dania drugi monitor i po zsuni?ciu ekranu w dó?, uruchomi? w ustawionym na Euro72 Workbenchu program MonSpecs. Mo?na w nim teraz poprawi? parametr TotClk zmieniaj?c warto?? na 71 (lub na suwaku $71) co spowoduje, ?e pozioma cz?stotliwo?? b?dzie wynosi?a teraz dok?adnie 31.1 kHz)
Po zapisaniu tej modyfikacji najlepiej ponownie uruchomi? komputer bo ustawienia programu w czasie pracy nie zawsze odpowiadaj? temu co wida? po ponownym uruchomieniu zmodyfikowanego sterownika monitora. (Czasami warto?? ta mo?e nie by? odpowiednia do okre?lonego typu monitora !)

Natomiast, ?eby uzyska? 100 Hz na monitorze Commodore 1085S trzeba uruchomi? sterownik Euro36. Zabawa warto?ci? TotRow powoduje zmiany cz?stotliwo?ci pionowej (czasem minimalnie trzeba dostroi? równie? poziom? - kiedy obraz jest niezbyt stabilny)

Parametry Overscan i pozosta?e trzeba dobra? do?wiadczalnie - inaczej ustawia si? je dla ECS i inaczej dla AGA (z AGA mia?em sporo k?opotów - dwie Amigi 1200 i ka?da reagowa?a inaczej ???)

/gdyby kto? si? bawi? tym i zapisa? co? po czym na monitorze b?dzie wida? tylko kasz? - wystarczy wej?? do "bootup menu" i w ustawieniach "Display Options" wybra? "Chip Type" - "Original" i wystartowa? Amig?. Potem wej?? do Prefs/Screenmode i zmieni? sterownik np. na PAL/
Odpowiedz na ten komentarz
 [8871] .
  2001-11-23 o godz. 10:27:02 Gary Bliter odpowiada na #8863
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
A2024 daj?cy Amidze kilkana?cie lat temu zdolno?? wy?wietlania obrazu w rozdzielczo?ci 1024x1024 (idealny kwadrat dla zastosowa? CAD !!!)


A sk?d niby kwadrat, skoro obraz mia? identyczn? rozdzielczo?? w pionie i w poziomie, natomiast monitor A2024 mia? kieskop prostok?tny?
Odpowiedz na ten komentarz
 [8893] idealny kwadrat...
  2001-11-23 o godz. 21:30:25 Ronald Osych odpowiada na #8871
  Wysłany z *.wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
... Troch? nie precyzyjnie to uj??em. Chodzi?o mi o ilo?? pixeli w pionie i poziomie, rzeczywi?cie sam kineskop nie jest kwadratowy, ale kto? kto potrzebowa?by idealnego kwadratu mo?e sobie ustawi? go tak ?eby wy?wietlany obraz mia? proporcje kwadratu. Z reszt?, nawet niektóre stare telewizory umo?liwiaj? zmian? proporcji wy?wietlanego obrazu, a niektóre nasycenia obrazu okre?lon? barw? przy pomocy potencjometrów umieszczonych z ty?u obudowy (np. kolorowy Elektron jeszcze z czasów ZSRR :-)))) )
Odpowiedz na ten komentarz
 [8981] By?bym ca?kiem zapomnia? dorzuci?...
  2001-11-27 o godz. 22:56:40 Ronald Osych odpowiada na njusa
  Wysłany z *.wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
Film MPEG na Amidze w pe?nej rozdzielczo?ci PAL 25 obrazków na sekunde (50 fps) - wystarczy do tego celu mie? tak? Amig? jak jeden Wroc?awianin (nazwiska nie zdradz? bo nie zosta?em do tego upowa?niony) oto parametry tej Amigi, które zapami?ta?em:
Amiga 4000 - wersja Desktop CPU: MC68040 (chyba 30 lub 40 MHz) ?adnych kart Turbo !!!
Karta BROADCASTER !!!!!!!!! (Lite ?) Z wyj?ciem YUV dla sprz?tu standardu BETACAM z generatorem TIMECODE i VITC (je?li kto? u?ywaj?cy PC wogóle wie do czego to jest ;-) ) Dyski SCSI (nie znam pojemno?ci). Ten komputer mimo ?e pracuje na kilkudziesi?ciu megahertzach potrafi policzy? efekty (niektóre nawet RealTime) dla pe?noekranowego filmu w pe?nej rozdzielczo?ci PAL (736x600 linii) (obraz rzeczywisty ma oczywi?cie nieco mniej ni? 600 linii poniewa? pozosta?e kilkana?cie linii przeznaczone jest dla kodów czasowych i sygna?ów specjalnych /np. telegazeta itp./. Jest to karta o jakiej Pecetowcy pomarzy? mog?, a co najwarzniejsze nie gubi klatek tak jak niektóre Profesjonalne Computery !!!

I jeszcze "komment" do poni?szego fragmentu:
>PC jest beeee i ?e Intel na pewno nied?ugo zatrzyma si? w rozwoju, bo przecie? "Pentium to ?lepa uliczka".
--
Dok?adnie tak - bo tylko ?lepak nie zauwa?y, ?e nawet P4 jest zgodne z x86 - bo musi.
Zamiast x86 emulowa? programowo na w pe?ni RISC-owej platformie - zastosowano mechanizm translacji kodu, który powoduje, ?e ca?a moc procesora idzie na wentylator !!!!
Polemiki do tego komentarza odsy?am do dokumentacji procesorów x86 i zgodnych !
Odpowiedz na ten komentarz
 [8982] ...To szkoda ze nie zapomniales.
  2001-11-27 o godz. 23:01:56 Carlos odpowiada na #8981
  Wysłany z *.geek-stuff.com via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.6+) Gecko/20011127
Nie badz zalosny. Digital Broadcaster tak jak i Personal Animator Recorder (ktorego chcetnie sie nota bene pozbede za grosze) z Amigi bierze tylko zasilanie, reszte robiac samemu. I bez uaski robi PALowska ramke z motion JPEGiem przy odtwarzaniu jak i kompresji w locie, trzymajac przy tym BETACAMowskie wymogi sygnalu na 68000/7MHz.
Odpowiedz na ten komentarz
 [9045] ...i o to chodzi !
  2001-11-29 o godz. 14:41:05 Ronald Osych odpowiada na #8982
  Wysłany z 213.77.47.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
W?a?nie o to chodzi?o ! Nie trzeba zarzyna? komputera i podgrzewa? procesora ?eby uzyska? odpowiednie efekty. Po co ogl?da? zapakowane filmy z co chwil? kaszani?c? si? grafik? i s?ucha? szumu wentylatorów i DVD czy CD-Romu, je?li mo?na to zrobi? ciszej i ch?odniej ;-))))))))

Pozdrawiam
Odpowiedz na ten komentarz
 [9046] Hm
  2001-11-29 o godz. 14:57:13 Carlos odpowiada na #9045
  Wysłany z 213.77.101.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Chyba cos Ci sie pomylilo. Nie bardzo wiem jak chcesz ogladac DVD z uzyciem Broadcastera dla przykladu, bo nie podejrzewam ze sobie najpierw zgrabujesz.
Odpowiedz na ten komentarz
 [9115] A czemu nie ???
  2001-12-02 o godz. 23:28:43 Ronald Osych odpowiada na #9046
  Wysłany z *.wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
;-) Przecie? s? niezale?ne odtwarzacze DVD, to czemu nie móg?bym sobie zgrabowa? ??? :-) Przecie? wi?kszo?? filmów na DVD te? trafia z ta?my Video lub filmowej. Na razie nie s?ysza?em ?eby kto? kr?ci? film odrazu na DVD. P?yta matka ??? ;-)))))
Odpowiedz na ten komentarz
 [9119] re: A czemu nie ???
  2001-12-03 o godz. 01:57:29 Carlos odpowiada na #9115
  Wysłany z *.geek-stuff.com via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.6+) Gecko/20011201
Przecie? wi?kszo?? filmów na DVD te? trafia z ta?my Video lub filmowej.


Tak, tak. O tym tez masz pojecie jak widac.
Odpowiedz na ten komentarz
 [9200] Mo?e magia ???
  2001-12-05 o godz. 22:22:06 Ronald Osych odpowiada na #9119
  Wysłany z *.wroclaw.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
...a czy móg?by? w takim razie o?wieci? ciemne spo?ecze?stwo ? Nie s?ysza?em jeszcze ?eby kto? nakr?ci? film (w sensie filmu, a nie renderingu) bez u?ycia kamery (chocia?by cyfrowej). Owszem - da si? zrobi? film bez aktorów i kamer (chocia?by "Dinosaur") ale jak narazie wi?kszo?? filmów powstaje z u?yciem sprz?tu analogowego. (Ta?ma Filmowa, lub co najbiedniej Betacam).
Odpowiedz na ten komentarz
 [9373] amiga
  2001-12-11 o godz. 12:44:08 te?ciowa odpowiada na #9200
  Wysłany z *.gazeta.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
mia?em w swoim ?yciu chyba ze 3 amigi (gdzie? na poczatku lat 90tych
jedna (500) zapl?ta?a mi si? w szafie wi?c odpali?em sprz?t
i ... makabra
chocia? trzeba przyzna?, ze tak dobrego (chodzi mi o prostot? obs?ugi itp.) programu graficznego jak DeluxePaint PCet nie ma. Gdyby dane mu by?o ewoluowa? (nic niestety o tum niewiem - mo?e ewoluowa? ;)) to pewnie by?by lepszy od wszystkich photo shopów i paint shopów ...
nie mia?em bli?szego kontaktu z Amig? przez jakie? 6 lat, ale przej?a?em ceny sprz?tu i mo?e co? kupi?. Trzeba dzieciom pokaza? czym bawi? si? tata 11 lat temu :-)

PS fajna stronka
PS2 przychodzi mi do g?owy taka my?l - co by by?o gdyby gnojki którym rodzice kupuj? PCty z procem 1 GHz i innymi bajerami potrafili wycisn?? z nich tyle co kiedys ich poprzednicy z Amig czy nieprzymierzaj?c ZX Spectrumów ...?
XXX
Odpowiedz na ten komentarz
 [9834] haaaaaaaaaaaa
  2001-12-27 o godz. 22:45:10 keller odpowiada na #9119
  Wysłany z *.chello.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
moooooooooo tak masz o tym pojecie .......
DVD samo z siebie sie nagrywa a sloneczko wypala na planie filmowym :)...........A TAK prop tych grabow i innych to nie wiem czy wiecie ala karty CyberVision 64 3D+ mialy wspomaganie dla MPeG i DVD , moja A4000 Commodore oczywiscie + oryginalna karta MK68040 25Mhz Ver1.014 (made by 1991 germany) z Tym malym CV 64 3D robi cuda jakich nawet PPC 604 350 MHZ pod softCinema nie potrafi, co dobry hardware to dobry , anie (moj drugi komp) jakis athlon 1.4 Ghz (brzmi dumnie) no i co z tego jak odpale pod winDami mSoftu DVD to zeby cos odczytac w tym czasie z dysku to rzezbi gorzej od A500 z Mega Ram HD..........!
Odpowiedz na ten komentarz
 [11368] przepraszam was ale sie zachowujecie eszyscy jak j
  2002-03-08 o godz. 02:08:34 Dru odpowiada na #9834
  Wysłany z *.pl-net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Internetia 0007)
szkoda mi was wszystkich (nie znalaz?em raczej wyj?tku) mia?em kiedy? kilka Ami? (RIP) i powiem jedno: to naprawde dobry komputer BY? ale niestety te czasy raczej min??y i nie ma co si? k?uci? z pecetowcami ja sam aktualnie posiadam kilka blaszaków (pIII700/pII233 i amd k6 ten ostatni to nie revelka co?) i jak zauwarzy?em to nie chodzi o to jaki komp stoi przed Tob? tylko czy spe?nia Twoje rzeczywiste wymagania w tym momencie mam odpalonego najs?abszego "konika" i nie narzekam i nie narzeka?bym gdyby to by?a moja "by?a" (Amisia) gdyby zapewni?a mi porównywalny "komfort" je?eli chodzi o sprawno?? pracy i nie krzycze AMIGA RULEZ jak niektórzy (???) jest jedno ALE ?yjemy po to by si? rozwija? ...prawda??
Pozdrawiam wszystkich amigantów cze i nie p?aczcie :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [11448] Rozwój tak, ale...
  2002-03-09 o godz. 14:22:05 Ronald Osych odpowiada na #11368
  Wysłany z 213.25.183.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; T312461)
Rozwój tak, ale nie za wszelk? cen? !!!
Tu nie chodzi o udowodnienie, ?e co? jest lepsze albo gorsze, ale o to, ?e nie trzeba wydawa? masy pieni?dzy na niepotrzebne dyski o ogromnej pojemno?ci je?li mo?na to zrobi? taniej, na s?abszym sprz?cie i z tym samym skutkiem. Nie bardzo wiem co mia?e? na my?li mówi?c o rozwoju, bo posiadanie PC samo w sobie jest uwsteczniaj?ce. BIOS wymy?lony w latach 70-tych do dzi? zachowa? swoje ograniczenia, przez co mój HDD 40 GB w PC ma tylko 38 GB bo 2 gigabajty zosta?y zarezerwowane przez ograniczony system !
(partycja jest zak?adana od sektora nr 2) Mo?na to omin?? u?ywaj?c chocia?by Partition Magic czy NTFS pod WinNT, ale to jest powa?na wada samego sprz?tu spowodowana tym, ?e musi by? kompatybilny z DINOZAURAMI z epoki XT.
To samo dotyczy CPU w PC które wewn?trznie ma architektur? RISC ale zewn?tznie wymuszone jest zabytkowe x86 - Nie przekonasz mnie, ?e to jest nowoczesno??. To poprostu pomy?ka !!!! Je?li na moim Pentium III mog? uruchomi? nadal starego DOS-a 3.0, a na PC486 mog? odpali? WinME to co? jest tu nie tak. (Dla tych co b?d? próbowa?: WinME trzeba najpierw zainstalowa? na szybkim sprz?cie, bo instalator nie pu?ci instalacji je?li nie wykryje CPU taktowanego min. 160MHz - a potem to wszystko przenie?? razem z dyskiem do drugiego komputera :-)))) )
Odpowiedz na ten komentarz
 [11459] nie mam zamiaru
  2002-03-09 o godz. 20:45:48 Krzysztof Ka??basiak odpowiada na #11448
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
rozpoczynac nastepnej dyskusji o wyzszosci jednego nad drugim. Jednak, mnie nie interesuje pecet z 486.
Wtedy wolalem Amige. Jesli mozna skorzystac z HD z wysokimi obrotami, to dlaczego nie? Jesli komp pracuje wydajniej, to dlaczego z tego nie skorzystac?
Czy to grzech?
Czy jestes zwolennikiem szybszych procesorow w nowych AMichach i kompatybilnym z nimi sprzecie?
Po ytym co napisales mysle, ze wolalbys nadal korzystac z A500 byle stacja dyskow obslugiwala wieksze i szybsze dyskietki.
Odpowiedz na ten komentarz
 [12968] Prawie masz racj? co do A500 z szybsz? stacj?...
  2002-05-30 o godz. 13:42:54 Ronald Osych odpowiada na #11459
  Wysłany z 213.25.183.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; T312461)
W?a?nie poznaj? mo?liwo?ci RED HAT-a na dwuprocesorowym serwerze z PIII, dyskami WIDE SCSI III (macierz RAID) - i powiem ?e bardzo przypomina mi prac? na mojej (mocno) rozbudowanej Amidze 500 (oczywi?cie w sensie jako?ci a nie szybko?ci). Bardzo podoba mi si?, ?e taka konfiguracja daje mi komfort pracy, jak na moim starym komputerku - Windowsy tego nie oddaj? !!!. Wielozadaniowo?ci nawet na 7 MHz Amigi nie zast?pi nawet szybki procesor, je?li pracuje z Wind?. Zaznaczy? musz? jedno - Amiga 500 któr? posiadam, po rozbudowaniu o dwa kontrolery HDD (SCSI i AT), do?o?eniu pami?ci i paru drobnych rozszerzeniach, jest naprawd? czym? zupe?nie innym ni? A500 z jedn? stacj? dyskietek. To tak jak przesi??? si? z Celerona 566MHz w Windows Me na 2xPIII z Linuxem. Niestety z powodu kopatybilno?ci z innymi (uczelnia, praca) wszyscy zmuszeni jeste?my korzysta? z PC z windami, zamiast chocia?by MAC-a, który jest znacznie lepszy, ale nie ma przy procesorze tak du?o MHz - które przy kiepskim OS-ie i tak nic nie daj?. Dla mnie liczy si? pewno?? i jako?? - a to jak narazie dawa?a mi tylko Amiga. Mo?e gdyby by?o mnie sta? - kupi?bym sobie Mac-a. BTW to ?e PC to przestarza?a konstrukcja to niestety prawda, a producenci s? blokowani i nie mog? zrobi? takiej maszyny jakby chcieli - bo im sie Windows nie b?dzie uruchamia? :-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [11469] No nie koniecznie
  2002-03-10 o godz. 04:20:54 Dru odpowiada na #11448
  Wysłany z *.pl-net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Internetia 0007)
no nie ca?kiem 166mhz bo u mnie jak pisa?em wcze?niej mam te? AMD K-có?tam 100mhz (przy dobrym wietrze ;)}z 32MB ram chodi mi o to ?e Amiga jest klas? sam? dla siebie i jej idea daleko odstawa?a od tego czym by?y szafki IBM-a gdze dost?pny by? TYLKO tryb tekstowy a na Amisi skaka?a jurz pi?eczka i ludzie sie tym podniecali ( a naprawde by?o czym) ale je?li ustawi? linie "rozwoju" Amisi równolegle do lini PeCetów to morzna go?ym okiem stwierdzi? kto jest dalej (nie rozwodz? si? ju? nat tym dlaczego tak si? sta?o ) a mimo to pami?taj? (przynajmniej PC) o KOMPATYBILNO?CI co w brew pozorom dla niektórych jest istotne i nie prowadzi do cofania si? a wr?cz pozwala korzysta? z najnowszego softu takrze na s?abszych a tymsamym TA?SZYCH kompach. Gdyby nie ta KOMPATYBILNO?? :wstecz: to nie mia?bym od dwuch tygodni dost?pu do sieci (o zgrozo) nie zrobi?bym kilku prac w worldzie i p.paincie no i nie s?ucha?bym muzy z winampa bo moje bozyzce :) PIII700 pad?o i pojecha?o na warsztat ( hehe jest w ?pi?czce:))) no i co??? przerzyci?em jeden dysk wrzuci?em modem i ulubiono? myszk? hehe! "zala?em" to porz?dnym softem (bo kompatybilnym) nio i dzia?a . a co!
oczywi?cie we wtorek(wreszcie) pod biurko wyl?duje to co sta? tam powinno a AMDek poleci na szaf? jako rezerwista bo kiedy? si? przyda nie mam racji??? pozdraviam i chce DPainta na PC!!! :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [11972] Moge Ci podes?a?...
  2002-03-20 o godz. 21:54:46 Ronald Osych odpowiada na #11469
  Wysłany z 213.25.183.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; T312461)
Mam DPainta na PC nawet takiego w wersji z obs?ug? Animacji... Jak chcesz bardzo to daj zna? na PRIV
Odpowiedz na ten komentarz
 [12521] Jest dobrze?
  2002-04-13 o godz. 14:54:09 Simka odpowiada na #11469
  Wysłany z *.piotrkow.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Witam wszystkich.Wprawdzie ten w?tek sko?czy? si? przed 2 tygodniami,ale mo?e kto? tu jeszcze zajrzy.Moj? intencj? jest pokazanie Wam,?e jest dobrze.Dlaczego akurat tu? U?ywa?em d?ugo amigi,teraz fascynuje si? ni? rodzina na wsi.Fascynacja to dobre s?owo.Ch?opak ma na?cie lat,ale to jego pierwsza maszyna.Lepszej nie mia?by i raczej szybko nie b?dzie-rodzina ma tylko ma?e gospodarstwo.Ale do rzeczy.Uwa?am,?e jest dobrze,zakupi?em,a nawet mo?na powiedzie? ?mia?o,zainwestowa?em w komputer.Najta?szy w jednym ze sklepików w Be?chatowie(?ódzkie).D1000,ECS-LAN i sound on board,128SDram,GF2mx200 32 ,40GBu100,CD,Samtron17"
(bdb obraz),bez dd (XP raczej si? nie wiesza,nie korzystam z dyskietek).Razem 2200 ,faktura na mam?,mo?e odliczy? od podatku,ale mo?na na kogo? z rodziny,co te? mo?e)2200-400=
1800.Nast?pnie pojecha?em na gie?d? i popyta?em dobrych kolegów-mój sprz?t zamieni? si? na D800 podkr?cony na 1050,
nowy LG 15",TNT2m64 32,17 GB u66 (tylko jakie? 15% wolniejszy od u100),nagrywarka HP 2/24(nareszcie nie ha?asuje jak nowa 48x,pr?dko?? satysfakcjonuj?ca).1800-700
=1100.W sklepie dosta?em darmowe pod?aczenie do kablówki z
i-netem(warte 300).Razem 800.Telewizj? i net mam "na spo?k?" z s?siadem 15 + 25 za miesiac,ale p?ac? rodzice,s?siad odda? po?ow? pod??czeniowego (150).Dobra, wystarczy.Sami wiecie,jak to mi?o oszcz?da?,?ata? maszynk?,wyciska? max.Sam tak robi?em z atari,c64,kilkoma ami.Wniosek.Nie musicie osi?gn?? kwoty zbli?onej do mojej
(rz?du 500,mam naprawde dobrych kolegów),ale skoro siedzi w Was ten duch "maximum pleasure,minimum cost"{tak si? to pisze Panowie Adminowie?),a nawet przekory (nie?le swój bunt wobec MS wyrazicie u?ywaj?c tylko pirackich XP),pomy?lcie,?e zamiast biadolenia jak to z amisi? cienko jest,pogra? jak ja w Wolfensteina,IL2,itd.(chodz? oko?o 25fps).A naszym ambitnym kolegom z WFMH ?ycz? zapa?u
w przyswajaniu wiedzy w programowaniu na .net.My?l?,?e mo?ecie si? mocno pomyli? i b?dziecie musieli wszystko odszczeka?.Zgadzam si? z przedmówc?,?e to najwi?kszy, i wcale nie paradoksalny,sukces amiga co.
Sko?czy?em medycyn?,by? mo?e b?d? si? specjalizowa? w psychiatrii,ale nawet jako "lekarz pierwszego kontaktu"
to chcia?bym Wam powiedzie?.
PS.Gdyby?cie spotkali Marka P. pozdrówcie go ode mnie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [11497] Podst?p
  2002-03-10 o godz. 11:45:54 Piotr Sobolewski odpowiada na #11448
  Wysłany z *.gdansk.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
HDD 40 GB w PC ma tylko 38 GB bo 2 gigabajty zosta?y
zarezerwowane przez ograniczony system

A jeszcze Ci podst?pni producenci HD twierdz? ?e 1kb to 1000 bajtów, a biedny windows g?upiej be ten durny Bill kaza? wszystkim wierzy?, ?e 1kb to 1024bajty. Sk?d on to wzi??? Przecie? wszyscy wiemy ?e kilo kartoflów to 100 deko, a nie 102,4, nie?
Odpowiedz na ten komentarz
 [11498] Kibi & kilo
  2002-03-10 o godz. 13:47:46 Carlos odpowiada na #11497
  Wysłany z *.webnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:0.9.9+) Gecko/20020308
Przecie? wszyscy wiemy ?e kilo kartoflów to 100 deko, a nie 102,4, nie?

Czyz nie po to sa kibibajty zeby sie nie mylily z kilo?
Odpowiedz na ten komentarz
 [11973] Ten gupi Bill...
  2002-03-20 o godz. 22:01:13 Ronald Osych odpowiada na #11497
  Wysłany z 213.25.183.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; T312461)
Tak ! ten facet wmawia wszystkim, ?e lepiej jest oznacza? sektory na dysku dodatkowym znacznikiem i dla maszyny (PC) dysk ma nadal 1024 cylindry - w ami cylindry oznaczane by?y realnie i dlatego sko?czy?o si? na 4GB bo tylko tyle mo?na zaallokowa? przy u?yciu 32 bitowej liczby (gdzie? to wyczyta?em). Te gigabajty w PC owszem s?, ale jakim kosztem ? Stale kompromisy ?eby co? do PC zapcha? ! Mo?e czas w ko?cu zerwa? z kompatybilno?ci? w dó? i wykorzysta? to, ?e Pentium to procesor RISC a nie CISC-owy x86 !!!!!!!!!!!!
Odpowiedz na ten komentarz
 [11975] OT!
  2002-03-20 o godz. 22:31:46 Piotr Sobolewski odpowiada na #11973
  Wysłany z *.netservice.pl via Lynx/2.8.3rel.1 libwww-FM/2.14
Przepraszam wszystkich, ale nie moglem sie powstrzymac. Wlasnie bawie sie lynxem. Ale jazda;-)))))))
Odpowiedz na ten komentarz
 [12841] AMIGA
  2002-05-03 o godz. 12:43:45 Koval odpowiada na #11975
  Wysłany z *.korbotron.korbank.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Hotbar 3.0)
d?ugo nikt tu nikt nie pisa? jak widz?....

?mieszne jest to dywagowanie-pieprzenie, obrzucanie si? b?otem...

Amig? pozna?em ok.1990 roku i do dzi? uwa?am, ?e szkoda, i? sprz?t ten nie przyj?? si?...By? po prostu "?wie?y" - przyjazny dla u?ytkowanika...ale zgni? niestety...
Dzi? "zapyzia?y" pecet sta? si? autetentycznie przyjazny (wiem - to mo?e by? wzgl?dne...) - to jedno...a drugie to pieni?dze - chcia?bym mie? Amig? do swoich zastosowa? (muzyka, obróbka, miks - gram w kapeli) ale niestety to ekscentryczny raczej zakup ni? wynik sztywnej kalkulacji ew. korzy?ci u?ytkowania...nie te mo?liwo?ci i nie te pieni?dze na dzi?...
Amiga sta?a si? niestety baaardzo nietypowym narz?dziem...w dodatku bardzo drogim przyrównuj?c j? do pc...Zdrowy rozs?dek ka?e mi traktowa? ten sprz?t jako "bia?ego kruka"...Amiga pozostanie mi?ym wspomnieniem
Odpowiedz na ten komentarz
 [12967] Amiga vs PC
  2002-05-29 o godz. 23:54:52 Ben odpowiada na #12841
  Wysłany z *.dhcp.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
Ja rowniez bylem kiedys zagorzalym uzytkownikiem Amigi. Z niecierpliwoscia oczekiwalem kolejnych numerow miesiecznika AMIGA i periodyka(jaki byl cykl ?) Amigowiec. Z upartoscia maniaka wmawialem moim kolegom ze ich PC sa gorsze, ze Amiga jest technicznie bardziej zaawansowana. Od 7 lat uzywam PC i tesknie za klimatem Amigi. Nie oznacza to, ze ja kupie bo jako posiadacz P4 nie zdzierzylbym braku oprogramowania i powolnosci sprzetu, zwlaszcza, ze czasem musze po prostu pracowac na komputerze. Brakuje mi czegos, czego nawet nie potrafie okreslic. Na ta strone trafilem poprzez sentyment do Amigi a natknalem sie na nia szukajac informacji o komputerach Apple (wciaz poszukuje alternatywy dla PC). Chetnie zmienilbym sprzet na jakis z dusza, jednak tak naprawde PCtowi nie da sie wiele zarzucic. Mozna na nim zrobic bardzo wiele: grafika 3d, nieliniowy montaz wideo, edycja tekstu, itd, itp. gry wygladaja naprawde dobrze. Amiga miala swoj czas ale on przeminal. Apple, PC, SGI czy Amiga to tylko komputery i nie mozna o tym zapominac. Trzeba dobierac sprzet do konkretnych zadan a uczucia zostawic dla ludzi.
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Włącz Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas