Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
wszystko do amigi w jednym miejscu - www.eFUNZINe.com
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Symphony 2004 po bitwie
  Nadesłane przez: Fei, 2004-07-17, godz. 21:08:31

Zabra?em si? za napisanie raportu z party i zastanowi?em si? nad sensem tej czynno?ci. Dla kogo?, kto nie by? na imprezie, wymienienie uczestnicz?cych w niej osób oraz atrakcji nie b?dzie mia?o znaczenia. A je?li kto? by?, sam wie co widzia?. Zmieni?em wi?c zdanie - napisz? o echach po party. O tak, jest o czym pisa?.

Ju? w dzie? po imprezie na portalu scene.pl rozgorza?a dyskusja, której d?ugo?ci, stopnia zatrollenia i jako?ci rzucanego mi?sa nie powstydzi?by si? rasowy amiportal. Nie znaj?cym tego portalu spiesz? wyt?umaczy?, ?e amigowców jest tam nieszczególnie du?o. O co posz?o? Nieistotne, jak zwykle. Ciekawe jest jednak to, ?e przewa?a?y dwie opinie o Symphony: "totalne dno" i "spoko impreza". Ten rozrzut mo?e dziwi?, je?li si? nie zna stanu obecnej demosceny. Zdecydowanie wyodr?bni? mo?na dwa obozy osób o zupe?nie odmiennym rozumieniu poj?cia sceny.

Z jednej strony mamy tak zwanych "brudnych amigowców". Niech Was nazwa nie zmyli. Nie s? to koniecznie ludzie zwi?zani w jaki? sposób z Amig?. Nazwa pochodzi z niegdysiejszych dyskusji na scene.pl i mo?na z ni? zidentyfikowa? scenowców, którzy przewa?nie s? na scenie od kilku lub kilkunastu lat, maj? wyrobione zdanie na tematy ze scen? zwi?zane i albo ju? si? "wy?yli" scenowo i nic nie robi?, albo robi? co chc?, kiedy chc? i niekoniecznie zale?y im na najwy?szych miejscach na podium. Dla tych ludzi party to okazja do spotkania starych znajomych, a same komputerowe produkcje stoj? zwykle na drugim lub dalszym miejscu. Oprócz starych wyjadaczy w grupie tej mo?na znale?? tzw. "?wie?y narybek", który pragnie na?ladowa? tych bardziej do?wiadczonych sta?em, co wychodzi lepiej lub gorzej. Grupka ta post?puje zgodnie z zasad? "im wi?kszy dym, tym lepsza zabawa", co nie wszystkim si? podoba. Nie da si? ukry?, ?e dodaj? oni jednak pewnego kolorytu imprezom.

Po drugiej stronie mamy "dzieciaki z CD-Action", co równie? jest nazw? o tyle myl?c?, co pogardliw? (u?ywan? g?ównie, rzecz jasna, przez drug? stron?). S? to przewa?nie m?odzi sta?em scenowcy, z tego powodu te? zwykle pecetowcy. Na party nie znajdziecie ich na ?aweczce w pobliskim parku, ale siedz?cych ko?kiem przed bigscreenem i z wypiekami na twarzy obserwuj?cych kr?c?ce si? na ekranie obiekty. Traktuj? oni scen? wr?cz na powa?nie i cz?sto z niesmakiem patrz? na dokazuj?cych weso?ków. Dla nich miar? imprezy jest dobry sprz?t nag?a?niaj?cy (na którym ?wietnie s?ycha? modu?y), maksymalna przek?tna ekranu i pruski porz?dek (compoty zaczynaj?ce si? zgodnie z planem). Oni przyje?d?aj? na party wystawia? swoje prace i ogl?da? prace swoich kolegów. Idealnym miejscem na party by?aby dla nich sala konferencyjna, a hostessy powinny roznosi? paluszki i wod? mineraln?. Zupe?nie inny styl my?lenia.

Co to wszystko ma wspólnego z Symphony? Jak si? mo?ecie domy?la?, impreza zdominowana by?a w tym roku przez jeden z dwóch stylów my?lenia. Organizatorzy postawili na zabaw? i bynajmniej nie potraktowali wszystkiego powa?nie. Efektem by?y spore opó?nienia w puszczaniu compotów, liczne ekscesy na i poza sal? oraz ogólne rozlu?nienie sytuacji. Faktem jest, ?e ludzie z drugiej grupy, siedz?cy w ciemnej sali i oczekuj?cy na swoje kr?c?ce si? ziemniaczki, mogli poczu? si? niedocenieni. Tymczasem reszta bawi?a si? ?wietnie.

Organizatorzy ju? zapowiadaj?, ?e Symphony odb?dzie si? za rok, mimo sporych strat finansowych spowodowanych bynajmniej nie zniszczeniami sali, ale nisk? frekwencj?. Wystawionych prac te? by?o ma?o, a ogólny ich poziom oceni?bym na bardzo mizerny. Dobrze, ?e znalaz?y si? w?ród nich tak?e rodzynki, czyli produkcje dobre i ?wietne (np. demo grupy Plastic), co daje nadziej? na przysz?o??. Tylko jaka ta przysz?o?? b?dzie?

Grupa Mawi, organizatorzy Symphony, od pocz?tku mieli wizj? stworzenia du?ego, renomowanego, polskiego party. Czego? na kszta?t dawnych imprez Intel Outside, gdy spotyka?y si? setki, a nawet ponad tysi?c osób z kraju i zagranicy. Rok temu to si? uda?o, przyjecha?o oko?o 300 osób, co znaj?c warunki dzisiejszej demosceny mo?na traktowa? jako ogromny sukces. Niestety, teraz uczestników by?o o po?ow? mniej, w dodatku cz??? z nich by?a bardzo niezadowolona, co ?le wró?y frekwencji w przysz?ym roku.

Moim zdaniem, nie ma co si? za?amywa?. Demoscena mocno si? zmieni?a od czasu "Inteli" i nie da si? sam? ch?ci? paru osób przywróci? jej dawnej ?wietno?ci. Obecnie coraz mniej ludzi traktuje komputer jako co? wi?cej ni? mebel w domu, narz?dzie pracy i centrum rozrywki. Ma to swoje odbicie w ilo?ci osób zainteresowanych kreatywnym wykorzystywaniem swojego sprz?tu, a tak?e powoduje, ?e nowi na scenie inaczej na ni? patrz?. Dla nas - bo nie ukrywam, ?e identyfikuj? si? z t? pierwsz? grup? scenowców - podró? na party tylko po to, by posiedzie? w ciemnej sali i poogl?da? jakie? demka nie ma sensu. Znamy si? od lat i wolimy w?asne towarzystwo od pi??setnego ziemniaczka o?wietlanego z trzech stron. Dla nas tworzenie dla samego tworzenia nie jest atrakcj?, dlatego produkcje pojawiaj? si? rzadziej, ale mo?e dzi?ki temu s? ciekawsze. Czy jest to lepsze czy gorsze podej?cie od tego, ?e wystawienie intra czy modu?u na party stanowi spraw? honoru? D?ugo by si? spiera?.

Najwa?niejsze jest to, ?e trzeba co? z tym fantem zrobi?. Jak wida? po bolesnych do?wiadczeniach tego party, nie da si? zadowoli? wszystkich. Czy wi?c nie lepiej by by?o, gdyby organizatorzy imprezy jasno okre?lali, do kogo kieruj? swój zlot? By?em na paru imprezach zorganizowanych przez przedstawicieli drugiej grupy. Compoty odbywa?y si? o czasie, na sali cisza i spokój, wszyscy siedzieli i patrzyli na ekran. Jak dla mnie nuda, ale po imprezie czyta?em same pochwa?y z tamtej strony. Taki podzia? na imprezy "z rumb?" dla jednych i spokojne dla innych, to moim zdaniem jakie? wyj?cie. Najwyra?niej poj?cie "demoscena" znaczy co innego dla ró?nych osób. I tak dla tych z zewn?trz, jak dla wi?kszo?ci czytelników tego portalu, wszyscy jeste?my niepowa?nymi dziwakami zajmuj?cymi si? g?upotami.

Fei^Brygada RR


Lista komentarzy  Wszystko bez wątków   Dodaj
 [30305] .
  2004-07-17 o godz. 22:32:33 KAM_ odpowiada na njusa
  Wysłany z *.stevenet.eu.org via Opera/7.23 (Windows 98; U) [pl]
ja wybieram imprez? z rumb? i dobrze zorganizowanymi kompotami. na pewno si? da.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30308] ech
  2004-07-18 o godz. 13:36:41 Valwit_ odpowiada na njusa
  Wysłany z 212.122.214.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
bo scena to nie tylko komputer. a jesli mam jechac chlac z jakimis pampersiakami w jakims tam poznaniu to wybieram opcje chlania na miejscu ze spoko ziomami. ehlo dla dzielnicy!
Odpowiedz na ten komentarz
 [30311] ech2
  2004-07-18 o godz. 19:49:17 MDW odpowiada na #30308
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.3 (Pegasos 1.4)
No w?a?nie "nasi" chlej? tylko ze "swoimi" a nie z "pampersiakami" (podoba mi si? to okre?lenie) i to chyba jest ?ród?o konfliktu. :) Inna sprawa, ?e "pampersiaki" chla? zupe?nie nie chc? wi?c pogodzenie tych dwóch ?wiatów nie jest chyba mo?liwe.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30321] Na marginesie
  2004-07-20 o godz. 23:29:19 aMifan odpowiada na #30308
  Wysłany z 62.233.169.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Panie Valwit,dlaczego wysy?asz ludziom wirusy w mejlach? Niestety,nie uda? ci si? ten atak :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30310] Symfonia echh
  2004-07-18 o godz. 19:31:30 Dorrr odpowiada na njusa
  Wysłany z 80.50.13.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
Co do pierwszych zda? to sie nie do ko?ca zgodz?, istnieje grupa (nie wiem czy ma?a czy du?a), która z przyczyn niezale?nych nie mog?a by? na party cho? baaardzo chcia?a. Do tej grupy zaliczam si? i ja :( . Dla mnie raport z party jest czym? co chcia?bym przeczyta? cho? rzeczywi?cie niewielu ludzi z obecnej sceny znam (co potwierdzi?o zesz?oroczne, Symphony na któym by?em). Dla mnie party to i weso?a rumba i produkcje scenowe, obsuw to standard i nie rozumiem osób, które sie burz?. Nie pami?tam party na którym nie by?o lagów z kompotami (no ale w sumie by?em chyba tylko na 8 imprezach a i to daaawno temu wi?c moze dlatego). Dla mnie taki raporcik to mi?? sprawa bo fajnie poczyta? o jakich? ?miesznych zdarzeniach z party (aloha dla Norwegów z poprzedniego Symhony którzy zaszaleli i spróbowali musztardy hehehehe takiego wytrzeszczu i szybko pitego piwa daaawno nie widzia?em). Mo?e wiec jednak kto? co? sp?odzi ?
Odpowiedz na ten komentarz
 [30313] Symphony ?
  2004-07-19 o godz. 01:52:50 skipp604 odpowiada na njusa
  Wysłany z *.telco.ras.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Zesz?oroczne Symphony by?o o niebo lepsze, mimo tego, ?e nie by?o pr?du. A co do Sceny... ja mam swoje zdanie - dla mnie scena to przede wszystkim tworzenie.. chla? z ziomalami mog? na osiedlu i nie musz? oni mie? ze scen? nic wspólnego, ba, nie musz? nawet mie? komputera. Wi?c dla mnie to nie jest cel party. Bez przeginania w drug? stron?, marz? o scenie jaka stawi?a si? na Mekka/Symposium 2000, 2001 i 2002, tam komputer by? WA?NY, a duch demosceny tak OBECNY, ?e kto? kto tam nie by?, po prostu nie wie co to znaczy.


PS. CHUJ W DUPSKO gnojowi, który ukrad? nam na party place pieni?dze z plecaka mojej dziewczyny - jeste? sko?czonym szmaciarzem. A my nie mieliby?my za co wróci? do domu, gdyby nie szcz??liwy zbieg okoliczno?ci...
Odpowiedz na ten komentarz
 [30314] czy aby?
  2004-07-19 o godz. 10:34:43 comankha odpowiada na njusa
  Wysłany z *.bb.topware.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7) Gecko/20040614 Firefox/0.8
a jednak moj feiu drogi kochany - demoscena bez dem to kapa. na meetingach stuffem sa crazy produkcje... dlaczego infekowac nimi 'prawdziwe' party? ja poza zabawa ze znajomymi szukam tu chyba czegos wiecej... wielka szkoda jest ze tak malo 'powaznych' produkcji pojawia sie na polskich parties. moze faktycznie - chcac posmakowac prawdziwego scenowego klimatu nalezy zaczac jezdzic na zachodnie imprezy...
Odpowiedz na ten komentarz
 [30338] aby aby
  2004-07-24 o godz. 12:28:20 Fei odpowiada na #30314
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
Ale? oczywi?cie ?e dema to podstawa. Tylko co zrobi?, je?li ich nie ma? Jestem ?wiadomy dyskryminuj?cego stosunku sporej cz??ci sceny do crazy dem (chocia? go nie rozumiem) i przyzwyczai?em si?. Dlatego s? meetingi, ?eby by?o gdzie doceni? takie rzeczy. ?aden problem zrobi? na RRM pozycj? "demo compo", nawet by si? jakie? nagrody znalaz?y (a z reszt?, nagrody teraz to nie regu?a i na parties). Tylko po co? I tak nikt nic nie wystawi.

Do jako?ci zachodnich parties mam mieszane uczucia. Czytam w raportach i widz? na zdj?ciach te wielkie LAN parties i tak sobie my?l?, ?e nie o to chodzi. Poziom produkcji z ostatniego Assembly mnie w tym jako? utwierdza.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30316] old school vs new breed
  2004-07-19 o godz. 11:37:24 Angrenthoron odpowiada na njusa
  Wysłany z *.arch.pwr.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; IDG.pl)
Demoscena mocno si? zmieni?a od czasu "Inteli" i nie da si? sam? ch?ci? paru osób przywróci? jej dawnej ?wietno?ci. Obecnie coraz mniej ludzi traktuje komputer jako co? wi?cej ni? mebel w domu, narz?dzie pracy i centrum rozrywki. Ma to swoje odbicie w ilo?ci osób zainteresowanych kreatywnym wykorzystywaniem swojego sprz?tu, a tak?e powoduje, ?e nowi na scenie inaczej na ni? patrz?. Dla nas - bo nie ukrywam, ?e identyfikuj? si? z t? pierwsz? grup? scenowców - podró? na party tylko po to, by posiedzie? w ciemnej sali i poogl?da? jakie? demka nie ma sensu

Brzmi to troch? jak: jest coraz gorzej i my sami (wyjadacze) pogarszamy sytuacj?;).

OK, nie chec? si? czepia? (gratuluj? udanej zabawy), tylko zwrócic uwag? jak- w gruncie rzeczy- obosiecznie godzi w pespektywy sceny powyzszy cytat.

Jednym z najwa?niejszych (cho? do?? oczywistym) spostrze?eniem wydaje mi si?, ?e zmieni?o si? miejsce komputerów w dzisiejszym ?wiecie: spod strzech fascynatów nowymi technologiami, którzy- jak chyba nigdy pó?niej- wykazywali si? abstrakcyjnym (informatycznym? Na pewno kreatywnym...) my?leniem o wykorzystywaniu sprz?tu, trafi?y do ka?dego, kto s?ysza?, ?e mo?e sobie na nich poogl?da? go?e babki (w najlepszym razie ucz?c si? jak w??cza? efekt "glow" w Photoshopie).

Nie chce popada? w zad?cie, ale mo?e czasem warto by?oby pocaca? po g?ówkach pampersiarzy, zanim- jak to w dzisiejszym MacSwiecie- który? z nich zostanie drugim Billem Gatesem.

A scena? Mo?e trzeba postara? si? o has?o w encyklopedii ("na pocz?tku ery komputerów domowych..." (lub bardziej legendarnogenne;)) i pomnik (multimedialny)- by weterani mieli niepodwa?alny powód (dla swoich kobiet) do wyjazdów na zloty...
Odpowiedz na ten komentarz
 [30319] Amen
  2004-07-20 o godz. 01:49:04 skipp604 odpowiada na #30316
  Wysłany z *.telco.ras.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
AMEN.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30320] psycho7
  2004-07-20 o godz. 04:13:17 Angrenthoron odpowiada na #30319
  Wysłany z *.wroclaw.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
czy my?my razem nie robili Thalimara>?g??bokie pozdrowienia i spierdalam do Londynumgr in?. arch. Adam Rucki(Frag)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30322] Thalimar??
  2004-07-21 o godz. 10:30:41 skipp604 odpowiada na #30320
  Wysłany z *.telco.ras.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Hm, nie przypominam sobie, ?ebym z kimkolwiek robi? Thalimara, cokolwiek by to nie by?o :-) Pozdrówki!
Odpowiedz na ten komentarz
 [30327] Thalimar RPG
  2004-07-21 o godz. 22:05:48 Angrenthoron odpowiada na #30322
  Wysłany z *.wroclaw.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705)
Ach... zmyli?o mnie to "sajko" (7) w e-mailu. Zdrowie!
Odpowiedz na ten komentarz
 [30328] thalimar
  2004-07-21 o godz. 23:23:46 slayer/appendix odpowiada na #30320
  Wysłany z *.zgora.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Hey Frag! O kupa lat! Czy to nie my robilismy ten legendarny panel do Thalimara? :] Pozdro!
Odpowiedz na ten komentarz
 [30332] Panel
  2004-07-22 o godz. 14:41:11 Angrenthoron odpowiada na #30328
  Wysłany z *.arch.pwr.wroc.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; IDG.pl)
Taaak, Thalimar skladal sie chyba prawie wy??cznie z interfejsu:)

(dzi? przynajmniej upchn??em go w portfolio;P

http://republika.pl/rdesign/r/pics/rdesign_fantasy-menus.jpg
Odpowiedz na ten komentarz
 [30333] interfejs :]
  2004-07-22 o godz. 19:13:52 slayer/appendix odpowiada na #30332
  Wysłany z *.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Hehe, niesamowite, bo ja tez go umiescilem na swojej stronie jakis czas temu, nawet z opisem :)

http://www.tomaszpacyna.net/php/show.php?id=52
Odpowiedz na ten komentarz
 [30334] .
  2004-07-23 o godz. 08:46:23 benny odpowiada na #30333
  Wysłany z *.icm.edu.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7.1) Gecko/20040707
Tacy starzy jeszcze zyja? Pozdrowienia - co tam w Zielonej? dzis tam bede ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30365] Huh
  2004-08-04 o godz. 13:26:03 Wie?niak z Podkarpacia odpowiada na #30333
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl-PL; rv:1.6) Gecko/20040206 Firefox/0.8
Ha ha, ta gra to by?a zdaje si? nasza odpowied? na Swamp Mastera? :-) Czy to SM by? odpowiedzi? na Thalimara? :-)

ps. jakby co, to ja swoj? dzia?k? odb?bni?em - zrobi?em szkice dwóch kawa?ków muzycznych i czeka?em na rozwój scenariusza/grafiki/kodu :-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30367] jaaaasne ;)
  2004-08-05 o godz. 09:45:12 Hiacynt odpowiada na #30365
  Wysłany z *.telpol.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Wszyscy czekali na wszystkich. ;) Ja czeka?em na grafik?. ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [31358] Thalimar
  2005-04-12 o godz. 21:42:32 pan_klex odpowiada na #30367
  Wysłany z *.icm.edu.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2) Opera 7.54 [pl]
1. czy ktos to czyta?
2. projekt Thalimar zostal reaktywowany
(szczegoly marcin.USUNTO@netwizard.pl)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30317] scena i LMDLM?
  2004-07-19 o godz. 20:47:20 SZAMAN odpowiada na njusa
  Wysłany z *.dialog.net.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.9)
artysta glodny jest o wiele bardziej plodny
artysta syty nie ma nic do powiedzenia
chce picia i jedzenia
nie chce nic zmieniac
Odpowiedz na ten komentarz
 [30323] hmm..
  2004-07-21 o godz. 16:32:33 jok odpowiada na njusa
  Wysłany z *.iton.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) Opera 7.51 [en]
co do ostatniego akapitu to my?l?, ?e podzia?y (nawet teoretycznie sensowne) kurcz?cej si? sceny nie s? dobrym rozwi?zaniem, nale?y raczej szuka? kompromisów

tak czy inaczej temat ciekawy
Odpowiedz na ten komentarz
 [30325] symphony2004
  2004-07-21 o godz. 21:33:08 hakon odpowiada na njusa
  Wysłany z 80.51.241.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.6) Gecko/20040113
a ja wracalem do domu z kolesiem, dla ktorego symphony bylo pierwszym party i podobalo mu sie. co to znaczy? ano tyle, ze mozna docenic ducha towarzyskiej imprezy jaka jest party i oby wiecej takich osob sie pojawilo na scenie. komentarzy ludzi ze scene.pl, ktorzy na party z zasady nie jezdza juz nie moge czytac... ogolnie respekt dla organizatorow, ze sie udalo i tym razem. pozdrowienia, podziekowania, z niektorymi na slc sie zobacze... a co do picia z miejscowymi ziomalami - to nie to samo. ich zawsze mamy na wyciagniecie reki, a za partyjna brygada sie po jakim czasie teskni. skipp tez ma racje, ze na zachodnich imprezach jest inaczej (w koncu ilosc wiary na mekkach robila wrazenie). szkoda, ze zachod z zasady olewa nasze parties zarowno pod wzgledem przyjazdu jak i przyslania produkcji.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30331] heh
  2004-07-22 o godz. 13:07:03 HO?DYS odpowiada na #30325
  Wysłany z *.pcm.com.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
chyba najlepsze party to Astrosyn i Sattelite oraz InetlOutside ...porazki to niektore Xenium (to co organizowal Voyager we wloclawku) chyba 1999 jak pamietam ..
na 3 pierwszych bylo troche wiary,wody,drugów,no i Amigi...
Gdzie sa fotki z tych party ?
Odpowiedz na ten komentarz
 [30357] Oj taa
  2004-07-29 o godz. 22:38:59 Vasyl odpowiada na #30331
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
... Intel Outside. A Gine z IntelOutsideI pami?tacie? Kto pami?ta? Ja przez pare dni nie mog?em zapomnie? jak j? (chyba) Jackal albo Saddam chcia? ze sceny ?ci?gn??. :>
Odpowiedz na ten komentarz
 [30335] intel inside zabil intel outside
  2004-07-23 o godz. 17:32:15 porneL odpowiada na njusa
  Wysłany z *.rouseit.co.uk via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) Opera 7.52 [en]
nie ma juz dem rulezujacych, bo kompy sa za mocne. jak mozna zobic cos 'niewykonalnego' na kompie na ktorym kod byle lamy chodzi jak zloto?
dlatego sa tylko oswietlone ziemniaczki, a nie ma rulezowania. jak nie ma rulezujacych dem to zostaje chlanie.
dzieciaki z cdaction jak podrosna to tez beda przedkladac ziemniaki fermentowane nad ziemniaki oswietlane ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30336] zamulanie dziforsów
  2004-07-23 o godz. 20:11:15 MDW odpowiada na #30335
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.3 (Pegasos 1.4)
Nie ma takiego sprz?tu którego nie da?oby si? zamuli?. Wystarczy funkcj? rysuj?c? czy licz?c? wszystko wzi?? w p?tl? z kilkoma zerami i juz najnowsze dziforsty zlutowane po dwa czy trzy ;) umieraj? pluj?c krwi?. :)

Ja uwa?am, ?e nie istnieje sprz?t na którym nie mo?na by?oby pokaza? czego? niesamowitego. Jak si? zasymuluje ju? ca?a kinematyk?, dynamik?, to przecie? zostaje jeszcze kawa?ek optyki, a mo?e i chemii czy biologii. :) Roboty jest sporo i sprz?t musi si? jeszcze ze 300 lat rozwija? ?eby to znowu nie by?o problemem. Tylko, ?e przy dzisiejszym sprz?cie to ju? trzeba pokaza? naprawd? co? i nie da si? ju? tego zrobi? wieczorem "po szkole", "mi?dzy sesjami" czy "po pracy". Zajmuje to ju? naprawd? sporo czasu. W tak zwanym profesjonalnym ?wiecie t?umy ?wietnie op?acanych kosiarzy umys?ów siedz? na pe?nych etatach i dopiero pokazuj? conieco. Wbrew pozorom to w?a?nie kiedy? by?o ?atwiej ni? dzisiaj. Dawniej wystarczy?o zrobi? teksturowany sze?cian (i wcale to nie by?o nawet wtedy takie trudne) i wszyscy umierali z wra?enia. No a dzisiaj co by si? nie zrobi?o to i tak zero zachwytu chocia? pracy w produkcje cz?sto wk??da si? duuuu?o wi?cej ni? kiedy?. :)

Kiedy? (daawno temu) my?la?em, ?e koderzy scenowi s? bogami. W moich oczach byli najwi?kszymi autorytetami na ?wiecie. Pó?niej si? przekona?em jak bardzo si? myli?em (poza dos?ownie kilkoma wyj?tkami). Rozczarowanie by?o tak ogromne, ?e trudno to sobie dzisiaj wyobrazi?. :) Mia?o to te? swoje dobre strony. Dzi?ki temu pomy?la?em sobie, ?e skoro tacy ludzie mog? to dlaczego ja nie móg?bym. No i zacz??em grzeba?. To by? drugi powód. Pierwszym powodem by?a ch?? sprawdzenia czy rzeczywi?cie w BVision jest akcelerator 3D czy phase5 mnie tylko naci??o. ;););)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30348] ;)
  2004-07-27 o godz. 03:17:36 Hiacynt odpowiada na #30336
  Wysłany z *.telpol.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
A teraz nam MDW powie, ?e uczy si? AmigaOS API, z tych samych powodów. Prawda? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30354] amigowe API :)
  2004-07-27 o godz. 12:26:10 MDW odpowiada na #30348
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02
Hehehe. :) Zawsze mi dowalasz z tym amigowym API. :)Ale tym razem nie mam zamiaru sie uczyc tego zamotanego, nieudokumentowanego cudactwa. Wole raczej standardy multiplatformowe (chociaz uzywane tylko na amigowych platformach). Mam nowa zasade - w zgodzie z amigowym systemem ale z dala od poznawania jego tajnikow. :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30351] lame
  2004-07-27 o godz. 10:08:28 PLEXA / FCI odpowiada na #30336
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
lame, koderzy s? bogami. znam takiego co nawet pojechal do chin na zawody sztuk walki, oni ca?y czas co? robi?, CALY CZAS... id? do empiku - i kup sobie moje ksi??ki. ZEBY CO? ROBI? niekoniecznie trzeba kodowa? , jest jeszcze du?o ró?nych ciekawych rzeczy na ?wiecie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30352] polak :)
  2004-07-27 o godz. 12:11:28 MDW odpowiada na #30351
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02
A czy ja twierdze, ze tylko klepanie programow jest "robieniem czegos"? Poprostu napisalem o pisaniu plikow tekstowych z poukladanymi w odpowiedniej kolejnosci funkcjami z odpowiednimi argumentami, bo tym staram sie zajmowac. Poza tym mowa byla o demach a trudno realtimeowe demo zrobic bez programu. :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30353] scenowe ksiazki
  2004-07-27 o godz. 12:18:54 MDW odpowiada na #30351
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02
No przyznasz, ze pisanie ksiazek trudno nazwac "dzialalnoscia scenowa". Jezeli chcesz to podciagnac pod scene to ja podciagne swoje gry, ktore tez mozna kupic chociaz akurat nie w EMPIKu. :)

Ale bardzo ciekawy jestem tytulow Twoich ksiazek. Dobrze wiedziec, ze kolejny sceniarz (po Maq) wyszedl na ludzi. Powiedz cos blizej na temat swoich publikacji.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30359] tytu?y ksi??ek
  2004-07-30 o godz. 16:38:21 Fei odpowiada na #30353
  Wysłany z 195.136.59.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Ale bardzo ciekawy jestem tytulow Twoich ksiazek.

Stawiam na JAK PISA? Z WCI?NI?TYM CAPS LOCKIEM oraz JAK ZOSTA? ZAUWA?ONYM NA PORTALU ;).
Odpowiedz na ten komentarz
 [30370] Nie poda?es braku komentarza
  2004-08-08 o godz. 01:19:51 PLEXA / FCI odpowiada na #30353
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
O BOSKI KTÓRY ZAUWA?Y? CAPS LOCK ,

Waln??em kilka tytu?ów o grafice komputerowej 3D i kilka ?wiczonek dla zmursza?ych studentów - na przyk?ad ?wiczenia z 3d studio max. Wyk?ada?em na studiach b?d?c w ?redniaku. Za to na maturze z matmy wredna krowa chcia?a mnie ula? ale nie mog?a bo by?em jedynym który rozwi?za? zadanie z grafiki wektrowej 3D. Do dzisiaj lej? z tego, a? boki zrywam.

W tej chwili pisz? ksi??k? dla moich Boskich studentów o rozwijaniu (a raczej o sposobie) przep?ywu energii chi mi?dzy innymi w ?wiczeniu tai chi chuan kung fu oraz ?wiczeniach buddyjskich. Pewnie, ?e wyszed?em na ludzi i generalnie nawet zadowolonych z Amisiowej przesz?o?ci. Moja Boska Amiga 4K ze wszystkim co sie da do niej wcisn?? ca?y czas u mnie pracuje i to jako serwer plików pecetów oparty na Boskim Amiga Explorer. Klika pi??setek i innych Amig te? mam.

Firm? za?o?y?em w 1993, bardzo dobrze nam si? pracuje, syn - czterolatek ju? pyka na Amisi w gierki i wiecie co? Jestem cholernie zadowolony z koderskiej przesz?o?ci cho?by dlatego, ?e nauczy?a ona mnie optymalizacji programów i budowy interfejsów w taki sposób jakiego nie ucz? na ?adnej Polskiej uczelni. Odda?em moj? baz? TelExpress (napisan? 100% w asemblerze) za darmo do uzytkowania amigowcom i bawi? si? ?yciem i sprz?tem innych przecudownych firm (nie mówi? o PC).

?al mi dupe ?ciska jak widze skomplaczy

We?cie si? do roboty, skoro Amiga by?a i Wam co? da?a - traktujcie to z szacunkiem... je?li nic Wam nie da?a - to po co na ni? rzygacie?


JEDYNE Z CZEGO NIE JESTEM ZADOWOLONY TO FAKT, ?E ZGUBI?EM W?ASNE DEMO "STRZEL SE BARANKA 2". I TO JEST TRAGICZNE.

KODER ZGUBI? W?ASNE DEMO.!!!PS: Nie wiem czy wiecie, ale demo Set Rektor juzteraz w wersji na PC zdoby?o 3 nagrod? i 3 nominacje w ubieg?ym tygodniu do najbardziej okroprego pokazu w niemczech?
Odpowiedz na ten komentarz
 [30375] plexa?
  2004-08-11 o godz. 23:01:03 Dnocent odpowiada na #30370
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Plexa, palko - to ty jeszcze zyjesz??? Koniec swiata...
Odpowiedz na ten komentarz
 [30376] DNOCENT
  2004-08-12 o godz. 16:15:12 PLEXA / FCI odpowiada na #30375
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
I ZNÓW POBI?E? MNIE KSYW?. ?YJ?
Odpowiedz na ten komentarz
 [30377] plexa
  2004-08-12 o godz. 16:19:02 Dnocent odpowiada na #30376
  Wysłany z *.riz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
Hehe, pamietam, jak wyslales mi kiedys paczke z zepsuta maszyna do pisania albo czyms podobnym :))
Odpowiedz na ten komentarz
 [30378] Docent
  2004-08-12 o godz. 18:45:03 Travis odpowiada na #30377
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Pami?tam jak mnie na IOPartyI nie chcia?e? wpu?ci? ... ?e niby pijany by?em czy co? ... :) Pozdrawiam.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30419] DOCENT
  2004-08-24 o godz. 09:54:15 Plexa / FCI odpowiada na #30377
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
DNOCENT tak wys?a?em Ci paczke, by?a tak cholernie ci??ka, ?e nie mog?em ud?wign??. musz? ci zrobi? kopi? set rector w wersji z docentem a nie WFMH, nadal mieszkasz na karowej? pode?lij mi jaki? adrtes to ci co? wy?le...
Odpowiedz na ten komentarz
 [30356] caro
  2004-07-28 o godz. 10:17:33 caro odpowiada na #30351
  Wysłany z 195.92.144.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
czy naprawde myslisz, ze jestes takim bossem, ze kazdy wiem jak sie nazywasz i jakie ksiazki napisales? wydaje mi sie, ze powinienes podac przynajmniej tytul... a tak w ogole to jak maja sie zawody sztuk walki do programowania/kodowania? chyba, ze to zawody w programowaniu :). 'zeby cos robic niekoniecznie trzeba kodowac...' - no ale przeciez o tym dysputa, o kodowaniu, co nie?
Odpowiedz na ten komentarz
 [30420] Temat (tylko z sensem):
  2004-08-24 o godz. 10:01:03 Plexa / FCI odpowiada na #30356
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
wyluzuj stary jestes tu po to zeby sobie wlosy z glowy rwac? to lepiej gnaj do fryzjera wisniewskiego... mowa byla o filozofii a nie o kodowaniu.... a jak jestes taki ekspert to powiedz co bylo pod $bfe001 i jak sie wlaczalo przerwanie cooppera.


tez mi madrala
Odpowiedz na ten komentarz
 [30355] zamulanie bedzie zawsze
  2004-07-27 o godz. 19:35:12 caro odpowiada na #30336
  Wysłany z 195.92.144.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
oczywiscie, ze wszytsko mozna zamulic. chyba, ze czyjas wyobraznia nie wykracza poza to, co pokazali w doom3 :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30339] tralala..
  2004-07-25 o godz. 20:16:37 Tomasz Staniak odpowiada na njusa
  Wysłany z *.Astral.Lodz.PL via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, like Gecko)
Ca?y tekst, cho? ?adny, przypomina mi te kasandryczne teksty sprzed paru lat - o umieraj?cej scenie itd.
Mo?na si? co prawda zastanawia? czy to stety, czy niestety, ?e scena wci?? ?yje (i z ka?dym party skutecznie rozmienia si? na drobne).
Zaczynam si? tylko zastanawia?, czy jest sens jeszcze o tym pisa?. Po prostu, scen? tworzyli i tworz? ludzie, a ci ju? nierzadko s? ?onaci a czasem i dzieciaci - trudno oczekiwa?, by nagle zacz?li zarywa? noce tworz?c kolejne efekty, których nie spodziewali si? konstruktorzy sprz?tu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30350] ?onaci
  2004-07-27 o godz. 10:05:21 PLEXA / FCI odpowiada na #30339
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
no wiesz, ja jestem ?onaty i ci?gle co? robie...
Odpowiedz na ten komentarz
 [30368] a co?
  2004-08-05 o godz. 13:41:02 caro odpowiada na #30350
  Wysłany z 195.92.144.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
masz na mysli cos scenowego? a co ostatnio skonczonego, bo ja wypadlem troche z obiegu...
Odpowiedz na ten komentarz
 [30422] wypadek z obiegu
  2004-08-24 o godz. 10:03:33 Plexa / FCI odpowiada na #30368
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
trzeba bylo byc na party i ogladac. pokaz trwal 30 minut
Odpowiedz na ten komentarz
 [30358] NIe no ...
  2004-07-29 o godz. 22:45:18 Vasyl odpowiada na #30339
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
... moja ?onka dzisiaj akurat na porodówce z drugim dzieciaczkiem le?y .. co nie znaczy, ?e gdyby si? jakie? konkretne party kroi?o to mnie by na nim zabrak?o (wspólnie z ?onk? oczywi?cie bo to przecie scenowiczka :). Zróbcie co? fajnego m?odzie?y a wtedy i stara gwardia si? pojawi. :>

ps .. co? czuj? ?e jak?? wojn? rozp?tam ale wcale nie mam tego w zamiarze ...
Odpowiedz na ten komentarz
 [30349] Temat (tylko z sensem):
  2004-07-27 o godz. 10:04:09 PLEXA / FCI odpowiada na njusa
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Boski jestem i basta!(tm) DOCENT, ja przepraszam, w tym roku nie dotar?em ale w przysz?ym mo?e zrobi? VIDEO DEMO je?li taka konkurencja jeszcze istnieje....

PLEXA/FCI
Tagi HTML dozwolone w tre?ci komentarza: CYTAT b i br p a ol ul li pre tt
Odpowiedz na ten komentarz
 [30360] Nic si? nie zmienia.... :P
  2004-07-30 o godz. 21:09:17 City/BOLSart odpowiada na #30349
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1; Linux)
heh.... no nic si? nie zmienia, scena jaka by?a taka jest.
Kiedy? by?a elyta vs lamery - teraz pampersiarze vs wyrzeracze.
Uwa?ajcie jednak, pami?tam jak ko?o 97 scena Atarowska by?a tak sk?ócona, ?e nie zauwa?y?a, ?e jej koniec tu? tu?...

To prawda zamuli? mo?na wszystko... ale powiem Wam, ?e jak ogl?dam demka na pozosta?o?ciach mojej Amisi (020 procek +4MB Fast) to podobaj? mi si? bardziej ni? te wypasy na Duronach. Dlaczego?? Nie wiem, mo?e sentyment...

RÓBCIE SWOJE! Wy?ywajcie si? koduj?c tworz?c muz?, graf? i maj?c kolejne cele w ?yciu.

Ja sam osobi?cie mam nadziej?, ?e uda mi si? prze?ama? wreszcie i na Symphony2005 co? wystawi? :P

3mam kciuki za scen? XXI wieku, bo ta wieku XX wywar?a na mnie du?y (pozytywny) wp?yw.

dawniej: City/PhaseTruce^Whelpz^Dope
teraz: City/BOLSart...

p.s. Je?li kto? z moich dawnych CTXów odwiedza te forum to zapraszam na maila...
Odpowiedz na ten komentarz
 [30363] niemozliwe :)
  2004-08-03 o godz. 18:42:56 caro odpowiada na #30360
  Wysłany z 195.92.144.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
krystusie nazarejski, to Ty? czesc! :)

dawniej: caro/rozne
teraz caro/bardziej inne

:)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30369] no ba :)
  2004-08-05 o godz. 20:32:46 city/BOLSart odpowiada na #30363
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; X11; Linux i686) Opera 7.51 [en]
No raczej, ?e ja.... hehe....
No nareszcie stare mordy widz?, :))

Wyrwij mnie z amoku, kopnij w ty?ek i ka? co? robi? bo ju? do ko?ca zardzewiej? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30373] kopn???
  2004-08-08 o godz. 23:00:06 KAM_ odpowiada na #30369
  Wysłany z *.stevenet.eu.org via Opera/7.23 (Windows 98; U) [pl]
ejej, to nie ty jesyes ten zjom, który kilkanascie miesiecy temu chcial multiplatformowego maga robic? :) golem chyba sie to mialo zwac... jak twoj zapal zatem? hyhy
Odpowiedz na ten komentarz
 [30381] no kopn??.... :p
  2004-08-13 o godz. 18:33:33 city/BOLSart odpowiada na #30373
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
No patrzcie no jak to ludzie pami?taj?.... hehe...
A wiesz, ?e kod le?y gotowy i graf? nawet mam, tylko ziomale które mia?y arty dostarczy? mykneli sobie na blachy i ju? nie chc? scenowa? :( ...
Jak znajdzie si? kilku ludków, którzy b?d? chcieli ze mn? pod?wiga? troch? ci??ar maga to ja bardzo ch?tnie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30382] ko?d
  2004-08-13 o godz. 23:01:20 KAM_ odpowiada na #30381
  Wysłany z *.stevenet.eu.org via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
kod na jaka platforme?...
Odpowiedz na ten komentarz
 [30395] ehhhh....
  2004-08-14 o godz. 21:09:32 city/BOLSart odpowiada na #30382
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
Le?y kod pod PC, pod Ami i moz kod pod Linuxa ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [30397] kod
  2004-08-14 o godz. 22:03:09 kaczus odpowiada na #30395
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via AmigaVoyager/3.4.4 (MorphOS/PPC native)
Na ami porzadnie skodzony - zgodnie z systeme, czy jakis amosowy paszkwil?
Odpowiedz na ten komentarz
 [30399] nom
  2004-08-15 o godz. 04:54:03 city/BOLSart odpowiada na #30397
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
nom.... screen promowany odpali sie pod tymi nowymi cudami, jesli o to Ci chodzi.... :P
Odpowiedz na ten komentarz
 [30400] cuda
  2004-08-15 o godz. 06:58:32 kaczus odpowiada na #30399
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via AmigaVoyager/3.4.4 (MorphOS/PPC native)
Je?li pisane w amosie to si? nie odpali.... Takie lamerstwo trudno
nazwa? kodem maga. To by?o dobre w pierwszej po?owie lat 90-tych
ubieg?ego stulecia.... Teraz jest XXI wiek... I taki badziewny kod
nadaje sie by go przeniesc do NIL:
Odpowiedz na ten komentarz
 [30403] sens
  2004-08-16 o godz. 18:39:47 city/BOLSart odpowiada na #30400
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
hehhehe.... nie no w C pisany... :p A Amos lameria lamieri? ale swoje zalety mia? kiedy?....
Odpowiedz na ten komentarz
 [30379] nie kcem ale muszem
  2004-08-13 o godz. 15:47:50 Carlos odpowiada na njusa
  Wysłany z *.neo.pl via Links (0.98; Linux 2.6.7 i686; 80x25)
excuse me za test tu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30383] looz
  2004-08-13 o godz. 23:02:58 KAM_ odpowiada na #30379
  Wysłany z *.stevenet.eu.org via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
spoko, przeciez niedlugo acp bedzie sluzylo wlasnie do tego...
Odpowiedz na ten komentarz
 [30421] wybaczam
  2004-08-24 o godz. 10:01:39 Plexa / FCI odpowiada na #30379
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
wybaczam
Odpowiedz na ten komentarz
 [30384] ++
  2004-08-14 o godz. 00:12:23 etak odpowiada na njusa
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko/20040803 Firefox/0.9.3
Co by nie mówi? artek barzo mi si? podoba =) Porusza ja?e bardzo transtendejcyjny temat którego wilu ludzi nie rozumie. Osobi?cie mimo i? nale?? do m?odej sceny, tak czy owak p?ynie we mnie krew grupy nr. 1. Mo?e to brzmi g?upio, ale ?wietnie si? bawi?em na syfie2k4 i slc (szczególnie) =) Pozdro.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30385] jeszcze raz
  2004-08-14 o godz. 00:14:22 etak odpowiada na #30384
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko/20040803 Firefox/0.9.3
braki w literakach to pozosta?o?ci po SLC =)
Odpowiedz na ten komentarz
 [43156] 10022146
  2006-07-18 o godz. 18:44:38 Johen odpowiada na njusa
  Wysłany z 213.249.155.* via ---
It's my first visit to your website. After just a quick browse, I'm really impressed!
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Włącz Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas