Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 List Felixa Schwarza do spo?eczno?ci amigowej
  Nadesłane przez: Felix Schwarz, 2004-03-20, godz. 03:53:03

 Felix Schwarz postanowi? zawiesi? rozwój programów fxPAINT, fxSCAN i VHI Studio. Uzasadnienie swojej decyzji zawar? w li?cie otwartym do spo?eczno?ci amigowej. Uwa?amy, ?e Felix bardzo trafnie opisa? zjawiska wyst?puj?ce w naszym amigowym ?wiatku. Dlatego poprosili?my go o zgod? na publikacj? t?umaczenia na naszym portalu.

Drodzy przyjaciele AMIGI!

Tworzenie oprogramowania dla systemu AmigaOS 3.0 rozpocz??em prawie dwana?cie lat temu - w 1992 r. Doskonale pami?tam fascynacj?, jak? ten system we mnie wzbudzi? oraz podniecenie Amig? 1200. Wtedy ten system i komputer zostawia? w tyle konkurencj?, cechowa?a go elegancja i wydajno?? oraz cieszy? si? przyjacielskim ?rodowiskiem u?ytkowników. Potem w roku 1994 przysz?a wielka stagnacja - jedno bankructwo za drugim. Samsung, VIScorp, ESCOM, Gateway, Amino - wielkie o?wiadczenia i ogromne rozczarowania. Mimo wszystko, w 1998 r. odwa?y?em si? wyda? swój pierwszy komercyjny produkt, nast?pnie programy fxPaint, fxSCAN i VHI Studio w 1999 r. W ko?cu, w 2002 r. za?o?y?em w?asn? firm?.

Tera?niejszo??

Teraz, dwana?cie lat pó?niej, zastanawiam si?, co zosta?o z tego wszystkiego zosta?o. Popatrzmy:

System operacyjny, mimo wielu rozszerze?, wsparcia dla nowego sprz?tu, doszlifowanego interfejsu u?ytkownika, praktycznie zatrzyma? si? w miejscu, w którym by? w 1992 r. Prawdziwy post?p nie nast?pi?. Brakuje wa?nych sterowników. Ich tworzenia nie u?atwiaj? niekompatybilne ze sob? rozwi?zania tworzone przez wrogie sobie obozy. Gdy jednak komu? uda si? przezwycie?y? te trudno?ci i napisa? sterownik - wtedy ten sterownik s?abo si? sprzedaje, cho? wiele osób go u?ywa. Poprzedni? fascynacj? systemem zast?pi? pesymizm. Ta platforma nie oferuje praktycznie nic poza stagnacj?. Prawdziwy post?p i innowacje znajdziemy gdzie indziej - na przyk?ad i przede wszystkim w systemie MacOS X.

Wielka, przyjazna i pomocna spo?eczno?? skupiona wokó? Amigi przez lata zmieni?a si? radykalnie. Dzi? jest bardzo ma?a, bardzo krzykliwa i sk?ócona ze sob?. Chocia? s? wyj?tki (i to dobrze), te wyj?tki niestety potwierdzaj? tylko regu??. Grono aktywnych u?ytkowników (czyli osób, które nadal s? zainteresowane kupowaniem programów) liczy znacznie poni?ej tysi?ca osób - inne osoby dzia?aj?ce na tym rynku podzielaj? t? ocen?. Dodatkowo, w sytuacji gdy na tym mikroskopijnym rynku dzia?aj? oszu?ci, piraci zarabiaj?cy na sprzeda?y kradzionego oprogramowania, a ka?da próba podtrzymania tego rynku i firm na nich dzia?aj?cych jest nagradzana zniewagami, oszczerstwami, osobistymi atakami, a nawet pogró?kami, nie ma nawet mowy o wspieraniu tego rynku dla idei. Czysty fanatyzm - przejawiaj?cy si? mi?dzy innymi (cho? nie tylko) w ?lepym pod??aniu za stadem, bezkrytycznym kibicowaniu której? z opcji, brakiem kontaktu z rzeczywisto?ci?, wrogo?ci? i nietolerancj? wobec ludzi my?l?cych inaczej - powoduje, ?e ka?da aktywno?? na tym rynku jest jak spacer po polu minowym. Poza tym wszystkim, obecna atmosfera k?óci si? z wyznawanymi przeze mnie warto?ciami. Ktokolwiek ma ochot? karmi? si? z?udzeniami, ma oczywi?cie do tego prawo, ale nie powinien by? zaskoczony, gdy te z?udzenia p?kaj? jak ba?ki mydlane. Oczywi?cie s? tak?e dobre przyk?ady dzielnych, zmotywowanych u?ytkowników i programistów, których mia?em przyjemno?? pozna?, a nawet zaprzyja?ni? si? z wieloma osobami. Najbardziej smuci mnie to, ?e to w?a?nie oni w ko?cu b?d? najwi?kszymi poszkodowanymi.

Wiele razy zaufa?em uczestnikom tego rynku i zawsze musia?em za to s?ono p?aci?. W szczególno?ci chcia?bym gor?co "podzi?kowa?" wszystkim firmom i osobom, które s? odpowiedzialne za najwi?ksze rozczarowania biznesowe, moralne i osobiste w moim ?yciu. Nie wymieni? tutaj nazw ani nazwisk.

Co pozosta?o?

W przysz?o?ci zamierzam skoncentrowa? si? na innych rynkach i celach, co po prostu nie pozwoli mi dalej rozwija? programów fxPAINT, fxSCAN, VHI Studio oraz sterowników IOUSB i VHI. Dlatego zawieszam prac? nad tymi produktami na czas nieokre?lony. Zawieszam - nie znaczy, ?e definitywnie ko?cz?. Istnieje mo?liwo??, ?e powróc? do tych projektów. Wszystko jednak zale?y od rozwoju sytuacji i warunków finansowych. Decyzj? o tym, czy prace zostan? wznowione podejm? pod koniec roku i ta decyzja b?dzie uzale?niona od wyników sprzeda?y. W ka?dym jednak przypadku sprzeda? moich w?asnych programów i produktów firm trzecich (jak na przyk?ad IBrowse czy Medusa) poprzez sklep internetowy amiga.iospirit.de b?dzie kontynuowana.

Podzi?kowania

Chcia?bym wyrazi? podzi?kowania za pomoc, motywacje i cz?sto te? przyja??, nast?puj?cym osobom: (kolejno?? przypadkowa) Volkerowi Barthelmannowi, Olafowi Barthelowi, Ralphowi Schmidtowi, Frankowi Mariakowi, Petrze Struck, Martinowi Blomowi, Thore Böckelmannowi, Stefanowi Dienerowi, Wolfowi Faustowi, Gerdowi Frankowi, Haraldowi Frankowi, Andreasowi Güntherowi, Chrisowi Hodgesowi, Guido Mersmannowi, Michaelowi Böhmerowi, Andreasowi Magerlowi, Martinowi Merzowi, Nicolasowi Sallinowi, Markowi Olsenowi, Richardowi Smallowi, Robertowi Tsienowi, Nico Barbatowi, Malte Mundtowi, Jörnowi-Erikowi Burkertowi, Davidowi i Stefanowi Burströmom, Daveowi Fisherowi, Oliverowi Robertsowi, Richardowi Kappowi, Stefanowi Roblowi, Svenowi Daugaardowi Pedersonowi, Axelowi Dörflerowi, Thomasowi Graffowi Thogerowi, Davidowi Gerberowi, Thomasowi Raukampowi, Jackowi Piszczkowi, Treveurowi Bretaudiere, Svenowi Lutherowi, André Sieglowi, Thomasowi Clausowi, Daveowi Crawfordowi, Wayniemu Huntowi, Christianowi Kempowi, Gunnemu Steenowi, Thomasowi Knäbelowi, Geraldowi Cardzie, Maxi Jazz, zespo?om serwisów amiga.org, ann.lu, amiga-news.de oraz wszystkim, o których zapomnia?em (za co przepraszam).

Z wyrazami szacunku,

Felix Schwarz


T?umaczenie: Rafa? Sa?da
Oryginalny tekst listu znajdziecie na stronie IOSPIRIT.

Lista komentarzy  Wszystko bez wątków   Dodaj
 [29274] Moze jeszcze wroca tamte czasy...
  2004-03-20 o godz. 22:35:09 Askan29 odpowiada na njusa
  Wysłany z *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; FunWebProducts-MyWay)
Nie ma co sie dziwic, fakty same mowia za siebie.

Smutna prawda..:(
Odpowiedz na ten komentarz
 [29277] dwana?cie dni
  2004-03-21 o godz. 00:27:05 ravek odpowiada na njusa
  Wysłany z *.amiga.com.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1)
Chcia?bym jeszcze doda?, ?e Felix opublikowa? tre?? swojego listu 8 marca.

W ci?gu tych dwunastu dni poznali?my nazwy dwóch kolejnych w?a?cicieli do szcz?tków po Amidze. Wysz?y na jaw kolejne k?amstwa i przekr?ty. Mam wra?enie, ?e osoby, do których ten list by? kierowany w ogóle nie wyci?gn??y wniosków. A niektórzy amigowcy z nawet jeszcze wi?kszym zaanga?owaniem zabrali si? za produkowanie kolejnych przyk?adów pokazuj?cych, ?e Felix mia? racj?. Nie brakowa?o k?ótni i osobistych ataków, ale te? entuzjastycznych komentarzy naiwnych amigowców raduj?cych si? z nowego w?a?ciciela.
Najbardziej smuci mnie, ?e w akcji podsycania atmosfery wzajemnej wrogo?ci uczestnicz? tak?e programi?ci pewnej firmy, którym najwyra?niej ju? przesta?o zale?e? na szybkim uko?czeniu ich flagowego produktu, bo zamiast programowa? wol? dodawa? g?upie komentarze.

Szkoda.
Odpowiedz na ten komentarz
 [29278] blabla
  2004-03-21 o godz. 00:38:29 MDW odpowiada na njusa
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via IBrowse/2.3 (Pegasos 1.4)
W sumie to ja nie przeczyta?em tutaj czegokolwiek nowego. Taki list równie dobrze (a mo?e nawet lepiej) mo?na by?o wypu?ci? kilka lat temu. Teraz w?a?nie sie ruszy?o i to na dobre (jak na tak ma?y rynek). Dziwi? si?, ?e ten gostek mia? jeszcze jakie? z?udzenia odno?nie traktowania platform amigowych w sposób komercyjny. Przecie? to oczywiste, ?e zarobi? si? na tym nie da, a ju? na pewnoe z tego sie cz?owiek nie utrzyma.

A tak swoj? drog? to ten fXPaint jest jednym z cie?szych niestety programów jakie s? dost?pne na Amig?. To co w nim jest to dzia?a fajnie ale jego "ubogo??" wr?cz przera?a. Trudno mie? pretensje do ludzi, ?e nie chc? czego? takiego kupowa?. Tym programem naprawd? nie da si? czegokolwiek zrobi?. Jedyne zastosowanie fxPainta to proste malowanie (takie jak p?dzlem). Do czego? takiego trzeba mie? talent, a ?rodowisko amigowe raczej zosta?o opuszczone przez ludzi z takimi umiej?tno?ciami. Program graficzny nie maj?cy normalnych, przesuwanych, skalowanych, obracanych, transformowanych warstw z edytowalnymi kana?ami alpha nie nadaje si? dzisiaj do u?ywania. Co? w czym mo?na sobie tylko pomacha? p?dzlem raczej normalnych u?ytkowników nie zainteresuje, a to oni w?a?nie kupuj? programy (czasem:)).

Je?eli chodzi o programy graficzne to najbli?szy idea?owi by? ArtEffect ale zatrzyma? si? na pewnym etapie rozwoju dawno temu i stoi do dzisiaj. :( Mo?na sobie bluzga? Haage & Partner ale to w?a?nie oni zrobili co? co przypomina?o program graficzny i mia?o s?uszne za?o?enia. Nie eksperymentowali tylko poprostu zer?n?li po chamsku sprawdzone rozwi?zania rodem z Photoshopa. :) I o to chodzi. Eksperymenty typu fxPaint czy Photogenics (?e o ImageFX ju? nie wspomn?) wygl?daj? ?a?o?nie. Te programy si? ?le rozwijaj?. Najpierw powstaj? opcje które powinny powsta? na ko?cu, a ci?gle barkuje podstaw. My?l?, ?e do czasu az kto? przeportuje (pewnie na MorphOSa) GIMPa nie mamy co marzy? o normalnym, dzisiejszym programie graficznym.
Odpowiedz na ten komentarz
 [29376] Re: blabla
  2004-03-25 o godz. 21:56:40 ravek odpowiada na #29278
  Wysłany z *.amiga.com.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1)
Widz?, ?e chyba nie zrozumia?e? przes?ania tego listu.
A tak swoj? drog? to ten fXPaint jest jednym z cie?szych niestety programów jakie s? dost?pne na Amig?.
Tak? A gdzie s? dost?pne te lepsze?
Jedyne zastosowanie fxPainta to proste malowanie
Kupi?e? fxPainta w ogóle, czy wypowiadasz si? na podstawie wersji Lite, która nie ma nawet po?owy ficzerów wersji pe?nej?
kto? przeportuje (pewnie na MorphOSa) GIMPa
Go! Czekamy na screenshoty;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [29282] Cicha ?mier?
  2004-03-21 o godz. 09:47:50 Fei odpowiada na njusa
  Wysłany z *.gl.digi.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.6) Gecko/20040206 Firefox/0.8
Na przestrzeni lat takich "listów otwartych" by?o ju? kilka. Kolejni autorzy programów rezygnowali ze wsparcia Amigi. Min??y ju? stulecia wed?ug skali przemys?u komputerowego, a systemu wci?? nie ma. W ko?cu wyjdzie, za miesi?c, pó? roku, rok. I co wtedy? Friedenowie napisz? par? programów, garstka zapale?ców zrobi to samo i nastanie cisza. Nawet najwspanialszy system nie ma szans bez softu (to okropny bana?, jednak fanatycy OS4 tego nie rozumiej?). I nie pomo?e oddanie sprawie, ani próby portowania na x86. Wystarczy spojrze? na BeOSa, to te? fajny system i jest na peceta. Tylko co z tego? Z MorphOSem jest sporo lepiej, ale nie du?o lepiej. Wszystko zale?y od planów na przysz?o?? w?a?cicieli systemu. Doczekamy si? chocia?by normalnej przegl?darki WWW na system amigopodobny, czy trzeba b?dzie w ko?cu machn?? r?k?, jak zrobi? to Felix Schwarz?
Odpowiedz na ten komentarz
 [29285] :(
  2004-03-21 o godz. 18:22:04 aMifan odpowiada na njusa
  Wysłany z *.gda.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.9)
smutna prawda...
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Włącz Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas