Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - a co Ty dziś sprzedałeś?]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie
  Nadesłane przez: Grzegorz Juraszek, 2002-11-18, godz. 05:57:16
Grzegorz Juraszek nades?a? nam swoj? relacj? z Amiga Meetingu.

Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie

Do ?odzi dotarli?my oko?o godziny 10. w sile dziewi?ciu ch?opa w dwóch wozach bojowych. Miejsce imprezy znajdowa?o si? w centrum, a to oznacza?o przejechanie dziesi?tkami jednokierunkowych ulic i uliczek. W pewnym momencie znale?li?my si? nawet oko w oko z karetk? s?ynnego ?ódzkiego pogotowia, ale poniewa? nie dotyczy to imprezy, przejd?my do rzeczy.

Targi odbywa?y si? w niezwykle przestronnej sali miescowego liceum. Marmury (pseudo, ale jednak ;), obrazy, pos?gi - to wszystko dodawa?o imprezie ciekawego klimatu. Dooko?a sali roz?o?y?y si? amifirmy, które przedstawi? w kolejno?ci jak? zaj??y.

Thendic France - to stoisko by?o oczywi?cie najbardziej oblegane, poniewa? firma prezentowa?a hit targów, komputer Pegasos. Do dyspozycji przyby?ych amigowiec by?o kilka stanowisk z uruchomionymi komputerami. Prezentowa?y si? ?wietnie w oryginalnych, aluminiowych obudowach desktop, z du?ymi ekranami LCD i reszt? dobranych dodatków. Gdy jednak uda?o mi si? dopcha? do klawiatury i myszy, pierwsze wra?enie troch? przygas?o, bo na ?adnym blacie Ambienta (zamiennika Workbencha pod MorphOSem) nie znalaz?em wiele programów do odpalenia, a gdy ju? co? uruchomi?em, system cz?sto si? wiesza?. Podczas oko?o dziesi?ciominutowej zabawy Pegasosem uda?o mi si? go zawiesi? kilka razy, chocia? nie stara?em si? specjalnie.

Dziwi wi?c zatem, ?e Thendic zdecydowa? si? pokazywa? interfejs graficzny b?d?cy wci?? w fazie testów, zamiast pokaza? po prostu Workbencha (lub na przyk?ad Magellana) pod emulacj?. Pewnie chcieli podkre?li?, ?e na ich sprz?cie jest ju? nowy system, ale - niestety - nie za bardzo im to wysz?o. Dost?pne na dysku programy by?y ?rednio ciekawe. Po próbie obróbki obrazka pod ImageFXem 4, program zawiesi? si? na requesterze wyboru plików. CandyFactory dzia?a?o szybko, ale na Amidze PPC zachowuje si? tak samo. Brak?o programów pokazuj?cych mo?liwo?ci sprz?tu. Widzia?em jedynie kilka GLowych demek w okienku. ?adne gad?ety, ale ma?o przydatne.

Amigowcy byli na to jednak przygotowani - niektórzy przywie?li ze sob? programy do przetestowania. Prezentuj?cy - o dziwo - nie sprzeciwiali si?. Niestety, cz?sto okazywa?o si?, ?e dany program nie dzia?a na tej konfiguracji. Nie zobaczyli?my zatem wyników SysSpeeda na Pegasosie (pewnie i tak by?yby b??dne), za to mo?na by?o podziwia? odtwarzanie DVD pod nowym FroggeremNG. Filmy chodzi?y ?adnie, chocia? czasami lekko si? zacina?y. Najwyra?niej jednak nie by? to problem braku mocy obliczeniowej, ale niedopracowanego jeszcze pod ten sprz?t programu.

Otwieranie pi?ciu programów na stoisku Thendic mog?o si? szybko znudzi?, wi?c zwiedzaj?cy ruszali na inne stoiska. Tu? obok Francuzów roz?o?y?o si? eFunzine, które przygotowa?o szerok? ofert? u?ywanego sprz?tu do Amigi (równie? po promocyjnych, targowych cenach) oraz swoje w?asne dzie?o - interfejs myszy Tuptu?.

Na prawo od eFunzine roz?o?y? si? z wielk? ilo?ci? amidobra X-Soft. Królowa?y ksi??ki na ró?ne amigowe tematy oraz liczne akcesoria amigowe. Nieco dalej swoje fanty wy?o?y?a firma Matay, której jednak nie mo?na by?o rozpozna? po ?adnym szyldzie. Oferowa?a ona amigowe oprogramowanie oraz mostek PCI Prometeusz. Tam te? sta? Pegasos w ?adnej, niebieskiej obudowie, na którym puszczano animacje. W tych okolicach mo?na by?o te? dorwa? autora Froggera i dokona? rejestracji programu. Widzia?em co najmniej kilku ch?tnych.

To ju? niestety koniec listy wystawców. Nie mo?na równie? pomin?? ludzi, którzy przyjechali z w?asnym sprz?tem i roz?o?yli si? zaraz przy drzwiach. Amigi Classic, szczególnie bez karty graficznej, raczej nie budzi?y zainteresowania zwiedzaj?cych, chocia? sporo osób zerka?o z ciekawo?ci na puszczane tam programy. Po drugiej stronie drzwi, na podium, sta?a jeszcze jedna Amiga, na której zorganizowano turniej SlamTilta. Niestety nie wiem kto wygra? i kiedy turniej si? sko?czy?. Nagroda by?a podobno symboliczna (nowe Shifty? ;).

Odby?o si? za to losowanie nagród rzeczowych na bilety wst?pu, które przeprowadzi? przedstawiciel X-Softu, jednego z fundatorów. Nagrody by?y trzy i szybko znalaz?y nowych w?a?cicieli. Jednym ze szcz??liwców okaza? si? amigowiec, którego podwozi?em na meeting. Mnie los omin?? o trzy numery biletu. Có? ;).

Niestety, wspomniane losowanie i SlamTilt to - poza "konferencj? developerów", o której za chwil? i pokazach sprz?tu - to jedyne atrakcje targów. Z pewno?ci? zabrak?o innych mo?liwo?ci sp?dzenia wolnego czasu, który musieli?my zape?ni? sobie sami, organizuj?c wypady na miasto (co wida? na wykonanych przeze mnie zdj?ciach ;). Z jednej strony mo?na powiedzie?, ?e symboliczne 5 z? za wej?cie nie zobowi?zywa?o organizatorów do niczego wi?cej, ale wr?cz prosi si? o zorganizowanie chocia?by jakiej? dyskusji na wybrany temat.
Gdy jednak o tym my?l?, przypomina mi si? konferencja promocyjna "eXeca" na Amiga Meeting 2000 i niezwykle "inteligentne" pytania zadawane przez niektórych. Na zachodnich imprezach tego typu pe?no jest prelekcji i dyskusji na ró?ne tematy (typu "jaki? program w praktyce). Widocznie polskie ami?rodowisko do tego nie mo?e dorosn??.

Na koniec imprezy - o godz. 17:00, odby?a si? - jak to nazwano szumnie - "konferencja developerów" zorganizowana przez Thendic. Napisa?em to w cudzys?owiu, poniewa? ani to by?a konferencja, ani nie wszyscy w niej bior?cy udzia? byli developerami ;). Z pocz?tku przewidywano, ?e udzia? w niej bra? b?d? mogli tylko programi?ci, sko?czy?o si? jednak na tym, ?e poszli wszyscy mniej lub bardziej zainteresowani. Konferencj? natomiast nazwa? to trudno dlatego, ?e w?a?ciwie by?a to prezentacja strategii firmy Thendic na rozwój MorphOSa. Jak mo?na by?o zauwa?y? na pokazie i przeczyta? na rozwieszonych plakatach reklamowych - Pegasos obecnie zdecydowanie nie jest jeszcze komputerem dla u?ytkowników. Ci powinni wstrzyma? si? z decyzj? o wydaniu - niema?ych przecie? - pieni?dzy do czasu, gdy system zostanie dopracowany. Najlepszy bowiem sprz?t bez oprogramowania nic nie znaczy. A tego oprogramowania MorphOSowi brakuje.

Przedstawiciele Thendic namawiali wi?c polskich programistów do wspó?pracy. Z mi?ym zaskoczeniem us?yszeli?my, ?e nie odwo?uj? si? bynajmniej do patriotycznych pobudek i pracy dla idei. Firma chce p?aci? za dobre programy pod ten system, czy nawet zatrudnia? dobrych programistów do pisania ich. Niestety, nie doczekali?my si? odpowiedzi na zadane w trakcie tego wyst?pienia pytanie o potrzebne do takiej pracy ?ród?a. Bez nich nie powstanie przecie? spora cz??? programów, o przeportowanie których przedstawiciele Thendic apelowali do naszych programistów. Na li?cie by?a m.in. Opera, poprawiona wersja CEDa (do tego ?ród?a akurat s?) oraz stos TCP/IP. W MorphOSie brakuje jeszcze nawet... komend z katalogu C. Jak wi?c widzicie, system trudno nazwa? sko?czonym. Tym bardziej zdziwi?em si? gdy szef firmy zapowiedzia? wydanie pe?nej wersji MorphOSa na targach w Niemczech w przysz?ym miesi?cu. Na koniec us?yszeli?my jeszcze, ?e wkrótce Thendic, bPlan i jeszcze par? drobnych amifirm po??czy si? celem lepszej wspó?pracy przy rozwijaniu swojego projektu. Podobno Pegasosem zainteresowane s? firmy linuksowe, ale to akurat amigowców bezpo?rednio nie dotyczy. Po?rednio jednak mo?e by? pomy?ln? prognoz? na przysz?o??, poniewa? zapewni nowej firmie (nazwy nie ujawniono) ?rodki do rozwoju na przysz?o??.

Podsumowuj?c targi - zobaczyli?my dobrze zapowiadaj?cy si? sprz?t o przyzwoitych jak na dzisiejsze czasy mo?liwo?ciach i system, który wymaga jeszcze wiele pracy, ?eby sta? si? w pe?ni sprawnym. Dla przeci?tnego u?ytkownika jeszcze nic to nie znaczy, dla programisty wr?cz przeciwnie. Thendic podkre?la? wielokrotnie, ?e zwracaj? si? w?a?nie do tych drugich. My?l?, ?e spragnieni nowego nast?pcy Amigi u?ytkownicy troch? za wcze?nie zapalili si? do kupna. Mo?liwe, ?e swoje wra?enie opieram za bardzo na marnych osi?gach Ambienta. Z relacji osób, które ju? mia?y do czynienia z Pegasosem, emulacja 68k jest podobno wysokiej jako?ci. Gdyby wi?c pokazano nam AmigaOS na tym sprz?cie, wra?enie by?oby mo?e inne. Nikt tego jednak nie zrobi? z takich czy innych powodów (w przypadku firmy Thendic nie mo?na wykluczy? tak?e tych natury "politycznej"), wi?c jako zwyk?y u?ytkownik nie-programista nie mog? na podstawie tego co widzia?em wypowiada? si? na ten temat. Prezentacja pozostawi?a w wi?kszo?ci z nas wra?enie niedosytu i rozczarowania. Mo?e spodziewali?my si? zbyt wiele, a mo?e rzeczywi?cie pokazano zbyt ma?o...

Natomiast je?li o same targi chodzi, to by?o ca?kiem mi?o. Wed?ug przybli?onych szacunków przyby?o oko?o 200 osób, co w skali naszego mikroskopijnego ?rodowiska nie jest bez znaczenia. Ja jestem zadowolony z imprezy, chocia? bardziej jednak ze spotkania amigowych znajomych ni? z tego co zobaczy?em. Miejmy nadziej?, ?e za rok targi odb?d? si? po raz kolejny i b?dzie mo?na zobaczy? jeszcze wi?cej. W porównaniu z ubieg?ym rokiem wida? post?p, co w naszym amigowym przypadku jest sytuacj?, ?e tak powiem, wyj?tkow?. Kto wie, mo?e wi?c za rok udam si? na Amiga Meeting z konkretnym zamiarem zakupu nowego komputera? By?oby mi?o.

Zdj?cia, które zrobi?em na AM2k2, mo?na znale?? pod tymi adresami:
ftp://ftp.klosz.art.pl/incoming/AM2k2
http://teleinfo.pb.bialystok.pl/~krashan/AM2k2
ftp://ftp.amisia.art.pl/pub/Amiga/photos

Moje osobiste pozdrowienia dla amigowiec i pegazowiec z Gliwic, Wroc?awia i ?odzi oraz trzody ze sceny ;).

Grzegorz "Fei" Juraszek


Lista komentarzy  Wszystko bez wątków   Dodaj
 [16931] konferencja niedev
  2002-11-18 o godz. 07:09:57 Emil "opi" Oppeln Bronikowski odpowiada na njusa
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Widocznie polskie ami?rodowisko do tego nie mo?e dorosn??.

ehh. widziales co robili niektorzy panowie. proponowalem billowi zeby zabral jednego pegaza na podium i zrobil krotka prezentacje - powiedzial co i jak. ale po tym co zobaczylem za chwile postanowilem ze nie warto probowac. nastepnym razem wezmiemy ochroniarza ktory nie jest kumplem trzody i nie bedzie pil z nimi wodke tylko bedzie czlowiekiem z ulicy i jak mu sie powie - ten, ten i ten wypad to ich stanowczo usunie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16939] Picie wody
  2002-11-18 o godz. 11:24:18 roniuch odpowiada na #16931
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 Galeon/1.2.6 (X11; Linux i686; U;) Gecko/20020913 Debian/1.2.6-2
Hehe, nie bede przypominal komu wypadla butelka na srodku sali. :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [16958] ekhm
  2002-11-18 o godz. 16:16:56 Emil "opi" Oppeln Bronikowski odpowiada na #16939
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
ze niby mi?
Odpowiedz na ten komentarz
 [16975] ups
  2002-11-18 o godz. 20:22:33 roniuch odpowiada na #16939
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 Galeon/1.2.6 (X11; Linux i686; U;) Gecko/20020913 Debian/1.2.6-2
O sory, pomylily mi sie linki "Dodaj". Rzecz jasna chodzilo o Yoyo/Independent. :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17088] Trzoda - France
  2002-11-20 o godz. 12:21:14 Tomasz Kacxzanowski (Kaczus) odpowiada na #16931
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
Tak sam Meeting byl mily, zreszta wiekszosc pracownikow T-H tez... Zastanawiam sie tylko co za polityke prowadza te zabojady... W sumie mam od tygodnia _NIEDZIALAJACEGO_ Pegasosa... Najpierw mialem obiecane, ze ja pzyjada francuzi - dostane nowsza wersje systemu (Ralph Shmidt twierdzil ze powinienem miec nowsza - coz mi tez ona wydaje sie dziwa - mial byc tam jakis dokument do wyslania ktorego nie ma). Nie dostalem, mialem obiecane ze dostane 1) access do serwera z nowszymi wersjami i nowsza wersja bedzie tam czekac w pooniedzialk - Klamstwo ani dostepu ani z tego co wiem nowszej wersji tam nie ma... Pokazali tez jak drukowac z pegsosa, szkoda ze nie mialem drukarki, bo w ten sposob - przynajmniej uzywajac tej wersji sie nie da. Polaczenie z internetem oczywiscie tez nie wchodzi w rachube - coz serial zajety na debugmessage, w nowszej wersji systemu mozna to wylaczyc - w starszej nie... Tak sie zastaawiam (choc zona mnie uspakaja twierdzac ze wszystko edziedobrze) po cholere kupowalem ten sprzet skoro pierdolony dystrybutor nie chce dac mi dzialajacej wersji systemu... Moglem sobie kupic po prostu grzyba i miec wszystko w przyslowiowej dupie i zastanawiam sie czy nie zwrocic sprzetu efunzne - qrwa nie po to wydawale tyle pieniedzy na sprzet by ten tylko stal i zajmowal mi miejsce w pokoju... Do Bertranda napisalm oczywiscie wczoraj list - bez odpowiedzi oczywiscie....
Odpowiedz na ten komentarz
 [17127] A nie mowilem ....
  2002-11-20 o godz. 22:01:21 Zief odpowiada na #17088
  Wysłany z *.dip.t-dialin.net via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
a nie mowilem, zeby kupowac AMITHLONA + grzyba na Duronie za grosze ... Patrz moj post nizej.

Po pierwsze bylbys mniej zestresowany (na najnowszej wersji Amithlona nie mialem jeszcze ani jednej zwiechy systemu bez powodu), po drugie zona by nie musiala ciebie uspokajac, po trzecie bys mial DZIALAJACA + SUPERSZYBKA AMISIE !!! (nawet na Duronie za 100zl)

Po czwarte, z amithlona i drukowac moge, i z siecia sie moge polaczyc i sa stery VESA i tak dalej. A szybkosc. Nie ma co mowic. Amithlon na moim Duronie 900 to RAKIETA.

Tak tak, to jest mozliwe , i nazywa sie AMITHLON !!

Mialem kiedys A1200 + slynna karte BLIZZARD 68060. Powiem jedno - To bylo jak by porownywac 286 do Durona. Tak to jest w przypadku 68060 vs. Amithlona na Durniu 900.

I kosztuje 1/5 tego co dales za pierdzacego i smierdzacego niedopracowaniem i lamerstwem PEGAZA !!!!

AMITHLON RULEZZZZ I BASTA AZ KTOS MNIE PRZEKONA INACZEJ !
Odpowiedz na ten komentarz
 [17150] To proste
  2002-11-21 o godz. 09:23:24 Jacek Rzeuski odpowiada na #17127
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Wystarczy zobaczy? jak (nie)dzia?a na moim laptopie :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17167] nuda
  2002-11-21 o godz. 13:13:29 adam odpowiada na #17150
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Ok. Wszyscy ju? wiedz?, ?e masz laptopa, i ?e nie dzia?a Ci na nim spiracony Amithlon.
Tylko ciekawi mnie jedno, ile razy jeszcze o tym napiszesz?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17169] Ile b?d? chcia??
  2002-11-21 o godz. 13:20:09 Jacek Rzeuski odpowiada na #17167
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Zapewne za ka?dym razem, gdy b?dzie to przydatny argument :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [18019] Jej.
  2002-12-23 o godz. 13:45:25 slawera odpowiada na #17169
  Wysłany z *.kostrzyn.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
O jej...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17179] argument nie do przebicia
  2002-11-21 o godz. 15:10:18 porneL odpowiada na #17127
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
pierdzacego i smierdzacego niedopracowaniem i lamerstwem PEGAZA

nie widzialem takich ficzersow na stronie producenta, mozesz podac swoje zrodlo?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17135] Bez komentarza...
  2002-11-21 o godz. 01:09:23 p... dystrybutor odpowiada na #17088
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via AmigaVoyager/3.3.122 (AmigaOS/MC680x0)
Mo?e najpierw telefon, a potem "p... dystrybutor"?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17138] telefony byly...
  2002-11-21 o godz. 08:27:22 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #17135
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2a) Gecko/20020910
A mala zmasowana akcja jak sie okazala dala wiecej i mniej kosztowala niz telefony.... siec juz mi dziala...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17198] zapomnialem dodac...
  2002-11-22 o godz. 07:54:12 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #17138
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2a) Gecko/20020910
Nie pamietam bym gdzies napisal "p.... dystrybutor" (no chyba ze o T-F), jedyne co to powiedzialem ravkowi by sie p.... - bo nie dosc ze nie pomogl, to jeszcze rzucal idotyczne teksty...
Odpowiedz na ten komentarz
 [16932] A HREF
  2002-11-18 o godz. 08:17:16 Xms odpowiada na njusa
  Wysłany z *.kielce.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
Linki nas nie dogoniat.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16934] Foty z AM2002
  2002-11-18 o godz. 10:06:03 Marek "FReD" Kujawa odpowiada na njusa
  Wysłany z *.cekcyn.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Kilka innych fotek jest pod adresem: http://www.panorama.las.pl/am2002/
Pozdrawiam,

Marek "FReD" Kujawa.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16935] Webspace wanted
  2002-11-18 o godz. 10:21:58 Jacek Rzeuski odpowiada na #16934
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Te? mam troch? fotek, ale nie mam ich gdzie wystawi?. Kto pomo?e?
Odpowiedz na ten komentarz
 [16943] Ech ta pami??...
  2002-11-18 o godz. 13:05:03 Hrw odpowiada na #16935
  Wysłany z *.adb.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Mówi?em w sobot?, ?e mog? Ci je wystawi? w sieci.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16944] Mówi? ka?dy mo?e
  2002-11-18 o godz. 13:10:30 Jacek Rzeuski odpowiada na #16943
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Wi?c gdzie jest email z loginem i has?em do FTP? ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [16986] Dzi?ki
  2002-11-19 o godz. 09:28:12 Jacek Rzeuski odpowiada na #16944
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Zdj?cia mo?na znale?? tu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16988] Dla rzucaj?cych fuckami...
  2002-11-19 o godz. 10:28:08 Hrw odpowiada na #16986
  Wysłany z *.adb.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Tutaj s? te same fotki ale przeskalowane - do obejrzenia te? si? nadaj? i nie trzeba ?ci?ga? 65MB tylko 4.5MB :)

A to wszystko by?o zrobione jedn? ma?? linijk? w shellu.. ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [16938] pytanko..
  2002-11-18 o godz. 11:17:04 Rafael/ARMO odpowiada na njusa
  Wysłany z 10.10.0.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Na AM byla puszczana parodia filmów z Jamsem Bondem (etc), zrobiona chyba prze PSB. Czy zna kto? link to tego filmu?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17034] A jaki tytul?
  2002-11-19 o godz. 20:03:17 mono odpowiada na #16938
  Wysłany z 10.120.20.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Jaki tytul ma ten film? Bo nie wiem czy mam wlasciwy na mysli. ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17062] nie uraczylem
  2002-11-20 o godz. 08:46:25 Rafael/ARMO odpowiada na #17034
  Wysłany z 10.10.0.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Niestety tytu?u nie uraczy?em, niemniej film byl puszczany popo?udniu na stanowisku Matayu i wzbudza? salwy ?miechu szczególnie w momentach wytrysku ogromnych hektolitrów krwi na ekranie....
Odpowiedz na ten komentarz
 [17123] bulgarski poscikk
  2002-11-20 o godz. 21:20:52 mono odpowiada na #17062
  Wysłany z 10.120.20.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.22; Mac_PowerPC)
jak wyzej. ja mam ten film wiec jakbyco dawaj na mojego majla.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16940] SlamTilt compo
  2002-11-18 o godz. 11:31:15 roniuch odpowiada na njusa
  Wysłany z *.lodz-teofilow.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 Galeon/1.2.6 (X11; Linux i686; U;) Gecko/20020913 Debian/1.2.6-2
Po drugiej stronie drzwi, na podium, sta?a jeszcze jedna Amiga, na której zorganizowano turniej SlamTilta. Niestety nie wiem kto wygra? i kiedy turniej si? sko?czy?. Nagroda by?a podobno symboliczna (nowe Shifty? ;).

Jako jeden z organizatorow kompetycji w SlamTilta chcia?em og?osi?, ?e bezkonkurencyjny okaza? si? Spark, który nabijaj?c miliard punktow w hakiem zaj?? pierwsze miejsce. Niestety nie odebra? nagrody, gdy? oddali? si? w nie ustalonym kierunku. No nic, nagroda do odebrania za rok.

Odpowiedz na ten komentarz
 [16941] sysspeed by?
  2002-11-18 o godz. 11:43:57 rzookol odpowiada na njusa
  Wysłany z *.umcs.lublin.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
sysspeeda si? uda?o uruchomi? i faktycznie emulacja 68k jest szybka (ok 39 MIPS bez jit) a testy graficzne to tylko mruga?y tak szybko by?o
Odpowiedz na ten komentarz
 [16942] NIE ogl?da? tych zdj??!
  2002-11-18 o godz. 12:56:57 =2P= odpowiada na njusa
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Opis mo?e i ciekawy, ale nikomu nie radz? ogl?da? zdj??. Szczególnie dla modemowców to bezsens! Szkoda, ?e do G?ÓWNEJ INFORMACJI o AM w ?odzi dok?ada si? link do zdj?? g?ównie balangowo imprezowych i to ciekawych tylko dla paru uczestników wielkiego picia. Mo?e troch? liczb:

poni?ej 20% zdj?? zrobiono w sali z prezentacjami sprz?tu.
na JEDNYM ZDJ?CIU wida? 0.5 Pegasosa, czyli ?adn? klawiatur? i ?adny Monitor. Nie ma zdj?cia ca?o?ci nie mówi?c ju? o wn?trzu. A to co wybija?o si? na pokazie w?a?nie to wyj?tkowa jak na ?rodowisko amigowe dba?o?? o estetyk? komputerów. Dawno nie widzia?em tak ?adnych obódów i skomponowanych dodatków, bij?cych na g?ow? "pseudo-kosmiczn?" estetyk kiczowatych obódów pecetowych. Zaryzykuj? nawet stwierdzenie, ?e to co pokazano by?o lepsze ni? stylistyka iMaca. Zreszt? nie tylko kompy na g?ównym stoisku by?y poprostu ?adne, inne równie? z MorphOSem i dzia?aj?cym Magelanem minn tez prezentowa?y si? nie?le!!!!

Oprócz tych paru zdj?? zwi?zanych z imprezom, mamy za to mnóstwo zdj?? znanych wszystkim 0.7 litra czystej, "oryginalno?ci" stylistyki przydrogowego McDonaldsa, uroków ?aweczki Tuwima, krety?skich reklam oraz mnóstwa ludzi którzy wyst?pili prawdopodobnie w konkursie g?upich min. Wydaje si?, ?e ten konkurs by? pewnie powodem przyjazdu do ?odzi a nie Amiga Meeting... Sory, ale takie w?a?nie wra?enie mo?na odnie? po ogl?daniu fotek i nieczytaniu tekstu ...


Nie mam nic przeciwko takim okoliczno?ciowym fotkom, wspomnieniowym nawet prezentowanym w Internecie, ?eby ka?dy móg? zobaczy? kto by?. Ale umieszczanie takiego czego? w g?ównej informacji o spotkaniu na wydawa?oby si? powa?nej stronie z newsami bardzo ?adnie pokazuje poziom intelektualno-merytoryczny. Gratuluj?.

PS. A je?li chodzi o marmury... hmmm ... a mo?e i one s? jednak prawdziwe....

Zniesmaczony =2P=
Odpowiedz na ten komentarz
 [16945] Pecetowy kicz?
  2002-11-18 o godz. 13:18:43 IV0nka odpowiada na #16942
  Wysłany z *.pai.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Buhaha... Przeciez to wlasnie sa pecetowe obudowy. Tylko z takiej gornej polki, cos ala "Enilight"

http://www.modecom.pl/

Tam sobie znajdziesz kazda, ktora byla pokazywana.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16947] Sprostowanie
  2002-11-18 o godz. 13:31:03 IV0nka odpowiada na #16945
  Wysłany z *.pai.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Mialo byc oczywiscie "ENLIGHT", a nie "ENILIGHT".
Dla leniwych szukania po katalogu modecomu podaje konkretnego linka:

http://www.modecom.pl/strona.php?33
Odpowiedz na ten komentarz
 [16951] niah!
  2002-11-18 o godz. 14:06:32 bennyone odpowiada na #16947
  Wysłany z *.gorzow.mm.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826
Pan 2P sie czepia to raz
bo fotki robila dana osoba dla siebie i udostepnila je na forum....
a dwa IVO pozdrow Olke (hyh albo sam to zrobie mam w koncu numer :>)
Odpowiedz na ten komentarz
 [16954] ...
  2002-11-18 o godz. 14:20:00 =2P= odpowiada na #16951
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Dla mnie jest ró?nica miedzy s?owem:
UDOST?PNIENIEM, a
ILUSTRACJA RAPORTU Z IMPREZY.

W nast?pnym w?asnym raporcie z Amigga Meeting w ?odzi podam link w którym udost?pnie ROBIONE DLA SIEBIE zdj?cia z imienin Cioci Wiesi ;)))))))

=2P=
Odpowiedz na ten komentarz
 [16955] Polska, mieszkam w Polsce...
  2002-11-18 o godz. 14:44:21 Grogon odpowiada na #16954
  Wysłany z *.wroclaw.dialog.net.pl via Opera/6.05 (Windows 98; U) [pl]
No i swietnie, szkoda tylko, ze trujesz dupe, a sam palcem nie ruszyles.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16969] trucie dupy
  2002-11-18 o godz. 18:48:04 =2P= odpowiada na #16955
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Jak dla mnie, idea Forum dyskusyjnego w dowolnej formie (np. ACP) do nic innego jak "trucie dupy" i wywn?trzanie sie. Bez "trucia dupy", czy to twojego czy mojego, strona by?aby martwa. Ka?da wypowiedz to "trucie dupy", bo to wymiana RÓ?NYCH pogl?dów a nie propaganda sukcesu - wszyscy ZA - a kto przeciw nam to wynocha.... z kraju ;))))

Dlatego dalej b?d? "tru? dup?" i namawia? do "trucia dupy" ;)))) ... równie? Ciebie.

=2P=
Odpowiedz na ten komentarz
 [16973] i jak zwykle nic z tego nie wyniklo
  2002-11-18 o godz. 19:48:25 Grogon odpowiada na #16969
  Wysłany z *.wroclaw.dialog.net.pl via Opera/6.05 (Windows 98; U) [pl]
No i swietnie, szkoda tylko, ze trujesz dupe, a sam palcem nie ruszyles.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16990] Rusza? palcem, ?eby robi? co? ...
  2002-11-19 o godz. 11:28:43 =2P= odpowiada na #16973
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Sorry, ale nie rusz? palcem, ?eby przeskalowywa? zdj?cia które wg mnie nie maj? warto?ci merytorycznej dla amigowców jako ca?ej spo?eczno?ci..... Jak komu? si? fotki podobaj? to niech to zrobi i nawet niech zamie?ci tu link ... byle by napisa?, ?e to te same fotki.

=2P=
Odpowiedz na ten komentarz
 [17002] stary, nie pij tyle kawy....
  2002-11-19 o godz. 14:44:43 Grogon odpowiada na #16990
  Wysłany z *.wroclaw.dialog.net.pl via Opera/6.05 (Windows 98; U) [pl]
zryj odpady hieno.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17018] ale sie ubawilem...
  2002-11-19 o godz. 16:27:41 =2P= odpowiada na #17002
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Hahaha ... ale sie ubawilem .... zawsze bawi mnie brak kultury ludzi ktorzy nie potrafi? na poziomie dyskutowac....

I do tego masz pecha .... nie pije ani ?yka kawy ... pewnie uznasz teraz, ?e z tego powodu o?mielam si? wy?ama? z grupy kolesi i grupy wzajemnej adoracji i pisa? co my?l? o tym co pojawia si? na ACP ....

Zaproponuj teraz: "Precz z abstynentami kawowymi."

Pa Pa ..

=2P=
Odpowiedz na ten komentarz
 [17236] po co?
  2002-11-26 o godz. 16:55:15 KAM_ odpowiada na #17002
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
no i po grzybola si? zni?asz?
Odpowiedz na ten komentarz
 [16964] Jak w Southpark'u...
  2002-11-18 o godz. 17:37:35 Co?acz/RyRY odpowiada na #16954
  Wysłany z 10.4.1.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; SEARCHALOT; .NET CLR 1.1.4322)

W nast?pnym w?asnym raporcie z Amigga Meeting w ?odzi podam link w którym udost?pnie ROBIONE DLA SIEBIE zdj?cia z imienin Cioci Wiesi ;)))))))


Jezeli tylko twoja ciocia Wiesia bedzie robila swoje imieniny na Amigameetingu to nie ma sprawy, bo jesli w jakiejs wsi pod ruska granica, to nas to nie zainteresuje.


Ps. Czekamy na ten tweoj raport, vo takich rzeczy nigdy za wiele.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16970] ...
  2002-11-18 o godz. 18:50:36 =2P= odpowiada na #16964
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
.... a innych nie interesuje ogl?danie jak kto? pije wódk? .... kiedy samemu nie mo?na si? (ju?) przy??czy?, a na imprezce by?o si? trze?wym.

=2P=
Odpowiedz na ten komentarz
 [17237] EJ!
  2002-11-26 o godz. 16:57:48 KAM_ odpowiada na #16970
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Cz?owieku?! Co ty tak ci?gle smutkujesz? Jak napisa?e? - nielubisz tru? - fuck off!

Tylko si? nie obra?aj! :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17239] spoko, spoko
  2002-11-26 o godz. 17:44:13 =2P= odpowiada na #17237
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Spoko nie obra?am si?... nawet na tych którzy w dyskusji ze mn? zni?yli si? do poziomu rynsztoka.

Rownie? nie smuc? si?, tylko odpowiadam (dyskutuj??) na zarzuty obra?onych moj? opini? o poziomie cz??ci fotograficznej raportu z AM2002....

Zreszt? jak dla mnie to ju? EOT :)

=2P=
Odpowiedz na ten komentarz
 [17304] hi, hi!
  2002-11-29 o godz. 18:33:37 KAM_ odpowiada na #17239
  Wysłany z *.cordef.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Wiesz, cz??? ogólna nie by?a lepsza od fotograficznej :).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17175] enlight?
  2002-11-21 o godz. 14:35:06 pan 7 herbat odpowiada na #16947
  Wysłany z *.poznan.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
wierzaj mi, ach wierzaj, kobieto, srednio-badziewskim obudowom ModeCom do niezlych Enlightow jest daleko jak z Poznania do Londynu. i mowie to zupelnie powaznie.

przykladowy rozklad marek obudow desktop:

CodeGen (100-150 PLN) - VERY LOW END
ModeCom (150-350 PLN) - LOW END
Enlight (300-450 PLN) MED END
CoolerMaster (900-2000 PLN) - HIGH END
Odpowiedz na ten komentarz
 [17217] Ceny, ceny, ceny...
  2002-11-25 o godz. 10:42:02 IV0nka odpowiada na #17175
  Wysłany z *.pai.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Primo:
ModeCom'y sa tez drozsze, tak samo jak ENLIGHT'y. Skladales kiedys jakies komputery w jednej lub w drugiej? Bo ja w obydwu. Sa TAK samo dokladnie wykonczone, nie jak w przypadku codegenow, ktore maja wystajacy klej, zacieki, krzywe nawierty itd. Jedyne czym sie roznia poza cena to zasilacze (oczywiscie na korzysc ENLIGHT'a). Tyle, ze widzisz enlight'y sa takie jakies z wygladu "surowe". Oczywiscie t okewstia gustu - "jeden woli ogorki, drugi ogrodnika corki"

Secundo:
Nie mow do mnie kobieto, bo ktos Ci zrobi kuku. To, ze mam zensko brzmiacego nick'a nic nie oznacza...
Odpowiedz na ten komentarz
 [16949] Obudowa
  2002-11-18 o godz. 13:39:11 =2P= odpowiada na #16945
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Zauwa? ?e wszystkie obudowy s? pecetowe. Ja pisa?em o POPULARNYCH "pseudo-kosmicznych" kiczowatych wie?ach pecetowych w które najcz??ciej wk?adaja ludzie "swoje" bebechy komputerowe. Niestety równie? amigowcy. A tym razem wybrano wreszcie co? na poziomie estetycznym.

Mnie poprostu cieszy takie zjawisko i to ?eby w?a?nie Pegasos kojarzy?a si? z górn? pó?k?, cho?by nawet tylko przez wygl?d obudowy. Wtedy postrzegany jest "bardziej profesjonalnie" (co oczywi?cie z profesjonalizmem nie musi si? wi?za?). Pecet zawsze by? bardziej
"profesjonalny" od amigi (niezale?nie jakie funkcje oba sprz?ty pe?ni?y) bo by? w "profesjonalnie" du?ej obudowie.

=2P=
Odpowiedz na ten komentarz
 [16999] obudowy
  2002-11-19 o godz. 14:33:09 porneL odpowiada na #16949
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
i o to chodzi.

wlasnie monitor LCD i bajerancka obudowa z niebieskim led-em, ladna klawa+mysz dodawaly prestizu pegazowi.

gdyby pegazy staly w wygietych infinitivach nie robily by nawet 50% tego wrazenia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17045] "?adna"
  2002-11-20 o godz. 00:03:32 Hrw odpowiada na #16999
  Wysłany z *.zgora.com.pl via Mozilla/5.0 Galeon/1.2.6 (X11; Linux i686; U;) Gecko/20020913 Debian/1.2.6-2
ladna klawa+mysz

Inaczej rozumiemy poj?cie ?adna chyba... ani to to ?adne nie by?o ani wygodne (szczególnie niewygodne).. na szcz??cie kto? do klawiatur AZERTY ustawi? sensown? keymap?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17085] eh... kwestia gustu
  2002-11-20 o godz. 12:13:31 baderman odpowiada na #17045
  Wysłany z *.ondraszek.ds.polsl.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
mnie tam pasowa?y, ja mam podobn? w laptopie... ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17096] .
  2002-11-20 o godz. 12:38:48 Xms odpowiada na #17045
  Wysłany z *.kielce.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
AZERTY to chyba francuski sposob na klawiature nawiasem mowiac.

A nikt nie zauwazyl, dlaczego Pegaz wyglada tak, a nie inaczej ? Przeciez on swoja stylistyka obudowy przypomina nieco A4000 - aby w domysle traktowac go jako nastepce.. khem.. jakiejs linii ;-) Te poziome linie a'la C=, umieszczenie stacji... tylko szkoda, ze nie widzialem obudowy w live, bo na zdjeciach wydaje sie nieco "krowiasta"...
Odpowiedz na ten komentarz
 [16950] .
  2002-11-18 o godz. 13:42:29 Gary Bliter odpowiada na #16942
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Nie ma zdj?cia ca?o?ci nie mówi?c ju? o wn?trzu.


A to?

A wogóle bardzo to polska przypad?o?? psioczy? na wszystko jak leci. Z sensem i zasadnie, lub bez sensu i dla zasady, ale psioczyc. Dla niektórych to chyba sens istnienia i podstawowy cel w?a?enia na jakiekolwiek strony. Tu nie mog?o by? inaczej i znalaz? si? kto? kto opsioczy?. Podejrzewam, ?e dla zasady, bo powodów w sumie nie ma. Merytorycznie materia? mie?ci si? w normie jaka utar?a si? dla reportarzy tego typu. Wszytkie one s? mniej-wi?cej podobne. W tym przypadku przynajmniej jako?? i rozdzielczo?? s? dobre, a wykonanie ze strony autora nie najgorsze. Czego tu si? czepia??
Odpowiedz na ten komentarz
 [16953] ...
  2002-11-18 o godz. 14:14:30 =2P= odpowiada na #16950
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
A to.... rzeczywi?cie jest bardzo ?adne zdj?cie! Do niego nie dotar?em, bo obejrzenie ok 50 fotek z linka zaczynaj?cego si? na http: ..... spowodowa?o, ?e sens klikania w nieoznaczone komentarzem pozosta?e linki jest w?tpliwy. W?tpliwy nawet dla kogo?, kto tak jak ja siedzi na bardzo szybkim sta?ym ??czu. W?a?ciwie to po wczytaniu pierwszych 10 fotek ju? mia?em zrezygnowa?, ale poprostu chcia?em znale?? temat ?ebym móg? sobie popsioczy? ;))))))

I to w?a?nie pokazuje sens mojej poprzedniej wypowiedzi.
Autorzy ww. zdj?? powinni PRZEFILTROWA? swoj? fotograficzn? twórczo?? i poda? linka do tego co NAPRAWD? zwi?zane z imprez? Amiga M. A nie ich prywatne fotki. Jak na jednym filmie (karcie RAM) mam zdj?cia z targów i z chrzcin u cioci Wiesi, to zamieszczam tylko te pierwsze. Mo?esz to nazywa? psioczeniem, ale ja poprostu liczy?em, ?e jako amigowcy wyro?li?my ju? z wieku w którym wszelkiego rodzaju Party by?y okazj? do picia i wyrwaniem si? z domu.

Ja nie musz? ju? ucieka? z domu, czeka? na woln? chat?, ?eby spotka? si? i napi? ze znajomymi alkoholu. I ju? dawno nie jest to wyda?enie, którego widzia?bym potrzeb? dukumentowa? w sieci na nie-prywatnych stronach. Nazwiesz to psioczeniem, bo to taka tradycja relacji. Przez tak? tradycj? nikt nie b?dzie powa?nie traktowa? imprezy. Zawsze b?dzie to dziecinada! I nawet strój na poziomie panów z X-Soft nie pomo?e.

A co do psioczenia ... bardziej psioczy autor relacji na targi i atrakcje na nich (dlaczego nazywa t? imprez? targami??) ni? ja psiocz? na RELACJ? ZDJ?CIOW? z owej imprezy.

=2P=
Odpowiedz na ten komentarz
 [16956] !
  2002-11-18 o godz. 14:58:23 Xms odpowiada na #16953
  Wysłany z *.kielce.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
Popieram, dzieki wlasciwie, ze napisales to za mnie :-)

Ja takze nie dotarlem do prezentowanego zdjecia, bo cos kole 40-go poleglem... a i tak wybiorczo przegladalem ;)))

Proponowalbym zdjecia posegregowac w 2 katalogi: "ferajna" i "miesko, czyli co z AKMu mozna zaprezentowac zainteresowanemu ogolowi", bo ja twarzy sciskajacych sie kolesi, ktorych nawet nie znam, nie za bardzo pragne ogladac. Ewentualnie dla ciekawosci statystyke wejsc do obu katalogow zrobic dla wnioskow na przyszlosc ;-)

Jeszcze tylko z poczatku nie spodobalo mi sie stwierdzenie "amigowce" uzyte prawie na wstepie, ale zbulwersowanie minelo pod koniec, kiedy wyczulem w koncowym zdaniu nastawienie autora. Ostatecznie mozna bylo mu korekte zrobic, coz szkodzi zamieszczac na portalu slownictwo mile i kulturalne, a poza tym bezstronne...
Odpowiedz na ten komentarz
 [16967] Tiema
  2002-11-18 o godz. 18:10:10 Co?acz/RyRY odpowiada na #16953
  Wysłany z 10.4.1.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; SEARCHALOT; .NET CLR 1.1.4322)

...to w?a?nie pokazuje sens mojej poprzedniej wypowiedzi.
Autorzy ww. zdj?? powinni PRZEFILTROWA? swoj? fotograficzn? twórczo?? i poda? linka do tego co NAPRAWD? zwi?zane z imprez? Amiga M. A nie ich prywatne fotki. Jak na jednym filmie (karcie RAM) mam zdj?cia z targów i z chrzcin u cioci Wiesi, to zamieszczam tylko te pierwsze...


Prosze nie obraz sie, ale uwazam ze nie masz racji. Tak sie sklada, ze zdjecia do ktorych byl podany link ilustruja droge grupy amigowcow (nie cioc i wujaszkow) na Amiga meeting. Wszystkie zdjecia sa w mniej lub bardziej widoczny posob zwiazane z ta impreza! AM to nie tylko komputer ktory mozna bylo zobaczyc, ale rownierz cale otoczenie, ludzie ktorym sie chcialo przyjechac... I dlatego uwazam, ze nie masz racji. Autor tego sprawozdania wcale nie musial podawac linka do tych zdjec, a ze chcialo mu sie podzielic tymi fotkami z reszta ludzi, to nalezy mu tylko zaliczyc na plus. Skoro masz tak szybkie lacze to zrob cos dla reszty ludzi i przeskaluj obrazki zredukuj jakosc i podaj wlasny link. Cociaz ja osobiscie jednak wole zdjecia w wysokiej jakosci...
Odpowiedz na ten komentarz
 [16974] Prosie...
  2002-11-18 o godz. 20:01:43 May^Be odpowiada na #16967
  Wysłany z *.dzialdowo.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
zrob cos dla reszty ludzi i przeskaluj obrazki zredukuj jakosc i podaj wlasny link


http://pb202.dzialdowo.sdi.tpnet.pl/~may-be/am2k2 ... bardzo.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16984] Tupanie raciczk?
  2002-11-19 o godz. 07:21:52 Fei odpowiada na #16953
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Autorzy ww. zdj?? powinni PRZEFILTROWA? swoj? fotograficzn? twórczo??

Komuna ju? si? sko?czy?a, pewnie nie zauwa?y?e?. Je?li sam tego nie potrafisz zrobi?, bo? owca do kwadratu, to móg?by? chocia? poprosi?. Ale wida? w twoim domu rodzinnym nie u?ywano s?owa "prosz?". Mo?e tam skutkowa?o tupanie nog?, ale twoj? mamusi? nie jestem i nie b?d? podskakiwa? jak mi ka?esz. Zdj?cia s? dla wszystkich, tak?e dla tych którzy tam wódk? pili (doro?li s?, wolno im). Nie my?la?em natomiast o chamskich owcach, wi?c - dobieraj?c poziom - spadaj.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16989] Komunizm
  2002-11-19 o godz. 11:08:47 =2P= odpowiada na #16984
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Ale? mi dopiek?.... Ju? chowam si? do swojej norki...

A tobie proponuje poczyta? troch? o komunizmie, a przede wszystkim jeszcze raz na spokojnie przeczyta? moj? wypowiedz i swoja. Przeczyta? nie skupiaj?c sie na tre?ci a na tonie, sposobie wypowiedzi, klimacie.

Mo?e uda Cie si? jednak zauwa?y? ró?nic? miedzy wypowiedzi? w kulturalnej dyskusji, wymianie pogl?dów, a hamskimi tekstami bez merytorycznych argumentów.

Wg mnie, z takimi nerwami i j?zykiem, nie nadajesz si? na polityka, niezale?nie czy w komuni?mie czy te? nie. Nerwy Ci puszczaj?, dlatego nikt nie zaprosi?by Ci? na forum dyskusyjne. Na szcz??cie to tutaj jest dla wszystkich. Dla mnie równie? :)


A je?li chodzi o merytoryczn? stron? Twoich zarzutów.
Nie prosz?, ?eby kto? (autor) to filtrowa?, bo mi nie s? potrzebne wybrane zdj?cia. Zrozum wreszcie, ?e wg mnie wrzucanie wszystkiego jak leci do PIERWSZEGO NEWSa jest nie namiejscu, taki materia? wymaga przefiltrowania. Ale o przefiltrowaniu decyduje ten kto to zamieszcza. Uzna?, ?e nie. Ok. Ale mnie si? to nie podoba, Tobie podoba. Ja i Ty masz do tego prawo.

I zastanów si? jeszcze nad jednym. Co to jest komentarz który mo?na doda? do Newsa. Komentarz to jest MOJA OPINIA o ww. materiale. Mnie si? cz??? zdj?ciowa nie podoba. Pisz? to. Ty mo?esz napisa?, ?e Ci si? podoba. A o poziomie swiadczy to, ?e mnie wyrzucasz. A wyrzucanie to w?a?nie komunizm do którego tak sam si? odnosisz.

=2P=
Odpowiedz na ten komentarz
 [17025] Schizofrenia czy amnezja?
  2002-11-19 o godz. 18:01:14 Fei odpowiada na #16989
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Wg mnie, z takimi nerwami i j?zykiem, nie nadajesz si? na polityka

To ja jestem politykiem? A no taaak, Goebbels by? politykiem ;).
Nie prosz?, ?eby kto? (autor) to filtrowa?, bo mi nie s? potrzebne wybrane zdj?cia

A troch? wcze?niej czytamy:
Autorzy ww. zdj?? powinni PRZEFILTROWA? swoj? fotograficzn? twórczo??

Czyli sam nie wiesz co piszesz.
Komentarz to jest MOJA OPINIA o ww. materiale.

A mój komentarz to opinia o becz?cej amigOwcy, bo tak w?a?nie sie zachowa?e?. Nie podoba si?? Trudno.
A wyrzucanie to w?a?nie komunizm

Ciekawe sk?d wyrzucam i jakim sposobem...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17030] Bue
  2002-11-19 o godz. 19:07:12 Xms odpowiada na #17025
  Wysłany z *.kielce.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
Fei, wiecej zrozumienia dla czytanego tekstu:

Nie prosz?, ?eby kto? (autor) to filtrowa?, bo mi nie s? potrzebne wybrane zdj?cia

Slowo "to" umieszczone w zdaniu sugeruje, ze przedmowca zdjecia ogladal i nie potrzebuje juz (w domysle zabraklo tego slowa) filtrowania czegos, co okazalo sie chala pinczowska (sorry parafianie z Pinczowa).
Autorzy ww. zdj?? powinni PRZEFILTROWA? swoj? fotograficzn? twórczo??

A ten tekst pewnie dotyczy teoretycznego momentu PRZED ogladnieciem zdjec - bo ktos, kto nie ogladal, skad ma wiedziec, co jest i gdzie - a zazwyczaj latwiej sie oglada poukladane rzeczy. A tym bardziej CHCIANE (jesli ktos nie rozumie tego, niech pomysli nad cieciem cytatow przy odpowiadaniu na grupach newsowych - bo o to samo chodzi.. a rzesza zwolennikow tegoz nie jest wcale mala).

Zabawne jest, ze akurat Tobie to trzeba tlumaczyc. Mnie rowniez nie podoba sie, ze zdjecia, do ktorych link prowadz z glownego newsa, sa niepoukladane. Co z tego, ze ktos udostepnil. Niech udostepnia, jego dobra wola i czesc mu za to. Za to obowiazkiem redakcji (czy tam jak nazwac tych, co umieszczaja newsy na portalu) jest material przejrzec i posegregowac. Jesli nie obowiazek to przynajmniej dobry zwyczaj, ktory odroznia dobre portale od tych, co newsy koputerowe z cenami burakow mieszaja. Wolalbym, zeby nikt mnie nie zmuszal do kolejnej wypowiedzi, bo chyba to, co mowie oczywistym jest.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17040] TO co?
  2002-11-19 o godz. 20:33:50 Fei odpowiada na #17030
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Slowo "to" umieszczone w zdaniu sugeruje, ze przedmowca zdjecia ogladal i nie potrzebuje juz (w domysle zabraklo tego slowa) filtrowania czegos, co okazalo sie chala pinczowska (sorry parafianie z Pinczowa).

Bzdura, zdanie jest po prostu bez sensu logicznego. Szczególnie fragment "bo mi nie s? potrzebne wybrane zdj?cia". To zupe?nie nie po polsku. A samo s?owo "to" na nic nie wskazuje. To nie wiersz, nie powinni?my si? zastanawia? co poeta mia? na my?li. Broni?c ewidentnie kulaw? polszczyzn?, niczego nie osi?gniesz.
Za to obowiazkiem redakcji (czy tam jak nazwac tych, co umieszczaja newsy na portalu) jest material przejrzec i posegregowac.

To tak samo abstrakcyjne i krety?skie jak ??danie od redakcji portalu poprawno?ci HTMLa stron, do których podaj? linki. Widocznie w ferworze interpretacji poezji nie zauwa?y?e?, ?e zdj?cia nie s? na serwerze ACP.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17094] Temat niewazny
  2002-11-20 o godz. 12:34:18 Xms odpowiada na #17040
  Wysłany z *.kielce.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
To zupe?nie nie po polsku. A samo s?owo "to" na nic nie wskazuje. To nie wiersz, nie powinni?my si? zastanawia? co poeta mia? na my?li. Broni?c ewidentnie kulaw? polszczyzn?, niczego nie osi?gniesz.

Nie bronie kulawej polszczyzny, a nawet mi na mysl nie przeszlo sprawdzac jej poprawnosci. Zauwaz, ze pisalem z prosba o wiecej zrozumienia tekstu - polszyznie nic do tego.

Widocznie powinienem napisac "wiecej checi do porozumienia", jak widze. Wszystko opiera sie bowiem na zasadzie, ze moc - to znaczy chciec.

To tak samo abstrakcyjne i krety?skie jak ??danie od redakcji portalu poprawno?ci HTMLa stron, do których podaj? linki. Widocznie w ferworze interpretacji poezji nie zauwa?y?e?, ?e zdj?cia nie s? na serwerze ACP.

Zauwazylem. Ale powiem moze inaczej: gdybym to ja wladal acepem, glowny news zawieralby wiadomosci istotne i w miare suche. Jesli podalbym link, to wczesniej zdjecia zostalyby przekopiowane na lokala, zmniejszone i/lub ew. posegregowane (co to.. wszyscy juz maja dzierzawki ??). Jesli nie - linka w newsie glownym by nie moglo byc, za to w komentach - tak. Na przyklad w pierwszym, ze stosownym oswiadczeniem, ze zdjecia niepoukladane. No i - w newsie glownym nie mialoby byc prawa uzyte slowo "amigowca", nawet pod pozorem pisania na kolanie przez osobe trzecia ;-)

Ktos kilka/nascie watkow powyzej dokonal ladnej roboty i podal linka do jakiegos SDI z nadajacymi sie juz zdjeciami.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17108] Grzecznie?
  2002-11-20 o godz. 14:53:06 Fei odpowiada na #17094
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Widocznie powinienem napisac "wiecej checi do porozumienia", jak widze. Wszystko opiera sie bowiem na zasadzie, ze moc - to znaczy chciec.

Je?li kto? mnie krytykuj?, to oczekuj? jakiego? poziomu. Je?li takowego nie ma, nie apeluj o lito??, bo jej nie b?dzie.
gdybym to ja wladal acepem

... a ciocia mia?a w?sy. Za?ó? portal, zakoduj go, przez lata zdobywaj mark? i czytelników - wtedy mo?esz dyktowa? warunki. Tam oczywi?cie, nie tu.
ze stosownym oswiadczeniem, ze zdjecia niepoukladane

Ja napisa?em "moje zdj?cia z AM2K2", nie ?aden fotoreporta?. Jakby by?y kaczki w rzece, to mo?e bym im zrobi? dziesi?? fotek i te? bym wrzuci?. Zauwa?, ?e nikt nie spyta? grzecznie, które zdj?cia s? z samej sali (poda?bym przecie?). Od razu z mord? by?o. Takich chamów mam serdecznie gdzie?.
amigowca

Je?li kto? si? czuje obra?ony, to niech nie czyta. Niektórzy zachowuj? si? jakby czytanie ACP by?o obowi?zkiem, a w?a?ciciele portalu mieli z kolei obowi?zek dogadza? zachciankom owiec.
Ktos kilka/nascie watkow powyzej dokonal ladnej roboty i podal linka do jakiegos SDI z nadajacymi sie juz zdjeciami.

A dyskusja trwa, to w?a?nie jest amiportal...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17133] Uchowaj Panie
  2002-11-21 o godz. 00:25:29 Inwestor odpowiada na #17094
  Wysłany z *.toya.net.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
No i - w newsie glownym nie mialoby byc prawa uzyte slowo "amigowca", nawet pod pozorem pisania na kolanie przez osobe trzecia ;-)


Ca?e szcz??cie, ?e jednak nie w?adasz acepem ;).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17119] ...
  2002-11-20 o godz. 19:18:53 =2P= odpowiada na #17025
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
> To ja jestem politykiem? A no taaak, Goebbels by? politykiem ;).

Ty z niezrozumia?ych powodów wplot?e? w ten w?tek s?owo "komunizm", a z nim "polityk?". Wi?c nie dziw si?, ?e porównuj? Ci? do krzykaczy z debat politycznych w TV. Taki w?a?nie klimat maj? Twoje wypowiedzi tutaj na forum.

>> Nie prosz?, ?eby kto? (autor) to filtrowa?, bo mi nie s? potrzebne wybrane zdj?cia
> A troch? wcze?niej czytamy:
>> Autorzy ww. zdj?? powinni PRZEFILTROWA? swoj? fotograficzn? twórczo??
> Czyli sam nie wiesz co piszesz.

Schizofrenia jest chorob? ci??k?, ale u Ciebie zauwa?am co? gorszego! Nie potrafisz ??czy? w ca?o?? kolejnych wypowiedzi w dyskusji. Si?gasz tylko swoj? pami?ci? do ostatniej (mojej) wypowiedzi. Zerknij wy?ej... tam ty sugerujesz mi, ?ebym PROSI? autora newsa, a nie komentowa?. Prosi? nie b?d?, bo ju? sobie fotki przejrza?em, a komentarz dotyczy mojej oceny zamieszczonego materia?u.

Id?c nawet Twoim tokiem my?lenia, to ?e [JA] nie "prosz?", nie wyklucza, ?e uwa?am, ?e ww fotki powinny by? "przefiltrowane" DLA INNYCH. Zarzucasz mi brak logiki, ale to samo mo?na zarzuci? Tobie!

>> Komentarz to jest MOJA OPINIA o ww. materiale.
> A mój komentarz to opinia o becz?cej amigOwcy, bo tak w?a?nie sie zachowa?e?. Nie podoba si?? Trudno.
Ten cytat pozostawiam dla Ciebie, zobacz jaki jest merytoryczny. Mo?na z niego tylko wnioskowa?, ?e miejsce na Forum widzisz tylko dla osób które my?l? tak jak Ty. Reszta beczy. Pomy?l tylko, ?e to w???nie Ty popieraj?c zamieszczanie takich fotek reprezentujesz postaw? dziecinady - czyli postaw? amigOwcy. Nie podoba si? to tobie? Trudno.

> A wyrzucanie to w?a?nie komunizm
Ciekawe sk?d wyrzucam i jakim sposobem...

Obra?anie mnie i wyzywanie od amigOwiec mo?na potraktowa? jak "Won z FOrum". Zr?szt? pojawi?y si? takie teksty o hienach klasyfikuj?ce autorów do grupy o niskiej kulturze.

=2P=
Odpowiedz na ten komentarz
 [16992] A moim zdaniem ....
  2002-11-19 o godz. 12:00:58 Albert Jasi?ski odpowiada na #16984
  Wysłany z *.sucha-beskidzka.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
Moim zdaniem twoje fotografie nie s? dobr? ilustracj? do tematu.
Ludzi nie obecnych na Amiga Meeting nie interesuje wódka jak? pi?e? z kolegami.
Przecie? relacja z targów jest w?a?nie dla tych którzy nie mogli przyjecha?.

I wbrew Twoim zarzutom wcale nie ma to nic wspólnego z KOMUN? która si? ju? sko?czy?a a z dobrym smakiem, wyczuciem, i rzetelno?ci? sprawozdawcy (równie dobrze w FAKTACH na TVNie zamiast materia?ów o zak?adnikach w Moskwie mogliby?my ogl?da? jak korespondent z moskwy pije wódke - tak si? jednak nie dzieje bo poprostu nie jest to interesuj?ce, nie ma zwi?zku bezpo?redniego z tematem wiadomo?ci itd.).

Ja równie? uwa?am ?e picie alkocholu przy okazji ka?dej imprezy na wyje?dzie jest dziecinad?. Przypominaj? mi si? czasy liceum kiedy to g?ówn? atrakcj? wyjazdu kilkudniowego (np do Warszawy) by?o nie zwiedzanie a PICIE WÓDY gdzie si? tylko da?o.

Na Twoich fotkach z AmigaMeeting zobaczy?em dok?adnie tak? sam? sytuacj? ... No chyba ?e ten poci?g do alkocholu by? spowodowany wielk? nud?!!!


A tak wogóle, to amigowe spo?ecze?stwo (mam nadzieje ?e tyko w Polsce) ulega totalnemu rozk?adowi moralnemu. Na AmigaShow 98 mo?e nie by?o super kultury ale napewno nie by?o jawnego pija?stwa (które jak wida? po fotkach by?o g?ówn? atrakcj? AM 2002).
Odpowiedz na ten komentarz
 [16994] Gwoli ?cis?o?ci
  2002-11-19 o godz. 12:34:57 Jacek Rzeuski odpowiada na #16992
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Na sali g?ównej ?adnego picia alkoholu nie by?o. Przynajmniej ja nie zauwa?y?em. Jedyny alkohol jaki tam widzia?em wniós? Fei, ale spo?ycie nast?pi?o chyba jednak gdzie indziej. A zatem tego ju? nie nale?y ??czy? z przebiegiem AM.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17019] wszystko przez...
  2002-11-19 o godz. 16:37:53 nelson odpowiada na #16994
  Wysłany z *.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
To scena demoralizuje spo?ecze?stwo...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17026] Owcza paranoja
  2002-11-19 o godz. 18:07:44 Fei odpowiada na #16992
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Moim zdaniem twoje fotografie nie s? dobr? ilustracj? do tematu.

To co wed?ug Ciebie by ni? by?o? Bo oprócz t?umku amigowców, Pegazów, stoisk, losowania nagród i tak zwanej konferencji nie by?o nic. A to wszystko na zdj?ciach jest, mo?e poza konferencj?. Je?li komu? zale?y na zbli?eniu szefa Thendic France i Jacy, ma je na zdj?ciach Jacka Rzeuskiego - oprócz tego nic tam nie pokazano. Oprócz tego s? zdj?cia niezwi?zane z targami - no i co z tego?
Ludzi nie obecnych na Amiga Meeting nie interesuje wódka jak? pi?e? z kolegami

Je?li ju? Ci? to tak interesuje, to nie pi?em wódki, bo przyjecha?em samochodem. A o wódce w raporcie nie ma ani s?owa.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17033] To z tego.
  2002-11-19 o godz. 20:02:54 Albert Jasi?ski odpowiada na #17026
  Wysłany z *.sucha-beskidzka.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
"Oprócz tego s? zdj?cia niezwi?zane z targami - no i co z tego?"

Ano to z tego ?e fotografie s? nie podpisane a ich rozmiar raczej nie sk?ania do przegl?dania w Ciemno.
Nie mówie ?eby podpisywa? ka?d? fotk? ale ?eby chocia? da? do oddzielnych katalogów fotki z targów a do oddzielnego fotki prywatne.
Je?eli uwa?asz ?e przejrzysto?? fotek przy ich rozmiarach nie ma znaczenia ... to po co wogóle zamie?ci?e? link w raporcie z AM ?

W obecnej formie fotki te s? interesuj?ce dla osób które si? na nich znajduj?. I tylko zapewne te osoby (których przecie? raport nie interesuje bo by?y tam osobi?cie) przegraj? je sobie na dysk.


"A o wódce w raporcie nie ma ani s?owa."

S?owa nie ma ale na fotografiach (b?d?cych dodatkiem do raportu) jest do?? cz?sto.

Ciesz? si? ?e nie je?dzisz w stanie wskazuj?cym... jazda "po pijaku" to bardzo nie?adne i niem?dre zachowanie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17064] Beeee
  2002-11-20 o godz. 09:09:13 Fei odpowiada na #17033
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Je?eli uwa?asz ?e przejrzysto?? fotek przy ich rozmiarach nie ma znaczenia

?e jak?
to po co wogóle zamie?ci?e? link w raporcie z AM ?

?eby owce becza?y - taka odpowied? satysfakcjonuje?


To tak jakby mi kto? do domu przyszed? i ogl?daj?c album wytyka?, ?e mam zdj?cia pouk?adane inaczej ni? mu pasuje.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17069] .
  2002-11-20 o godz. 10:12:09 Gary Bliter odpowiada na #17064
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
To tak jakby mi kto? do domu przyszed? i ogl?daj?c album wytyka?, ?e mam zdj?cia pouk?adane inaczej ni? mu pasuje.


Nic nowego. Spotka?em paru takich.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17049] Amiga Meeting 2002
  2002-11-20 o godz. 00:18:33 X-SOFT: Adam Zalepa odpowiada na #16992
  Wysłany z 192.168.0.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Na Amiga Meeting 2002 nikt nie spozywal alkoholu, impreza odbywala sie bowiem w auli III LO w Lodzi. Kilka osob wyszlo jednak z sali i wypilo alkohol w zupelnie innym miejscu, choc w tym samym (duzym) budynku - w tym czasie nie odbywala sie tam zadna czesc Amiga Meeting 2002. Jako organizatorzy zareagowalismy na ten fakt i picie alkoholu skonczylo sie po kilku minutach.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17117] Alkoholu nie by?o - to co robi? zdj?cia flaszek.
  2002-11-20 o godz. 18:58:36 =2P= odpowiada na #17049
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Tu nie idzie o picie na Amiga Meeting - dobrze, ?e do takiego ekscesu nie dosz?o. Tu idzie o zamieszczanie zdj?? pij?cych alkohol ludzi w linku pod RAPORTEM z AM.

A to ?e potwierdzasz - wódki na AM nie by?o - kolejny raz udawadnia s?uszno?? mojego sprzeciwu wobec takich fotek w linku dot. AM. Dowodzi to, ?e fotki nie s? zwi?zane z RAPORTEM O AMIGA MEETING!!!! Po co wi?c si? pojawi?y ????
Odpowiedz na ten komentarz
 [17134] Mocne :)
  2002-11-21 o godz. 00:32:45 Inwestor odpowiada na #17049
  Wysłany z *.toya.net.pl via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17050] Amiga Meeting 2002
  2002-11-20 o godz. 00:21:00 X-SOFT: Adam Zalepa odpowiada na #16953
  Wysłany z 192.168.0.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Wkrotce w naszym serwisie (www.xsoft.w.pl) pojawi sie raport z Amiga Meeting 2002 okraszony oczywiscie wieloma zdjeciami z imprezy dotyczacymi tematu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17038] Nie pekaj 2p
  2002-11-19 o godz. 20:10:18 mono odpowiada na #16942
  Wysłany z 10.120.20.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Jak tylko bede mial chwilke czasu, to wrzuce link ze moimi zdjeciami, gdzie widac dokladnie co sie dzieje na mitingu, i nie tylko - podczas przygotowan i sprzatania po imprezie tez robilem zdjecia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16948] GL...
  2002-11-18 o godz. 13:36:04 MDW odpowiada na njusa
  Wysłany z *.legnica.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.75C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} (Macintosh; U; PPC)
Ogolnie ze wszytskim co napisal Fei sie zgadzam. Chcialbym tylko male sprostowanie wprowadzic. Te "demka" ktore mozna bylo sobie odpalac na Pegasosach nie byly pod OpenGL. To wszytsko byly programiki korzystajace tylko z procesora i softwareowych rendererow. Na CyberVision64 z G3/600 chodziloby to tak samo:).
Zadna z przedstawionych tam maszyn nie potrafila wykorzystac akceleratora 3D. Byl jeden Pegasos z Voodoo3 ale (jak nas zapewniono kilkakrotnie) nie ma szans aby ruszyl tam Warp3D i MiniGL. Na haslo "OpenGL" robiono bardzo dziwne miny i udzielano roznych odpowiedzi. Najbardziej mnie smieszyl ten najstarszy gostek. Niewiele rozumialem (bom kiepski poliglota;)) ale mialem wraenie, ze ten facet chce TYLKO dem. Hmmm... nie ma sprawy. Niech dadza nam OpenGL i sterowniki 3D do Radeona, a zarzucimy ich demami i to calkowicie za darmo. Absolutna niekonsekwencja. Chca dem, a nie daja mozliowsci do ich tworzenia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16952] geez owce zaczynaja beczec ?
  2002-11-18 o godz. 14:13:42 bennyone odpowiada na #16948
  Wysłany z *.gorzow.mm.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826
Ogolnie takze zgadzam sie z recenzja Feia
polityka fimy thendic wydaje sie rozsadna i prawidlowa a to ze cos niedziala to wiecie wybaczcie ale to jest wersja 0.4 widzieliscie kiedys AmigaOS 0.4 albo Windows 0.4?
ludzie przynajmniej ktos pofatygowal sie zeby zburzyc mit ze wszyscy o Amidze mowia tylko i obiecuja oni za to ze odwazyli sie pokazac efekty pracy maja u mnie jakis tam bilet zaufania
a takze za otwarte podejscie do sprawy
poczekamy pol roku zobaczymy ocenimy... a dema ?
MDW zrob cos bez OPENGL koniecznie musisz to miec ?
Odpowiedz na ten komentarz
 [16957] OpenGL
  2002-11-18 o godz. 16:15:10 MDW odpowiada na #16952
  Wysłany z *.legnica.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.75C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} (Macintosh; U; PPC)
Tak musze:).

OpenGL jest jednym ze sposobow wykorzystania akceleratora 3D. Bardzo polubilem to API i nie widze powodu dla ktorego mialbym sie przesiadac na cokolwiek innego. Skoro AmigaClassic umozliwiala mi zabawe w OpenGL z wykorzystaniem akceleratora 3D to Pegasos z sensownym procesorem, swietnym akceleratorem, szybka pamiecia, systemem pod PPC powinien tym bardziej.

Co ciekawe - podobno ostatnie nasze wypociny pod MiniGL+WarpOS dzialaja na klasycznej AmidzePPC z MorphOS i Permedia2. Niestety na Meetingu stanowczo nas zapewniono, ze na tamtych maszynach nie ma najnowszej wersji MOSa i Warp3D na 100% nie ruszy. Hmmm... bic sie nie bedziemy ale mimo wszytsko chcielismy to sprawdzic. Niestety nie bylo nam to dane. Na 4 godziny przed wyjazdem rozleciala sie nam calkowicie Amiga wiec nie mielismy mozliwosci nagrania sobie dema na plyte. Na Meetingu nie bylo Voodoo3, a jak je przyniesiono to chcielismy sciagnac demo z sieci. Niestety siec byla tylko przez chwile, bo jak sie okazalo nikt nie potrafi obslugiwac AmiTCP/IP:). Mielismy dysk ze soba i w koncu udalo sie znalezc kogos z nagrywarka (dzieki). Plyta CD-RW nie chciala chodzic ale ktos bardzo uczynny (dzieki) pozyczyl nam swoja. Jak mielismy wreszcie demo na plycie to okazalo sie, ze jedynego Pegasosa z Voodoo3 juz zabrano:(. Tak wiec nie potrafie powiedziec czy te smieszne rzeczy ktore robimy chodza na Pegasosie:(. Szkoda, bo to byla niepowtarzalna szansa na sprawdzenie...

Podsumowujac - takiego splotu niesprzyjajacych okolicznosci nie mielismy chyba nigdy. W tej chwili nie mam nawet AmigiClassic i nawet nie potrafie ustalic co sie w niej zwalilo w tak "odpowiednim" momencie. Wiecej wole sie nie wypowiadac na temat Meetingu, bo jestem tak wkurzony zwalonym sprzetem, ze az kipie i moglbym nagadac glupot...;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17021] OpenGL
  2002-11-19 o godz. 17:40:16 Stefkos odpowiada na #16957
  Wysłany z 212.244.128.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Moja gierka w beta wydaniu posz?a w ten sposób , ze zaraz po starcie zawiesi?a ten sprz?t z Voodoo 3 , no niby by?o co? wida? ale porusza? si? ju? nie mo?na by?o.
Co ciekawe ta gierka u mnie chodzi a na pegazosie z voodoo3 i na ami z bv u kogo? na AM nie chcia?a.....

P.S.Mam ami 40/40/200 + BV WarpOS5.1 Warp3d4.2
Odpowiedz na ten komentarz
 [17039] error
  2002-11-19 o godz. 20:17:26 porneL odpowiada na #17021
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
z tego co napisales to dziala TYLKO u ciebie :)

przydaloby sie skompilowac ja specjalnie pod MOS, mosowym kompilerem.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17000] co chce
  2002-11-19 o godz. 14:34:40 porneL odpowiada na #16948
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
ten facet chce TYLKO dem.

nie tylko, ale dema tez chce.
potrzebne im jest cos co wykorzysta pegaza w 100% i bedzie rozwalalo szczeki.
musza wlasnie miec cos do pokazania; wiecej niz ikonki z cieniami i szybko chodzacy imagefx...
Odpowiedz na ten komentarz
 [16959] ale fajnie:)
  2002-11-18 o godz. 16:21:54 yaboll odpowiada na njusa
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
Ja na AM2002 niestety nie bylem i dlatego ciesze sie ze zamieszczono wlasnie takie i takie fotki (no, moze tych zwiazanych z ami powinno byc "troche" wiecej). Dzieki temu rozpozna?em na nich paru gosci ktorych poznalem pare latek temu ale niestety kontakt sie urwal:(hi coach, pamietasz mnie moze? informatyka w katowicach, bylem wtedy na mrocznym kierunku informatyka biurowa ale tylko 1 roczek:). gucio, ty tez nie ukryles sie przed fleszem aparatu - pozdrawiam! (jednak mialem sie z toba zabrac na ten meeting...)

Na koniec dziekuje wszystkim ktorzy zadali sobie trud wrzucenia na net tych wszystkich zdjec, pozdrawiam !
Odpowiedz na ten komentarz
 [16961] Poszukiwany
  2002-11-18 o godz. 16:41:24 DrAmigA odpowiada na njusa
  Wysłany z *.opole.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Pilnie !!Poszukuj? kolegi który pokazywa? na AM Amithlona.

Prosze o kontakt na dramiga@wp.pl lub 502650011


PILNE !!!
Odpowiedz na ten komentarz
 [16968] engine@tenbit.pl
  2002-11-18 o godz. 18:17:33 dzejkob odpowiada na #16961
  Wysłany z *.math.uni.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
jak wy?ej
Odpowiedz na ten komentarz
 [16971] tia
  2002-11-18 o godz. 18:58:50 Kris odpowiada na #16961
  Wysłany z *.visp.energis.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Tia ... na mnie poraz drugi ju? (podobnie jak w ubieg?ym roku) du?o wi?ksze wra?enie zrobi? Amithlon. PEGAZ NIE MA PRZYSZ?O?CI. Robi? sprz?t dla max. 1000 sfrustrowanych kolesi to przesada. Bo chyba nie my?licie, ?e Pegaz uszczknie cho? troch? rynku pecetów
Odpowiedz na ten komentarz
 [16976] Re: tia
  2002-11-18 o godz. 20:25:10 ravek odpowiada na #16971
  Wysłany z *.amiga.com.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux)
Sfrustrowany, to mo?e jeste? Ty.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16980] ludzie
  2002-11-18 o godz. 21:31:22 Kris odpowiada na #16976
  Wysłany z *.visp.energis.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Przeciez to, co zobaczylem na Amiga Meeting to byla krotko mowiac zenada. Pegasos byl chyba w wersji "trial 5minut" bo mniej wiecej co tyle czasu odnotowywalem zwiechy. Mial byc gdzies podobno zainstalowany MacOS ... nie bylo - byc moze dzialal tak jak Mos wiec nie bylo sensu jeszcze bardziej sie blaznic. Wszystko wolne jak smok uruchomilem sobie te demka, ktore o dziwo mozna bylo znalezc na twardym (procz tego nie wiele wiecej bylo) ... mialem pecha, ze zechcialem uruchomic je wszystkie na raz (slowem: wszystkie trzy animacje). Takiego zwolnienia pracy to jeszcze nie widzialem (a widzialem wiele bo w pracy dzialam na P200 16MB Ram i win95!) Ludzie! Procesor g3, ktory byl montowany w tych "supernowoczesnych" pegazach w Macach byl juz ponad 3lata temu. Z tym chcecie peceta czy nowe Maki doganiac? Wolne zarty!. Nie wydaje mi sie zeby ten sprzet byl w stanie podbic chocby setna czesc rynku pecetowego. Druga rzecz to sprawa softu. Niech mnie ktos laskawie poprawi jezeli sie myle ale w zadnej dziedzinie Pegaz nie jest w stanie konkurowac z Pecetem czy Makiem. Czy to pod wzgledem predkosci czy softu graficznego, do dtp, multimediow (np. edytory flasha), konczac bardzo prozaicznie na przegladarkach WWW, programach do obslugi firmy czy pakietach biurowych.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17001] Re: ludzie
  2002-11-19 o godz. 14:35:01 Marek "FReD" Kujawa odpowiada na #16980
  Wysłany z *.cekcyn.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Nie przesadzaj....
Co do iMaców, to G3 350MHz by?y w nich montowane w 2001 r., bowiem wtedy ?ykn?lismy 10 szt. u mnie do pracy.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17005] iMac
  2002-11-19 o godz. 15:01:10 Kris odpowiada na #17001
  Wysłany z *.wschowa.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Co do iMaców to ostatnio iMaca350 w MediaMarkt'cie mo?na by?o kupi? za 1900 z? - ju? ?apiesz? Normalna cena za stary sprz?t (mimo, ?e do niedawna montowany to jednak ponad trzyletni!) To kolejny argument niszcz?cy mit, ?e Pegaz mo?e co? zdzia?a? na rynku. Na iMacu bowiem jest chocia? ludzki soft a na co najmniej 2-krotnie dro?szym Pegazie mog? sobie ew. wiekowego PageStreama odpali? (nawet w najnowszej wersji), który nijak si? ma pod wzgl. ob?ugi i oferowanych opcji do makowego i pecetycznego InDesigna, czy PageMakera. I nie jaraj? mnie ju? argumenty typu, ?e cena PageStreama jest du?o ni?sza ni? InDesigna cho? to fakt bo mnie chodzi wy??cznie o komfort i stabilno?? pracy
Odpowiedz na ten komentarz
 [17007] zwrot o 350 stopni ;)
  2002-11-19 o godz. 15:07:10 porneL odpowiada na #17005
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
zauwaz ze pegazy sa dwukrotnie szybsze od zachwalanych przez ciebie makow (czyli cena sie rownowazy;).
ponadto dziala na nich maconlinux wiec wszystkie programy za ktorymi tak tesknisz mozesz odpalic na pegazie.
prawda ze rulez? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17059] Jajx
  2002-11-20 o godz. 08:29:39 Kris odpowiada na #17007
  Wysłany z *.wschowa.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
A gdzie Ty widzia?e? Pegaza 2-krotnie szybszego od maka z tym samym procem? Na pewno nie na AM2k2! Przesta? sia? taka propagand? bo jak Ci? kto? przypadkiem us?yszy to nieopatrznie uszczupli swój bud?et domowy o kilka tysi?czków a stanie si? posiadaczem wolnego jak smok i ju? starego Pegaza. Oj amigOwce - mo?e by tak czasem co? zobaczy?, do?wiadczy? a nie tylko g?osi? hase?ka reklamowo-propagandowe!?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17067] Smoki sa ladne, zwlaszcza zlote
  2002-11-20 o godz. 10:07:41 Rammy odpowiada na #17059
  Wysłany z *.po.opole.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
A wlasciwie to co Ci przeszkadza, ze ktos chce kupic Pegasosa?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17156] .
  2002-11-21 o godz. 10:39:43 Gary Bliter odpowiada na #17067
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Pewnie sam chcia?by kupi? ale go nie sta?, wi?c zawi?? dochodzi do g?osu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17164] Sheeps are comming!
  2002-11-21 o godz. 12:15:21 kris odpowiada na #17156
  Wysłany z *.wschowa.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Wypowied? godna awuesOwca. Sheeps are comming!

A tak na marginesie to wydawa?e? mi si? nieco m?drzejszy i bardziej racjonalnie patrz?cy na niektóre sprawy ale có? ... jak w tytule!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17168] Re: Sheeps are comming
  2002-11-21 o godz. 13:19:58 kot admina odpowiada na #17164
  Wysłany z *.amiga.com.pl via ---
Doradzam zakup s?ownika.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17190] A mo?e...
  2002-11-21 o godz. 18:08:39 Fei odpowiada na #17168
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Mo?e chcia? napisa? "cumming"? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17178] maki i smoki
  2002-11-21 o godz. 15:05:53 porneL odpowiada na #17059
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
A gdzie Ty widzia?e? Pegaza 2-krotnie szybszego od maka z tym samym procem?

po pierwsze - mowilem ze pegaz ma 2x szybszy proc od tego o ktorym mowiles (ulatwiajac: mowiles o 2x wolniejszym)

a co do tego jak wolne sa maki niech sie wypowie MDW - przyszlo mu z nimi pracowac.

zauwazylem ze w miare przybywania komentarzy pegaz sie coraz bardziej wiesza i sie robi coraz wolniejszy. od kilku zwiech zrobilo sie to juz niemozliwe do uzytku i od rzekomo kulejacej emulacji nagle przeszedl do wolnego jak smok (tu zadam pytanie pomocnicze: jaka smok ma predkosc?).

pegaz moze nie wyprzedza swojej epoki, ale porownaj to z innymi "amigami":
10-letnia plyta rozbudowana o to co pegaz, lub mniej
vs
emulatory amigi ktore nie weszly jeszcze w epoke ppc (to tylko 5 lat wstecz!)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17008] procek, szybko?? [Re: iMac]
  2002-11-19 o godz. 15:20:24 Marek "FReD" Kujawa odpowiada na #17005
  Wysłany z *.cekcyn.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
Wystarczy wstawi? kart? w innym procem, np. G4, je?eli to co jest aktualnie w Pegasosie to za ma?o dla Ciebie.
Co do ceny - owszem mo?na dyskutowa?. Nie masz kasy to Twój problem i nie kupujesz...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17017] Re: iMac
  2002-11-19 o godz. 16:21:25 Rafa? Sa?da odpowiada na #17005
  Wysłany z *.amiga.com.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux)

bo mnie chodzi wy??cznie o komfort i stabilno?? pracy


Zapomnia?e?, ?e na Pegasosie mo?na uruchomi? system i oprogramowanie Macowe.

My?l?, ?e Pegasos z G3/600 dzia?a du?o szybciej ni? iMac350.

Poza tym, do Pegaza b?dzie mo?na dokupi? kart? z procesorem G4. AFAIR, pierwsze Pegazy mia?y w?a?nie G4 na pok?adzie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17027] Mac
  2002-11-19 o godz. 18:23:23 Kris odpowiada na #17017
  Wysłany z *.visp.energis.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Jak ju? wspomnia?em Mac mia? by? na AM - nie by?o wi?c nale?y domniemywa? ?e chodzi równie niestabilnie lub jeszcze gorzej ni? MOs (inaczej raczej by?by gdzie? zainstalowany - zwa?aszcza ?e dowiadywa?em si? przed AM i zapewniali mnie ?e na bank b?dzie mo?na zobaczy? Mac OS w pracy). Ja potrzebuj? systemu który prócz marnych przegl?darek WWW i klientów FTP potrafi co? wi?cej i po to mi jest w?a?nie Mac OS. Nie by?o - to minus dla organizatorów - stracili dobrego klienta (mia?em zamiar wyposa?y? moj? agencj? w dwie takie maszyny)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17032] daj mu szanse! daj mu szanse!
  2002-11-19 o godz. 20:00:57 porneL odpowiada na #17027
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
owszem organizatorzy slabo pokazali tego pegaza i ja macos na nim osobiscie nie widzialem, ale byly newsy na tymze portalu ze mac-on-linux chodzi i to nie byl pierwszy kwietnia.
jesli serio zastanawiasz sie nad kupnem maszyn, napisz do producenta/dystrybutora i wypytaj o szczegoly.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17043] Ostatecznie ...
  2002-11-19 o godz. 22:13:00 Kris odpowiada na #17032
  Wysłany z *.visp.energis.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
... mog? spróbowa? - byle tylko nasze rozmowy nie przebiega?y tak jak dotychczas czyli: na k?amstwach (dot. pokazu MacOS na AM2k2) i suchych nie potwierdzonych obietnicach (jakoby MOs chodzi? szybko i stabilnie na Pegazie)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17052] Hmm
  2002-11-20 o godz. 00:47:08 baderman odpowiada na #17043
  Wysłany z *.ondraszek.ds.polsl.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
To ja mog? w?asnym s?owem zaznaczy?, ?e widzia?em osobi?cie MacOnLinux'a na Amiga Meeting 2002 w ?odzi, chodzi? z systemem 9.0 (bodaj?e), nie obs?uguje sprz?towej grafiki 3D, a pozatym chodzi? bardzo przywoicie. Lepiej jednak chodzi? sam linux.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17063] No có?.
  2002-11-20 o godz. 08:49:09 Kris odpowiada na #17052
  Wysłany z *.wschowa.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
OK. Ty widzia?e? a organizatorzy nie wiedzieli co jest dooko?a grane bo po kilkakrotnym obej?eniu wszystkich stanowisk spyta?em najpierw trzech organizatorów a potem (dla pewno?ci) kolesia z Thendic (tego z uwydatnion? ponad miar? szcz?k?) ... i wszyscy stwierdzili jedno: mia? by? MacOnLinux - niestety nie uda?o si? na czas. Reszta argumentacji by?a jeszcze bardziej mglista i nie warto jej przytacza?. Reasumuj?c MacOSa nie widzia?em a to co widzia?em zdecydowanie ustawia mnie w opozycji do tego sprz?tu. Nie do idei - bo idea alternatywnego sprz?tu jest trafna - jednak Pegaz ne jest dla mnie ?adn? alternatyw?, zarówno pod wzgl?dem szybko?ci jak i (a w?a?ciwie zw?aszcza) z powodu braku cho?by w miar? powa?nego softu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17279] MacOnLinux na AM
  2002-11-29 o godz. 07:10:38 Rafa? Sa?da odpowiada na #17063
  Wysłany z *.amiga.com.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux)
MacOnLinux by? zainstalowany na jednym z Pegasosów na stanowisku firmy Thendic.

Ty widzia?e? a organizatorzy nie wiedzieli co jest dooko?a grane


Kogo pyta?e?? Nie przypominam sobie, ?eby? pyta? mnie. Nie wierz? te?, ?eby? móg? pyta? kogo? z Thendic France.

Po pokazie na AM, dosta?em ten dysk z MOLem. Bez problemów uda?o mi si? go uruchomi? na moim Pegazie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17278] Kto k?amie
  2002-11-29 o godz. 06:32:34 Rafa? Sa?da odpowiada na #17043
  Wysłany z *.amiga.com.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux)
Tak si? sk?ada, ?e to Ty rozpowszechniasz k?amstwa.

Zreszt? nie zaskakuje mnie to specjalnie. Wcze?niej kto? ju? np. sugerowa?, ?e przy korzytaniu z internetu czy odgrywaniu muzyki powinien znika? obraz.
Jak? kolejn? bajk? jeszcze tutaj przeczytam?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17280] Re: Mac
  2002-11-29 o godz. 07:19:15 ravek odpowiada na #17027
  Wysłany z *.amiga.com.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux)

Jak ju? wspomnia?em Mac mia? by? na AM - nie by?o wi?c nale?y domniemywa? ?e chodzi równie niestabilnie


Bzdura.


Nie by?o - to minus dla organizatorów - stracili dobrego klienta (mia?em zamiar wyposa?y? moj? agencj? w dwie takie maszyny)


By?. Poza tym, je?li przeoczy? Pan pokaz MOLa na AM, to przecie? nic straconego. Mo?na zorganizowa? kolejn? prezentacj?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17068] .
  2002-11-20 o godz. 10:10:34 Miramar odpowiada na #17017
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Wyscie lekko powariowali z tym oprogramowaniem Macowym? Wydawalo mi sie, ze Pegaza robili po to, aby dac swiatu cos na ksztalt "nowej amigi", a nie komputera, na ktorym "przyzwoicie" chodzi oprogramowanie Macowe. Poza tym, niezla argumentacja. Zbudowali super emulator Maca za 3tys zl. Zyc nie umierac! Amiga rules ;) - znaczy sie Pegasos. Czekam teraz na to, co zaprezentuje, jesli zaprezentuje, Amiga.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17103] w?tek z makiem
  2002-11-20 o godz. 13:17:20 Rafa? Sa?da odpowiada na #17068
  Wysłany z *.amiga.com.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux)
Nie. Ja tylko zasygnalizowa?em, ?e jest taka mo?liwo??.

Gdyby zale?a?o mi tylko na uruchamianiu softu macowego, to kupi?bym oryginalnego Maca.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17006] praca wre
  2002-11-19 o godz. 15:03:27 porneL odpowiada na #16980
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
Pegaz nie jest w stanie konkurowac (...) konczac bardzo prozaicznie na przegladarkach WWW, programach do obslugi firmy czy pakietach biurowych

Thendic sobie zdaje sprawe z tych brakow. Dlatego planuja przeportowac Opere (IMHO bardzo dobra przegladarka, a wlasciciele opery CHCA miec ja na jak najwiekszej ilosci platform - bedzie udany mariaz)
Jakis pakiet biurowy powstaje. Offica to raczej nie zje, ale do drukowania propagandowych "posterow" na kolejne AM wystarczy :)

Zauwaz ze dopiero od teraz jest dostepny OS natywnie dzialajacy na PPC i dopiero teraz mozna zajac sie robieniem (szybkich) programow bardzo zaleznych od systemu - wlasnie takich jak przegladarki i pakiety biurowe.

Masz polaczenie bardzo mlodej platformy jaka jest pegasos+mos z przestarzalym softem z amigi classic.
Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Jesli udalo sie do tej pory wytrzymac na ami classic, to uskrzydlony klasyczny soft + powstajacy nowy soft daja nadzieje na przetrwanie i rozwoj amigi.

setna czesc rynku pecetowego to naprawde maasa - owszem, pewnie nieosiagalna (narazie?) dla pegaza/amigi1.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17065] ?
  2002-11-20 o godz. 09:41:13 adam odpowiada na #17006
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
"Dlatego planuja przeportowac Opere"

Plany, plany, plany...

"Zauwaz ze dopiero od teraz jest dostepny OS natywnie dzialajacy na PPC i dopiero teraz mozna zajac sie robieniem (szybkich) programow bardzo zaleznych od systemu - wlasnie takich jak przegladarki i pakiety biurowe"

Co z tego, ?e dzia?a natywnie skoro wiesza si? jak...
Jak tu pacowa? na takim systemie????

"uskrzydlony klasyczny soft"

Chyba na Amithlonie... To co pokazano w ?odzi to ?enada i tyle. Wieszaj?cy si?, o ile uda?o si? go odpali?, ImageFX
i Photogenics pozbawi?y mnie z?udze?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17073] beee beee
  2002-11-20 o godz. 10:53:04 bennyone odpowiada na #17065
  Wysłany z 80.48.209.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Plany..... ale zauwaz ze tym razem DWIE strony chca wiec jest szansa i to wielka ze wyjdzie

A czy ktos inny kiedys pokazywal jakiekolwiek prace nad nowa amiga ?
ehh i tak zle i tak niedobrze, a to i tak betatesting
wiec co sie pienisz bezsensownie.
takim jak wy to nigdy nie dogodzisz....


o amithlonie nic nie pisze bo i tak nie ma sensu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17078] ?
  2002-11-20 o godz. 11:36:23 adam odpowiada na #17073
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Ja rozumiem, ?e to beta. Ale jak to si? ma do beta wersji amithlona (strzsznie pogardzanego przez tu obecnych) pokazywanego w tamtym roku.
Pienie si?? Pieni to si? proszek...
Zwolennicy duetu Pegasos+MorphOS tak przygotowali wsztstkich mentalnie na ten "pokaz mo?liwo?ci", ?e nie ma co si? dziwi? reakcjom.
Wieszaj?cy si? system, wolna emulacja, brak softu do tesetu...

"Plany..... ale zauwaz ze tym razem DWIE strony chca wiec jest szansa i to wielka ze wyjdzie"

A co to, po raz pierwszy dwie strony s? zainteresowane?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17102] wypieranie plam
  2002-11-20 o godz. 13:16:46 porneL odpowiada na #17078
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
Plany....

od planu sie zaczyna, potem jest realizacja.
pod amithlona nawet nikt nie planuje zrobienia opery.
nawet o nowe wersje klasycznych browserow bedzie trudno.
niech m68k wreszcie zdechnie razem ze starym osem i amithlonem.
albo niech dorobia do amithlona emulacje ppc i zrobia Prawdziwe Zamieszanie wsrod owiec.

emulacja

amithlon to tylko emulacja. na pegazie wiekszosc softu chodzi/bedzie chodzic natywnie! zreszta ja na szybkosc nie narzekalem. browsery chodza tak jak powinny. imagefx nie powodowal u mnie sennosci itd.

opera

opera juz jest przeportowana na wszystko od windy po co wieksze telefony komorkowe. wiec port na mosa nie powinien byc czyms trudnym. szczegolnie ze tu jest ppc, natywny os z natywnym supportem dla truecolor (co trudno powiedziec o amigaos3 [amithlon..amithlon...:P])


narzekasz ze sie na pegaza nie ukazaly jeszcze nowe giery/uzytki itd.
ale sie ukaza. a na amithlona - juz nie! amithlon zostal bez ppc i bez nowych os.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17106] .
  2002-11-20 o godz. 14:46:05 adam odpowiada na #17102
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
"na pegazie wiekszosc softu chodzi/bedzie chodzic natywnie! zreszta ja na szybkosc nie narzekalem. browsery chodza tak jak powinny. imagefx nie powodowal u mnie sennosci itd."

Proste pytanie. Jaki soft chodzi natywnie ju? teraz????
Du?o tego nie ma... A jaki b?dzie chodzi?? Czy wspomniany przez Ciebie ImafeFX ma jakie? szanse ukazania si? na MorphOS. Jaki soft do obróbki grafiki jest chicia? planowany na MorphOS?
Jak na razie u?ywanie pegasosa ogranicza si? do korzystastania z softu amigowego, a ten dzia?a wolniej ni? odpalony na Amithlonie. A na dodatek je?li emulacja jest tak stabilna jak to pokazana w ?odzi... có? bez komentarza... A tu dochodzi jeszcze szybko??. Napisa?e?, ?e ImageFX nie powoduje u Ciebie senno?ci. Có? kto? kto u?ywa od jakiego? czasu amithlona senny poczu? si? mo?e... Ba, nawet natywnie dzia?aj?ce podobno Candy Factory Pro zdecydowanie przegrywa z amithlonem

"opera juz jest przeportowana na wszystko od windy po co wieksze telefony komorkowe. wiec port na mosa nie powinien byc czyms trudnym"

To dlaczego jeszcze tego nie ma????? Je?li portowanie softu dla MorphOS jest takie ?atwe to ja si? pytam, gdzie ten masowo portowany soft?

"narzekasz ze sie na pegaza nie ukazaly jeszcze nowe giery/uzytki itd.ale sie ukaza. a na amithlona - juz nie! amithlon zostal bez ppc i bez nowych os."

Nowych gier na MorphOS nie potrzebuje. Wole gra? na konsolach.
Ale sk?d pewno??, ?e na MorphOS pojawi si? lawinowo nowy soft? A je?li chodzi o amithlona to zajrzyj tu:
http://www.iospirit.de/index.php?mode=pmrinf&pr_id=1&submode=cupa&cupaid=55
Odpowiedz na ten komentarz
 [17116] link
  2002-11-20 o godz. 18:46:27 porneL odpowiada na #17106
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
Ale sk?d pewno??, ?e na MorphOS pojawi si? lawinowo nowy soft? A je?li chodzi o amithlona to zajrzyj tu

chybione. ten bardzo amithlonowy soft supportuje morphosa wraz z jego nowymi mozliwosciami.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17139] ?
  2002-11-21 o godz. 08:30:16 adam odpowiada na #17116
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Ale mi nie chodzi?o o udowodnienie faktu dzia?ania tego programu tylko na amithlonie. chcia?e zwróci? uwag?, ?e programi?ci nie ignoruj? go:)
Mam nadziej?, ?e wersja dla MorphOS na g3 dzia?a zdecydowanie szybciej ni? na 604e.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17109] ah
  2002-11-20 o godz. 14:54:05 Emil "opi" Oppeln Bronikowski odpowiada na #17078
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Ale jak to si? ma do beta wersji amithlona
widze ze znasz roznice miedzy budowa systemu operacyjnego i platformy sprzetowej a emulatorem na jajku linuxe i fb.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17110] eh
  2002-11-20 o godz. 15:10:58 adam odpowiada na #17109
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Wiem to porównanie jest troch? na wyrost:)(delikatnie rzecz ujmuj?c)
Ale jaki jest sens prezentowania czego? tak niestabilnego i pozbawionego softu z kulej?c? emulacj? 68k?
W zapowiedziach i opowie?ciach prezentowa?o si? to zupe?nie inaczej. St?d to rozgoryczenie wielu osób.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17111] .
  2002-11-20 o godz. 15:29:46 Zbyszek odpowiada na #17110
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
St?d to rozgoryczenie wielu osób
Nie ma to jak u?ycie argumentu, ?e my?l?cych jak ja s? miliony.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17141] ?
  2002-11-21 o godz. 08:45:12 adam odpowiada na #17111
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Z nadinterpretacji masz u mnie ocen? celuj?c?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17112] delikatnie mowiac
  2002-11-20 o godz. 16:46:33 porneL odpowiada na #17110
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
no wlasnie - porownanie bety programu do bety os+sprzetu bylo nietrafione (delikatnie mowiac)

a pokazali bo juz az tyle maja. nie przypadkiem nazwane jest to beta. no i os nie jest w wersji 3.9, a nawet nie jeszcze 1.0.
ciekawe jak to sie ma do wb 1.0? ;)

sens jest. pokazali ze jest, zebrali developerow - soft zacznie powstawac. przy okazji pokazali ze sa bardziej zaawansowani niz amiga inc.

moim zdaniem emulacja nie kulala. pare dni przed zobaczeniem pegaza jeszcze meczylem os na 040/25, wiec dla mnie to jest kop niesamowity.
JIT pod UAE na duron/750 wyciaga mi w rc5 dokladnie tyle samo co wyciagalo moje ppc603/210.
...a w pegazie bede mial natywny os na G3 :))
Odpowiedz na ten komentarz
 [17145] hmm
  2002-11-21 o godz. 09:04:18 adam odpowiada na #17112
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Je?li dla Ciebie punktem odniesienia do oceny sazybko?ci dzia?ania emulacji jest 040/25 i Uae odpalone na kosztuj?cym 50z? Duronie 750...a o stabilno?ci zapomnia?e??
Odpowiedz na ten komentarz
 [17181] LITOSCI
  2002-11-21 o godz. 15:16:00 porneL odpowiada na #17145
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
a o wersji BETA zapomniales?
nikt nie mowil ze to jest ostateczna, skonczona wersja!
przyjmij to do wiadomosci i przestan biadolic o tym ze to sie wiesza.
odnioslem sie do szybkosci emulacji 040 na duronie, bo tylko tak sie mozna odniesc do amithlona.
dla mnie dyskusja byla by ciekawa dopiero jakby amithlon emulowal ppc i chodzil na nim mos/aos4.
wtedy mialbym zagadke co wybrac. ale w obecnie wiem ze tylko pegaz (ew. a1) ma przyszlosc.


o ile jeszcze jest cien szansy zeby developerzy pokusili sie robic/przenoscic soft na PLATFORME jaka jest pegasos, to trudno jest prosic kogos o wersje pod EMULATOR, gdy najczesciej istnieje wersja na to samo x86 pod winde.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17131] Re: eh
  2002-11-20 o godz. 23:02:10 ravek odpowiada na #17110
  Wysłany z *.amiga.com.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux)

jaki jest sens prezentowania czego? tak niestabilnego


Taki, ?eby pokaza?, ?e sprz?t i system naprawd? istniej?, nie tylko w formie "very exciting" obiecanek na stronach WWW.

Tak?e, ?eby przekona? programistów do tworzenia nowego oprogramowania na ten sprz?t. Temu przecie? s?u?y?o spotkanie z programistami, które odby?o si? po prezentacji.


z kulej?c? emulacj? 68k?


Emulacja 68k nie kuleje.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17142] Emulacja 68k nie kuleje
  2002-11-21 o godz. 08:49:12 adam odpowiada na #17131
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Tak, jasne. A wieszaj?cy si? pernamentnie ImageFX i Photogenics to tylko wyj?tki.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17162] zwis?
  2002-11-21 o godz. 11:59:40 caro odpowiada na #17142
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
hmm, to ja naprawde mialem szczescie, bo siedzialem przy takim, co sie NIE WIESZAL. MDW, pamietasz jak pod koniec imprezy usiedlismy przy pegazie? zawiesil sie ifx? nie. a photogenics po prostu sie nie odpalal- nie wieszal.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17170] ok
  2002-11-21 o godz. 13:24:17 adam odpowiada na #17162
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Mia?e? szcz??cie:) Ale Photogenics nawet Ci si? nie odpali?...
Czyli a? tyle szcz??cia nie by?o.
Jako, ?e ImageFx nie wiesza? Ci si? to mo?e porównasz wra?enia wynikaj?ce z zabawy na nim odpalonym na Pegazie z tym co widzia?e? rok wcze?niej na Amithlonie odpalonym na biednym duronie?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17176] a za rok, moze dwa...
  2002-11-21 o godz. 14:53:57 porneL odpowiada na #17170
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
a za nastepny roczek bedziesz tesknil za tym fajnym softem na ppc wykorzystujacym mozliwosci nowych systemow... (oby:)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17180] .
  2002-11-21 o godz. 15:14:22 adam odpowiada na #17176
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Zgadzam si? - oby.
Ale wtedy nie b?d? t?skni? tylko po prostu kupi? Pegasosa:)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17022] Nie lubisz
  2002-11-19 o godz. 17:46:58 Stefkos odpowiada na #16980
  Wysłany z 212.244.128.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Nie podoba?o si? nie kupuj!
I tak juz pewnie masz pieca w domu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17060] Przykry jeste?.
  2002-11-20 o godz. 08:37:45 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #16980
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Wszystko wolne jak smok uruchomilem sobie te demka,
[...]
Takiego zwolnienia pracy to jeszcze nie widzialem (a widzialem wiele bo w pracy dzialam na P200 16MB Ram i win95!)

Mo?e do Twojej czaszki dotrze to, ?e Pegaz na którym testowa?e? owe demka nie mia? wspomagania 3d (OpenGL). Innymi s?owy - te demka jak na software nie wspomagane przez kart? graficzn? chodzi?y ca?kiem przyzwoicie.
Polecam szczerze odpali? sobie na jakim? Duronie czy Celeronie 600 takiego QuakeGL z SOFTWAREOWYM engine OpenGL (np. pod Win2k na dowolnej karcie NVidii). I po?piesz napisa? "jakie to szybkie".

Z tym chcecie peceta czy nowe Maki doganiac?

Chodzi jedynie o to, by pozby? si? leciwego sprz?tu, pój?? do przodu. Je?li marzysz o podboju rynku przez Amigi czy Pegasosy, to polecam wzi??? lekarstwo.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17140] kolega wyraznie zaznaczyl DOWOLNA
  2002-11-21 o godz. 08:31:29 bennyone odpowiada na #17060
  Wysłany z *.gorzow.mm.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826
Podkreslam jeszcze raz ze kolega ma na mysli dowolna wiec pierw zrob test bez czegos sprzetowego a pozniej
znajdz karte Vanta LT 8MB
jest to najgorsza i najstarsza chyba karta GFX z rodziny Nvidia
porownasz sobie speed i mam nadzieje nie napiszesz juz na ten temat zadnego ale to zadnego posta.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17192] .
  2002-11-21 o godz. 18:44:37 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #17140
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Przez jaki? czas u?ywa?em na z?omie Vanty 16MB, niewiele lpsze od Vanty LT 8MB. Potem przesiadka na RiveTNT32MB za 15z? ;). W 2d przyrost predko?ci niezauwa?alny, w softwareowym QuakeGL jakie? dodatkowe 1-2fps wzgl?dem Vanty, podstawowy przyrost pr?dkosci w 3d. To wszystko by?o na Cel@500 z win2k i 256MB RAM.
Odpalenie QuakeGL na takim sprzecie, na softwareowym silniku polega?o na ogl?daniu pojedy?czych klatek co pó?torej sekundy.
Có? mo?na wi?cej powiedzie?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [16978] Na stos
  2002-11-18 o godz. 21:03:50 bennyone odpowiada na #16971
  Wysłany z *.gorzow.mm.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826
no comment
Odpowiedz na ten komentarz
 [17003] zeswirowana krotkowzroczna bujda na resorach
  2002-11-19 o godz. 14:46:55 porneL odpowiada na #16971
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
PEGAZ NIE MA PRZYSZ?O?CI

A wiec m68k ma przyszlosc?
Chcesz uzywac amigaos 3.1 do konca swiata?

Nie rozumiesz ze idzie nowe - system dzialajacy natywnie na 20-krotnie szybszym procku, nareszcie jest pci, agp, usb na plycie. ram juz prawie z tej epoki.

owszem, pegaz nie jest jeszcze najlepszym komputerem na swiecie, ale jest duzym krokiem naprzod w tym kierunku.

w tej chwili jest najszybsza amiga (tworem amigopodobnym dla tych co nazw sie czepiaja)

Poprostu nie ma alternatywy dla pegaza/a1.

amigi classic wkoncu ulegnal naturalnej biodegradacji i czesci zamiennych do plyt a1200 bedzie sie szukalo w wykopaliskach.
amithlon nie emuluje ppc, nie ruszy na nim nowy system.
amithlon zostal juz w tyle.


Thendic wie co zrobic z pegazem. Maja zamiar ZAINWESTOWAC w ten rynek. Zwroc uwage ze sprzedane na am2k2 pegasosy nie pokryly kosztow przyjazdu calej ekipy do polski.
Maja ochote wladowac kase w ten rynek, rozwijac mosa.
I widac ze im to wychodzi - Pegasos juz JEST. MOS juz JEST.
Amiga Inc. startowala wczesniej i z lepszej pozycji, a nadal sprzedaja UAE...
Nie przytaczam tego zeby dokopac amiga inc, ale zeby pokazac ze thendic/bplan radzi sobie na rynku. slaby jestem z ami-ekonomii i ami-marketingu, ale wydaje mi sie ze to jest pierwsza sensowna ami-firma. maja przyszlosc.

Mozna jedynie bac sie o zycie procesora PPC. Jesli apple sie skurwi i przejdzie na strone x86 to moze byc ciezko.

Ale wtedy to juz beda smutne dni dla calego alternatywnego swiata. kupimy sobie czerwone ksiazeczki, szare mundurki, niebieskie procesorki i bedziemy chwalic naszego cesarza.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17010] wybor
  2002-11-19 o godz. 15:34:13 Krzysztof Ka??basiak odpowiada na #17003
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Na razie, jak slyszalem, soft na pc z Amithlonem chodzi szybciej niz na Pegasosie.
Jesli nadal bedziesz tak zaslepiony, to zle Ci wroze na przyszlosc, bo co z Toba bedzie, gdy Pegasos nie wypali?
Tylko z relacji Grzegorza dowiedzialem sie, ze Te zachwalane przez niektorych jako siodmy cud swiata Pegasosy, sa na etapie bardzo wczesnej wspolpracy z Morphosem. Jeszcze dlugo do wlozenia plytki z systemem i zainstalowania w celu bezproblemowej pracy.
Reszta fanatykow (jak to fanatycy) nie widzi problemu. Smieszne to.
A moze byc tak, ze AmigaOS na PPC wyjdzie tylko troche pozniej niz Morphos i do tego nie bardzo z nim kompatybilny.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17020] Pegaz pierdzi
  2002-11-19 o godz. 17:12:49 Zief odpowiada na #17010
  Wysłany z *.dip.t-dialin.net via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
z tego co ja slyszalem to szybkosc softu pod AOS 3.5 na Amithlonie (PC Duron 900 = proc za 200zl) jest w porownaniu do MOSa i Pegaza KOSMICZNA.

Po prostu platforma MOS + Pegaz nie tyle, ze jest niedopracowana i wiesza sie gdzies tak raz na minute, to jeszcze jest naprawde WOLNA.

Tak wiec masz racje co do tych fanatykow etc.

Radze wam, ofce, kupowac Amithlona + pieca na taniutkim Duronie 900 - wyjdzie
a. taniej +
b. szybciej +
c. bez zwisow co 10 sekund.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17024] re re kum kum
  2002-11-19 o godz. 17:58:14 Stefkos odpowiada na #17020
  Wysłany z 212.244.128.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Radze wam, ofce, kupowac Amithlona + pieca na taniutkim Duronie 900

HE..he sam se kupuj. Nie wiem czy kiedy? pisa?e? co? pod AmigaOS ale ja pisa?em i powiem ci z ch?ci? si? przesiad? na robienie czego? pod PPC. Wali mnie Amiklon to emulator bez przysz?o?ci.

Ty ju? nie mog?e? z Amig? wytrwa? wi?c kupi?e? klona a teraz zach?casz ludzi aby przeszli na twoj? stron??
Amiga Rulez si? sko?czy?o???
Odpowiedz na ten komentarz
 [17079] ?
  2002-11-20 o godz. 11:41:26 adam odpowiada na #17024
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
"Wali mnie Amiklon to emulator bez przysz?o?ci"

Tak, jasne a Pegasos z wieszaj?cym si? co kilka minut systemem, na którym nie odpalisz wi?cej ni? na amithlonie pozbawiony softu, przysz?o?? ma i?cie ?wietlan?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17089] Zadanie na my?lenie
  2002-11-20 o godz. 12:28:02 Jacek Rzeuski odpowiada na #17079
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
MorphOS na BPPC/CSPPC dzia?a szybko i stabilnie. Linux na Pegasosie dzia?a szybko i stabilnie. MorphOS na Pegasosie nie dzia?a szybko i stabilnie. Pytanie: Dlaczego tak jest i co trzeba poprawi?? Wyt?? szare komórki i udowodnij, ?e umiesz ich u?ywa?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17148] Dla kogo?
  2002-11-21 o godz. 09:14:45 adam odpowiada na #17089
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
A dlaczego mam to udawadnia? w?a?nie Tobie?
Guru jakim? jeste?? Nie s?dze.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17152] Mnie nie musisz
  2002-11-21 o godz. 09:29:46 Jacek Rzeuski odpowiada na #17148
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Udowodnij to sobie i innym, którzy pok?adaj?c si? ze ?miechu czytaj? Twoje wypociny.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17172] Brawo
  2002-11-21 o godz. 13:27:40 adam odpowiada na #17152
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
A co napiszesz tym, którzy ?miej? si? z Twoich wypocin?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17183] Nie uwierzysz...
  2002-11-21 o godz. 15:40:21 Jacek Rzeuski odpowiada na #17172
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Powinienem ich skierowa? do szpitala dla umys?owo chorych, ale poniewa? ?miech to zdrowie a oni s? nieszkodliwi dla otoczenia, wi?c nie zrobi? nic :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17194] .
  2002-11-22 o godz. 00:19:15 Miramar odpowiada na #17183
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Mam nadzieje ze bylo smaczne? Mowie oczywiscie o setkach rozumow pozartych przez Ciebie...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17107] .
  2002-11-20 o godz. 14:52:19 Zbyszek odpowiada na #17079
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Kiedy dotrze do Ciebie, ?e prezentowany Morphos+Pegasos jako wspo?pracuj?cy ze sob? system ze sprz?tem jest w fazie dopracowywania? To tak jakby? spojrza? na wersj? beta Amithlona odpalon? na pececie i powiedzia?: kurde, tam nic nie dzia?a, wiesza si? co minut?, to nie ma przysz?osci, trzeba b?dzie do ko?ca ?ycia rulezowa? na Amidze 1200 itd.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17115] .
  2002-11-20 o godz. 18:21:05 Miramar odpowiada na #17107
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Jakbys czytal uwaznie komentarze, to bys doczytal, ze rok temu byla pokazywana wlasnie BETA wersja Amithlona. Powiedz mi, ile razy widziales zwieche (bo ja, bede szczery, nie widzialem ANI JEDNEJ).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17120] nastepny
  2002-11-20 o godz. 19:50:08 Emil "opi" Oppeln Bronikowski odpowiada na #17115
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
majacy problem z odroznieniem zmodyfikowanego emulaotra uea z systemem operacyjnym!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17130] Kolejny...
  2002-11-20 o godz. 22:33:41 Miramar odpowiada na #17120
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
... czytajacy komentarze bez zrozumienia, stosujacy wlasna interpretacje. Nastepnym razem jak bedziesz chcial sie porwac z motyka na slonce, to przeczytaj o co chodzi w calym watku (chyba, ze wymagam za duzo) - aby Ci ulatwic, komentarzu wyzej!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17035] amithlon
  2002-11-19 o godz. 20:07:17 porneL odpowiada na #17020
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
amithlon nie jest bardziej amigowy od pegaza.
nie ma wiekszej przyszlosci od pegaza.

na pegazie juz jest mos, bedzie moze aos4 na a1.
te systemy potrafia wiecej od os3.9.

wieszanie sie co 10 sekund nie jest jednym z "ficzerow" finalnej wersji mosa. jesli by sie tak finalka wieszala to lookne na amigaos4 - jesli ten sie bedzie tak wieszal, sam sie powiesze ;)

a co do durona 900 - przeplacasz. za stowke z haczkiem mozna go kupic.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17070] jeszcze gorzej
  2002-11-20 o godz. 10:19:27 Carlos odpowiada na #17035
  Wysłany z *.webnet.pl via telnet/80
za "przeplacasz. za stowke z haczkiem" to kupowalem ostatnio durona 1,3GHz.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17061] a mo?e s? w lesie
  2002-11-20 o godz. 08:44:19 Marcin 'MisterQ' Kielesinski odpowiada na #17020
  Wysłany z 212.106.159.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
z tego co ja slyszalem

Pochwal si? jeszcze co WIDZIA?E?.

Po prostu platforma MOS + Pegaz nie tyle, ze jest niedopracowana i wiesza sie gdzies tak raz na minute, to jeszcze jest naprawde WOLNA.

Czy aby zanotowa?e? w czaszce fakt, ?e Pegazy pokazywane na AM nie mia?y emulatora m68k JIT?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17080] No i?
  2002-11-20 o godz. 11:45:13 adam odpowiada na #17061
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
"Czy aby zanotowa?e? w czaszce fakt, ?e Pegazy pokazywane na AM nie mia?y emulatora m68k JIT?"

No w?a?nie. Dlaczego? Czy?by dzia?a? jeszcze lepiej ni? sam MorphOS?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17090] eror
  2002-11-20 o godz. 12:28:28 baderman odpowiada na #17080
  Wysłany z *.ondraszek.ds.polsl.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
a jednak mia?y, ale trance, jeszcze nie by? w 100% dopracowany, jednak , dopus, amitcpip, i ibrowse smiga?y, i powiem ci co ?, amithlonowco, widzia?rem ibrowsea na amithlonie, i nie startnie nawet do odpalonego na Mosie+jit.eot
Odpowiedz na ten komentarz
 [17129] .
  2002-11-20 o godz. 22:26:34 Miramar odpowiada na #17090
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Przeczytam ten komentarz jutro, jak bede wypoczety... gdyz jak na razie NIC z niego nie zrozumialem. Medal za literowki i slowotworstwo.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17173] .
  2002-11-21 o godz. 13:40:20 adam odpowiada na #17090
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Ciekawe na jakim sprz?cie amithlon by? odpalony?
Niewa?ne...
Ale jeszcze jedno. Je?li wszystko kojarzy Ci si? z owcami - to masz problem... oj masz problem.
EOT
Odpowiedz na ten komentarz
 [17136] serio?
  2002-11-21 o godz. 01:23:17 caro odpowiada na #17061
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
to widac ja mialem szczescie, trafilem na te z JITem
Odpowiedz na ten komentarz
 [17143] wlasnie
  2002-11-21 o godz. 08:55:00 Emil "opi" Oppeln Bronikowski odpowiada na #17136
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
caro, ty byles swiatkiem ja na naszej maszynie pokazywalem ci roznice z i bez trance. z kiero testowaliscie. byla roznica?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17163] trance
  2002-11-21 o godz. 12:04:22 caro odpowiada na #17143
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
roznica byla ogromna. zareczam wszelakimi konczynami.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17166] ooooooo
  2002-11-21 o godz. 13:11:36 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #17163
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2a) Gecko/20020910
Wszystkimi piecioma? :P
Odpowiedz na ten komentarz
 [17195] :)
  2002-11-22 o godz. 00:38:20 caroline odpowiada na #17166
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
tak, glowa tez :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17056] nie czepiam si?, Krzysztofie :)
  2002-11-20 o godz. 03:33:35 Zbyszek odpowiada na #17010
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Jesli nadal bedziesz tak zaslepiony, to zle Ci wroze na przyszlosc, bo co z Toba bedzie, gdy Pegasos nie wypali?
Zawsze mo?e kupi? Amithlona albo wróci? do starego sprz?tu, a na Pegazie odpali? Linuxa. Mo?e równie? na pegazowym linuxie odpali? uae. Mo?liwo?ci jest wiele. A p?aci mniej ni? niegdy? ludzie p?acili za turbo z PPC.
Jeszcze dlugo do wlozenia plytki z systemem i zainstalowania w celu bezproblemowej pracy.
Reszta fanatykow (jak to fanatycy) nie widzi problemu. Smieszne to.
Ja równie? widz? ?e daleko mosowi do u?ytkowania pod Pegasosem, ale jestem do niego przyja?nie nastawiony. Widz? bowiem (i ci pozostali "fanatycy" równie?), ?e co? drgn??o. Co? si? dzieje. Nagle przylatuje do Polski nowy sprz?t, który wida? ?e jest i to na tym etapie, ?e mo?na go kupi?. Nikt przed nami nie ukrywa, ?e Ambient jest we wczesnej wersji, a ca?y system ze sprz?tem niezbyt dobrze wspó?pracuje. Prace trwaj?. Nie sko?czy?o si? na pomy?le, projekcie i jednym egzemplarzu. Jestem pe?en optymizmu co do przysz?o?ci tego sprz?tu i systemu. Dlaczego mia?bym zak?ada?, ?e przedsi?wzi?cie jest skazane na niepowodzenie?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17014] To inwestycja
  2002-11-19 o godz. 16:00:54 Rafa? Sa?da odpowiada na #17003
  Wysłany z *.amiga.com.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3; Linux)

Thendic wie co zrobic z pegazem. Maja zamiar ZAINWESTOWAC w ten rynek.


W?a?nie.

Oni bardzo powa?nie traktuj? polski rynek. Ale widz?, ?e niektórzy w ogóle tego nie doceniaj?.


Zwroc uwage ze sprzedane na am2k2 pegasosy nie pokryly kosztow przyjazdu calej ekipy do polski.


Thendic tylko demonstrowa? komputery. Jak si? dowiedzia?em, ile musieli zap?aci? za sam przylot do Polski, to szczena mi opad?a. Ten pokaz to by?a dla nich tylko inwestycja w przysz?o??.

Ju? zapowiedzieli, ?e maj? zamiar bra? udzia? w kolejnym spotkaniu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17028] Powa?ne plany
  2002-11-19 o godz. 18:39:56 Fei odpowiada na #17014
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Wyobra?am sobie jakie koszty poci?ga za sob? przyjazd 5-cio(?)osobowej grupy do Polski wraz ze sprz?tem i urz?dzenie takiego pokazu. Tym bardziej dziwi? si?, ?e nie przygotowali si? do niego merytorycznie. Porz?dny zestaw amigowych programów pod emulacj? 68k oraz portów PPC z pewno?ci? zrobi?by na nas wi?ksze wra?enie ni? szcz?tkowy Ambient. Mo?e nast?pnym razem niech oni mówi? (no, mo?e nie ten m?ody Francuz w okularach, do niego trzeba t?umacza), a Wy prezentujcie?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17055] ..
  2002-11-20 o godz. 03:22:03 Zbyszek odpowiada na #17028
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Ja uwa?am ?e oni i tak dali ludziom sprawdzenia ró?nego oprogramowania. Organizatorzy podkre?lali, by przywozi? ze sob? oprogramowanie do przetestowania. Mo?e kto? kto wzi?? ze sob? kilka p?yt pochwali si? co mu zadzia?a?o, a co nie?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17023] .
  2002-11-19 o godz. 17:52:23 Gary Bliter odpowiada na #16971
  Wysłany z *.mlk.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
Robi? sprz?t dla max. 1000 sfrustrowanych kolesi to przesada.


Staro?ytni ?ymianie mawiali pono?, ?e byt okre?la odbyt, czy jako? tak. W ka?dem b?d? razie ja, wyst?puj?c w imieniu wspomnianych wy?ej sfrustrowanych kolesi, nie uwa?am za przesad? tego, ?e kto? zrobi? dla nas sprz?t. Powiem wi?cej - jestem wdzi?czny bo mam co sobie kupi? pod choink? a tak mia?bym problem, bowiem Pegasos jest zbyt drogi aby da?o si? jego równowarto?? alternatywnie przepi? w krótkim czasie a wyda? na tirówki si? boj? z uwagi na BSE.

Wierszyk z dedykacj?, pierwsza zwrotka:

I cho?by przysz?o 1000 frustratów
i ka?dy zjad?by 1000 polnych kwiatów
to ja i tak kupi? Pegasosa.

Taki sobie mam kaprys i mnie na to sta?
psia ma?.

Druga zwrotka:

Smarki za? wyciskam z nosa
nad przebrzyd?ym Amithlonem
jak równie? nad AmigaONE.

Tak oto sfrustrowany Bliter
dosiad? czterech liter
i komentarz pope?ni?
realizuj?c si? w pe?ni.

Z bogiem!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17048] nie czepiam sie
  2002-11-20 o godz. 00:07:56 Emil "opi" Oppeln Bronikowski odpowiada na #17023
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
?ymianie

:@]
Odpowiedz na ten komentarz
 [17054] !
  2002-11-20 o godz. 03:19:09 Zbyszek odpowiada na #17048
  Wysłany z *.p.lodz.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
?ymianie to z pewnosci? ci, którzy si? z?ymaj?. ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17066] .
  2002-11-20 o godz. 10:02:51 Gary Bliter odpowiada na #17048
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
?fiadomie pope?nione. ;)

Liczylem ?e ofce co? równie b?yskotliwego wygeneruj?,
do szkó? ode?l?, od analfabetów zjad? czy od innych psycholi...

Nie wysz?o i nadal nuda.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17114] .
  2002-11-20 o godz. 18:18:19 Miramar odpowiada na #17066
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Jak Ciebie zlapia za reke przy kradziezy, mow ze to nie twoja reka...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17153] .
  2002-11-21 o godz. 09:35:19 Gary Bliter odpowiada na #17114
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Przecie? wiem.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17128] kretyn
  2002-11-20 o godz. 22:14:24 Uprzejmy odpowiada na #17066
  Wysłany z *.dip.t-dialin.net via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
ot ty glabie jeden , to byla wiec PROWOKACJA !!

PROWOKACJA !!!

Swoja droga to nie pierwszy raz jak popelniasz kardynalne bledy ortograficzne, panie GERI BLITEER aka TOPORKOWIEC.
I watpie abys Geri Bliterze to robil swiadomie. O ile jestes swiadomy.

Chyba jednak ci sie nudzi. Pan Maciek Konowski mial wiec chyba racje.

GLABEM sie urodziles i GLABEM pozostaniesz, GERI BLITERZE.
AMEN.

ps. Ktoz inny za swoj nick bierze nazwy ukladow scalonych od Amigi? Chyba tylko glab. I tu Maciek Konowski ma racje.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17144] plonk
  2002-11-21 o godz. 09:03:10 Emil "opi" Oppeln Bronikowski odpowiada na #17128
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
2002-11-20 o godz. 22:01:21 Zief odpowiada na #17088
Wys?any z *.dip.t-dialin.net via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

2002-11-20 o godz. 22:14:24 Uprzejmy odpowiada na #17066
Wys?any z *.dip.t-dialin.net via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

lamera poznasz po tym ze jak chce cos powiedziec to musi zmienic nicka.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17149] .
  2002-11-21 o godz. 09:18:18 Gary Bliter odpowiada na #17128
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Bomba!

Dzi?ki wielkie.

Chyba jednak ci sie nudzi.


A co ja napisa?em w ostatniej linijce postu na który odpowiadasz?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17165] Czepialski!
  2002-11-21 o godz. 13:00:18 IV0nka odpowiada na #17048
  Wysłany z *.pai.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Twój "standart" te? rulezuje!
Hint: Standard s?o?ce, standard...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17310] ?
  2002-11-29 o godz. 23:25:58 Leaf odpowiada na #17048
  Wysłany z *.pai.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
To ci od ?ymu?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17092] nicht verstechen
  2002-11-20 o godz. 12:30:13 Jaszczur odpowiada na #17023
  Wysłany z 195.205.137.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Smarki za? wyciskam z nosa
nad przebrzyd?ym Amithlonem
jak równie? nad AmigaONE.


Nie rozumiem tylko Twojego uprzedzenia do AONE (podobnie jak uprzedzenia innych do Pegasosa).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17126] Gary ja nie wyrobie ...
  2002-11-20 o godz. 21:51:39 Misior odpowiada na #17023
  Wysłany z *.toya.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Masz do tego melodie? Podeslij mi chociaz wygwizdana;).

Sprawdza sie powiedzenie - "kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniadze". Idzcie "przeciwnicy" od siedmiu bolesci pod sklep z PeCetami i tam sobie agitujcie do woli. Ewentualnie moge Wam sprzedac po Piecu, dajmy na to po 300 plnow. Do HalfLife'a wytstarczy ... A swoje racje w tym i podobnych tematach mozecie sobie, wsadzic - miedzy bajeczki. Przy okazji Amithlon nie jest wcale super boski - troszke jednak kosztuje - ja wole WinUAE...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17151] .
  2002-11-21 o godz. 09:24:35 Gary Bliter odpowiada na #17126
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Masz do tego melodie? Podeslij mi chociaz wygwizdana;)


Ostatnio wszystko ?piewam na melodi? "maniu?ka, moja maniu?ka, cho??e ze mn? rwa? jab?uszka". Do TEGO ona jednak nie pasuje. :( W sumie rytm jest jak w "Lokomotywie" Tuwima. Czy kto? spiewa? kiedy? "Lokomotyw?" Tuwima?
Odpowiedz na ten komentarz
 [16972] Pegasos dal d. ;)
  2002-11-18 o godz. 19:36:49 Leaf odpowiada na njusa
  Wysłany z *.pai.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
http://www.googlefight.com/cgi-bin/compare.pl?q1=pegaso...
Odpowiedz na ten komentarz
 [16979] kolejny swir
  2002-11-18 o godz. 21:05:38 bennyone odpowiada na #16972
  Wysłany z *.gorzow.mm.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826
http://www.googlefight.com/cgi-bin/compare.pl?q1=pegaso...
wiesz slowo amiga jako sama amiga jest takze liczone wiec wynik jest nie wazny wiec sprawdzmy slowko amigaone bo chyba tak sie nowy komp nazywa i mamy wynik as above
Odpowiedz na ten komentarz
 [17042] a moze tak
  2002-11-19 o godz. 21:31:30 no one odpowiada na #16979
  Wysłany z *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Slowo amiga jako sama amiga nie jest liczone, ono daje wynik
2 880 000. Rezultat A1 to suma amiga one +amigaone
Odpowiedz na ten komentarz
 [16981] dobre
  2002-11-18 o godz. 21:40:41 Krzysztof Ka??basiak odpowiada na #16972
  Wysłany z *.lodz.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Leafie, a zobacz to.

Niezla zabawa dla wszystkich.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17157] A co znajdzie googlism...
  2002-11-21 o godz. 10:41:09 Rammy odpowiada na #16972
  Wysłany z *.po.opole.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
http://www.googlism.com/index.htm?ism=Pegasos&type=1
Odpowiedz na ten komentarz
 [17184] Na gogli?mie
  2002-11-21 o godz. 15:45:14 baderman odpowiada na #17157
  Wysłany z *.ondraszek.ds.polsl.gliwice.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
ró?ne rzeczy pisz? o Amidze [ http://www.googlism.com/index.htm?ism=Amiga&type=1 ] ale co tam, oto jedne z "rodzynków":

amiga is not only to play games
amiga is the look and feel
amiga is different
amiga is a leverage for the growing multimedia market
amiga is back with a vengeance
amiga is produced
amiga is a machine which is easy to use
amiga is open sourced
amiga is available
amiga is a pc
amiga is "dead"
amiga is based in snoqualmie
amiga is alive with amigaanywhere

etc...

ocyzwi?cie , kazdy ma swoje zdanie :D
Odpowiedz na ten komentarz
 [17199] Do ankiety z tym!
  2002-11-22 o godz. 09:38:50 Jacek Rzeuski odpowiada na #17184
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Ja g?osuj? na "amiga is open sourced" ;-PPP
Odpowiedz na ten komentarz
 [17053] bosz
  2002-11-20 o godz. 01:59:45 caro odpowiada na njusa
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
"Widzia?em jedynie kilka GLowych demek w okienku."

kurcze, to tyle bylo pieprzenia i gadania na temat problemu akcela 3d na pegazie, na temat rabe 3d i openGL zeby teraz czytac takei bzdury? zalosne.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17057] Ech...
  2002-11-20 o godz. 07:23:34 Fei odpowiada na #17053
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
tyle bylo pieprzenia i gadania na temat problemu akcela 3d

Mogli napisa? do czasu targów, no nie? Nie dla ka?dego GL na Pegazie jest sensem ?ycia i tematem do podnieconych postów.
rabe 3d

A teraz w owczym stylu.

A to co, jaki? ?ydowski system graficzny? Programista 3d i nie potrafi napisa? "rave"? ?a?osne, okropne, tragiczne ;).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17076] krzyz na plecach
  2002-11-20 o godz. 11:27:58 caro odpowiada na #17057
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
sorry, ponioslo mnie, bylo pozno i zmeczony bylem po dniowej walce z kolegami / pecetem. jakos musialem odreagowac.

swoja droga - to moglbybyc oGL (ale nie byl), bo ponoc softwareowy dziala.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17105] To rozumiem
  2002-11-20 o godz. 14:25:57 Fei odpowiada na #17076
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Ok, nie ma sprawy. Na du?y plus Ci si? pisze, ?e nie brniesz w to dalej, jak zwyk?y robi? owce ;).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17118] softwareowy OpenGL
  2002-11-20 o godz. 19:18:47 MDW odpowiada na #17076
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
No wlasnie. Ja tez wyzej nieslusznie nagadalem o tym, ze OpenGL=akcelerator 3D a przeciez cecha OpenGLa jest to, ze potrafi on wszystko takze bez akceleratora 3D. Skoro maja (jak mowili) tego softwareowego GLa to mogli pokazac:). Nie bylaby to rewelacja ale jednak. Osobiscie to juz nie bardzo wierze w cokolwiek do czasu az to zobacze. Za duzo bylo rzeczy ktore podobno juz sa, a okazuje sie, ze dopiero szukaja ludzi ktorzy zajma sie pisaniem tego (np. TCP/IP).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17121] sens
  2002-11-20 o godz. 19:56:04 Emil "opi" Oppeln Bronikowski odpowiada na #17118
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
(np. TCP/IP).
Alez mozesz sobie uzywac miami/amitcp. chodzi o to zeby jak najwiecej rzeczy bylo dostarczone z systemem i natwyne. ja juz rozpoczelem prace, a wy wredni developerzy? :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17122] tiah
  2002-11-20 o godz. 20:50:01 bennyone odpowiada na #17118
  Wysłany z *.gorzow.mm.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko/20020826
ja tam sie nie dziwie ze ;ludzie sa sceptyczni po tylu latach obietnic.....
ale teraz. czemu nie kredyt zaufania jest jak najbardziej porzadany widac hclopaki daja rade zwlaszcza ze nasi sa zaangazowani no nie Opi ?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17146] tak
  2002-11-21 o godz. 09:09:27 Emil "opi" Oppeln Bronikowski odpowiada na #17122
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
widzialem, posiedzialem przy tym i sie przekonalem. i tak, nasi beda uczestniczyc w tym. i oby jak najwiecej jak najlepszych. mamy szanse zeby ten ostatni (raczej kolejnej takiej szansy juz nie bedzie) raz zrobic cos ciekawego. nie codziennie przytrafia sie szansa pracy przy systemie operacyjnym. nie zmarnujcie jej. ged/ced w lape i piszemy.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17159] DIMM serwerowy
  2002-11-21 o godz. 11:05:14 Tom Ski odpowiada na njusa
  Wysłany z *.plock.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
sorrki ale niech ktos mi powie po co na co w PEGASOSIE oprocz tego ze daja sloty na pamiec ktora wychodzi a nawet juz wyszla z obiegu, czyli DIMM to jeszcze do Naszego Sprzetu potrzebne sa DIMMy serwerowe o wiele trudniejsze do dorwania no i pewnikim drozsze od zwyklych, tego nie rozumiem, Bractwo Amigowe czekalo tyle, a tu jak zawsze jakies utrudnienia
Odpowiedz na ten komentarz
 [17171] Ja wiem!
  2002-11-21 o godz. 13:26:33 Jacek Rzeuski odpowiada na #17159
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Bo chipset nap?dzaj?cy Pegasosa (notabene ten sam jest w AmigaONE) wymaga w?a?nie takich pami?ci i innych nie obs?uguje. Ale nowa wersja b?dzie obs?ugiwa? zwyk?e DDRy, szybsze AGP, wy?sze taktowanie szyny i par? innych przydatnych drobiazgów. Pytanie tylko kiedy pojawi si? w sprzeda?y Pegasos2 na nowym chipsecie. Ja chyba poczekam. Nowy chipset ma by? w sprzeda?y w styczniu. Wdro?enie go nie powinno bPlanowi zaj?? wi?cej jak par? tygodni.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17187] Aha
  2002-11-21 o godz. 16:29:45 Andrzej Drozd odpowiada na #17171
  Wysłany z 192.168.3.* via Opera/6.05 (Windows XP; U) [pl]
Myslalem ze na powerce pociagne jeszcze dosc dlugo. Tym bardziej ze bedzie MOS i AOS. Ale gdy wyjdzie Pegaz 2 to sila rzeczy tanszy musi Pegaz 1. Czyli mozliwe ze Pegaza kupie szybciej niz myslalem...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17200] Niekoniecznie
  2002-11-22 o godz. 09:40:08 Jacek Rzeuski odpowiada na #17187
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Raczej b?d? wymienia? chipset w obecnie sprzedawanych maszynach. Pytanie tylko ile za t? przyjemno?? b?d? chcieli.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17201] ztcw
  2002-11-22 o godz. 12:15:09 Emil "opi" Oppeln Bronikowski odpowiada na #17200
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
to za darmo
Odpowiedz na ten komentarz
 [17202] Oby!
  2002-11-22 o godz. 13:02:56 Jacek Rzeuski odpowiada na #17201
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Ale nie myl nowego chipsetu z poprawiona wersj? obecnego chipsetu, bo to dwa zupe?nie ró?ne produkty s?.
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Włącz Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas