Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer
  Nadesłane przez: Rafa? Sa?da, 2003-02-23, godz. 00:05:05
Jaki? czas temu rozpocz?li?my seri? wywiadów ze znanymi i lubianymi postaciami ze ?wiata amigowego. Mamy ju? za sob? wywiad z Miss ACP. Tym razem postanowili?my opublikowa? wywiad z szefem firmy Elbox - Panem Maciejem Binkiem.

UaktualnienieMin??o ju? prawie pó? roku od momentu przeprowadzenia przez nas wywiadu. Za spraw? Pana Jacka Szczurka temat powróci?. Na li?cie dysusyjnej Amiga-Mediator pojawi?o si? t?umaczenie wywiadu. Wywo?a?o to dyskusj? na forum ANN.


Aachen, 8.12.2002
Rozmowa z Maciejem Binkiem prezesem firmy Elbox Computer.


Rafa? przeprowadza wywiad

Rafa? Sa?da (amiga.com.pl): Dlaczego w tym roku nie by?o Was na Amiga Meeting w ?odzi?

Maciej Binek (Elbox): Nie czuli?my si? zaproszeni przez firmy, które organizowa?y Amiga Meeting. To jest chyba najkrótsza i najprostsza odpowied?.

RS: Ale przecie? zostali?cie zaproszeni przez firm? X-SOFT.

MB: Tak, X-Soft przys?a? nam faks z zaproszeniem. By?o to pod koniec wrze?nia, kilka dni po wspólnym o?wiadczeniu organizatorów tego spotkania, ?e szans? na dalszy rozwój Amigi upatruj? jedynie w platformie Pegasos. By?o jasne, ?e spotkanie w ?odzi by?o przygotowywane jako Pegasos Show - my si? w tej formule nie mie?cimy.

RS: Co dzisiaj ciekawego macie do zaprezentowania?

MB: Oprócz prezentacji 8 modeli Mediatorów do wszystkich g?ównych modeli komputerów Amiga, pokazujemy w akcji Mediatora 1200 SX z kart? graficzn? Voodoo3 3000, kart? sieciow? Fast Ethernet 100Mb/s, kart? kontrolera USB 2.0 - Spider, kart? muzyczn? Sound Blaster 128 oraz kart? tunera TV.

Dysk twardy pod??czony do Amigi przez USB

Tutaj, w Aachen, ma miejsce pierwsza publiczna prezentacja karty Spider USB 2.0 pracuj?cej w trybie Hi-Speed (czyli USB 2.0). Do Spidera pod??czone s? nast?puj?ce urz?dzenia USB: klawiatura Logitech, mysz, nap?d ZIP, dysk twardy standardu USB 2.0 i czytnik kart Flash do odczytu/zapisu dowolnych kart pami?ci Flash stosowanych w cyfrowych aparatach fotograficznych, kamerach, odtwarzaczach MP-3 i niektórych telefonach komórkowych. Dysk twardy pracuje w trybie Hi-Speed (USB 2.0).

Dzisiejsza prezentacja oznacza, ?e klasyczna Amiga, wyposa?ona w p?yt? Mediator, jest obecnie jedynym komputerem pracuj?cym pod amigowskim systemem operacyjnym, który obs?uguje standard USB 2.0.

RS: Co jeszcze mo?e Pan powiedzie? o Spiderze?

MB: Standard USB 2.0 staje si? w tej chwili najcz??ciej stosowanym standardem do pod??czania urz?dze? peryferyjnych. Standard ten zast?pi? w aktualnie produkowanym osprz?cie komputerowym porty szeregowe i równoleg?e.

Spider to karta PCI, wyposa?ona w pi?? portów USB, które s? obs?ugiwane przez trzy niezale?ne kontrolery standardu USB: dwa z nich to kontrolery USB 1.1 (OHCI); jeden jest kontrolerem standardu USB 2.0 (EHCI). Ka?dy z tych kontrolerów pracuje niezale?nie od pozosta?ych. Oznacza to, ?e urz?dzenia USB, pod??czone do portów obs?ugiwanych przez poszczególne kontrolery, nie musz? dzieli? si? wspólnym pasmem USB w czasie równoczesnej transmisji.

Spider

Karta Spider USB 2.0 wspó?pracuje ze stosem Poseidon. Wszystkie urz?dzenia obs?ugiwane przez ten stos automatycznie dzia?aj? z kart? Spider. Karta ta b?dzie równie? supportowana przez stos wchodz?cy w sk?ad systemu AmigaOS4.

RS: Czemu informacje, które od Was otrzymujemy, nadsy?acie nam w j?zyku angielskim?

MB: Nasze newsy powstaj? w j?zyku angielskim i w takiej postaci s? przekazywane serwisom newsowym.

Oczywi?cie ka?dy portal czy magazyn internetowy, w ka?dym z krajów, w których publikowane s? nasze informacje prasowe, ma swoich t?umaczy. Decyzj? o tym, czy informacja od nas zostanie opublikowana w j?zyku angielskim czy w narodowym j?zyku danego serwisu, pozostawiamy redaktorom serwisów.

Kiedy? wysy?ali?my nasze newsy do polskich serwisów w dwóch wersjach j?zykowych: oryginalny tekst po angielsku i polskie t?umaczenie. Wówczas niektóre nasze newsy nie by?y w ogóle publikowane ze wzgl?du na kwalifikowanie ich przez niektóre serwisy jako informacji reklamowych (oczywi?cie analogiczne newsy firm zagranicznych nie by?y tak traktowane).

Do dyspozycji dla naszych polskich klientów oddamy na pocz?tku nowego roku witryn? internetow? www.sklep.elbox.com. B?dzie tam mo?na znale?? pe?ne na bie??co aktualizowane informacje o naszej ofercie do komputerów Amiga.

RS: Czy to prawda, ?e Wasze sterowniki zawiera?y kod kasuj?cy RDB?

MB: Nie, nasze sterowniki nigdy nie zawiera?y kodu, którego zadaniem by?oby kasowanie RDB.

Skasowanie sobie RDB przez jakiego? crackera (o ile w ogóle co? takiego mia?o miejsce - nikt nigdy nie skontaktowa? si? z nasz? firm? z tego typu problemem), mog?o nast?pi? jedynie przez kod utworzony przez tego crakera w wyniku modyfikacji kodu naszego programu.

Jest chyba oczywiste, ?e nie jeste?my w stanie bra? odpowiedzialno?ci za dzia?anie programów powsta?ych w skutek nieuprawnionych modyfikacji kodu naszych programów.

Mediatory

RS: Czy zapowiadana przez Was karta Shark w ogóle wejdzie do sprzeda?y?

MB: Jeszcze przed podj?ciem decyzji o produkcji p?yt Mediator przyj?li?my za?o?enie, ?e Mediatory b?d? umo?liwia?y instalacj? karty procesorowej, która b?dzie stanowi? now? p?yt? g?ówn? komputera. We wszystkich modelach p?yt Mediator zosta?y zaimplementowane mechanizmy, które umo?liwiaj? funkcjonowanie w nich kart procesorowych o formacie kart PCI.

Jeste?my przygotowani do podj?cia produkcji kart SharkPPC. Podstawowymi komponentami, na bazie których b?d? produkowane te karty, s? uk?ady produkowane przez firm? IBM. Centralnym elementem jest northbridge CPC710-133. Konstrukcja kart Shark umo?liwia instalacj? procesorów PowerPC zarówno firmy IBM jak i firmy Motorola.

Dwa lata temu rozwa?ali?my zastosowanie uk?adu Articia S (tego, który jest teraz stosowany w p?ytach Pegasos i Teron/AmigaOne) jako mostka pó?nocnego kart SharkPPC. Opinie na temat tego uk?adu, jakie uzyskali?my od przedstawicieli Motoroli, sprawi?y jednak, ?e zrezygnowali?my z tego zamiaru, wybieraj?c dro?szy, ale zapewniaj?cy wi?ksz? kompatybilno?? uk?ad firmy IBM.

RS: Dlaczego jeszcze nie zaprezentowali?cie karty Shark w dzia?aniu? Czy uda?o Wam si? chocia? uruchomi? na Sharku Linuxa?

MB: Nas rynek Linuxa nie interesuje. U?ytkownicy Linuxa maj? znacznie ta?sz? i równie efektywn? platform? do u?ywania tego systemu - platform? x86. Uwa?am, ?e nie by?oby wi?kszego zainteresowania tego typu kartami procesorowymi w?ród u?ytkowników Linuxa. Nam zale?y na tym, ?eby koncentrowa? si? na tych rynkach, które zapewniaj? realny zbyt dla naszych produktów. St?d decyzja, ?e nie rozpoczniemy produkcji kart SharkPPC do czasu, kiedy nie b?dzie gotowy system AmigaOS4 do p?yt bazuj?cych na procesorach G3/G4. Z prywatnych rozmów z osobami zwi?zanymi z firm? Hyperion wynika, ?e adaptacja systemu AOS4 do AmigaOne na potrzeby kart SharkPPC nie powinna im zaj?? wi?cej ni? kilka dni.

Informacje o cenach poszczególnych modeli kart SharkPPC og?osimy w momencie rozpocz?cia seryjnej produkcji.

RS: A jednak na Waszej stronie mo?na znale?? cen? Sharka...

MB: Informacje o cenach kart SharkPPC w naszym sklepie internetowym maj? charakter czysto informacyjny. Praktycznie co miesi?c zmieniaj? si? oferty cenowe producentów procesorów, wi?c ceny w momencie rozpocz?cia produkcji mog? by? jeszcze atrakcyjniejsze.

RS: Czy uchyli?by Pan r?bka tajemnicy i powiedzia? nam, jakie nowe produkty dla Amigi przygotowywuje Elbox?

MB: Ca?y czas pracujemy nad nowymi produktami. Mamy jednak tak? polityk?, ?e staramy si? informowa? o nowych produktach dopiero w chwili, kiedy s? ju? gotowe do produkcji.

Reklamowanie przez ró?ne firmy urz?dze?, których firmy te nie by?y jeszcze w stanie sprzedawa?, by?o i jest do?? nagminn? praktyk? na rynku Amigi. Taka polityka przynosi temu rynkowi znacznie wi?cej szkód ni? po?ytku, poniewa? sprawia, ?e wiele osób zamiast korzysta? z rozwi?za? sprz?towych do Amigi, które s? w danej chwili dost?pne, wiecznie czeka na te zapowiedziane rozwi?zania.

Nawiasem mówi?c, aktualnie oferowane rozwi?zania sprz?towe i software'owe do Amigi pozwalaj? na korzystanie z wielu multimedialnych akcesoriów dost?pnych poprzednio jedynie dla innych platform. Amiga wyposa?ona w p?yt? Mediator obs?uguje ju? nie tylko szybkie i tanie karty graficzne, ale równie? karty muzyczne, karty telewizyjne, karty sieciowe Ethernet i Fast Ethernet oraz akcesoria wyposa?one w z??cza standardu USB 1.1 i USB 2.0.

Stanowisko Elboksu

W naszych najbli?szych planach jest karta PCI do Mediatora umo?liwiaj?ca sprz?tow? dekompresj? filmów zapisanych w formatach MPEG-2 i MPEG-4.

RS: Czy nie boicie si? konkurencji w postaci Pegasosa?

MB: Z naszych obserwacji rynku wynika, ?e u?ytkownicy komputerów Amiga s? zdecydowanie bardziej zainteresowani rozbudow? swoich komputerów ani?eli zakupem zupe?nie nowego sprz?tu. Jest to zreszt? zgodne z obecn? tendencj? na rynku komputerów. Sko?czy? si? okres cz?stej wymiany g?ównych komponentów systemu w celu posiadania mo?liwie najszybszego procesora. U?ytkownicy zdali sobie spraw?, ?e stale zwi?kszaj?ca si? szybko?? taktowania nowych procesorów nie przek?ada si? na proporcjonalny wzrost wydajno?ci ich systemów. Dzisiaj, bardziej ni? kiedy?, ceni si? jako?? software'u, na którym si? pracuje oraz wzrost efektywno?ci komputera wynikaj?cy z rozbudowy o nowe, coraz to lepsze i szybsze akcesoria dodatkowe takie jak: nowe karty graficzne, karty muzyczne, karty TV, drukarki, skanery, nagrywarki itp.

Je?li chodzi o Pegasosa, to moim zdaniem nie ma on du?ych szans na stanie si? komputerem popularnym. Na jego zakup decyduj? si? praktycznie wy??cznie osoby od lat zafascynowane systemem MorphOS. Dotarcie do szerszej rzeszy klientów b?dzie dla producenta tego sprz?tu bardzo trudne.

RS: Co jeszcze chcia?by Pan przekaza? czytelnikom ACP?

MB: Chcia?em t? drog? pozdrowi? wszystkich czytelników i dyskutantów forum ACP i ?yczy? im wiele satysfakcji z u?ytkowania ich ulubionych komputerów w nowym 2003 roku.

RS: Dzi?kuj? za rozmow?.


Zdj?cia: Jacek Piszczek, Rafa? Sa?da.

Lista komentarzy  Wszystko bez wątków   Dodaj
 [19806] Wywiad
  2003-02-23 o godz. 07:46:50 Fei odpowiada na njusa
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Nie czuli?my si? zaproszeni przez firmy, które organizowa?y Amiga Meeting.

LOL, ciekawe czy do p?acenia podatków trzeba firm? Elbox te? zaprasza? co miesi?c. Tak si? zastanawiam kto komu ma robi? ?ask?, bo to chyba im powinno zale?e? na prezentacjach targowych. Ale ?arty na bok - odpowied? jest bardzo prosta: polski amirynek jest pod?y, szkoda dla niego zachodu i benzyny do Chryslera.
my si? w tej formule nie mie?cimy.

No tak, co te? A1200 z Mediatorem mo?e pokaza? przy Pegasosie? Ach, zapomnia?em - dysk twardy pod USB 2.0. Co z tego, ?e pracuj?cy z pr?dko?ci? zupe?nie nie przystaj?c? do tego standardu... Ale obs?uguje!
Nie, nasze sterowniki nigdy nie zawiera?y kodu, którego zadaniem by?oby kasowanie RDB.

Ale? oczywi?cie, jego zadaniem by?a ochrona interesów firmy. Ale to ju? przerabiali?my. Nikt przecie? nie b?dzie oczekiwa?, ?e pan Binek przyzna si? do nielegalnych praktyk swojej firmy tylko dlatego, ?e jaki? portal robi z nim wywiad.
Informacje o cenach kart SharkPPC w naszym sklepie internetowym maj? charakter czysto informacyjny.

Ciekawe czy podobna informacja widnieje pod tymi cenami. Chwila na sprawdzenie... Och, nie widnieje. To chyba nie jest zgodne z polskim prawem.


Zrobi?em ma?y eksperyment: wrzuci?em do koszyka w elboksowym sklepie Sharka i wype?ni?em formularz danych osobowych, zaznaczaj?c p?atno?? kart? kredytow?. Przegl?darka bez ?adnych oporów przeskoczy?a na witryn?... PolCardu w celu autoryzacji transakcji. Oznacza to, ?e nie?wiadomy niczego klient mo?e w par? chwil pozby? si? 2000 z? (a nawet wi?cej, je?li zamówi kilka towarów). Suma zostanie odci?gni?ta z jego konta, a pieni?dze pow?druj? do firmy Elbox, która jednak nie mo?e zrealizowa? zamówienia, bo nie dysponuje tym fikcyjnym towarem. Co wtedy? Nie wiem, przecie? nie b?d? sprawdza? ;). Innymi s?owy, ta strona s?u?y do wy?udzania pieni?dzy od nie?wiadomych owiec. Ciekawe co na to firma PolCard, autoryzuj?ca transakcj?... Brawo Dziarscy Ch?opcy! Z takimi sposobami zarobku, daleko zajedziecie.
Wówczas niektóre nasze newsy nie by?y w ogóle publikowane ze wzgl?du na kwalifikowanie ich przez niektóre serwisy jako informacji reklamowych

Logika wywodu pana Binka pora?a. Tu poni?ej te?:
Mamy jednak tak? polityk?, ?e staramy si? informowa? o nowych produktach dopiero w chwili, kiedy s? ju? gotowe do produkcji.


Reklamowanie przez ró?ne firmy urz?dze?, których firmy te nie by?y jeszcze w stanie sprzedawa?, by?o i jest do?? nagminn? praktyk? na rynku Amigi. Taka polityka przynosi temu rynkowi znacznie wi?cej szkód ni? po?ytku [...]

B?d?c pod wra?eniem "zakupów" na stronie Elboksu przed chwil?, nie sposób nie zgodzi? si? z tym. Pan Binek tu przynajmniej jest szczery i jasno stwierdza, ?e jego firma od dawna dzia?a na szkod? amirynku. Tutaj musz? si? z nim zgodzi?.
Je?li chodzi o Pegasosa, to moim zdaniem nie ma on du?ych szans

Te? racja. Tylko sprzedaj?c vaporware mo?na co? osi?gn?? na dzisiejszym amirynku. Smutne, ale prawdziwe. Genesi b?dzie si? musia?o jeszcze du?o nauczy?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19808] Stra?nik
  2003-02-23 o godz. 10:00:30 emers odpowiada na #19806
  Wysłany z *.amisia.net via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.0)
Dlaczego za ka?dym razem jak Elbox pu?ci b?ka Ty od razu przylatujesz z od?wie?aczem powietrza?
My?l?, ?e powiniene? ju? sobie odpu?ci?. Dzi?kujemy za pomo? w wyrobieniu sobie zdania o firmie Elbox, spe?ni?e? swoj? misj?, mo?esz odej?? na emerytur?.

A mo?e do ko?ca ?ycia b?dziesz biega? z od?wie?aczem? Jak chcesz, ale miej na uwadze, ?e b?ki Elboxu ?mierdz? stale tym samym osobom. Reszta jako? nie narzeka, chyba nie musisz ich tak zawzi?cie przekonywa?.

Minister Ko?odko na konferencji prasowej przedstawi? scen? uderzenia pi??ci? w stó?, na którym le?a?y no?yczki - czemu ci?gle Ty mi si? kojarzysz z tymi no?yczkami?
Odpowiedz na ten komentarz
 [19810] Cz?owiem z misj? (na Red Marsa chyba)
  2003-02-23 o godz. 10:21:13 Fei odpowiada na #19808
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Dlaczego za ka?dym razem jak Elbox pu?ci b?ka Ty od razu przylatujesz z od?wie?aczem powietrza?

Dziarscy Ch?opcy to ju? przecie? rozszyfrowali i wyja?nili: mnie i moim klonom konkurencyjne amifirmy p?ac? gruby szmal za krytyk? Elboksu. Nie wierzysz w tak logiczne i proste wyt?umaczenie?
Odpowiedz na ten komentarz
 [19813] "proste i logiczne..."
  2003-02-23 o godz. 10:56:33 Spili odpowiada na #19810
  Wysłany z *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
"Logiczne i proste wyt?umaczenie"?
No có?. Jak dla mnie to wyt?umaczenie tego "problemu" jest JESZCZE bardziej proste i logiczne. Ale sobie odpuszcz? na forum... :/
Odpowiedz na ten komentarz
 [19816] Powiedzenie
  2003-02-23 o godz. 12:19:01 Fei odpowiada na #19813
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
"Prawdziwego m??czyzn? pozna? nie po tym jak zaczyna, ale po tym jak ko?czy". No chyba ?e si? czego? boisz.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19856] Wlasnie to chcialam powiedziec :)
  2003-02-24 o godz. 00:03:01 Elbowca odpowiada na #19806
  Wysłany z *.lodz-polnoc.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
DZIEKI CI FEI!
Dzieki Tobie nie musze juz pisac tu tego samego. Wyreczyles mnie.
Chcialam tylko dodac, ze zrobilam ten blad i kupilam Mediatora - sloty PCI nieobslugiwane przez OpenPCI, bo tak chcial Elbox. Dostalam plytke ze "sterownikami" i nim postawilam jako tako 2D na Voodoo i karte TV uplynal miesiac. 3D nie dziala do tej pory ROK po kupnie Mediatora bo NIKT nie byl w stanie tego postawic. W ogole sposob instalacji tego ____a jest przerazajacy i przypomina bardziej hacking niz instalacje. Pomyslcie sobie takie cos na windzie - klikasz i masz! Co za problem i tutaj tak zrobic? Nieee, daj kase, reszta sie nie liczy!
A za skonfigurowanie systemu (ktory powinien DZIALAC po zainstalowaniu sterow z plyty) kosztuje w Elboxie 70zl! Hehehe KOLEJNA KASIORA! Ekstra! Moze kiedys bedzie mnie stac.
A dlaczego nie bylo Elboxu na Amiga Meetingu? Drodzy Amigowcy! Jestescie tylko Amigowcami, a na takowych tej firmie nie zalezy. Im chodzi o Amigowcow z FORSA!
Ktora inna firma ma tak chora polityke wobec klientow polegajaca na utrudnianiu dostepu do sterownikow i odcieciu drogi developerom? Ktorej firmie zalezy na tym, by jej oprogramowanie bylo zacofane i nierozwijane???
Odpowiedz na ten komentarz
 [19879] i znowu moja riposta ;)
  2003-02-24 o godz. 10:30:07 Baron Althaar odpowiada na #19856
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
I Warp3D nie dzia?a Ci na VooDoo? Ja mam VooDoo5 i 3D dzia?a bardzo dobrze (mog?oby szybciej, ale "w?skim gard?em" jest Warp3D).
Odpowiedz na ten komentarz
 [19884] 3D
  2003-02-24 o godz. 11:38:09 MDW odpowiada na #19856
  Wysłany z *.legnica.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
Warp3D dziala na na Voodoo3 (w towarzystiwe PPC sprawdzilem wielkorotnie). StormMESA sie tylko troche krzaczy (tekstury 32bitowe traca kanal alpha) ale to nie wina Voodoo, Elboxu czy Warp3D tylko samej StorMESY.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19895] Lame
  2003-02-24 o godz. 18:15:00 emers odpowiada na #19856
  Wysłany z *.amisia.net via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.0)
A co ma ElboX do Twojego lamerstwa?

Je?li instalacja za pomoc? systemowego instalera przypomina Ci hacking, to ja (oraz inni) niejeden program ju? zhakowali?my... Nie mówi?c o ca?ym systemie (mam ju? roota).

A mój wujek kupi? rower. Nie uda?o mu si? wycisn?? z niego wi?cej ni? 20km/h! Jebany GT! Aha, wujek ma 50 lat, ale to rower jest z?y!

Pojawi? tu si? znik?ä w?tek OpenPCI, to ja rzuce kolejny: Ma?ysz!
Odpowiedz na ten komentarz
 [19914] :)
  2003-02-24 o godz. 23:04:01 Baron Althaar odpowiada na #19895
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
o ja rzuce kolejny: Ma?ysz!

"Lalysz sie polepszul!" jak napisa? kiedy? znajomy Amigo ze Szwecji (hi Kicko!) :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [25028] hakowanie skrzynek pocztowych
  2003-09-09 o godz. 14:09:13 maly odpowiada na #19895
  Wysłany z 192.168.0.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
napiszcie mi jak hakowac skrzynki pocztowe
prosze was!!!!!!!!!
Odpowiedz na ten komentarz
 [25030] skrzynki
  2003-09-09 o godz. 19:04:04 porneL odpowiada na #25028
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
skrzynki pocztowe najlepiej hackowac lomem. do hackowania mniejszych skrzynek wystarczy srubokret albo nawet mocny kopniak. to jest oczywiscie metoda brute-force. jak nie chcesz pozostawic sladow to mozesz bawic sie w wytrychowanie drucikiem albo wykrasc listy haczykiem (to jest prawdziwe hac[zy]kowanie).
Odpowiedz na ten komentarz
 [25033] Racja! Oprocz tego mozna tez crackowac...
  2003-09-09 o godz. 19:31:52 Andrzej Drozd odpowiada na #25030
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
...za pomoca TNT.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19913] ;-)
  2003-02-24 o godz. 22:49:55 stachu odpowiada na #19856
  Wysłany z *.torun.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com])
dobrze gada!!! Ogo?oci? naiwnych amigowców z kasiory, hehe...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19885] Na pewno sobie poradz?
  2003-02-24 o godz. 11:40:58 Piotr Sobolewski odpowiada na #19806
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Avant Browser [avantbrowser.com])
Zrobi?em ma?y eksperyment: wrzuci?em do koszyka w elboksowym sklepie Sharka i wype?ni?em formularz danych(...)a pieni?dze pow?druj? do firmy Elbox, która jednak nie mo?e zrealizowa? zamówienia, bo nie dysponuje tym fikcyjnym towarem


Nie ma si? co obawia?. Elbox na pewno b?dzie w stanie zrealizowa? te zamówienie. Bo przecie?......
;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19904] ;)
  2003-02-24 o godz. 20:25:42 Hiacynta odpowiada na #19885
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
O, Obywatel Sobolewski :)
Mi?o ?e znów mo?na tu Pana poczyta? ;))
Odpowiedz na ten komentarz
 [19994] Nieudany eksperyment
  2003-02-26 o godz. 20:49:07 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #19806
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Zrobi?em ma?y eksperyment: wrzuci?em do koszyka w elboksowym sklepie Sharka i wype?ni?em formularz danych osobowych, zaznaczaj?c p?atno?? kart? kredytow?. Przegl?darka bez ?adnych oporów przeskoczy?a na witryn?... PolCardu w celu autoryzacji transakcji. Oznacza to, ?e nie?wiadomy niczego klient mo?e w par? chwil pozby? si? 2000 z? (a nawet wi?cej, je?li zamówi kilka towarów). Suma zostanie odci?gni?ta z jego konta, a pieni?dze pow?druj? do firmy Elbox, która jednak nie mo?e zrealizowa? zamówienia, bo nie dysponuje tym fikcyjnym towarem. Co wtedy? Nie wiem, przecie? nie b?d? sprawdza? ;). Innymi s?owy, ta strona s?u?y do wy?udzania pieni?dzy od nie?wiadomych owiec. Ciekawe co na to firma PolCard, autoryzuj?ca transakcj?... Brawo Dziarscy Ch?opcy! Z takimi sposobami zarobku, daleko zajedziecie.

Pan powy?sza wypowied? oznacza, ?e albo nie zna Pan sposobu funkcjonowania systemów autoryzacji transakcji dokonywanych przy u?yciu kart p?atniczych albo, ?e nie cofnie si? Pan przed ?adnym k?amstwem, byle tylko napisa? co? przeciwko firmie Elbox.

Wype?nienie formularza p?atno?ci kart? kredytow? w systemie PolCard wcale automatycznie nie oznacza obci??enia karty p?atniczej zamawiaj?cego. Jest szereg dodatkowych warunków, które musz? by? spe?nione. Obci??enie karty p?atniczej klienta firmy Elbox nast?puje dopiero wtedy, kiedy przesy?ka dla niego jest ju? przygotowana do wys?ania.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20001] Tak gwoli scislosci
  2003-02-26 o godz. 22:00:48 Carlos odpowiada na #19994
  Wysłany z *.webnet.pl via telnet/80
Gwoli ?cis?o?ci (jako juz klasyczna linuxowca chyba jestem bezstronny, uae te? dawno nie widzialem):
Obci??enie karty p?atniczej klienta firmy Elbox nast?puje dopiero wtedy, kiedy przesy?ka dla niego jest ju? przygotowana do wys?ania.

Faktyczne obci??enie karty p?atniczej klienta przez Polcard nastepuje w momencie zlozenia dyspozycji przez punkt sprzedazy. PolCard (jak i kazdy innych punkt autoryzacji) nie spradza czy transakcja zostala fizycznie zrealizowana (zreszta nie ma takiej mozliwosci nawet) czy tez punkt tylko zabral pieniadze nie dajac nic w zamian (wtedy klient musi isc do banku i zlozyc reklamacje etc, etc). W przypadku maszynek mechanicznych taka dyspozycja jest kopia C "kwitka", zas w przypadku uslugi Internet Order (bo tak sie nazywa autoryzacja on-line w PolCardzie), wyszczegolnienie autoryzowanej transakcji w dziennym zestawieniu. Autoryzacja transakcji nie jest jednak wieczna niczym Lenin, zas zagladajac do specyfikacji PolCardu czytamy:

"Na koniec dnia, Kontrahent winien przes?a? pliki z wyszczególnionymi transakcjami przeznaczonymi do rozliczenia do PolCard S.A.. Pliki te b?d? zawiera?y transakcje, które w danym dniu Kontrahent zrealizowa?. W szczególno?ci mo?e si? zdarzy?, ?e te pliki b?d? zawiera?y inne transakcje ni? lista autoryzacji wykonanych na rzecz danego Kontrahenta w danym dniu. Mo?e tak si? zdarzy? wówczas, gdy z jakich? powodów kontrahent nie wys?a? zakupionego towaru w dniu autoryzacji, a robi to 2-3 dni pó?niej (na przyk?ad po uzupe?nieniu braków magazynowych)".

Jest to oczywiscie calkiem logiczne i normalne. Niemniej dalej czytamy, i?:

"Kontrahent mo?e przekaza? transakcje do rozliczenia w ci?gu 7 dni kalendarzowych od daty autoryzacji."

co po polsku oznacza mnie wiecej, iz po 7 dniach od autoryzacji, transakcje nie zlozona do realizacji mozna sobie w buty schowac. Zatem w tym przypadku, albo pieniadze nalezy zdjac w ciagu 7 dni (co rzecz jasna przez domniemanie niewinnosci zakladam sie nie dzieje), albo cala procedura zamawiania jest swego rodzaju atrapa.

Odpowiedz na ten komentarz
 [19812] 666 (tylko z sensem)
  2003-02-23 o godz. 10:55:20 Baron Althaar odpowiada na njusa
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.9)
W naszych najbli?szych planach jest karta PCI do Mediatora umo?liwiaj?ca sprz?tow? dekompresj? filmów zapisanych w formatach MPEG-2 i MPEG-4.

Ooooooo. To mo?e by? nawet ciekawe!
Chcia?em t? drog? pozdrowi? wszystkich czytelników i dyskutantów forum ACP i ?yczy? im wiele satysfakcji z u?ytkowania ich ulubionych komputerów w nowym 2003 roku.
Merci. Zapewne nie wszyscy dotarli do tego zdania, bo ju? widz? zaczyna si? bulgot tetryczny. Podobno nic tak nie umacnia jak nienawi??, wi?c nawet s?abe z natury osobniki czuj? w sobie pa?er...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19815] Ty satanista jeste? czy co?
  2003-02-23 o godz. 12:14:16 Fei odpowiada na #19812
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Ooooooo. To mo?e by? nawet ciekawe!

Pewnie co? takiego.
Zapewne nie wszyscy dotarli do tego zdania

Je?li mnie masz na my?li, to pud?o - dotar?em.
bulgot tetryczny

Uch, jaki ja ju? stary jestem, emerytura wzywa!
Podobno nic tak nie umacnia jak nienawi??, wi?c nawet s?abe z natury osobniki czuj? w sobie pa?er...

Na przyk?ad na tyle du?y, ?eby oskar?a? innych bezpodstawnie o dywersj? w parafialnych ksi?gach go?ci? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19819] yupp
  2003-02-23 o godz. 12:42:09 Baron Althaar odpowiada na #19815
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Uch, jaki ja ju? stary jestem, emerytura wzywa!

To taka zemsta za "m?odzie?czy be?kot", którym okre?li?e? swego czasu który? z moich komentarzy. A Twój wiek mnie nie obchodzi - ?yj sobie d?ugo i szcz??liwie.
oskar?a? innych bezpodstawnie o dywersj?

Nienawi?? do Ciebie? Za wysoko si? cenisz :P Do Ciebie czuj? tylko niech?? (powodowan? Twoimi lekcewa??co-drwi?cymi komentarzami na mój temat). Nienawi?? rezerwuj? dla............ :)
A je?eli chodzi o dywersj? to nie wiem kto powinien czu? si? bardziej pokrzywdzony? W ko?cu skrobn??em do Ciebie kulturalnego maila i ca?? spraw? za?atwia?em na privie nie pior?c brudów publicznie.

A czy jestem s?ug? Z?ego? Nie. Teraz to ludzie s? ?li. KAT kiedy? machn?? taki txt:
"[...] dawna bestia smok, dzi? cz?ek [...]" - co? w tym jest :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19826] Tet-ryczenie
  2003-02-23 o godz. 13:34:44 Fei odpowiada na #19819
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
To taka zemsta za "m?odzie?czy be?kot"

Ach, rozumiem. Nie skojarzy?em.
Nienawi?? do Ciebie? Za wysoko si? cenisz :P

Na nienawi?? trzeba zas?u?y?? Nie s?dz?.
A je?eli chodzi o dywersj? to nie wiem kto powinien czu? si? bardziej pokrzywdzony? W ko?cu skrobn??em do Ciebie kulturalnego maila i ca?? spraw? za?atwia?em na privie

W?a?nie w tym rzecz, ?e nic nie za?atwi?e?. Oskar?y?e? mnie bezpodstawnie i pozosta?e? g?uchy na moje wyja?nienia. BTW: mail nie by? grzeczny, chyba ?e inaczej rozumiesz to s?owo...
nie pior?c brudów publicznie

Ca?e szcz??cie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19828] ehhh
  2003-02-23 o godz. 13:52:59 Baron Althaar odpowiada na #19826
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Na nienawi?? trzeba zas?u?y??

To nie wiedzia?e? o tym? My?lisz, ?e ja tak emocjonalnie podchodz? do komentarzy na forum ACP? Ale? sk?d! Za co mam Ci? niby nienawidzi?? "?yj i daj ?y? innym".
nic nie za?atwi?e?

Nigdy nie pisa?em, ?e co? za?atwi?em. A czy chcia?em co? za?atwi?? Raczej nie, bo to by?a skarga na dzia?alno??, a nie pro?ba o wyja?nienia. Ju? widz?, co napisa?by? mi, gdyby Baron Althaar przys?a? Ci obra?liwego maila...

Dobra, ko?czmy ten w?tek, bo to nieciekawe. Mo?e lepiej wróci? do Elboxu i tematów amigowych?
Napisz w ko?cu co Ci? kr?ci (z komputerów). Wiemy ju?, ?e Amiga klasyczna i rozwi?zania Elboksu to dla Ciebie dno. A Pegaz? A A1? A mo?e x86? To jest ciekawe, a nie jakie? wzajemne animozje.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19839] Ankieta, przes?uchanie?
  2003-02-23 o godz. 16:11:44 Fei odpowiada na #19828
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Napisz w ko?cu co Ci? kr?ci (z komputerów).

Komputery mnie nie "kr?c?" (cokolwiek to znaczy), komputerami si? najwy?ej interesuj?.
Wiemy ju?, ?e Amiga klasyczna i rozwi?zania Elboksu to dla Ciebie dno.

Sk?d niby wiesz? Classic si? ju? po prostu rozlatuje ze staro?ci (nie mam czasu by chucha? na ni? codziennie jak Gary Bliter ;), a o elboksowym sprz?cie nic nie pisa?em. To ich polityka marketingowa jest odrzucaj?ca od wszelkich zwi?zków z t? firm?.
A Pegaz?

Je?li Pegaz wyjdzie ze stadium beta (to ju? chyba Pegaz II) - kupi?. Nie jestem developerem, wi?c jeszcze nie teraz.
A A1?

Widz?c ostatnie doniesienia o b??dach w Teronie - nie.
A mo?e x86?

U?ywam od dawna, przecie? wida?. Nie wiem czy to takie specjalnie ciekawe. Teraz komputer ma ka?dy dzieciak, to ju? nie czasy ?cis?ego grona wtajemniczonych.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19841] wywiad z wampirem :)
  2003-02-23 o godz. 17:33:29 Baron Althaar odpowiada na #19839
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.24; Mac_PowerPC)
Dzi?kuj? za wywiadzik. A teraz ma?e uwagi:

1) s?owo "kr?ci" znaczy?o w mej wypowiedzi tyle samo co "intresuje"
2) polityka marketingowa Elboxu jest bee? A có? ostatnio takiego
z?ego zrobili? Czy ten ca?y wywiad a? tak Ci? odrzuci?? Ja rozuemiem,
?e masz do nich osobisty ?al i w ogóle, ale nie staraj si? szuka?
dziury w ca?ym...
3) Pegaz i A1 - mam podobne zdanie
Odpowiedz na ten komentarz
 [19843] wampir
  2003-02-23 o godz. 17:58:21 Fei odpowiada na #19841
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
polityka marketingowa Elboxu jest bee? A có? ostatnio takiego z?ego zrobili?

Napisa?em pod wywiadem co s?dz?, nie b?d? si? powtarza?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19858] Grzechy
  2003-02-24 o godz. 00:13:54 Elbowca odpowiada na #19841
  Wysłany z *.lodz-polnoc.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
A có? ostatnio takiego z?ego zrobili?


Ostatnio? Ostatnio.....

Nie wiem co rozumiesz pod tym pojeciem, ale odcinanie ludziom mozliwosci pisania sterownikow (OpenPCI) to chyba cos najgorszego co mozna zrobic! Dzieki temu mamy wiechliwy system, bo sterowniki chyba nigdy nie wyszly z fazy beta. Odpal programik pokazujacy supportowane przez sterowniki rozkazy 3D. Zalamanie totalne. Wina sterownikow. Jakis zapaleniec moglby to napisac, ale sw. Elbox sobie nie zyczy. Zamiana Mediatora na Prometeusza lub cos podobnego to dla mnie koniecznosc w niedalekiej przyszlosci. Kupno Mediatora to byl BLAD ze wzgledu nie na sprzet (bo sprzet naprawde jest dobry!) ale na chora polityke firmy, ktora MARNUJE ten sprzet.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19877] bez ?artów...
  2003-02-24 o godz. 10:16:49 Baron Althaar odpowiada na #19858
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Przesiadka na Promka? Nie ubli?aj?c temu urz?dzeniu, ale có? przez to zyskasz? Ani karty muzycznej, ani karty TV, ani karty USB, ani dekodera MPEG (troch? si? zap?dzi?em - tego jeszcze nie ma ;))) A jakie? to karty graficzne na PCI trzeba jeszcze supportowa?? Riv?? A karty sieciowe? Promek i Mediator radz? sobie jednakowo dobrze (AFAIK).

Na dzie? dzisiejszy nie widz? ?adnych przewag Promka nad Mediatorem, przeciwnie - widz? znacznie gorsz? baz? urz?dze? supportowanych. OpenPCI na razie raczkuje i mimo ca?ego szacunku dla tego przedsi?wzi?cia, na razie wiele Promkowi nie pomog?o.

NA koniec, ?eby by?o jasne: jestem zwolennikiem OpenPCI w Mediatorach, ale nie lubi? gdy kto? odwraca kota ogonem i twierdzi, ?e Mediator ju? jest w tyle (w stosunku do konkurencyjnych mostków) - to po prostu nieprawda.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19822] mpeg
  2003-02-23 o godz. 13:15:33 MDW odpowiada na #19812
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
To moze byc ciekawe dla uzytkownikow typowo elboksowej konfiguracji sprzetu. Przy predkosciach dzisiejszych Amig (AmigaONE/Pegasos czy nawet SharkPPC:)) cos takiego jest bez sensu. Czy ktokolwiek do peceta kupilby cos takiego? Po co? Co by to mu dalo? Oczywiscie na pewno Elbox sprzeda sporo takiego czegos. Zreszta zycze im tego. Skoro sa na cos takiego klienci to dlaczego tego nie robic. Ja na pewno nie kupie mostka PCI (o "nie pisiajowej predkosci") za polowe ceny calej plyty glownej z procesorem G3, USB, AGP, (normalnym) PCI, FireWire, dzialajacym systemem pod PPC i wysmienitym emulatorem 68k:). No ale to jest tylko moje zdanie:). Gdyby Mediator pojawil sie w czasach gdy kupowalem PPC i BVision to pewnie dzisiaj bym go mial. Teraz to juz za pozno - za progiem czeka normalnosc:). Lubie kanapki tylko takie z maslem, serem, pomidorami...;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19823] a ja owszem
  2003-02-23 o godz. 13:23:31 Baron Althaar odpowiada na #19822
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.9)
Fakt. Dla Ciebie to nie b?dzie ?adn? rewelacj?, a np. dla mnie - posiadacza Mediatora taka karta by?aby czym? interesuj?cym. Na razie pozostaj? wierny "klasyce" (z braku kasy, of korsss) i ka?da rzecz, która podnosi u?yteczno?? mojego kompa (i nie kosztuje zbyt wiele) to co? co lubi? :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19827] Dekoder DVD
  2003-02-23 o godz. 13:40:53 Fei odpowiada na #19823
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Sk?d wiesz, ?e to b?dzie tania karta? Ta z podanego przeze mnie linka kosztuje $80. Dolicz do tego c?o, VAT i haracz dla producenta sterownika i stickera... Zakup stacjonarnego odtwarzacza DVD mo?e wyj?? taniej. Dodatkow? zalet? jest lepsza jako?? takowego rozwi?zania.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19830] karta
  2003-02-23 o godz. 13:56:56 Baron Althaar odpowiada na #19827
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Nie wiem. Ja bym za to da? góra 200 z? :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19875] Klientela Elboxu
  2003-02-24 o godz. 10:04:33 Jacek Rzeuski odpowiada na #19830
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
No to obawiam si?, ?e si? nie za?apiesz na ten produkt. Chyba, ?e dozbierasz jeszcze 3-4 razy tyle. B?dzie w sam raz na "promocj?" (o ile Elbox j? og?osi).
Odpowiedz na ten komentarz
 [19878] 200
  2003-02-24 o godz. 10:22:45 Baron Althaar odpowiada na #19875
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Jak b?dzie dro?ej, to nie kupi?, po prostu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19894] Nie rozumiem
  2003-02-24 o godz. 16:15:46 Jacek Rzeuski odpowiada na #19878
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
To czemu kupi?e? Mediatora???
Odpowiedz na ten komentarz
 [19911] prezent dla Ami
  2003-02-24 o godz. 22:11:43 Baron Althaar odpowiada na #19894
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Potraktujmy ten zakup jako prezencik dla Amigi, która ledwo ju? oddycha?a przez sloty ZorroII... :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19924] Mo?na i tak
  2003-02-25 o godz. 09:11:23 Jacek Rzeuski odpowiada na #19911
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
A wiesz jak si? procek dusi przy odtwarzaniu MPG czy DivX? Mo?e te? si? nad nim zlitujesz? ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19932] procu?-bidu?
  2003-02-25 o godz. 11:33:32 Baron Althaar odpowiada na #19924
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
No w?a?nie wiem. A moja lito?? nad nim zale?y od ceny tego dekodera. Niby wiem, ?e na przyjacio?ach si? nie oszcz?dza, ale kto powiedzia?, ?e przyja?ni? si? z 603e? ;)))
Odpowiedz na ten komentarz
 [19848] Albo lepiej
  2003-02-23 o godz. 20:29:17 Piotr Sobolewski odpowiada na #19827
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Avant Browser [avantbrowser.com])
Sprz?towy odtwarza? DVD i DivX Kiss.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19871] Divx decoder
  2003-02-24 o godz. 07:21:07 Fei odpowiada na #19848
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Ta karta te? odtwarza divxy, cztery razy taniej, nie wiem ile razy gorzej ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19882] Tak samo
  2003-02-24 o godz. 11:32:38 Piotr Sobolewski odpowiada na #19871
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Avant Browser [avantbrowser.com])
Obydwa urz?dzenia oparte s? na tym samym chipie.
A co za tym idzie - brak obs?ugi napisów, tylko Divx4, Divx5 ale bez b-frames i quarter pixel(czyli wersja Free nie PRO), Xvid te? bez b-frames i quarter pixel(a w tym lec? wszystkie nowe filmy), brak obs?ugi AC3, SBC(DivX3.11). IMO nie warte cienia zainteresowania.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19892] bez cienia
  2003-02-24 o godz. 15:34:22 porneL odpowiada na #19882
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.02 Bork-edition (Windows NT 5.1; U) [en]
imho hardware do divxow jest bez sensu - ten format jeszcze sie rozwija. kiedy amigowcy dostana hw dekoder dla divx5, cala reszta swiata bedzie uzywac divx 6...
szkoda zawracania glowy, lepiej wsadzic mocniejszy procek i dekodowac to softwareowo (przydalby sie tez ram ktory jest w stanie przewalic tyle pixeli:)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19829] mpeg2, mpeg4 itp
  2003-02-23 o godz. 13:54:44 xtype^HVR odpowiada na #19823
  Wysłany z *.poraj.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/60 (like Gecko) Safari/60
Zgadzam sie z przedmowca;-) A na serio, to rzeczywiscie - skoro Elbox ma klientow na sprzet, ktory produkuja, to dlaczego nie maja tego robic? Swoja droga, to taki dekoder ma sens w przypadku Amigi. Umozliwia "bezbolesne" ogladanie DVD, co w dzisiejszych czasach juz sie przydaje (kiedy to mozna kupic z gazeta film dvd za ~8 zl, a w marketach w cenach promocyjnych po 29.99 zl;-) ), dla kogos kto lubi ogladac dvd. Jednym slowem - Elbox to firma produkujaca sprzet do Amig classic i niech tak pozostanie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19888] dvd
  2003-02-24 o godz. 12:52:53 MDW odpowiada na #19823
  Wysłany z *.legnica.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
Moze ciut przesadzilem ale ja poprostu nienawidze rozwiazan czysto sprzetowych. Co z tego, ze to cudo bedzie odtwarzalo np. DivX 5 skoro za miesiac pojawi sie DivX 6:). Na komputrze z dostatecznie szybkim procesorem (czyli dowolnym piecem, Sharkiem;), AamigaONE czy Pegsosem) sprawa jest zawsze otwarta i do zrobienia. Uwazam, ze tego typu sprzetowe wynalazki hamuja rozwoj. Co mi po przenosnych odtwarzaczach mp3 skoro wszscy (mowie teoretycznie:)) zaczna uyzwac OGG? Zaden "podtelewizorowy" odtwarzacz DVD nie zastapi mi programowalnej maszyny z szybkim procesorem. Nie uciagnie mi taki sprzet ani napisow ani nowych kodekow. Teraz standardy sie zmieniaja co kilka miesiecy. Gdybym kupil cos co odtwarza DivX4 to teraz i tak bym sobie nie poogladal nic, bo wszyscy DivX 5 uzywaja. Pewnie niedlugo wyjdze 6 i o 5 wszyscy zapomna. Kodeka latwo dokopiowac:). Wybacz, ale to przez A1200 mam awersje do zamknietej architektury:). Genialnosc otwartych maszyn programowalnych jest czyms wrecz cudownym i osobiscie uwazam, ze WSZYSTKO (z lodowka i odkurzaczem wlacznie) powino byc w jakims stopniu programowalne. Gdyby w takim sprzetowym dekoderze dalo sie wymienic kodeki to co innego...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19889] re: dvd
  2003-02-24 o godz. 13:09:17 Baron Althaar odpowiada na #19888
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Nie musisz nikogo przekonywa? do swoich racji, bo to aksjomaty.

Nie wiem jak to jest z DVD, ale tu (chyba) nie ma ?adnych kodeków - zatem taka karta jako sprz?towy dekoder DVD mia?aby racj? bytu jeszcze wiele lat. Np. mnie chodzi o to w?a?nie DVD. "Dziwiksy" i inne cuda ogl?dam sobie na piecu, a na Ami chcia?bym mie? DVD - takie mam ju? zboczenie :)

Gdyby taka karta supportowa?a jeszcze diwiksa 3,4,5 to raczej jest zaleta (ale dla mnie poboczna). Zauwa? te?, ?e na klasycznej Ami, któr? wielu nadal chce mie? (i u?ywa?) to jedyna mo?liwo?? (póki nie ma Sharka) obejrzenia filmu w rozs?dnej pr?dko?ci.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19890] dvd 2
  2003-02-24 o godz. 13:49:27 MDW odpowiada na #19889
  Wysłany z *.legnica.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
Hmmm... no w sumie racja:). Nie moge sie nie zgodzic z Toba. Naburaczylem troche, bo myslalem, ze Tobie sie rozchodzi o DivXy:). Ogromna ilosc "podtelewizorowych" odtwarzaczy DVD skutecznie hamuje rozwoj standardu DVD wiec tutaj faktycznie sprzetowe dekodery maja sens. Przy okazji zreszta zalapalyby sie tez uzywane nadal plyty VideoCD. Gdyby taki dekoder byl tani to rzeczywiscie troche by sie tego sprzedalo. Zreszta - juz tam Elbox zbadal na pewno rynek. Co jak co ale trafic w rynek i sprzedawac swoje produkty to oni mimo wszystko potrafia:). Gdybym mial Mediatora to to pewnie tez bym nie wytrzymal i kupil wszystko co mozna do niego wlozyc (a juz na pewno Voodoo3, sieciowke, SoundBalstera i upragniony tunerTV). Rozwoj malymi kroczkami jest latwiejszy do strawienia - nawet jezeli suma tych malych kroczkow jest wieksza niz jeden duzy, powazny krok:). Zreszta - to samo napisal Pan z Elboxu:).
Odpowiedz na ten komentarz
 [19891] W kwestii formalnej
  2003-02-24 o godz. 14:20:36 Piotr Sobolewski odpowiada na #19888
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Avant Browser [avantbrowser.com])
Co mi po przenosnych odtwarzaczach mp3 skoro wszscy (mowie teoretycznie:)) zaczna uyzwac OGG


Teraz u?ywa si? mpc.

bym sobie nie poogladal nic, bo wszyscy DivX 5 uzywaja


Nikt nie u?ywa Div5. No mo?e poza kilkoma dzieciakami z kamer? DV. 99% filmów wychodzi w XviDzie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19942] sprzet
  2003-02-25 o godz. 15:27:18 stachu odpowiada na #19888
  Wysłany z *.torun.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com])
dziwny ten amigowy rynek, jak sie nie da czegos zrobic programowo to sie robi sprzetowo. Niedlugo w tym mediatorze zabraknie slotów pci - divx 5, div6, asf, jakies nowe wersje xvidy i klops, bedzie trzeba rozszerzac mediatora o nowe sloty;-) W sumie grafika + muzyka + usb + siec+ TV - to piec zajetych, do tego karta procesorowa??

zastanawiam sie gdzie jest sens projektowania do kazdego formatu odpowiedniej karty?? - nawet w tych przeno?nych odtwarzaczach mozna bios flashowa?, i wtedy ?yka nowy format ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19831] Szanse Pegaza
  2003-02-23 o godz. 14:33:39 Andrzej Drozd odpowiada na njusa
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
...ciekawe czy Pan Maciej naprawde uwaza ze Pegaz nie ma szans? A moze to taka propaganda? Jesli chodzi o MOSa to nie jest system dla zapalencow (poniewaz uruchomic go moze kazdy kto ma PPC) i nie chodzi o fascynacje. Pan Maciej widocznie nigdy nie uzywal MOSa, poniewaz nie wie ze w obsludze jest prawie identyczny z Workbenchem i rownie dobrze moglby nazywac sie AmigaOS4
Odpowiedz na ten komentarz
 [19836] tak!!
  2003-02-23 o godz. 15:40:35 Brodek odpowiada na #19831
  Wysłany z *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
?wi?ta prawda.... cz?sto tak niestety bywa, ?e kto? czego? nie widzia?, a wypowiada sie na ten temat....
Odpowiedz na ten komentarz
 [19860] Co wam ?
  2003-02-24 o godz. 00:33:06 Albert Jasinski odpowiada na #19831
  Wysłany z *.sucha-beskidzka.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.9)
Pan Maciej nigdzie nie napisa? ?e Pegasos nie ma szans w ogóle. Napisa? ?e nie b?dzie interesuj?ca dla wi?kszo?ci fanów Amigi Klasycznej. I jest to Prawda. Osobi?cie znam wielu amigowców którzy wol? pakowa? w swoje a1200 tysi?ce kart (do momentu a? z MG a1200 jedyne co b?dzie u?ywane to ROM) ni? kupi? now? p?yt? g?ówn?.

Co do Karty Mpeg to oczywiste dla mnie si? staje ?e skoro Elbox plauje "produkcj?" takiej karty to raczej na rych?e pojawienie si? szarka PPC nie ma co liczy?.
Przecie? przy mocy obliczeniowej G3 taka karta Mpeg sta?a by si? niepotrzebna.

Z wypuszczeniem szarka zatem trzeba poczeka? :)


Ciekawe na czym b?dzie jeszcze mo?na straci? (jako klient) zanim ju? b?dzie mo?na kupi? sharka (o ile si? pojawi).

Mo?e kto? podsunie pomys? ?

Do czego jeszcze amiga klasyczna ma za s?aby procesor a jest to dost?pne jako karta PCI do PC ?


Jeszcze jedno ... Jak rozmawia?em z Panem ?mietan? w siedzibie Elboxu jakie? 1,5 roku temu to o ile dobrze pami?tam Pan Darek chwali? si? ?e ScharkPPC ju? dzia?a pod WarpOSem ... ciekawe ?e po prawie 2 latach u?ywania Scharka z Warposem (i zapene testowania os4 ;) Elbox teraz rezygnuje z ArcticaS i to nie na podstawie w??snych testów ale na podstawie tego ?e Eyetech ma problemy ze swoimi p?ytami g?ównymi....

Jeszcze bardziej ciekawe wydaje mi si? to ?e w ci?gu tego czasu Elbox nie pokaza? w dzia?aniu tego podobno dzia?aj?cego cacka ... chocia? mo?e si? myl? ... w ko?cu ja osobi?cie te? bym ukrywa? szarka do momentu a? nie sprzedam wszystkich kart - dekoderów MPEG :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19873] ...Jeszcze o MOSie
  2003-02-24 o godz. 09:38:46 Andrzej Drozd odpowiada na #19860
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
...nie wiem jaka czesc Amigowcow Classicow mysli ze Pegaz jest nie ciekawy i w ogole. Ja uwazam calkowicie inaczej. Jest to bardzo interesujacy sprzet i nie mam go tylko dlatego poniewaz nie mam kasy (co nie znaczy ze musze narzekac). Jak tylko wyjdzie MOS JIT na Classica, calkowicie zrezygnuje z Workbencha. Dlaczego? Jest kompatybilny, wydajny i zapomne o mojej powolnej 040/40.
A co do innych spraw dotyczacych Elboxu nie wypowiadam sie poniewaz jest mi to obojetne. Jedynym sprzetem ktorego uzywam to FasTATA. Reszta ze wzgledu na cene jest dla mnie nie atrakcyjna i obojetna (chyba ze na gieldzie z drugiej reki).
Odpowiedz na ten komentarz
 [19907] .
  2003-02-24 o godz. 20:42:33 Hiacynta odpowiada na #19831
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
...ciekawe czy Pan Maciej naprawde uwaza ze Pegaz nie ma szans?
Bo pos?uguj?c si? logik? elboxow? mo?na by doj?? do wniosku, ?e Mediator + Shark jest najlepszym rozwi?zaniem dla amigowców, z istniej?cych w ogóle.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19835] Byle wi?cej
  2003-02-23 o godz. 15:28:25 Navy odpowiada na njusa
  Wysłany z *.mw.mil.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
no w?asnie czasem brakuje wywiadów , reportarzy i opisów
Odpowiedz na ten komentarz
 [19837] kanapki ?
  2003-02-23 o godz. 15:49:19 Colacz/RyRy odpowiada na njusa
  Wysłany z 10.4.2.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Rozumiem, ze Elbox chce aby kojazono go z "kanapkami" :) do Amigi classic, niezle mu to wychodzi jak narazie, ale ten rynek dlugo juz nie pociagnie! Zakladajac nawet ze ktos BARDZO dba o swoja plyte glowna, odkurza, dmucha, chucha rozmawia z nia i odprawia modly, to i tak za gora 3, 4 lata bedzie musial sie pogodzic z jej zgonem. Jak bedzie mial szczescie to kupi inna na allegro i pocieszy sie nia 6 miesiecy, a co potem?Elbox ma duze, a nawet rzekl bym bardzo duze doswiadczenie, wiec czemu nie pokusi sie o skonstruowanie wlasnej plyty? Kazdy z nas mialby wtedy do wyboru morphosa lub workbencha a kasy na sprzet wydal by pewnie o polowe mniej! No i patryiotyzm lokalny jak i narodowy moglby byc zaspokojony :)Moge nie lubic tej firmy za to jak sie zachowuje wobec KAZDEGO kto sprobuje nawet w dobrej wierze ja skrytykowac, lub wytknac jakis blad. Moge w zdenerwowaniu napisac cos na jej temat, ale jesli zrobi taka plyte glowna i zacznie ja sprzedawac za rozsadna cene to napewno wybiore ten produkt zamiast jakiegos terona czy pegaza. Bedzie taniej, moze lepiej - patrz aricia, a juz na pewno blizej do serwisu :)


Odpowiedz na ten komentarz
 [19840] wie?e nale?nikowe
  2003-02-23 o godz. 16:22:06 Fei odpowiada na #19837
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Elbox ma duze, a nawet rzekl bym bardzo duze doswiadczenie, wiec czemu nie pokusi sie o skonstruowanie wlasnej plyty?

1. to o wiele trudniejsze ni? mostek PCI
2. o wiele dro?sze (czyli mo?e si? nie op?aca?)
3. Amiga Inc. nie pozwoli?aby na to

Z pewno?ci? Elbox o tym pomy?la? i widocznie doszli do wniosku, ?e nie. Dlatego robi? "kanapki" i uparcie twierdz?, ?e to dobry pomys?. A przecie? p?yta A1200 w takim sk?adaku b?dzie tym najs?abszym, najbardziej zawodnym ogniwem. No ale pozby? si? jej nie mo?na.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19906] .
  2003-02-24 o godz. 20:40:43 Hiacynta odpowiada na #19837
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
wiec czemu nie pokusi sie o skonstruowanie wlasnej plyty?
Elbox przecie? ju? kiedy? si? wypowiada? w tej sprawie... Co? takiego jak "nowa p?yta g?ówna" ju? jest, i nazywa si? SharkPPC. Wprawdzie przypomina to komputer wywrócony na lew? stron?, ale kto by si? tam przejmowa?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19844] classic
  2003-02-23 o godz. 18:50:24 porneL odpowiada na njusa
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.02 Bork-edition (Windows NT 5.1; U) [en]
(...) ?e adaptacja systemu AOS4 do AmigaOne na potrzeby kart SharkPPC nie powinna im zaj?? wi?cej ni? kilka dni.

dni? polarnych chyba :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [19845] kolekcja slepych uliczek
  2003-02-23 o godz. 19:00:28 porneL odpowiada na njusa
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.02 Bork-edition (Windows NT 5.1; U) [en]
shark jest totalnie chybiony.
pegasos z kazdym dniem zyskuje sobie zwolennikow. rozwija sie i do tego nie ma sensownej ami-konkurencji.

kiedy (..jesli) bedzie amigaos4 to sie owce rzuca na amigaone.
poza tym poczciwa a1200 stanie do walki z dwoma komputerami wyprzedzajacymi je o cala epoke. jeden bedzie mial nazwe, drugi technologie... a trzeci procesor w PCI?

cenowo tez to bedzie marnie - mostek+spider+shark+kanapki wychodzi w cenie pegaza.

amigi classic bedzie mozna przecinac jak pnie drzew i liczac sloje (skanapkowane plyty) ustalic ich wiek...
Odpowiedz na ten komentarz
 [20093] komentarz tygodnia
  2003-02-28 o godz. 14:27:37 yaboll odpowiada na #19845
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
amigi classic bedzie mozna przecinac jak pnie drzew i liczac sloje (skanapkowane plyty) ustalic ich wiek...

Dzi?ki, nie?le sie ubawi?em czytaj?c powy?szy tekst:))) Wogóle to sam posiadam tak? skanapkowan? amigeclassic (a1200 + mediator) i ?aden sprz?t nie zast?pi mi tego specyficznego uczucia dr??cych ?ydek kiedy w??czam kompa (czy p?yta g?ówna jeszcze dzia?a czy ju? pad?a...). Ostatnio nawet pod wp?ywem licznych komentarzy o padaj?cych p?ytach g?ównych (plaga jaka?, fatum, kara za przechodzenie na czerwonym ?wietle?!) wzio?em si? za odkurzenie mojego sprz?tu ale na szcz??cie dr?enie ?ydek pozosta?o, za to znikn?? problem bezsennych nocy. Osobi?cie to do Elboxu nie mam ?adnego problemu, by?em klientem tej firmy 3 czy 4 razy i ?adnych cyrków nie by?o. pozdrawiam!
Odpowiedz na ten komentarz
 [19859] Zaproszenie na Amiga Meeting 2002
  2003-02-24 o godz. 00:22:19 Adam Zalepa odpowiada na njusa
  Wysłany z *.toya.net.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win95; PL; rv:1.2.1) Gecko/20021130
Tak, X-Soft przys?a? nam faks z zaproszeniem. By?o to pod koniec wrze?nia, kilka dni po wspólnym o?wiadczeniu organizatorów tego spotkania, ?e szans? na dalszy rozwój Amigi upatruj? jedynie w platformie Pegasos.


Czuje sie zobowiazany do poinformowania, ze firma Elbox zostala zaproszona do udzialu w Amiga Meeting 2002 duzo wczesniej, niz twierdzi p. Binek - tak samo jak wszyscy inni uczestnicy, m.in. Matay. Jednakze przez ok. 2 miesiace pracownicy firmy Elbox nie byli w stanie potwierdzic nam swego udzialu w imprezie, a na koniec okazalo sie, ze Elbox nie jest tym zainteresowany. Ponadto zaproszenie nie bylo tylko faksem, odbylismy co najmniej kilka rozmow telefonicznych z p. Smietana, ktory jednak ciagle tlumaczylbrak decyzji wzgledami technicznymi w ramach przeplywu informacji w firmie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19861] Suplement
  2003-02-24 o godz. 00:34:55 Adam Zalepa odpowiada na #19859
  Wysłany z *.toya.net.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win95; PL; rv:1.2.1) Gecko/20021130
Dodam jeszcze, ze w kontekscie wypowiedzi p. Binka zakrawa na kpine fakt, iz p. Smietana kilkakrotnie tlumaczyl brak informacji i decyzji co do udzialu w imprezie nieobecnoscia p. Binka.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19862] Centralka nie dzia?a ?
  2003-02-24 o godz. 00:47:20 Albert Jasinski odpowiada na #19859
  Wysłany z *.sucha-beskidzka.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.9)
Wzgl?dami technicznymi w ramach przep?ywu informacji ?

To co ? ?e niby im centralka telefoniczna pad?a ? A mo?e pad? lokalny serwer IRC ? a mo?e pad?o Gadu Gadu ... ? ;D
Odpowiedz na ten komentarz
 [19896] Z?e ACP, z?e...
  2003-02-24 o godz. 19:05:49 Carlos odpowiada na njusa
  Wysłany z *.webnet.pl via telnet/80
Kiedy? wysy?ali?my nasze newsy do polskich serwisów w dwóch wersjach j?zykowych: oryginalny tekst po angielsku i polskie t?umaczenie. Wówczas niektóre nasze newsy nie by?y w ogóle publikowane ze wzgl?du na kwalifikowanie ich przez niektóre serwisy jako informacji reklamowych (oczywi?cie analogiczne newsy firm zagranicznych nie by?y tak traktowane).

Oh, prawie sie wzruszylem... Tyle, ze jesli dobrze pamietam liczba tych newsow ktore dostalismy swego czasu po polsku by?a jako? mocno zblizona do liczby odrzuconych reklam elboxu. Ze dwa moze...
Odpowiedz na ten komentarz
 [19995] Kto si? ukrywa pod ksyw? "Elbowca"?
  2003-02-26 o godz. 20:57:18 Darek Smietana / Elbox odpowiada na njusa
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Ten komentarz odnosi si? do postów osoby, która podpisuje si? tutaj jako Elbowca.
Poniewa? nie s? to pierwsze anonimowe komentarze Elbowcy, przytaczam poni?ej inne komentarze pochodz?ce z tego samego ?ród?a. Daj? pe?ne odniesienia do ?róde?, aby ka?dy, kto ma na to ochot?, móg? sam domy?li? si?, kto wysy?a te posty.

Do wiadomo?ci anonimowego autora tych postów:
Szanowny Panie X...,
?aden z polskich u?ytkowników p?yt Mediator nie ma problemu z Warpem 3D, który Pan sobie wymy?li?. Zdarza?y si? sporadyczne przypadki, ?e kto? mia? problemy z prawid?owym zainstalowaniem Warpa 3D, ale po pierwszym kontakcie z supportem problemy te znika?y. W szczególno?ci, nikt z ?odzi lub jej okolic nigdy nie zg?asza? nam jakichkolwiek problemów z instalacj? lub konfiguracj? Warpa 3D na Mediatorze do Amigi 3000 lub 4000.

Zainteresowanym, sk?d pochodz? te anonimowe komentarze, szczególnie polecam lektur? komentarzy ktusia/amigofcy wys?anych w temacie O?wiadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft. Zosta?y one wys?ane dzie? przed przys?aniem przez pana Adama Zalep? z firmy X-SOFT faxa z zaproszeniem dla Elboxu na Amiga Meeting 2002. Fax ten, wys?any 27 wrze?nia, by? pierwsz? konkretn? ofert? jak? firma Elbox otrzyma?a w zwi?zku z tym spotkaniem.

Oto próbka twórczo?ci tego anonima:

W temacie O?wiadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft:

[15478] elbox
2002-09-26 o godz. 12:09:26 amigofca odpowiada na 15338
Wys?any z *.toya.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

Elbox olewa nas, wiec my olejmy elbox. Nie mam zamiaru kupowac ich sprzetu, kupie Prometeusza. Matay bedzie na Amiga Meetingu, zalezy im na klientach.
--------

[15479] podejscie elboxu
2002-09-26 o godz. 12:15:18 ktus odpowiada na 15386
Wys?any z *.toya.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

ciekawe, ja mam mediatora i spotkalem sie z odwrotnym traktowaniem - olano mnie totalnie. nie dziala mi warp3d od samego poczatku, a mediatora mam pol roku. w dodatku na MMCD spieprzona jest instalka w3d. a konfiguracja systemu - 70zl. gowno to ich obchodzi czy mi dziala czy nie. reinstalka systemu nie pomogla, a nie mam kasy zeby wydawac tyle. zamierzam wiec jednak przesiasc sie na promka.
--------

oraz w bie??cym temacie:

[19856] Wlasnie to chcialam powiedziec :)
2003-02-24 o godz. 00:03:01 Elbowca odpowiada na #19806
Wys?any z *.lodz-polnoc.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

DZIEKI CI FEI!
Dzieki Tobie nie musze juz pisac tu tego samego. Wyreczyles mnie.
Chcialam tylko dodac, ze zrobilam ten blad i kupilam Mediatora - sloty PCI nieobslugiwane przez OpenPCI, bo tak chcial Elbox. Dostalam plytke ze "sterownikami" i nim postawilam jako tako 2D na Voodoo i karte TV uplynal miesiac. 3D nie dziala do tej pory ROK po kupnie Mediatora bo NIKT nie byl w stanie tego postawic. W ogole sposob instalacji tego ____a jest przerazajacy i przypomina bardziej hacking niz instalacje. Pomyslcie sobie takie cos na windzie - klikasz i masz! Co za problem i tutaj tak zrobic? Nieee, daj kase, reszta sie nie liczy!
A za skonfigurowanie systemu (ktory powinien DZIALAC po zainstalowaniu sterow z plyty) kosztuje w Elboxie 70zl! Hehehe KOLEJNA KASIORA! Ekstra! Moze kiedys bedzie mnie stac.
A dlaczego nie bylo Elboxu na Amiga Meetingu? Drodzy Amigowcy! Jestescie tylko Amigowcami, a na takowych tej firmie nie zalezy. Im chodzi o Amigowcow z FORSA!
Ktora inna firma ma tak chora polityke wobec klientow polegajaca na utrudnianiu dostepu do sterownikow i odcieciu drogi developerom? Ktorej firmie zalezy na tym, by jej oprogramowanie bylo zacofane i nierozwijane???
--------

[19858] Grzechy
2003-02-24 o godz. 00:13:54 Elbowca odpowiada na #19841
Wys?any z *.lodz-polnoc.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

A có? ostatnio takiego z?ego zrobili?

Ostatnio? Ostatnio.....

Nie wiem co rozumiesz pod tym pojeciem, ale odcinanie ludziom mozliwosci pisania sterownikow (OpenPCI) to chyba cos najgorszego co mozna zrobic! Dzieki temu mamy wiechliwy system, bo sterowniki chyba nigdy nie wyszly z fazy beta. Odpal programik pokazujacy supportowane przez sterowniki rozkazy 3D. Zalamanie totalne. Wina sterownikow. Jakis zapaleniec moglby to napisac, ale sw. Elbox sobie nie zyczy. Zamiana Mediatora na Prometeusza lub cos podobnego to dla mnie koniecznosc w niedalekiej przyszlosci. Kupno Mediatora to byl BLAD ze wzgledu nie na sprzet (bo sprzet naprawde jest dobry!) ale na chora polityke firmy, ktora MARNUJE ten sprzet.
--------
Odpowiedz na ten komentarz
 [20023] Kurcze jestem ewenement...
  2003-02-27 o godz. 08:58:41 MaaG^dA odpowiada na #19995
  Wysłany z 217.97.211.* via Mozilla/4.79 [en] (WinNT; U)

Zdarza?y si? sporadyczne przypadki, ?e kto? mia? problemy z prawid?owym zainstalowaniem Warpa 3D, ale po pierwszym kontakcie z supportem problemy te znika?y


Ciekawe, bo u mnie warp nijak nie dziala, a mam mediatora i voodoo.. no i ppc.. (moze dlatego - chce uruchomic warpa na ppc)...

A tak apropos.. panie Darku.. support supportem..ale jakos problem OS3.9 i FastATA musia?em sobie sam rozwi?zac.. mimo kilku mail.. nawet potwierdzenia w stylu "pracujemy nad tym problemem"...sie nie doczekalem.. a kiedy przeslalem Wam rozwiazanie.. to rowniez cisza...

No coz, rozumiem, ze jestescie zbyt zapracowani aby zajmowac sie takimi glupostkami...
Odpowiedz na ten komentarz
 [20024] ... jescze jedno zdanie
  2003-02-27 o godz. 09:15:32 MaaG^dA odpowiada na #20023
  Wysłany z 217.97.211.* via Mozilla/4.79 [en] (WinNT; U)
a.. zapomnialem.
Mam "starego" mediatora (sn.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20027] ... dokonczenie
  2003-02-27 o godz. 09:27:53 MaaG^dA odpowiada na #20024
  Wysłany z 217.97.211.* via Mozilla/4.79 [en] (WinNT; U)
tzn. z tej serii do numeru 3201338..
Tylko prosze nie mowic, ze zakup pakietu MMCD pomoze.. bo nie zamirzam inwestowac juz w amige classic..
Odpowiedz na ten komentarz
 [20037] Support nie zatrudnia jasnowidzów ;-)
  2003-02-27 o godz. 12:29:07 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #20023
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Zdarza?y si? sporadyczne przypadki, ?e kto? mia? problemy z prawid?owym zainstalowaniem Warpa 3D, ale po pierwszym kontakcie z supportem problemy te znika?y

Ciekawe, bo u mnie warp nijak nie dziala, a mam mediatora i voodoo.. no i ppc.. (moze dlatego - chce uruchomic warpa na ppc)...

Co jest ciekawe?
W ?adnym z listów, przes?anych przez Pana do naszego supportu, s?owo "Warp" nie pada ANI RAZ. Sk?d mieliby?my wi?c wiedzie?, ?e spodziewa si? Pan jakiej? pomocy w konfiguracji Warpa 3D? Jak na razie jasnowidzów i wró?ek Elbox nie zatrudnia ;-)
Je?li faktycznie ma Pan jaki? problemy z konfiguracj? Warpa 3D, prosz? o kontakt w tej sprawie z support@elbox.com.

A tak apropos.. panie Darku.. support supportem..ale jakos problem OS3.9 i FastATA musia?em sobie sam rozwi?zac.. mimo kilku mail.. nawet potwierdzenia w stylu "pracujemy nad tym problemem"...sie nie doczekalem.. a kiedy przeslalem Wam rozwiazanie.. to rowniez cisza...

Pan opisa? nam jeden z b??dów pakietu BB2 OS3.9. Przyj?li?my to do wiadomo?ci. Je?eli oczekiwa? Pan dalszej korespondencji na ten temat, nale?a?o zwróci? si? do autorów BB2 - firmy H&P lub do firmy, w której kupi? Pan OS3.9.

No coz, rozumiem, ze jestescie zbyt zapracowani aby zajmowac sie takimi glupostkami...

To nie u nas kupi? Pan AmigaOS 3.9. Proponuj? wi?c, w sprawie opisanych przez Pana nieprawid?owo?ci w pod??czaniu partycji po instalacji BB2, kontaktowa? si? albo z firm?, gdzie kupi? Pan ten system albo bezpo?rednio z H&P.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20096] Support czy nie support ?
  2003-02-28 o godz. 14:49:06 MaaG^dA odpowiada na #20037
  Wysłany z 217.97.211.* via Mozilla/4.79 [en] (WinNT; U)

Je?li faktycznie ma Pan jaki? problemy z konfiguracj? Warpa 3D, prosz? o kontakt w tej sprawie z support@elbox.com.

A po moich uwagach nie zostan? zlinczowany? ... Chyba jednak zaryzykuje ..


Pan opisa? nam jeden z b??dów pakietu BB2 OS3.9. Przyj?li?my to do wiadomo?ci. Je?eli oczekiwa? Pan dalszej
korespondencji na ten temat, nale?a?o zwróci? si? do autorów BB2 - firmy H&P lub do firmy, w której kupi? Pan OS3.9.

Ciez? sie z tego faktu niezmiernie.. ale co ja z tego mia?em? Kontroler, driver do OS3.9 i OS3.9 i nijak nie chcia?o to dzia?ac... (zreszt? nie b?dziemy tego tutaj roztrz?sa? .. przecie? tre?? korespondencji jest nam znana)..
Tylko dlaczego nikt nie raczy? mnie poinformowa?, i? problem ten nie dotyczy dirvera a systemu (jak by wynika?o z tego co Pan napisa?)? Ja te? nie wspó?pracuj? z jasnowidzami ;)


o nie u nas kupi? Pan AmigaOS 3.9. Proponuj? wi?c, w sprawie opisanych przez Pana nieprawid?owo?ci w pod??czaniu
partycji po instalacji BB2, kontaktowa? si? albo z firm?, gdzie kupi? Pan ten system albo bezpo?rednio z H&P


Oj panie Darku.. koniecznie chce Pan abym stracil resztki dobrego zdania o Was? Pan z takim tekstem?

Jako? nigdzie nie znalaz?em informacji o tym, i? nie gwarantujecie poprawnosci dzialania rzeczonej karty i drivera do OS3.9 z tym systemem.. A mo?e co? przeoczy?em?
Je?eli kto? oferuje mi sterownik i mówi b?dzie dzia?a? z tym systemem to znaczy.. ?e ma dzia???.. a nie ?e by? mo?e zadzia?a, ale jak nie zadzia?a to prosz? dostosowa? system do "naszego" sterownika.. bez jaj.
Wie Pan doskonale jaka jest zalecana metoda instalowania sterownika ata3.dirver i wie Pan jaka kombinacja zadzia?a?a u mnie... A czy jest to wina dirvera czy OS-a to nie mnie wnika?,
Odpowiedz na ten komentarz
 [20101] Support
  2003-02-28 o godz. 18:00:09 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #20096
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
A po moich uwagach nie zostan? zlinczowany? ... Chyba jednak zaryzykuje ..

Ciesz? si?, ?e jednak Pan zaryzykowa?. :-)
Nie mamy nic przeciwko uwagom robionym przez naszych klientów, jakie by one nie by?y.

Natomiast ch?tnie "zlinczowa?bym" Pana X...., podpisuj?cego si? w tym w?tku ksyw? Elbowca, który u?ytkownikiem Mediatora do A3/4000 nie jest, a tylko si? pod takowego podszywa. To nazywa si? nieuczciwa konkurencja.

Tylko dlaczego nikt nie raczy? mnie poinformowa?, i? problem ten nie dotyczy dirvera a systemu (jak by wynika?o z tego co Pan napisa?)? Ja te? nie wspó?pracuj? z jasnowidzami ;)

Bo prawdopodobnie komu?, kto czyta? tamten Pana list, nies?usznie wydawa?o si?, ?e jest to oczywiste -- skoro to Pan sam znalaz? powód niepod??czania partycji dysku.

Oj panie Darku.. koniecznie chce Pan abym stracil resztki dobrego zdania o Was? Pan z takim tekstem?

Resztki? 8-O
A tak a propos, gdzie Pan kupi? AmigaOS3.9 i jak pomog?a Panu w tym problemie firma, w której Pan go kupi?? Pytam, bo niektóre firmy zajmuj?ce si? dystrybucj? sprz?tu lub oprogramowania bior? naprawd? ogromne mar?e, cz?sto nie oferuj?c nic w zamian. Ca?y "support" dla klienta ogranicza si? do wzi?cia od niego pieni?dzy (cz?sto nawet wymaga si? przedp?aty) i do wys?ania klientowi towaru.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20149] Jaka konkurencja ?
  2003-03-03 o godz. 20:57:09 Albert Jasi?ski odpowiada na #20101
  Wysłany z *.sucha-beskidzka.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.9)
Panie Darku !

Chcia?bym stan?? w obronie Elboxowcy któr? tak ch?tnie Pan by zlinczowa?.

Czy mo?e mi pan wyt?umaczy? na jakiej podstawie Pan twierdzi ?e Pan X nie posiada Mediatora 3/4000 ? Przecie? móg? naby? go z tzw. drugiej r?ki i nie zarejestrowa? si?.

Chcia?bym si? te? dowiedzie? w czym - Pana zdaniem - chce konkurowa? Pan X z Elboxem ?

Jaki to szpieg podszywa sie pod tym pseudonimem ? Kto go finansuje ? Prosz? o zdradzenie swoich podejrze? :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [20154] Nieuczciwa konkurencja
  2003-03-04 o godz. 15:19:23 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #20149
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Czy mo?e mi pan wyt?umaczy? na jakiej podstawie Pan twierdzi ?e Pan X nie posiada Mediatora 3/4000 ? Przecie? móg? naby? go z tzw. drugiej r?ki i nie zarejestrowa? si?.

Móg? naby?, ale NIE naby?. Wiem, ?e nikt panu X..... Mediatora do 3/4000 nie odsprzeda?.
A skoro nie naby?, to i NIE zarejestrowa?.

X...., podpisuj?cy si? tutaj jako Elbowca/Ktus/Amigofca, NIE ma i nigdy NIE mia? Mediatora do du?ej Amigi.
Oczywi?cie nigdy te? w sprawie Warpa 3D do Mediatora do takiej Amigi nie kontaktowa? si? z firm? Elbox.

Wiedz?c to, prosz? przeczyta? co wypisuje X.... w swoich postach, z jakiego IP i z jakiej konfiguracji komputera je pisze, a by? mo?e zrozumie Pan jego intencje.

Chcia?bym si? te? dowiedzie? w czym - Pana zdaniem - chce konkurowa? Pan X z Elboxem ?

Pytanie w czym chce konkurowa? z Elboxem powinien Pan raczej skierowa? do X.....

Pisz?c "nieuczciwa konkurencja", mia?em na my?li, ?e oczernianie firmy Elbox, które w wykonaniu X... ma tutaj miejsce, odpowiada kryteriom czynu pomawiania, wymienionego w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jaki to szpieg podszywa sie pod tym pseudonimem ?

To nie szpieg. X.... pe?ni tu inn? funkcj?...
Odpowiedz na ten komentarz
 [20157] Prawo co dnia
  2003-03-04 o godz. 15:54:33 Jacek Rzeuski odpowiada na #20154
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mówi o firmach a nie osobach fizycznych. Na pomówienia przez osoby fizyczne s? inne paragrafy. No chyba, ?e osobnik X prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? w tym samym zakresie co Elbox.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20158] Kogo dotyczy ta ustawa
  2003-03-04 o godz. 17:01:02 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #20157
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mówi o firmach a nie osobach fizycznych.

Do?adniej mówi?c, ustawa ta dotyczy przedsi?biorców. Przedsi?biorcami, w rozumieniu tej ustawy, s? zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie maj?ce osobowo?ci prawnej, które prowadz?c, chocia?by ubocznie, dzia?alno?? zarobkow? lub zawodow? uczestnicz? w dzia?alno?ci gospodarczej.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20159] Zgadza si?
  2003-03-04 o godz. 17:41:50 Jacek Rzeuski odpowiada na #20158
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Ale warunek o prowadzeniu dzia?alno?ci na tym samym polu czyli konkurowaniu pozostaje. A bez tego ci??ko wygra? proces w oparciu o przepisy tej ustawy.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20160] Dno, widz? dno
  2003-03-04 o godz. 17:50:18 Fei odpowiada na #20159
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Strasznie nisko musia?a spa?? sprzeda? w Elboksie, skoro strasz? anonimowe owce prawem. Nerwy puszczaj??
faxa

A Szeryfa ?mietan? to bym wys?a? na kurs j?zyka polskiego. No chyba, ?e o piwo chodzi?o, takie bezalkoholowe.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20163] Do tego, co na dnie
  2003-03-04 o godz. 19:50:26 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #20160
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Strasznie nisko musia?a spa?? sprzeda? w Elboksie, skoro strasz? anonimowe owce prawem. Nerwy puszczaj??

Po pierwsze: nie dla wszystkich Pan X... jest anonimowy.
Po drugie: ka?dy doros?y cz?owiek powinien wiedzie?, ?e nieprzestrzeganie prawa mo?e rodzi? okre?lone tym prawem konsekwencje. To nie ma nic wspólnego ze straszeniem.

A o Elbox prosz? si? nie martwi?, Elbox i jego klienci maj? si? dobrze.

Skoro ju? rozmawiamy o nieuczciwej konkurencji, to mo?e powinien zainteresowa? Pana fakt, ?e u?ytkownicy Prometeuszy (m.in. Elbox) do dzisiaj nie doczekali si? sterowników do kart muzycznych, które wg oznacze? na opakowaniu mia?y by? do niego do??czone. To w?a?nie Pan by? rzecznikiem prasowym producenta tego urz?dzenia. To Pan wprowadza? w b??d klientów Mataya, co do rzeczywistych parametrów tego produktu.

A Szeryfa ?mietan? to bym wys?a? na kurs j?zyka polskiego. No chyba, ?e o piwo chodzi?o, takie bezalkoholowe.

Nie b?d? si? zni?a? do pa?skiego poziomu dyskusji - nie mam zamiaru wdawa? si? w polemik? na temat b??dów j?zykowych, jakie Pan robi w swoich postach.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20165] Zamiast komentarza - stary dowcip
  2003-03-04 o godz. 20:06:15 Fei odpowiada na #20163
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Pytanie do Radia Erewa? od s?uchacza z Ameryki: Czy w Zwiazku Radzieckim in?ynier mo?e kupi? z pensji samochód?

Radio Erewa? (po d?u?szym namy?le): A u was bij? Murzynów!
Odpowiedz na ten komentarz
 [20176] ;)
  2003-03-05 o godz. 05:21:38 Hiacynta odpowiada na #20163
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Zabawne jest poj?cie Pana ?mietany o nieuczciwej konkurencji... ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [20191] Zabawna (dla niektórych) ustawa
  2003-03-05 o godz. 13:32:27 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #20176
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Czego? Pan nie zrozumia??

Proponuj? zacz?? od przeczytania tre?ci tej ustawy.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20192] S?ynna ju? ustawa
  2003-03-05 o godz. 14:29:21 Jacek Rzeuski odpowiada na #20191
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
A ma Pan tekst jednolity tej ustawy w obecnym kszta?cie? Bo sama ustawa ma ju? dziesie? lat i sporo poprawek do niej w mi?dzyczasie wysz?o a prze?ledzenie wszystkich poprawek i naniesienie ich na orygina? do?? uci??liwe jest.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20197] Tekst ujednolicony
  2003-03-05 o godz. 15:17:28 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #20192
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Ujednolicony tekst tej ustawy jest dost?pny np. tutaj.
Odpowiedz na ten komentarz
 [20199] Dzi?kuj?
  2003-03-05 o godz. 15:46:49 Jacek Rzeuski odpowiada na #20197
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Widz?, ?e lepsze ?ród?o prawa ni? www.abc.com.pl :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [20161] Dirk Detektyw
  2003-03-04 o godz. 17:53:00 Hrw odpowiada na #20154
  Wysłany z 172.16.1.* via Mozilla/4.0 (plumc; Linux)

Wiedz?c to, prosz? przeczyta? co wypisuje X.... w swoich postach, z jakiego IP i z jakiej konfiguracji komputera je pisze, a by? mo?e zrozumie Pan jego intencje.

Prosz? si? nie o?miesza? chocia? na forum publicznym.. We?my pod uwag? Pa?ski wpis:

Wys?any z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Czyli kto? z Windows 2000 i MSIE 6.0 u?ywaj?cy Neostrady+.

Je?li od znajomego z tym systemem i takim ??czem napisz? posta z Pa?skim nazwiskiem to nale?y uzna?, ?e to Pan to napisa? niewa?ne jakby si? pan wykr?ca??


Podobnie Pa?ski komentarz jest ciekawy..

Mamy tam dwa adresy:


  1. *.toya.net.pl

  2. *.lodz-polnoc.sdi.tpnet.pl


I oba ró?ni? si? konfiguracj? systemu. No ale to oczywi?cie musi by? ta sama osoba bo pisze ?le o Elboksie..
Odpowiedz na ten komentarz
 [20164] Do Holmes'a to jeszcze daleko
  2003-03-04 o godz. 20:02:26 Darek Smietana / Elbox odpowiada na #20161
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Prosz? si? nie o?miesza? chocia? na forum publicznym.

Proponuj?, aby zachowa? Pan sobie tego typu uwagi do swoich w?asnych postów.

Je?li od znajomego z tym systemem i takim ??czem napisz? posta z Pa?skim nazwiskiem to nale?y uzna?, ?e to Pan to napisa?

A gdzie Pan zobaczy?, ?e ja co? takiego twierdz?? Myli Pan to, co ja napisa?em, ze swoimi w?asnymi spostrze?eniami.

niewa?ne jakby si? pan wykr?ca??

Czy kto? si? tutaj wykr?ca?

Mamy tam dwa adresy:
*.toya.net.pl
*.lodz-polnoc.sdi.tpnet.pl
I oba ró?ni? si? konfiguracj? systemu. No ale to oczywi?cie musi by? ta sama osoba bo pisze ?le o Elboksie.


Pan chyba nie przeczyta? tre?ci postów tego Elbowcy/Ktusia/Amigofcy.
Czy?by chcia? Pan zasugerowa?, ?e s? to dwie ró?ne osoby, które dok?adnie to samo zmy?laj? o sprz?cie, którego nie posiadaj?, i o rzekomych problemach z instalacj? Warpa 3D w A3/4000? Czy?by chcia? Pan zasugerowa?, ?e s? to bracia?

Co do pisania ?le o Elboxie, to w swoich listach Ktus/Elbowca atakuje nie tylko Elbox, ale przede wszystkim Hyperion, który przygotowa? Warp 3D do Mediatora i skrypty instalacyjne do Warpa 3D. Mo?e wi?c chodzi tu raczej o pisanie ?le o firmie pracuj?cej nad AmigaOS4?
Odpowiedz na ten komentarz
 [20201] co Ty taki?
  2003-03-05 o godz. 17:14:14 Baron Althaar odpowiada na #20161
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
A wer?n? si?, bo co? dziwnie naiwne rzeczy piszesz ;)
Mamy tam dwa adresy:

A co to zmienia? Dla mieszka?ca Miasta W?ókniarzy nie jest to niemo?liwe. Tak jak dla mnie nie jest niemo?liwe puszczanie komentów przy ??czeniu z Teps? (chocia?
by?oby to g?upie w moim przypadku) z jednego komputera. A ma?o to w ?odzi sprz?tu???
oba ró?ni? si? konfiguracj? systemu

A o "spoofingu" s?ysza?? Co za problem zmieni? sobie "konfugracj?" w kilka chwil w ustawieniach przegl?darki?

Nie jestem zwolennikiem spiskowej teorii historii ?wiata, ale bez przesady z cwaniakowaniem ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [20094] hmm
  2003-02-28 o godz. 14:30:18 yaboll odpowiada na njusa
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
amigi classic bedzie mozna przecinac jak pnie drzew i liczac sloje (skanapkowane plyty) ustalic ich wiek...

Dzi?ki, nie?le sie ubawi?em czytaj?c powy?szy tekst:))) Wogóle to sam posiadam tak? skanapkowan? amigeclassic (a1200 + mediator) i ?aden sprz?t nie zast?pi mi tego specyficznego uczucia dr??cych ?ydek kiedy w??czam kompa (czy p?yta g?ówna jeszcze dzia?a czy ju? pad?a...). Ostatnio nawet pod wp?ywem licznych komentarzy o padaj?cych p?ytach g?ównych (plaga jaka?, fatum, kara za przechodzenie na czerwonym ?wietle?!) wzio?em si? za odkurzenie mojego sprz?tu ale na szcz??cie dr?enie ?ydek pozosta?o, za to znikn?? problem bezsennych nocy. Osobi?cie to do Elboxu nie mam ?adnego problemu, by?em klientem tej firmy 3 czy 4 razy i ?adnych cyrków nie by?o. pozdrawiam!
Odpowiedz na ten komentarz
 [20276] ...
  2003-03-08 o godz. 15:46:00 Andrzej Drozd odpowiada na #20094
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Power Is Yours
Odpowiedz na ten komentarz
 [20393] KOM
  2003-03-13 o godz. 16:06:39 MISTRZUNIO odpowiada na #20276
  Wysłany z 62.233.196.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
CO ZA GNIDA
Odpowiedz na ten komentarz
 [20397] halo?
  2003-03-13 o godz. 19:13:05 porneL odpowiada na #20393
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.02 Bork-edition (Windows NT 5.1; U) [en]
dobrze sie czujesz?
Odpowiedz na ten komentarz
 [20399] Jak Amigowiec ktory ma pieca z GRZYBIARZEM
  2003-03-13 o godz. 19:39:21 Andrzej Drozd odpowiada na #20393
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Lecz sie chorobo nieczysta
twoj GRZYB to sadysta a ty masochista
tWoJ WiN98 mowi mi ze jestes LoSiEm
Zapluta twoja kasza bo to od swini pasza.
jestes mIsTrZuNiEm i chodzisz na smyczy
wiec duzo jest w tobie zolci i goryczy
Odpowiedz na ten komentarz
 [20400] zaden nie przychodzi mi do glowy
  2003-03-13 o godz. 20:27:02 stachu odpowiada na #20399
  Wysłany z *.torun.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com])
patrzcie jaki obcykany w piecach poeta;))))
Odpowiedz na ten komentarz
 [20401] jo? jo? czek dis a?t :)
  2003-03-13 o godz. 21:07:17 Coach/RyRy odpowiada na #20399
  Wysłany z 10.4.2.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
Tak czytam i wyglada mi na to ze chyba 8 mile wlasnie ogladales i wyzwales kogos na raperski freestylowy pojedynek :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [20402] Yo!
  2003-03-13 o godz. 21:23:28 Andrzej Drozd odpowiada na #20401
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
I am rockman. Hip Hop i cool!!!
"Piateczka"
Odpowiedz na ten komentarz
 [20404] temat z sensem, hmm?
  2003-03-13 o godz. 22:10:11 stachu odpowiada na #20401
  Wysłany z *.torun.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com])
8 mila to syf, gowno amerykanskie. Ale jak chcesz dobry amerykanski film to polecam Patch Adams. Co do pojedynku, to spoko zawsze do us?ug;))
Odpowiedz na ten komentarz
 [22471] Dyskusja przenosi si? na ANN
  2003-06-03 o godz. 06:25:50 kot admina odpowiada na njusa
  Wysłany z *.amiga.com.pl via ---
Min??o kilka miesi?cy od opublikowania wywiadu i dopiero owce na ANN zacz??y o nim dyskutowa?.
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Włącz Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas