Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - a co Ty dziś sprzedałeś?]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Pegasos na poligonie
  Nadesłane przez: Grzegorz Juraszek, 2003-07-21, godz. 20:26:39

 Dzi?ki uprzejmo?ci firmy eFUNZINe mia?em okazj? testowa? przez ponad dwa tygodnie zestaw sk?adaj?cy si? z p?yty g?ównej Pegasos z procesorem G3/600, 256 MB pami?ci RAM, dysku twardego 20 GB, nap?du DVD x16 oraz karty graficznej Voodoo 3 AGP. Ca?o?? opakowano w obudow? Chieftec Dragon w kolorze srebrnym. Na dysku znalaz? si? preinstalowany MorphOS w wersji 1.3 oraz Debian PPC.


Pegasos na poligonie, czyli test praktyczny

Pierwsze koty za p?oty

Po rozpakowaniu pud?a moim oczom ukaza?a si? poka?nych rozmiarów obudowa Chieftec. Jest to solidna konstrukcja z ?atwym dost?pem do wn?trza dzi?ki przemy?lnym zatrzaskom na lewej ?ciance, czyli na tej, któr? zazwyczaj otwieramy by zajrze? do ?rodka "towera". I ja nie mog?em si? oprze? pokusie, ?eby nie zerkn?? na zawarto??. Pierwsze wra?enie - jakie to ma?e! P?yta Pegasosa jest w standardzie microATX i zajmuje zaledwie niewielk? cz??? obudowy. W oczy rzuca si? brak pl?taniny kabli oraz niewielkich rozmiarów radiator na procesorze. Wiatraczków brak, poza tym w zasilaczu oczywi?cie. W obudowie zamontowano dodatkowy wiatrak reguluj?cy przep?yw powietrza przez jej wn?trze, ale mimo wyj?tkowo doskwieraj?cych podczas testów upa?ów, nie by?o potrzeby w??czania go. Dzi?ki temu Pegasos jest rzeczywi?cie bardzo cichym komputerem. Gdyby nie do?? g?o?ny dysk Samsung, w?a?ciwie nie wydawa?by ?adnych d?wi?ków, poniewa? zasilacz Chiefteca pracuje w?a?ciwie bezg?o?nie. Osobi?cie do takiej p?yty zastosowa?bym jak?? obudow? microATX, szczególnie zgrabny desktop, np. firmy Enlight. Gusta s? jednak ró?ne... Obejrza?em jeszcze z bliska s?ynne ko?ci April i zabra?em si? za pod??czanie sprz?tu.


3, 2, 1, start!

Poniewa? na testowanym egzemplarzu preinstalowano ju? system i sporo oprogramowania, ten etap mia?em za sob?. Podejrzewam jednak, ?e nie powinien on nikomu sprawi? problemu. Do zestawu do??czono p?yt? z MorphOSem 1.3 (mimo myl?cej nieco ok?adki z numerkiem 1.0), a Pegasos potrafi z takiej p?yty wystartowa?. Mamy wtedy do dyspozycji w pe?ni dzia?aj?cy system, z którego mo?emy partycjonowa? i formatowa? dysk twardy oraz dokona? zmian w bie??cej instalacji. To drugie zastosowanie p?yty bootuj?cej zdarzy?o mi si? dwukrotnie przetestowa?, poniewa? w czasie testu pod??cza?em Pegasosa do trzech ró?nych monitorów. Tak si? z?o?y?o, ?e ka?dy kolejny mia? s?absze parametry i albo nie potrafi? w ogóle wy?wietli? obrazu, albo zrywa? synchronizacj?. P?yta z MorphOSem by?a wtedy jedyn? desk? ratunku, poniewa? Pegasos oczywi?cie nie ma czego? takiego jak "boot with no startup-sequence". Po starcie dokona?em szybkiej zamiany plików preferencji ekranu i ju? system wy?wietla? si? na leciwym monitorze.

Mi?ym zaskoczeniem jest szybko?? startu systemu. Test OpenFirmware oraz karty graficznej trwa d?u?ej ni? samo wczytywanie Ambienta. Je?li do Pegasosa pod??czona jest mysz USB, komputer chwil? si? zastanawia, mo?na mu jednak "pomóc" wciskaj?c kilkukrotnie dowolny klawisz. Po pod??czeniu myszy PS/2 objaw ten znika. Nie nale?y za to rusza? mysz? PS/2 przy starcie systemu, bo spowoduje to zatrzymanie procesu. Podobno w najnowszej wersji Open Firmware ten b??d zosta? ju? poprawiony. Sama mysz PS/2 dzia?a bez problemu pod MorphOSem.

Oczywi?cie MorphOSa, tak jak AmigaOS, mo?na wy??czy? w prawie dowolnym momencie bez obawy o dane. Szkoda jednak, ?e nie dzia?a jeszcze wy??czanie komputera przez ATX z poziomu systemu, równie? pod Debianem. Je?li wi?c Pegasos si? zawiesi, nie ma mo?liwo?ci resetu z klawiatury i trzeba pos?u?y? si? przyciskiem na obudowie.


screenshot

Co nas otacza, czyli Ambient

Ambient szokuje nowoczesnym wygl?dem, wspania?ymi, kolorowymi ikonkami w dowolnym rozmiarze i wyg?adzanymi czcionkami. Wygl?da to doprawdy imponuj?co, gorzej z funkcjonalno?ci?. Trudno j? porówna? nawet z go?ym Workbenchem 3.x. Wida?, ?e wiele funkcji jeszcze nie dzia?a, inne nie dzia?aj? jak trzeba (np. wyci?ganie ikonek tylko przez zewn?trzny programik lub r?czn? edycj? pliku .backdrop). Czasami te? po zmianie rozdzielczo?ci kursor myszy nie wskazuje na punkt aktywny i okienka trzeba zamyka? "na ?lepo". W zasadzie w obecnej postaci Ambient na program do zarz?dzania plików si? nie nadaje. Mo?na go potraktowa? raczej jako icon-launcher. Dlatego zdecydowana wi?kszo?? u?ytkowników MorphOSa korzysta z Opusa Magellana, który dzia?a identycznie jak na Amidze Classic. Identycznie, oprócz pr?dko?ci, ale o tym za chwil?. screenshot

Bardzo dobrym pomys?em w MorphOSie s? preferencje systemu dost?pne z menu systemowego w ka?dej chwili. Mo?na tu zmieni? podstawowe parametry wygl?du i funkcjonalno?ci GUI, np. zmieni? wygl?d okienek przy pomocy "skórek". Mo?liwo?ci jest sporo i pod wzgl?dem wygl?du MorphOS nie ust?puje chyba ?adnemu popularnemu systemowi. Pozostaje mie? nadziej?, ?e funkcjonalno?? zostanie mocno dopracowana. Za?o?enia s? bowiem dobre (kontekstowe menu pod prawym klawiszem myszy, wspomniane skróty do preferencji), ale jeszcze nie dzia?a to jak nale?y. Podobno w wersji 1.4 MorphOSa, która nie by?a dla mnie dost?pna w czasie testów, du?o w tej kwestii poprawiono. Upublicznienie tej wersji ma nast?pi? ju? wkrótce, wtedy b?dzie si? mo?na przekona? ile rzeczywi?cie zrobiono.


gniazda

Pegasos i przyjaciele, czyli urz?dzenia zewn?trzne

Imponuj?cy, jak na amigowe standardy, zestaw z??cz na tylnej ?ciance Pegasosa a? kusi, ?eby spróbowa? pod??czy? do nich ró?ne urz?dzenia. Dodatkowo mamy do dyspozycji slot AGP i trzy sloty PCI. Nie jest to mo?e bardzo du?o (standardowe p?yty ATX maj? 5-6), ale Pegasos ma ju? wbudowany d?wi?k, kart? sieciow?, USB i FireWire. Dla przeci?tnego u?ytkownika zabraknie co najwy?ej karty TV, ci bardziej wymagaj?cy b?d? chcieli pod??czy? kontroler SCSI lub drug? kart? sieciow?. Ale pod??czy? to jeszcze nie wszystko - potrzebne s? obs?uguj?ce sprz?t sterowniki. I tu ju? nie jest tak weso?o.

USB - Od tego zacz??em testowanie peryferiów z Pegazem. W obs?udze USB pomaga MorphOSowi znany sk?din?d z Amigi stos Posejdon. Obs?uga myszy czy klawiatury USB nie wymaga w?a?ciwie ?adnych zabiegów - pod??czamy i dzia?a, wystarczy ?e stos b?dzie odpalony. Gdy jednak pod??czy?em do Pegasosa aparat cyfrowy Olympus C-730UZ, Posejdon wprawdzie go wykry?, ale na tym sko?czy?a si? wspó?praca. Próby zamontowania urz?dzenia jako dysku wymiennego zako?czy?y si?... zwisem aparatu. Pomog?o dopiero wyci?gni?cie baterii. Pegasos nie zareagowa? natomiast w ?aden sposób na aparacik Trust SpaceC@m 320. Ponownie Posejdon rozpozna? urz?dzenie i przypisa? mu klas? masstorage.class, ale dysk wymienny nie pojawi? si? w systemie. Podobnie by?o z drukark? pod USB Okipage 8w, chocia? tutaj spodziewa?em si? pora?ki, bowiem jest to laserowa windrukarka i nie nale?y si? spodziewa? jej obs?ugi bez dedykowanego sterownika. Podobno niektóre aparaty cyfrowe, a tak?e coraz popularniejsze obecne przeno?ne urz?dzenia flash wspó?pracuj? z Pegasosem. Niestety, nie starczy?o mi czasu by zwróci? si? o pomoc w rozwi?zaniu problemu problemu do autora Posejdona. Inni u?ytkownicy Pegasosa zapewniali mnie jednak, ?e ch?tnie takowej udziela.

Karta sieciowa - Tu nie by?o ?adnych problemów. Pegasos obs?uguje zarówno wewn?trzn?, wbudowan? sieciówk?, jak i Realteki na PCI. Wystarczy wybra? odpowiednie urz?dzenie, skonfigurowa? Miami lub inny stos TCP/IP i mamy sie?.

D?wi?k - wbudowany w Pegasosa uk?ad d?wi?kowy w standardzie AC97 zapewnia przyzwoitej jako?ci d?wi?k. Od strony MorphOSa ca?o?? obs?ugiwana jest przez AHI. Do tego mamy PegasosMixer, którym zarz?dzamy wyj?ciami i wej?ciami d?wi?ku. W przeciwie?stwie do niektórych p?yt pecetowych ze zintegrowanym d?wi?kiem, nie by?o niespodzianek w postaci trzasków przy pracy dysku czy przesuwaniu kursora myszy. Podobno najnowsze uaktualnienie do AHI umo?liwia ju? u?ycia cyfrowego wyj?cia wbudowanego w Pegasosa. W dost?pnej mi wersji d?wi?k by? ograniczony do analogowego stereo.

FireWire - Podobnie jak cyfrowy d?wi?k, obecnie nie ma mo?liwo?ci u?ycia tego z??cza pod MorphOSem. Prawdopodobnie jako pierwsze wykorzystaj? je programy do obróbki video, bowiem zdecydowana wi?kszo?? urz?dze? wspó?pracuj?cych z FireWire to cyfrowe kamery.


screenshot

Ko? ze skrzyd?ami, czyli pr?dko??

Tutaj jest o czym napisa?. Ju? pierwsze wra?enie z kontaktu z Pegasosem jest wr?cz szokuj?ce. Wszystko dzia?a kilkukrotnie szybciej ni? A4000 z CSPPC 604/233 i 060/50. Programy otwieraj? si? b?yskawicznie, przesuwanie okienek wraz z dowoln? zawarto?ci? niczego nie spowalnia - po prostu przyjemnie pracuje si? w takim systemie. Opus Magellan uruchamia si? oko?o sekundy, IBrowse i inne przegl?darki b?yskawicznie rysuj? strony, YAM jest gotowy do ?ci?gania poczty w mgnieniu oka. W?a?ciwie ka?dy program wczytuje si? b?yskawicznie, nawet taki kombajn jak ImageFX. Oczywi?cie najszybciej dzia?aj? te specjalnie kompilowane pod MorphOSa, nieco wolniej soft pod PowerUp/WarpOS, a programy pod 68k musz? rzecz jasna startowa? z emulatora (dla u?ytkownika jest to zupe?nie niezauwa?alne). Pr?dko?? emulacji jest w przybli?eniu porównywalna z szybko?ci? procesora 060/50. To bardzo ostro?ny szacunek wersji emulatora bez JIT (taka b?dzie dost?pna dopiero w MorphOSie 1.4). Dla przyk?adu, SysSpeed wykazuje oko?o 40 MIPSów, ale za to ponad 37 MFLOPSów (porównanie do 060/50 w CyberStormiePPC - odpowiednio 66 MIPS i 26 MFLOPS). Procesor G3/600 wg. tego samego programu osi?ga 690 MIPS oraz 567 MFLOPS (dla porównania 604e/233 - 270 MIPS i 180 MFLOPS). Nie nale?y jednak wierzy? takim testom, chocia? pokazuj? mniej wi?cej skal? zjawiska. Pr?dko?? emulacji mo?e waha? si? mocno w zale?no?ci od sytuacji. Wykona?em test praktyczny polegaj?cy na wczytaniu zdj?cia JPEG o wymiarach 2048x1536 za pomoc? ImageFX w wersji 68k. Wynik to 22 sekundy. Nast?pnie podda?em zdj?cie obróbce za pomoc? dwóch efektów, ka?dy z nich równie? w wersji 68k. Oto wyniki:
Motion Blur o wartosci 10   1:16
Radial Star   0:26

Pozostaje poczeka? na wyniki pr?dko?ci emulacji 68k z JIT. Nie nale?y jednak zbytnio przywi?zywa? wagi do tych wyników. Wi?kszo?? amigowych programów, które wymagaj? mocy obliczeniowej, zosta?a ju? przekompilowana b?d? pod PowerUP/WarpOS, b?d? nawet pod MOSa. Pozosta?e natomiast zazwyczaj nie wymagaj? niesamowitej pr?dko?ci lub ich powolne dzia?anie jest podyktowane nie tyle moc? procesora, co w?skim gard?em grafiki lub wydajno?ci? dysku twardego. Czasem równie? testy wydajno?ciowe nie przek?adaj? si? jednoznacznie na codzienne u?ytkowanie. Wspomniany wy?ej Opus Magellan na Pegasosie dzia?a zdecydowanie szybciej ni? na Amidze Classic, mimo i? pozostaje w wersji 68k. Dzieje si? tak dzi?ki szybszej grafice (manipulacja listerami), datatypom (wy?wietlanie ró?nych formatów) i archiwizerom (w wersjach pod MOSa).

No dobrze, a co z tymi programami, które wymagaj? mocy obliczeniowej? Spójrzmy na testy kodowania mp3 za pomoc? Lame. Jako materia? pos?u?y? mi plik mp3 o d?ugo?ci 7 minut 17 sekund, zakodowany jako j-stereo VBR. Najpierw rozpakowa?em go za pomoc? Mpega w wersji do pliku wav. Trwa?o to 1 minut? 22 sekundy (oczywi?cie bez odgrywania zawarto?ci). Nast?pnie za pomoc? Lame spakowa?em ten sam plik do j-stereo 192 kbps. Ca?o?? operacji sko?czy?a si? w ci?gu 2 minut 10 sekund. Oznacza to, ?e mo?na kodowa? mp3 z ponad trzykrotn? pr?dko?ci? odtwarzania. Na Amidze Classic z 604e/233 z ledwo?ci? mo?na by?o uzyska? kodowanie w czasie rzeczywistym.

Na drugi rzut posz?o kodowanie obrazu video. Do tych celów pos?u?y? mi ogólnodost?pny plik trailer.avi oraz program ffmpeg w wersji pod WarpOSa. Parametry ?ród?owe pliku to:

video: 320x240, mpeg4, 800kbps
audio: mp3, 48000Hz, stereo, 96kbps
Test 1 - skalowanie proste (dwukrotna zmiana rozdzielczo?ci).
CSPPC 604e/200 060/50, RAM NoWaitStates, HDD UWSCSI   0:03:31
BPPC 603e/200 040/25, RAM 70ns, HDD StdIDE   0:06:54
Pegasos G3/600, 256 MB RAM, HDD IDE   0:01:27

Test 2 - konwersja prosta (zamiana na mpeg1 1152kbps,
d?wi?k zamiast w mp3 b?dzie w mp2).
CSPPC 604e/200 060/50, RAM NoWaitStates, HDD UWSCSI   0:03:08
BPPC 603e/200 040/25, RAM 70ns, HDD StdIDE   0:06:04
Pegasos G3/600, 256 MB RAM, HDD IDE   0:01:21

Test 3 - konwersja zlo?ona. Obetniemy po 10 punktow z lewa i z prawa i po 20 linii z góry i z do?u. Nastepnie to co zostanie przeskalujemy do rozdzielczo?ci zgodnej z VideoCD (352x288) i zapiszemy w formacie mpeg1 1152kbps, a d?wi?k sprowadzimy do mp2, mono, 22050Hz i 64kbps.
CSPPC 604e/200 060/50, RAM NoWaitStates, HDD UWSCSI   0:05:26
BPPC 603e/200 040/25, RAM 70ns, HDD StdIDE   0:09:26
Pegasos G3/600, 256 MB RAM, HDD IDE   0:02:13

Test 4 - hurtowa zmiana nazw plików.

W katalogu "Klatki" mamy 2667 plikow. Test b?dzie polega? na obcieciu im rozszerzenia ".jpg". Operacja taka jest m.in. wymagana przed zaimportowaniem klatek do MovieShopa - program ten wymaga, aby nazwa pliku-klatki konczy?a sie numerem.
CSPPC 604e/200 060/50, RAM NoWaitStates, HDD UWSCSI  0:00:30
BPPC 603e/200 040/25, RAM 70ns, HDD StdIDE  0:01:55
Pegasos G3/600, 256 MB RAM, HDD IDE  0:00:08

Oprócz w/w testów próbowa?em równie? u?y? ffmpega w wersji PowerUp oraz programu mpegenc do dwóch dalszych testów, niestety oba odmówi?y wspó?pracy z nieznanych przyczyn. Co do wyników powy?szych testów, wyra?nie wida? ró?nic? w wydajno?ci na korzy?? Pegasosa. Warto zwróci? uwag?, ?e testowany program by? pisany pod WarpOS. Prawdopodobnie dedykowana wersja pod MOSa dzia?a?aby jeszcze szybciej.

Ostatni test pokazuje wyra?nie jak na ró?ne zadania wp?ywa wydajno?? twardego dysku. Zamontowany w Pegasosie kontroler ATA 100 w trybie DMA osi?ga wydajno?? rz?du 26-30 MB/s (wyniki z SysSpeeda), czyli typow? dla tej klasy dysku (testowany Samsung 20 GB najnowszym krzykiem techniki ju? nie jest). To i tak wielokrotnie wi?cej ni? kontrolery dost?pne dla Amigi Classic. A oto inny test obrazuj?cy wydajno?? pracy nowoczesnego kontrolera w trybie DMA:

Kopiowanie 2667 plików jpeg o ??cznej obj?to?ci 57 MB na inn? partycj? za pomoc? Opusa Magellana - 1 minuta 9 sekund.

Kopiowanie jednego pliku o obj?to?ci 178 MB na inn? partycj? za pomoc? Opusa Magellana - 10 sekund.

Warto przy tym wspomnie?, ?e podczas ca?ego czasu testów nie zauwa?y?em ?adnych problemów z gubieniem danych, przek?amaniami, ani innych objawów s?ynnego "VIA bug" (wykona?em równie? test na porównanie kopiowanych plików pod wzgl?dem zgodno?ci). Testowany Pegasos by? oczywi?cie wyposa?ony w uk?ady April2.


Z kim rozmawia ko?, czyli kompatybilno??

Mog? te? ?mia?o stwierdzi?, ?e zdecydowana wi?kszo?? amigowych programów napisanych w zgodzie z systemem dzia?a bez problemu. Je?li program korzysta jedynie z systemu i nie odwo?uje si? do amigowych uk?adów specjalizowanych, powinien ruszy? na Pegasosie.

Amiprzegl?darki - Przetestowa?em wszystkie trzy popularne przegl?darki WWW. Dost?pny w Voyagerze PPC modu? obs?uguj?cy animacje Flash nabra? wreszcie sensownej pr?dko?ci, niestety wiesza? si? przy tym straszliwie, uniemo?liwiaj?c praktycznie u?ywanie tej przegl?darki. Natomiast ró?nica pr?dko?ci dzia?ania pomi?dzy AWebem i IBrowse na Pegasosie jest prawie niezauwa?alna - obie dzia?aj? b?yskawicznie. Oczywi?cie jako?? wy?wietlania stron WWW si? nie zmieni?a. Pozostaje jedynie mie? nadziej?, ?e kto? wreszcie si? zlituje i przeportuje pod MOSa Mozill?.

Pozosta?y soft sieciowy - AmiIRC, AmTelnet, YAM, itp. dzia?aj? bez zarzutu. Drobne problemy s? z Gadami, które czasem wiesza si? przy wyborze trybu dost?pno?ci bez opisu. Podobno sam autor nie wie dlaczego. Dzia?aj? te?, rzecz jasna, amigowe stosy TCP/IP. Sam u?ywa?em MiamiDX.

Programy graficzne na Pegasosie rozwijaj? skrzyd?a - FxPaint, PerfectPaint, nawet stary TV Paint, dzia?aj? sprawnie i szybko, g?ównie dzi?ki szybko?ci karty i systemu graficznego, operacji na pami?ci i slotach AGP/PCI.

Edycja tekstu - CED (?adnych problemów - zamiana wszystkich znaków w tek?cie o d?ugo?ci 300.000 znaków na inne to nieca?e 4 sekundy), Pagestream (dzia?a). Inne edytory równie? nie powinny sprawia? problemu.


Zagraj nam na Pegazie, czyli multimedia

Coraz cz??ciej s?yszy si?, ?e komputery przesta?y ju? pe?ni? jedynie funkcj? troch? lepszej maszyny do pisania i teraz zdecydowana wi?kszo?? ich zastosowa? to odtwarzanie przeró?nych plików multimedialnych. Oczywi?cie Pegasos bez problemu radzi sobie z MP3. Istnieje wiele amigowych odtwarzaczy tego formatu, a wbudowany uk?ad d?wi?kowy pozwala po prostu w??czy? muzyk? i s?ucha?, zajmuj?c si? jednocze?nie czym? innym. Odtwarzanie MP3 dla procesora 600 MHz to zaj?cie marginalne. Musz? tu jednak zaznaczy?, ?e u?ywany przeze mnie AmigaAMP kilkukrotnie zawiesi? system. Z tego co wiem, wi?kszo?? u?ytkowników MOSa u?ywa SongPlayera, mo?liwe ?e dlatego.

Prawdziwe wyzwanie dla amigowca to jednak nie MP3, ale ogl?danie filmów na komputerze, zw?aszcza popularnych "diwiksów". Niestety, ?adna Amiga Classic nie pozwala na komfortowe odtwarzanie takich plików. Pegasos natomiast radzi sobie z nimi znakomicie, prawie 400 MHz ró?nicy w stosunku do 604e/233 i brak obci??enia odtwarzaniem d?wi?ku na 68k robi swoje.

Do ogl?dania filmów u?ywa?em Froggera 2.0 w wersji MOS. Radzi? sobie znakomicie z odtwarzaniem wszystkich animacji, zarówno w formacie mpeg, avi divx, jak i praktycznie dominuj?cym na sieci avi xvid. Nie wyst?powa?o rwanie d?wi?ku, przeskakiwanie czy gubienie klatek, ani inne problemy z odtwarzaniem zarówno z dysku jak i z CD. Co wi?cej, Frogger pod MOSa praktycznie nie wiesza si?, mo?na przewija? film, prze??cza? pomi?dzy pe?nym ekranem i oknem overlay - ?adnych problemów. Tylko raz zdarzy?o mi sie, ?e odtwarzacz nie rozpozna? kodeka audio i nie odtworzy? filmu. Praktycznie jedynym problemem pozostaje obs?uga napisów do filmów, która wci?? jest w fazie testów. Sama pr?dko?? jest natomiast ca?kowicie zadowalaj?ca. Wspomniany wy?ej plik trailer.avi puszczony bez ograniczenia klatek na sekunde odtwarza? si? z pr?dko?ci? 135 FPS (dla przypomnienia - 25 FPS to p?ynna animacja PAL), natomiast avi xvid o wymiarach 576 x 304 osi?ga? 74 FPS, czyli trzykrotn? pr?dko?? p?ynnego odtwarzania. Z takim "zapasem" mo?na ogl?da? filmy w okienku jednocze?nie z powodzeniem wykonuj?c inne prace na komputerze.

Spytacie pewnie - co w takim razie z DVD, przecie? i tu mocy wystarczy? Mocy owszem, ale niestety nie mia?em dost?pu do odpowiedniego oprogramowania. Dlatego nap?d DVD w testowanym przeze mnie Pegasosie spisywa? si? dobrze, ale.. tylko jako nap?d CD. ?e DVD z Pegasosem dzia?a, mo?na by?o si? przekona? na zesz?orocznym (2002) Amiga Meetingu. U?ywany wówczas odtwarzacz nie jest jednak publicznie dost?pny. Podobno firma Genesi szykuje dla MorphOSa swój produkt, ale s? to wci?? niepotwierdzone oficjalnie informacje.


Rozrywanie na ekranie, czyli gierki

Nie samymi filmami i kodowaniem mp3 cz?owiek ?yje, czasem co? skr?ci i trzeba si? odstresowa? ;). Pod MorphOSa dost?pnych jest ju? kilka dedykowanych gier, które równie? znalaz?em na dysku (strzelanka BidieShoot i strategia Knights & Merchants). Napisz? krótko - dzia?aj?. Osoby zainteresowane z pewno?ci? widzia?y w/w gry na pokazach Pegasosa lub przynajmniej zrzuty ekranów. Na zag??bianie si? w szczegó?y nie starczy?o mi czasu, wi?c na temat zawarto?ci merytorycznej wypowiada? si? nie b?d?. Napisz? natomiast par? s?ów o specjalnej wersji Quake 2, któr? znalaz?em na dysku. Specjalnej, bo napisanej pod MOSa. Z tego co wiem, obecnie gra posiada ju? wsparcie dla funkcji 3D kart Voodoo. Moja wersja jeszcze takowej opcji nie posiada?a. Nic nie sta?o jednak na przeszkodzie, ?eby pogra? sobie w trybie software w rozdzielczo?ci 800 x 600. Dopiero przy 1024 x 768 animacja zaczyna?a si? zacina?. Jak na tryb software to bardzo du?o. Przy wsparciu 3D gra b?dzie po prostu ?miga?.

Testowa?em równie? inne gry 3D - Freespace i Shogo. Pierwsza ruszy?a bez problemu, druga uparcie zawiesza?a si? po rozpocz?ciu poziomu. Na ró?nych pokazach Pegasosa Shogo mo?na by?o zobaczy? w dzia?aniu, wi?c nie jest to regu?a. Obecnie do obs?ugi funkcji 3D u?ytkownicy Pegasosa wykorzystuj? sterowniki dla mostka PCI G-Rex. Dedykowane Pegazowi sterowniki dla Voodoo maj? wkrótce zosta? upublicznione, wtedy b?dzie si? mo?na przekona? o ich jako?ci. Na razie dost?p do nich maj? jedynie betatesterzy z podpisanym NDA. Sterowniki do kart Radeon wci?? pozostaj? jedynie w planach.


screenshot

Pegaz w przebraniu, czyli emulacja

Emulatory równie? potrzebuj? du?ej mocy obliczeniowej, dlatego postanowi?em przetestowa? kilka z nich.

UAE MOS - Poniewa? Pegasos nie ma amigowych uk?adów specjalizowanych, nic co ich wymaga nie ruszy na nim. Dotyczy to przede wszystkim starych gierek, dem i archaicznych u?ytków. O ile te ostatnie cz?sto lepiej zast?pi? czym? nowym, do pierwszych czasem nostalgia ci?gnie. Przetestowane przeze mnie ADFy dzia?a?y dobrze, osi?gaj?c pe?n? pr?dko?? emulacji starej A500. Problem by? tylko z d?wi?kiem, który wprawdzie gra? bez zak?óce?, ale w tym czasie emulator dzia?a? jakby skokami - animacja w oknie emulacji zatrzymywa?a si? co kilka do kilkunastu sekund (w zale?no?ci od wielko?ci bufora d?wi?ku). Po wy??czeniu d?wi?ku problemów nie by?o - widocznie emulator wymaga poprawki. screenshot

MAME MOS - Stare "automatowe" gierki to ?wietna rozrywka. Amigowe MAME, nawet w wersji PPC, cz?sto nie potrafi?o sobie jednak poradzi? z co wi?kszymi pozycjami. W przypadku Pegasosa tego problemu nie ma. Nawet takie "koby?y" jak Metal Slug 2 dzia?aj? dobrze i to z d?wi?kiem. Wystarczy spojrze? na zrzut ekranu z w??czonym licznikiem.

Mac-On-Linux - Pod Debianem mo?na zafundowa? sobie emulacj? Macintosha PPC. Po uruchomieniu emulatora "nakarmi?em" go p?yt? z MacOSem 9.1, który zainstalowa? si? na specjalnie sformatowanej partycji w ci?gu nieca?ych 10 minut. Niestety, to jedyny wymierny test pr?dko?ci jaki mog? zaprezentowa?, bo oprócz macowego systemu nie mia?em dost?pu do innych programów. Zawarty w systemie Internet Explorer 5.0 dzia?a? bez problemu (znacznie szybciej ni? na amigowych emulatorach Maca 68k), podobnie jak wirtualna maszyna Javy z kilkoma przyk?adowymi appletami. My?l? jednak, ?e MOL to dobra alternatywa dla ludzi, którzy w emulatorach Maca szukaj? alternatywy dla amigowych u?ytków i gier, podobnie jak na Classicach pod Shapeshifterem i Fusion. Poniewa? u?ytkowanie tych dwóch emulatorów w wersji 68k na Pegasosie mija si? z celem, a iFusion nie dzia?a, MOL jest jedynym, chocia? wcale niez?ym wyj?ciem. Osoby, które zdecydowa?y si? na zakup drogiego iFusion i przekona?y si? jak bardzo niedopracowany to emulator, z pewno?ci? spojrz? przychylnym okiem na MOLa. Dobrze by by?o, gdyby zosta? on przeportowany bezpo?rednio pod MorphOSa. screenshot

Windows - Pod MorphOSa dost?pny jest port emulatora peceta o nazwie Bochs. Niestety, nie uda?o mi si? go uruchomi?. Emulator zg?asza? "kernel panic" przy próbie za?adowania BIOSu z dysku i wychodzi? do systemu. Na g??bsz? analiz? problemu brak?o ju? czasu. Z drugiej r?ki dowiedzia?em si?, ?e mo?na na nim zainstalowa? Windowsa 98 i nie jest to proces trwaj?cy wiele dni. Wi?cej na ten temat jednak nie wiem.


Wiele twarzy Pegaza, czyli inne platformy

MorphOS to tylko jedna, chocia? z pewno?ci? najbardziej amigowców interesuj?ca i najsilniej promowana platforma systemowa dla Pegasosa. Oprócz niego dost?pna jest szeroka gama dystrybucji Linuksa, FreeBSD oraz w przygotowaniu s? nast?pne systemy, m.in. OpenBeOS. Mnie przysz?o uruchamia? Debiana. Nie zamierzam zbyt wiele o tym systemie pisa?, poniewa? i sam test mia? by? z za?o?enia nastawiony na amigowego odbiorc? i moja wiedza na temat Linuksa jest zbyt uboga, ?eby si? autorytatywnie wypowiada? na jego temat. Mog? jedynie stwierdzi?, ?e uruchamia si? równie sprawnie jak na obecnie dost?pnych pecetach, mo?na u?ywa? OpenOffice, dzia?a d?wi?k i wspomniany emulator MOL. Tyle na temat Debiana. Innych odmian Linuksa, ani innych systemów nie testowa?em. Mo?na na ten temat znale?? informacje na sieci, o Pegasosie pisa?y ju? du?e portale spo?eczno?ci linuksowej jak np. Slashdot.org.


Winien i ma, czyli podsumowanie

Za?o?eniem tego testu by?o spojrzenie na komputer Pegasos ze strony u?ytkownika, nie developera, programisty czy betatestera. Dodatkowo, mia? to by? test z punktu widzenia amigowca, który zastanawia si? co dalej pocz??, gdy jego przestarza?a ju? mocno Amiga zaczyna si? psu?, gdy na?o?one na ni? sprz?towe i programowe ?atki przestaj? spe?nia? swoje zadanie, koszty rosn?, a satysfakcji z u?ytkowania coraz mniej.

Stara?em si? przetestowa? te programy, których przeci?tny amigowiec u?ywa na codzie? lub takie, których chcia?by u?ywa?. Nie skupia?em si? na ka?dym ?le dzia?aj?cym sofcie, bo je?li takowy wymaga od u?ytkownika konsultacji na sieci, listach dyskusyjnych, grzebania w plikach konfiguracyjnych i wszystkich tych zajmuj?cych czas i nerwy czynno?ciach, które u?ytkownik powinien zostawi? betatesterom i developerom.

Jedno, co na pewno wyró?nia Pegasosa, to czysto amigowy "look & feel". U?ywaj?c MorphOSa mamy to, co trzyma ludzi przy archaicznym ju? przecie? systemie Amigi: szybko?? i elastyczno??, po??czona z pe?n? kontrol? nad systemem. Jednocze?nie, niestety, trzeba pogodzi? to z wadami AmigaOSu, g?ównie z brakiem ochrony pami?ci. Ten kompromis kompatybilno?ci ze stabilno?ci? jest g?ówn? przyczyn? zawodno?ci MOSowych programów. Z tej racji nie mo?na nazwa? MorphOSa systemem stabilnym, a raczej jego stabilno?? zale?e? b?dzie w g?ównej mierze od u?ytkownika. Je?li ten potrafi? na Amidze Classic wypracowa? sobie wygodne i niezawodne ?rodowisko pracy, tutaj te? sobie poradzi.

Pegasos nie jest komputerem dla przeci?tnego u?ytkownika. Ten z pewno?ci? wybierze tanie rozwi?zania x86, z szerokim wyborem oprogramowania i sprz?tu. Na Pegasosie, wbrew pozorom, programów te? nie b?dzie ma?o - zmieniaj?c jedne systemy i emuluj?c inne uzyskamy szeroki wybór softu do ró?nych zastosowa?. Wymaga to jednak pewnego do?wiadczenia i samozaparcia.

Krótko mówi?c - Pegasos jest idealnym rozwi?zaniem dla tych amigowców, którzy chc? pozby? si? wiekowego i zawodnego sprz?tu, zyska? na pr?dko?ci i w perspektywie móc pod??czy? aktualne peryferia. MorphOS jest w ci?g?ym rozwoju, pojawiaj? si? nowe sterowniki i programy. Obecna obni?ka cen p?yt Pegasos I to dobra okazja do podj?cia decyzji - mo?na kupi? ju? teraz i wymieni? sprz?t za dop?at? w przysz?o?ci. Mo?na te? dokupi? procesor G4, je?li komu? zale?y na pr?dko?ci, chocia? osobi?cie nie widz? powodu, bo obecny sprz?t dzia?a dostatecznie szybko dla wi?kszo?ci zastosowa?. Miejmy nadziej?, ?e wraz z nadej?ciem Pegasosa II b?dzie ju? mo?na mówi? o w pe?ni komercyjnym rozwi?zaniu alternatywnym. A obecny model, koniecznie z uk?adami April2, polecam wszystkim tym, którzy komputery traktuj? jako daj?ce satysfakcj? hobby.

Podzi?kowania za pomoc w testach dla Garego Blitera.

Grzegorz "Fei" Juraszek


Lista komentarzy  Wszystko bez wątków   Dodaj
 [23799] no no
  2003-07-23 o godz. 04:38:06 Cri odpowiada na njusa
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.11 [en]
Pozdrawiam wszystkich niespiacych. Mily tescik, bardzo fajne podejscie. Zycze wszystkim zainteresowanym jak najlepszego rozwoju tej platformy. PS. Ikony na 1 screenie to jak w morde strzelil Linuxowa NOIA. Generalnie super wzor do wykorzystania.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23800] .
  2003-07-23 o godz. 08:19:39 Gary Bliter odpowiada na njusa
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Avant Browser [avantbrowser.com])
Hura, nareszcie si? ukaza?o! :)

Ze swej strony pragn? zwróci? uwag? na wyniki testu nr 4 i na fakt,?e Amiga4000 wypoci?a tu te swoje 30 sekund u?ywaj?c do tego najszybszego dost?pnego dla klasycznej Amigi kontrolera HDD i nie byle jakiego dysku IBM UltraStar 10000RPM U-160 o odpowiednio nie byle jakim czasie dost?pu. Skoro Pegaz bije ten konfig ponad 3-krotnie w kwestii pr?dko?ci tego rodzaju opreacji dyskowych, a czyni to przy u?yciu dysku pracuj?cego w technologii dost?pnej w sklepie za rogiem za relatywnie niewielkie pieni?dze, to daje to do my?lenia. Do my?lenia mianowicie w kwestii: o ile taniej i pro?ciej uzyska? tu mo?na o tyle wi?ksz? wydajno??. Jak dla mnie to wnioski z takiego my?lenia s? oczywiste.
Odpowiedz na ten komentarz
 [30975] SCSI a IDE
  2004-11-06 o godz. 16:29:35 n2 odpowiada na #23800
  Wysłany z *.osk.enformatic.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i586; en-US; rv:1.4b) Gecko/20030630 Mozilla Firebird/0.6
Moze na AMISI slabo sie znam (acz bardzo milo wspominam), to jednak co do HDD mam nastepujace uwagi:
Wieksza predkosc obrotowa => krutszy czas dostepu, tu zawsze IDE bylo do tylu. Prendkosc transmisji to nie tylko sprawa dysku, ale tez kontrolera oraz systemu jako calosci. Moge pod swojego MMXa podlaczyc RAIDa 0 - tylko co to da, i podobnie bedzie jak wkompie bedzie siedziala motorola lub PPC o zbyt niskiej wydajnosci. SCSI 160 przerasta ponadto klasycznego PCI (33/32), a dyski IDE w nowoczesnych chipsetach (przynajmniej PC, w tym VIA) korzystaja z kontrolera ktry jest wbudowany w SB i w zwiazku z tym moga korzystac z bezposredniego polaczenia NB/CPU z ominieciem wolnego PCI po drodze.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23802] Via bug
  2003-07-23 o godz. 09:58:02 Hrw odpowiada na njusa
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (MUI; U; MorphOS) Gecko/20030707 AMozilla/1.4 MorphOS/1.3
Warto przy tym wspomnie?, ?e podczas ca?ego czasu testów nie zauwa?y?em ?adnych problemów z gubieniem danych, przek?amaniami, ani innych objawów s?ynnego "VIA bug" (wykona?em równie? test na porównanie kopiowanych plików pod wzgl?dem zgodno?ci).


VIA bug to nie Pegasos ale AmigaONE :)

Odpowiedz na ten komentarz
 [23803] Poza tym
  2003-07-23 o godz. 10:00:45 Hrw odpowiada na njusa
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (MUI; U; MorphOS) Gecko/20030707 AMozilla/1.4 MorphOS/1.3
A tak poza tym to musz? przyzna?, ?e Fei odwali? kawa? dobrej roboty - opis klarowny bez jakich? zgrzytów itp. Testy wydajno?ciowe zaproponowane przez Garego pozwalaj? przetestowa? inne maszyny dla porównania - prosilbym jednak o podanie parametrów dla ffmpeg by móc zrobi? testy tak?e na dost?pnych pecetach.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23804] nie wiem czy to dobry pomysl
  2003-07-23 o godz. 10:53:18 valwit odpowiada na #23803
  Wysłany z *.dip.t-dialin.net via Mozilla/5.0 (MorphOS/PPC native; rv:1.4) Gecko/2003052908 keyV1
test ffmpeg na ppc i x86 troche nie ma sensu. porownywac sobie moyna ppc i x86 jednego producenta miedzy soba
Odpowiedz na ten komentarz
 [23807] a mo?e amiklopek ;-)
  2003-07-23 o godz. 11:51:54 JaCoP odpowiada na #23803
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Tak. Bardzo przyst?pnie podany i jasny tekst. Spokojnie na jego podstawie mo?na wyrobi? sobie zdanie o tej platformie. Thx! Teraz czekam na podobny tekst z testów Amithlona. Mo?e kto? si? pokusi? :-) Pozdrawiam wszystkich Amigowców (classiców, PPC, Pegazów i x86)!!!!!! Amiga rulez!
Odpowiedz na ten komentarz
 [23812] ale...
  2003-07-23 o godz. 12:23:14 Andrzej Drozd odpowiada na #23807
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
...Amithlon nie jest kompatybilny z PPC. Emuluje tylko 68k...
Odpowiedz na ten komentarz
 [23813] zgadza si?
  2003-07-23 o godz. 12:57:33 JaCoP odpowiada na #23812
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
Wiem, ?e emuluje tylko classica. Ale brakuje mi takiego w?a?nie testu Amithlon z prawdziwego zdarzenia, wykonanego przez Amigowca "profesjonaliste" i jeszcze, aby test ten by? równie bezstronny i w miar? mo?liwo?ci obiektywny. Posiadam sprz?t x86 i mimo, ?e Pegasos mi si? podoba jako kontynuacja Amigowego hardware-u, to jednak nie mam mo?liwo?ci jego zakupu :-(. A blache ju? mam. Tak wi?c je?li znajdzie si? kto? odwa?ny, pasuj?cy do powy?szego opisu ;-), to poprosz? o recenzj? z pracy Amigi x86. Z góry dziekuje! P.S. a jak uda mi sie dobrze zarobi? to obok maszyny x86 z przyjemno?ci? postawie sobie PPC w postaci Pegasosa2 lub 3 :-).
Odpowiedz na ten komentarz
 [23815] Bardzo...
  2003-07-23 o godz. 16:01:32 Poke odpowiada na #23803
  Wysłany z *.gdynia.cvx.ppp.tpnet.pl via Opera/7.11 (Windows NT 5.0; U) [pl]
...dobry pomysl, albo np. kodowanie mp3. Az sie chce zobaczyc szybkosc w porownaniu do PC.

Ps.
Dobry test Fei.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23806] Nei zabijac sie za g4 :PPPP
  2003-07-23 o godz. 11:50:29 juta Yoshemite odpowiada na njusa
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Eloo

nei podniecajcie sie prockami g4 , na macku 4 lata od premiery dopiero jest soft wykorzystujacy g 4 , pozatym czy amiga os wie juz co to jest cache L2?? Bo stare Wb to nei wiedzialy .G 4 w kodzie PPC(nei specjalnym na g4) posowa tylko ok 10 % szybciej przy tych samych MHZ niz G3 :P .

Miaalem kiedys ami 1200 (ok 8 lat) ale w 99 przesiadlem sie na jablko :P

ale lubie neiraz zagladac do Was :()
Odpowiedz na ten komentarz
 [23808] ech,
  2003-07-23 o godz. 11:52:56 valwit odpowiada na #23806
  Wysłany z *.dip.t-dialin.net via Mozilla/5.0 (MorphOS/PPC native; rv:1.4) Gecko/2003052908 keyV1
jablko? - pedau ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23822] maczOsz
  2003-07-24 o godz. 02:29:09 Hiacynt odpowiada na #23806
  Wysłany z 172.16.1.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
pozatym czy amiga os wie juz co to jest cache L2??
A co ma jedno z drugim wspólnego?
Bo stare Wb to nei wiedzialy .
(Wb != AmigaOS); wb to jeno co? w rodzaju filemenagera.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23823] L2 a sprawa amigowa
  2003-07-24 o godz. 03:58:18 porneL odpowiada na #23806
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
MorphOS ma styczno?? z cache L2 od paru lat - taki cache jest w klasycznych powerkach.
Cyberstormowy AmigaOS od niedawna tez zakosztowal tego.
Tyle ze teraz MorphOS jedzie juz na ?wier? megu L2 i 2MB L3 :>
Odpowiedz na ten komentarz
 [23830] numerologia
  2003-07-24 o godz. 12:23:00 Sebastian Jedruszkiewicz odpowiada na #23823
  Wysłany z 62.233.173.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
L2 w cyberstormach? L3 w pegasosie? przyznaj sie, co to za specyfik wachales? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23850] internet wachalem
  2003-07-24 o godz. 15:23:06 porneL odpowiada na #23830
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
specsy motoroli czytalem, w pegazie juz bywa G4, nie zapominaj.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23856] o!
  2003-07-24 o godz. 15:50:44 Sebastian Jedruszkiewicz odpowiada na #23850
  Wysłany z 62.233.173.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
I motorola w swej dobroci opisuje cyberstormy? no no...
Tu klikac.

L3 - gdzie oni tam L3 wepchneli, bom na zdjeciu nie dojrzal? Nie mowiac o tym, ze 7447 nie obluguje L3, 7457 tak.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23863] owcza slepota
  2003-07-24 o godz. 16:43:16 porneL odpowiada na #23856
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
to przez ten m1438 i lata rulezizmu zem nie dopatrzyl roznicy w numerku. juz wyciagam z szafy zestaw "malego biczownika".
Odpowiedz na ten komentarz
 [23834] Re: L2 a sprawa amigowa
  2003-07-24 o godz. 14:11:54 ravek odpowiada na #23823
  Wysłany z *.amiga.com.pl via Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.1)
A1 z Artici? P te? ju? zamówi?e?? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23845] hhehehe
  2003-07-24 o godz. 15:07:56 juta Yoshemite odpowiada na #23823
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
L3 w Ami eheheheh ,.Nei biez juz nic bo to wykancza:PPP
Odpowiedz na ten komentarz
 [23826] krystusie panie
  2003-07-24 o godz. 10:28:02 caro odpowiada na #23806
  Wysłany z *.studio.net.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.9)
o matko, a myslalem, ze tacy juz wygineli
Odpowiedz na ten komentarz
 [23809] :P
  2003-07-23 o godz. 11:55:38 juta Yoshemite odpowiada na njusa
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
lepsze to niz ogryzek :PP
Odpowiedz na ten komentarz
 [23810] ech stary
  2003-07-23 o godz. 12:07:56 valwit odpowiada na #23809
  Wysłany z *.dip.t-dialin.net via Mozilla/5.0 (MorphOS; U; PPC; en) Gecko/20030722 AMozilla/1.4 keyV1
co ty wiesz o ogryzkach
(nowa moza roxx)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23814] roxowanie
  2003-07-23 o godz. 14:52:09 porneL odpowiada na #23810
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
Whoa, nawet nie wiesz jak opera 7.20b1 smiga. weeeee...
Odpowiedz na ten komentarz
 [23811] OK
  2003-07-23 o godz. 12:12:32 Andrzej Drozd odpowiada na njusa
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Bardzo dobry test i przedewszystkim nie stronniczy tylko porownujacy Pegaza z AmigaClassic. O to chodzilo. Mam tylko male pytanie do pewnych elementow: Jesli chodzi o mp3, to nie bylo wymienione jaka wersja AmigaAMPa sie wiesza. U mnie na Classicu bardzo czesto jest problem z beatami oraz z wersja 2.9, natomiast 2.8 full jest jak skala. druga sprawa dotyczy DVD. Czy oprocz Froggera zostal przetestowany takze AMP? (jest to odtwarzarka DivX, 3Vix, mpg a takze DVD tylko w wersji PPC. Co prawda jest wciaz w fazie beta, jednak posiada dosc duze mozliwosc).
Odpowiedz na ten komentarz
 [23816] AMP-y
  2003-07-23 o godz. 17:19:44 eFUNZINe odpowiada na #23811
  Wysłany z *.lodz.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.3 (AmigaOS 4.0)
Na testowym Pegasosie zainstalowany by? AmigaAMP 2.9. AMP-a mam zamiar przetestowa? w najbli?szych dniach. Ale w systemie MOS 1.4 ma by? co? lepszego, o ile si? nie myl?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23831] AmigaAMP
  2003-07-24 o godz. 12:41:01 MDW odpowiada na #23811
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
Hehehe to zupelnie odwrotnie niz u mnie:). Jak AmigaAMP byl w wersji 2.8 to uzywalem SongPlayera i Amplifiera, bo AmigaAMP sie wieszal. A odkad jest wersja 2.9 to go uzywam, bo jest stabliny jak skala:). Mozna nim orac.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23880] Stabilno?? AmigaAMP-a
  2003-07-25 o godz. 09:25:01 Grzegorz Kraszewski odpowiada na #23811
  Wysłany z *.bialystok.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
U?ywam na Pegasosie AmigaAMP-a 2.8 i jeszcze nigdy nie stwarza? najmniejszych problemów.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23817] Koniec ?wiata...
  2003-07-23 o godz. 20:39:42 Wie?niak z Podkarpacia odpowiada na njusa
  Wysłany z *.przemysl.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Znalaz?em dwa ra??ce b??dy ortograficzne. Wstyd? si? Feiu!
Odpowiedz na ten komentarz
 [23818] lol
  2003-07-23 o godz. 20:48:29 juta Yoshemite odpowiada na #23817
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
O Qwa Prof Miodek?? heheh LOL :PPPP,
Odpowiedz na ten komentarz
 [23819] G3 600 - Super!
  2003-07-23 o godz. 21:21:18 juta Yoshemite odpowiada na njusa
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
G3 600 Mhz -- B ladny Sprzecik i mowie Wam G3 ma moc .
Od ladnych paru lat jezdze na Macu G3 400 i jesli chodzi o moc proca jest super ) Oczywiscie na najnowsze gry typu Unreal 2003 jest za slaby ale cala reszta b ladnei chodzi (All gry oparte na engine Quake 3 ,Unreal,unreal tournament )Programy graficzne smigaja ,Mpeg mozna se 3 naraz ogladac :) Mp3 VBR koduje na ITunes w okolicach 4:1 :)Ogladanei DVD i Divix (ja mowie Syvix:P)-spoko idzie :)Robienei Imige z CD 650MB na Hdd--ok 2.5 min i to @ll na 400 mhz na 600 odlecicie :D

Benhmark: Whetstone - 294.637 (OS 9.2.2)
Dhrystone - 739.406

Nei wiedzialem jak roztawalem sie z Ami w 99 ' r ze dozyje czasow kiedy amiska nabieze realnego Dopalu (w 99 To byly jakies mzonki :))

A wiec G3 Rule :P
Odpowiedz na ten komentarz
 [23820] G3
  2003-07-23 o godz. 23:52:36 porneL odpowiada na #23819
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
Ano, G3 jak na amige mocy ma ilosc prawie nieskonczona. Tylko jak twoje gadanie o predkosci ma sie do narzekan MDW na slamazarnosc makowek?

MDW! nadejdz i zdo?uj! :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23827] macowki
  2003-07-24 o godz. 11:15:14 MDW odpowiada na #23820
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
Do uslug:). Ja wszedzie i zawsze jestem tam gdzie trzeba zmieszac z blotem te durna platforme.

Wlasnie mamy tutaj w pracy kolege praktykanta ktory nie moze sie nadziwic dlaczego MacOS9.2 na Macu z G3 233 MHz tak strasznie MULI! Ja mu tego nie potrafie wytlumaczyc. Dlaczego dodawanie zalacznika 10MB do maila w Netscape 7,01 trwa 8 minut, a po wyslaniu przerzucanie go z Unsent do Sent kolejne 5. Nie potrafie mu wytlumaczyc dlaczego jezeli cos sie kopiuje przez siec lokalna to z G3 robi sie 020 14MHz:). Nie moge mu wyjasnic dlaczego Netscape, Internet Explorer i Opera chodza przeokropnie woooolno (wrecz nie do uzywania). Nie daje rady wyjasnic dlaczego FreeHand 10 jest kilkakrotnie wolniejszy niz DrawStudio na Amidze z 060/50 i BVision (sprawdzane z tymi samymi plikami). Nie potrafie powiedziec dlaczego Acrobat Distiler na pentium 166MHz robi PDFa kilka razy szybciej niz MacG3 233 MHz. Dlaczego gra "Kolony" na FrodoPPC na MacuPPC 603/200 ma 7fps a na AmidzePPC 603/160 ma 25 fps. Dlaczego CorelDraw chodzi TRAGICZNIE WOLNO?. Dlaczego na AmidzePPC 603/160 slucham plikow SAP normalnie a na Macu PPC 604/200 podczas sluchania wszystko stoi! Skakajki playerka chodza 0.5fps:). Tych "dlaczego" moge mnozyc... Mamy tez G4/400 i musze przynac, ze roznica predkosci w stosunku do G3/233 jest OGROMNA. Jednak jak sobie pomysle jak to by moglo chodzic gdyby ten system byl normalny to mnie skreca... Monotasking MacOS 9 sprawia, ze nie traktuje Macintosha jak komputera uzytkowego. Chociaz zmuszaja mnie uzywania tego 8 godzin dzienie juz od prawie 5 lat:).
Odpowiedz na ten komentarz
 [23828] literowki
  2003-07-24 o godz. 11:30:22 MDW odpowiada na #23827
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
Sorry za literowki ale przy tak dlugim komentarzu Netscape 7.01 na Macu G3/233 pisze z predkoscia 1 znaku co dwie sekundy, a ja daje rade szybciej. Bywa wiec, ze zgubi jakies litery.

Mam nadzieje, ze ktos poradzi co mam odpowiedziec praktykantowi, ktory pytal juz kilka razy dlaczego my tutaj nie kupimy za grosze pecetow, ktore smigalyby ze 23000 razy szybciej. Gdyby te Maci byly tutaj obiektem kultu jak Amiga czy Pegasos to bym sie nie odezwal. Kazdy ma prawo miec swoje hobby. Jednak to sa NARZEDZIA do pracy. Chyba lepiej kupic narzedzie tansze i 100x szybsze. Tak rozumuje koles ktory siedzi tu miesiac na praktyce studenckiej i nie moge mu nie przyznac raji. Ja sie przez 5 lat przyzwyczailem do tych macowek ale dla niego to szok. Jak wraca do domu i siada do swojego peceta 900MHz to mu sie wydaje, ze siada do najszybszej maszyny swiata:). Trudno sie dziwic. Ja mam identyczne wrazenie chociaz wracajac do domu zastae AmigePPC 603/160 + 060/50 + BVision + troche kanapek...
Odpowiedz na ten komentarz
 [23835] hehe
  2003-07-24 o godz. 14:24:37 juta Yoshemite odpowiada na #23827
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
To se zacznij uzywac Mac Os X i Softweru pod neigo napisanego a amige do Desy wyslij :P
Odpowiedz na ten komentarz
 [23838] MacOS X na G3/233
  2003-07-24 o godz. 14:47:34 MDW odpowiada na #23835
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
COOOOOOO??????

MacOS X na G3/233??? Oszalales? Chyba za duzo o Macach nie wiesz...
Odpowiedz na ten komentarz
 [23842] hehe
  2003-07-24 o godz. 14:54:21 juta Yoshemite odpowiada na #23838
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
kto Ci kaze na 266??? pisales ze masz dostep d g4 ? Zainataluj se na niej jak neima jeszcze i wqtedy pogadamy na Imacku czy starym baige z 4 mb karta graficzna nei mozna wiele zrobic to fakt:P
Odpowiedz na ten komentarz
 [23851] wlasna inicjatywa
  2003-07-24 o godz. 15:23:26 MDW odpowiada na #23842
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
To nie moj sprzet, nie moja sprawa. Ja tu tylko klikam w fotoszopie, quarku i freehandzie 8 godzin.

Ale przyznasz, ze MacOS9 jest wrecz zalosny i byl zalosny juz w momencie gdy wyszedl. Pamietam jak Macowcy rulezowali w czasach MacOS 8 albo 9. To, ze cos chodzi dobrze na G4 a slabo na G3 do mnie nie przemawia. Wam tam do wszystkiego jest G4 potrzebny zeby to jakos chodzilo. Jezeli cos dopiero zaczyna chodzic na G4 to wyobraz sobie jak to musi byc zalosne! Jak mozna tak po amerykansku na wszystko patrzec? Czlowieku! przeciez to spraszne, ze na G3 tak oczywiste i smieszne rzeczy tak tragicznie chodza. Podalem wiele konkretnych przykladow. Ja zawsze staram sie mowic konkretnie a nie deliberowac teoretycznie.

A dlaczego na przyklad siec lokalna tak zamula wszystko na G4 400MHz? Mam ci pokazac jak siec NIE MULI na procesorze 50MHz?

Zauwazylem, ze macowcy sa jeszcze badziej zarulezowieni i zakompleksieni niz amigowcy.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23853] kk
  2003-07-24 o godz. 15:28:53 juta Yoshemite odpowiada na #23851
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
hehe

Calkowicie sie z Toba zgadzam ze mac Os 9 mial wiele slabosci ,wielozadaniowosc -syf, Ochrona pamieci -brak:(( transfer na Tcp/ip jak piszesz lipa --prawda to .Ale pamietaj o jednym OS 9 sie skonczyl :) A wracajac do g3 to b dobry procek(ja mam taki) ale na OS X -jak bedziesz m ial mozliwosc i chec spraw sobie 10.2.6 ujaguara (na dniach wyjdzie Pantera 10.3)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23854] kk
  2003-07-24 o godz. 15:30:37 juta Yoshemite odpowiada na #23853
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
A a'propo mnei ja nei jestem fanatykiem maca :) Po prostu lubie ten sprzet ten system - ale nei jestem fanatykiem :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23859] Badania kliniczne
  2003-07-24 o godz. 16:12:23 noe odpowiada na #23854
  Wysłany z 62.233.173.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Tak czytam te twoje komenty i zastanawia mnie jedno, dlaczego za kazdym razem zamiast 'nie' piszesz 'nei'? Rozumiem, ze jedna, albo dwie literowki, ale caly czas. Jakas ideologia? Czy zwarcie miedzy 5, a 6 klepka? A moze uklad qwirty na tajwanskiej klawiaturze?
Odpowiedz na ten komentarz
 [23860] Sry
  2003-07-24 o godz. 16:19:19 juta Yoshemite odpowiada na #23859
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
hehe wiesz Diablo 2 i BattleNet - Blizzarda wypalily mi resztki mozgu:)
a tak powaznei - na Bn wszyscy tak pisza i ja neistety zalapalem to -musze sie oduczyc (ale nei jest to proste )

Ale ogulnei wiesz o co chodzi ?:)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23862] Stawiam wniosek...
  2003-07-24 o godz. 16:27:42 Sebastian Jedruszkiewicz odpowiada na #23860
  Wysłany z 62.233.173.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
... przesuni?cia kolegi ?piewaka do sekcji gimnastycznej.
I nie martw si?, przejdzie wraz z pryszczami...A BTW: Rycerze mowiacy nei?
Odpowiedz na ten komentarz
 [23864] :))
  2003-07-24 o godz. 18:51:06 juta Yoshemite odpowiada na #23862
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
hehe
Odpowiedz na ten komentarz
 [23861] Jaki? lepszy cwaniak...
  2003-07-24 o godz. 16:23:12 Sebastian Jedruszkiewicz odpowiada na #23859
  Wysłany z 62.233.173.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Lepiej zapalmy ?weiczk?: [i][i][i][i][i][i][i]
Odpowiedz na ten komentarz
 [23865] @(^_^)@
  2003-07-24 o godz. 18:53:29 juta Yoshemite odpowiada na #23861
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
@(^_^)@ Thx
Odpowiedz na ten komentarz
 [23962] Fanatyzm
  2003-07-27 o godz. 13:08:05 Andrzeu Drozd odpowiada na #23854
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
A ja za to jestem fanatykiem Amigi. Dla mnie juz nie ma ratunku. Nawet z peceta zrobie Amige (dzieki WinUAE) i potrafie niczego innego nie uzywac (no, poza WinCommanderem). Zna ktos jakies lekarstwo (z gory chce wspomniec ze peceta juz mam, a psycholog odpada, poniewaz sie z nim pokloce lub przekabace na Amifanatyzm)...
Odpowiedz na ten komentarz
 [24041] Jak fanatyzm, to fanatyzm...
  2003-07-29 o godz. 00:58:58 Seeker odpowiada na #23962
  Wysłany z *.klebark-wielki.sdi.tpnet.pl via AmigaVoyager/2.95 (AmigaOS/MC680x0)
Mówisz, ?e u?ywasz WinCommodora, czy jak mu tam...
Mo?e ca?kiem niepotrzebnie...?

Jest inne wyj?cie:
Pod wind? te? jest DOpus i w dodatku nowszy,
i prawie tak samo funkcjonalny.
Je?li móg?bym ci jako? pomóc, to napisz na priva.
podam ci wszystkie niezb?dne namiary.
Kiedy u?ywam pod shitem Opusa, zapominam o najgorszym.
Wszyscy chyba wiemy o czym...?

Pozdrówka dla wszystkich.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24061] KLIKAM i tyle
  2003-07-29 o godz. 20:07:05 Kristo Pawel odpowiada na #23851
  Wysłany z 10.0.0.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
No w?a?nie poprostu ty tylko bezmy?lnie potrafisz klika? i to czytaj?c twoje wypociny wynika ?e jeste? cz?owiekiem mocno ograniczonym.
Co do kompeleksów to masz kompleks 50 czy 5 cm?
Odpowiedz na ten komentarz
 [23914] do piekla !
  2003-07-26 o godz. 02:56:35 Coach/RyRy odpowiada na #23835
  Wysłany z 10.4.2.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Do desy to trzeba ciebie i twoje komentarze odeslac.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23958] MULI MU SI? MU?
  2003-07-27 o godz. 12:13:40 Kristo Pawel odpowiada na #23827
  Wysłany z 80.51.249.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Kolego wiesz dlaczego Ci si? muli G3 233 bo jeste? sam mu?em do kwadratu!!!!!!.Pytanie ile masz pami?ci w G3.Widocznie jeste? cz?owiekiem o minimalnej wiedzy o sprz?cie i oprogramowaniu.Przypominasz mi lamera pecetowca który majac w kompie 64 mega operacyjnej ?aduje wind? poczym za??cza quaka 3 i p?acze ze mu s?abo chodzi i musi kupi? nowy sprz?t ale jak takiemu idiocie wyt?umaczy? ze quake3 wymaga do poprawnego dzia?ania 73mega operacyjnej wolnego bloku pami?ci a on ma 64 -pami?? potrzebna do za?adowania systemu.I co robi system w takiej sytuacji korzysta z pami?ci wirtualnej czyli jak niewiesz operacje na pami?ci wykonywane sa w pliku wirtualnym na hd co powoduje kompletny spadek pr?dko?ci operacji systemu i przypomina to zator ?ylno t?tniczy.
Tak samo jest w przypadku G3 233 masz poprostu ma?o pami?ci a system który masz czyli 9.x wymaga 64 mega a ty majac góra tyle uruchamiasz jeszcze inny soft i jedziesz kolego na wirtualce i stad ci si? muli bo jak pisa?em jeste? MU?EM do 3 pot?gi az wstyd i tak my?l? jak taka pierdo?a umie w?aczy? komputer i co to robi na ?amach naszego serwisu!!!!!!!
PS sierotko zainstaluj sobie mac osa 8.x bo mniej wymaga pami?ci je?li jeste? w stanie ??????????
Zreszt? era g3 233 mine?a juz 5 lat temu wi?c oczym ty cz?owieku piszesz!!!!!!!!
Odpowiedz na ten komentarz
 [23963] ?
  2003-07-27 o godz. 13:35:36 Andrzej Drozd odpowiada na #23958
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
O czym ty piszesz? MDW chodzi o to ze AmigaOS odpalona na tych samych zasobach sprzetowych poprostu smiga.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23975] Oczym ty piszesz
  2003-07-27 o godz. 19:56:13 Kristo Pawel odpowiada na #23963
  Wysłany z 80.51.249.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Ja w przeciwie?stwie do ciebie wiem oczym pisze. O zamuleniu kolegi mdw czy wdm ??????.
Na jakich tych samych zasobach????????
Kolego wiem co? na temat smigania mam w domu stojace obok siebie dopalona amig? PPC 603e 300mhz i powermaca g4 533 i nie wmawiaj mi bzdur na temat podobnych zasobów sprz?towych?????
Odpowiedz na ten komentarz
 [23982] no widzisz
  2003-07-27 o godz. 20:53:07 Andrzej Drozd odpowiada na #23975
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
...nie mozesz porownywac proca 603 z G4, pozatym AmigOS dziala na 040 (czy jaki tam masz).
Odpowiedz na ten komentarz
 [23836] hehe
  2003-07-24 o godz. 14:28:06 juta Yoshemite odpowiada na #23820
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Wiesz MDW to chyba na Fazie jest po pierwsze:)

Po drugie to z tego jego kociokwiku wynika ze pracuje na jakims przedpotopowym Imacku albo jakims wynalazku A 'la Adam Slodowy Zrob to Sam :P A NA MAc OS 9 To se mozna w lemingi pograc :P

LOOOOOL
Odpowiedz na ten komentarz
 [23840] mac0wce
  2003-07-24 o godz. 14:53:05 MDW odpowiada na #23836
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
Taaa - teraz jak jest MacOS X to sie 9 wstydzicie ale jak 9 rzadzila to macintoshe tez rulezowaliscie. Ja sie juz wtedy z tego monotaskingu nabijalem. Apple robiac MacOS X przyznal sie, ze wszystko co robili wczesniej to bylo dno totalne!

Uzywamy w robocie takich macow:
- 1 szt. PowerMac 4400 (603/200)
- 1 szt. PowerMac 7500 (ale procek 601/100 wymieniony na 604/200)
- 2 szt. PowerMac G3 233
- 1 szt. Mac G4 400

Na pierwszym jest MacOS 8.6 (bo 9 mulil za bardzo) a na pozostalych jest 9.2. Chyba chory jestes jezeli uwazasz, ze X pojdzie na G3/233. Ja nie decyduje o tym czego tutaj uzywamy. Gdyby tak bylo to dawno stalyby wypasione i tansze grzyby.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23843] :)
  2003-07-24 o godz. 14:56:45 juta Yoshemite odpowiada na #23840
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Zajebiscie sliczny Sprzet :) Szczegulnei ten 1 na wykazei mi sei podobac :PP
Odpowiedz na ten komentarz
 [23844] A pozatym
  2003-07-24 o godz. 14:59:10 juta Yoshemite odpowiada na #23840
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
A zreszta nei ma co sie klucic ani przekonywac o kompach , kazydy Robi To co lubi :)

ja prz ami bylem b dlugo ale przesiadlem sie na maca i nei zaluje
Odpowiedz na ten komentarz
 [23847] amiga
  2003-07-24 o godz. 15:16:35 MDW odpowiada na #23844
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
To co nazywasz "amiga" to jest zalosne. Sorry ale jezeli rozstales sie z Amiga tyle lat temu to nie masz o niej zielonego pojecia. Nawet zarysu pojecia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23849] kk
  2003-07-24 o godz. 15:22:24 juta Yoshemite odpowiada na #23847
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Nei przecze , calkiem mozliwe ze mamm male pojecie :) Ale rowneiz wiem ze dobrze zobilem ,Ami nigdy nei doscignei ani Maca ani Pc ,zawsze bada jej towarzyszyly perturbacje,bankructwa i przejecia przez coraz to inne firmy .Zawsze bedzie kilka lat do tylu za nowymi technologiami ,od systemu operacyjnego poczynajac , na hardware konczac ,no chyba ze powiesz ze Amiga Os jest lepszy niz mac Os X a ppc 604 lepsze niz g4,5 :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23852] kk
  2003-07-24 o godz. 15:24:05 juta Yoshemite odpowiada na #23849
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
I nei pisze zeby komukolwiek dokuczac
Odpowiedz na ten komentarz
 [23882] Bankructwa
  2003-07-25 o godz. 09:25:59 sam on odpowiada na #23849
  Wysłany z 195.116.244.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) Opera 7.11 [en]
Mówisz o bankructwach, a zapominasz o tym, ?e im? Bill Gates sypn?? kas? Apple'owi ?eby nie si?gn?? bruku. Ech...
Odpowiedz na ten komentarz
 [23977] WDM
  2003-07-27 o godz. 20:03:51 Kristo Pawel odpowiada na #23847
  Wysłany z 80.51.249.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Odezwa? si? wychwalca wypasionych pecetow i krzyczy Amiga Rules.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23985] WDM
  2003-07-27 o godz. 21:58:48 Kristo Pawel odpowiada na #23847
  Wysłany z 80.51.249.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Ja s?ysza?em ze to ty jeste? ?a?osny.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24064] MDW
  2003-07-29 o godz. 22:01:50 Kristo Pawel odpowiada na #23820
  Wysłany z 10.0.0.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
MDW to prawdopodobnie przypadek kliniczny
Odpowiedz na ten komentarz
 [23821] oda do user-agenta
  2003-07-23 o godz. 23:58:15 porneL odpowiada na #23819
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
Komiczny user-agent rozsyla Safari: (KHTML, like Gecko)
to jakis wyraz t?sknoty, czy niesienie oswiaty? :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23839] @(^_^)@
  2003-07-24 o godz. 14:52:08 juta Yoshemite odpowiada na #23821
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
To po prostu b dobra przegladarka na macintoshu w przeciwienstwie do np Explorera MicroSyfu:PP
Odpowiedz na ten komentarz
 [23848] syf syf
  2003-07-24 o godz. 15:19:27 porneL odpowiada na #23839
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
alez nie przecze, tylko mnie zastanawia dlaczego w useragencie ktos tlumaczy ze KHTML to gecko :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23855] @(^_^)@
  2003-07-24 o godz. 15:45:27 juta Yoshemite odpowiada na #23848
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Nei zbadane sa wyroki Appla :DD
Odpowiedz na ten komentarz
 [23979] Safari
  2003-07-27 o godz. 20:07:43 Kristo Pawel odpowiada na #23821
  Wysłany z 80.51.249.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
A mister wie tak wogóle co to jest Safari?????
To jest ta prz?glondarka która zglebi?a Internetexplozj? 5.22 ma?ego mi?kiego
Odpowiedz na ten komentarz
 [23984] krush
  2003-07-27 o godz. 21:33:36 porneL odpowiada na #23979
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
tak, to jest port linuxowego engine'u, ktory wykopal macowy engine :P
Odpowiedz na ten komentarz
 [23824] zimny ogien
  2003-07-24 o godz. 04:01:04 porneL odpowiada na njusa
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
Amigowe programy mozna juz odpalac na G4, czy kogos jeszcze interesuje procek ColdFire? :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23837] Warka Rule!
  2003-07-24 o godz. 14:32:58 juta Yoshemite odpowiada na njusa
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
A pozatym Ide se na piwo :P
Odpowiedz na ten komentarz
 [23857] TEXt PROPANGANDOWY :PP (Fanatycy nei czytac!!!)
  2003-07-24 o godz. 15:55:27 juta Yoshemite odpowiada na njusa
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
TERAZ TO jest w Mackach ,kiedys moze trafi do AMI :)

Mac OS X i G5 czyli kotka na gor?cym blaszanym dachu Dariusz ?wiklak GW 07-07-2003, ostatnia aktualizacja 04-07-2003 13:23

Nowszy system Mac OS X i komputery z zupe?nie nowym procesorem G5 zademonstrowa?a firma Apple Computer pod koniec czerwca na konferencji dla programistów

Tego u?ytkownicy macintoshy nie widzieli ju? dawno: szef Apple Steve Jobs sta? na scenie przed t?umem widzów i z dum? patrzy?, jak w bezpo?rednim starciu z pecetem komputer z jab?uszkiem okazuje si? szybszy. Zauwa?alnie szybszy. Na tyle szybszy, ?e Jobs zacz?? nawet gwizda? pod nosem. 23 czerwca na konferencji dla programistów Apple w San Francisco wida? by?o wyra?nie, ?e Steve Jobs triumfuje. - Oto najszybszy komputer osobisty na ?wiecie - powtarza? kilka razy, prezentuj?c nowego PowerMaca G5.

Pecety uciekaj?

Nowy komputer nie by?by mo?liwy bez zupe?nie nowego procesora. Stosowane prze Apple uk?ady PowerPC G4 Motoroli s? wydajne, ale ostatnio zacz??y coraz bardziej odstawa? od konkurencji ze ?wiata pecetów. Podczas gdy najszybsze procesory G4 ledwie przekroczy?y barier? 1,4 GHz, Pentium 4 Intela min??y ju? granic? 3 GHz. Nie znaczy to jednak, ?e ró?nica w szybko?ci mi?dzy macintoshem a pecetem jest a? dwukrotna - odmienna architektura obu procesorów nie pozwala upro?ci? tego porównania tylko do mierzenia pr?dko?ci zegara taktuj?cego uk?ad - ale dawa?a si? ju? odczu? coraz wyra?niej. Apple i Motorola "podkr?ca?y" wprawdzie od kilkunastu miesi?cy G4, ale by?y to skoki raczej kosmetyczne, o mniej wi?cej 200 MHz.

Powszechnie uwa?ano, ?e Apple musi dokona? jakiej? rewolucji - inaczej b?dzie skazane na wegetacj?. Prorokowano nawet, ?e firma mo?e porzuci? tradycj? i zamiast trzyma? si? kurczowo procesorów z rodziny PowerPC, przejdzie na uk?ady Intela lub AMD. Równolegle te? od pocz?tku roku pojawia?y si? plotki o zupe?nie nowym procesorze PowerPC przygotowywanym przez IBM. Motorola, IBM i Apple w latach 90. utworzy?y konsorcjum, które opracowa?o architektur? procesorów PowerPC. Procesory z tej rodziny produkuje zarówno Motorola (G4), jak i IBM. Apple wykorzystuje produkty obu firm. PowerPC G4 znajduj? si? we wszystkich PowerMacach, PowerBookach, iMacach i eMacach. Procesor G3 IBM mo?na znale?? jeszcze w przeno?nych iBookach.

Zmiana warty

Okaza?o si? jednak, ?e plotka o przej?ciu Apple na procesory Intela na razie pozostanie tylko plotk?. Sprawdzi?y si? za to co do joty przecieki o nowym procesorze IBM. PowerPC 970 to - jak zapewnia Apple - pierwszy 64-bitowy procesor przeznaczony do komputerów stacjonarnych. Pierwsze by?y 64-bitowe procesory pracuj?ce w wysoce wydajnych serwerach. Ale w zwyk?ym komputerze dla przeci?tnego u?ytkownika takich procesorów jeszcze nie by?o. AMD zapowiada 64-bitowego Athlona do podobnych zastosowa?, ale nie b?dzie chyba pierwsze: Athlon 64 mia? ju? kilka po?lizgów i ostatnio jego premier? zapowiedziano na wrzesie?. PowerMaki z procesorem IBM maj? trafi? na rynek na prze?omie sierpnia i wrze?nia.

PowerPC 970 wywodzi si? w bezpo?redniej linii z rodziny procesorów Power4 IBM stosowanych do tej pory w wydajnych serwerach. Wspólnie z Apple IBM dokona? jednak kilku zmian maj?cych poprawi? wydajno??. Apple zmieni?o te? nazw? - we w?asnych materia?ach reklamowych przedstawia PowerPC 970 jako G5. W ten sposób podkre?la ci?g?o?? rodziny procesorów (G5, cho? ma zupe?nie now? architektur?, bez problemu pracuje pod kontrol? starych, 32-bitowych programów).

Uk?ady G5 powstaj? w specjalnej fabryce IBM w stanie Nowy Jork. Zak?ad wybudowany kosztem 3 mld dol. przypomina obiekt z filmu science fiction. Tu tak?e oprócz procesorów powstaj? kontrolery zarz?dzaj?ce obiegiem informacji w ca?ym systemie PowerMaców.

A co z Motorol?? - Motorola nadal jest naszym bardzo wa?nym dostawc? - zapewnia? mnie usilnie Pascal Cagni, szef europejskiej centrali Apple. Jej procesory G4 nadal nap?dzaj? wi?kszo?? komputerów z jab?uszkiem i nie zmieni si? to szybko (np. w przypadku maszyn przeno?nych). Ale to IBM b?dzie teraz gwiazd?.

Potwór pod mask?

Nowy PowerMac G5 to nie tylko sam procesor. To zupe?nie od nowa przemy?lana architektura ca?ego systemu. Szybko?? taktowania nowego uk?adu na razie nie powala na kolana - dochodzi do 2 GHz - ale Jobs i przedstawiciel IBM zapowiedzieli w San Francisco, ?e w ci?gu roku cz?stotliwo?? ta zwi?kszy si? o po?ow?, a to dopiero pocz?tek rozwoju G5. Pami?ta? nale?y jednak, ?e G5 to procesor 64-bitowy, a wi?c potrafi?cy przetwarza? w jednym kroku o wiele wi?cej informacji ni? poprzednia 32-bitowa generacja. Szczególnie imponuj?co wygl?da jednak to, jak nowy procesor komunikuje si? z otoczeniem. - Ten uk?ad to potwór, je?li chodzi o przepustowo?? - zachwala? G5 Steve Jobs. I rzeczywi?cie, o ile najnowsze procesory Intela mog? poszczyci? si? magistral? taktowan? zegarem 800 MHz, to G5 ju? teraz ma dwie magistrale taktowane zegarem 1 GHz. Szybko?? komunikacji z pami?ci? przekracza 6 GB (gigabajtów) na sekund?. - Oznacza to, ?e w ci?gu niespe?na sekundy mo?na by przerzuci? do pami?ci zawarto?? p?yty DVD - wyja?ni? obrazowo Jobs. Tak wielka szybko?? komunikacji z pami?ci? to wcale nie przesada, je?li zwa?y?, ?e dzi?ki 64-bitowemu adresowaniu G5 zrywa z ograniczeniami co do pami?ci. 32-bitowe procesory mog? bezpo?rednio adresowa? do 4 GB pami?ci. 64-bitowe - teoretycznie do 18 exabajtów (18 mld gigabajtów). Na razie w PowerMacach mo?na zamontowa? do 8 GB pami?ci DDR RAM (tylko dlatego, ?e nie ma jeszcze odpowiednio pojemnych uk?adów - je?li si? pojawi?, limit pami?ci b?dzie wi?kszy). W nowych komputerach Apple zastosowa?o te? wiele nowoczesnych technologii w rodzaju z??cza graficznego AGP x8, magistrali Serial-ATA dla dysków twardych czy szybkiej szyny PCI-X dla kart rozszerze?. PowerMac G5 b?dzie zawiera? jeden lub dwa procesory.

Aluminiowe cacko

Wszystkie te technologie upakowano w zupe?nie nowej obudowie. Wykonana jest z aluminium i nieco przypomina poprzedni? obudow? PowerMaców (te? ma cztery uchwyty do noszenia). Ze wzgl?du na du?e wydzielanie ciep?a sporo uwagi po?wi?cono kwestii ch?odzenia ca?ego systemu - pocz?wszy od dobrze przewodz?cego aluminium i a?urowego frontu, a? po podzia? ca?ego komputera na cztery niezale?ne strefy termiczne. Przep?ywem powietrza w ?rodku zarz?dza a? dziewi?? sterowanych komputerowo wentylatorów! Mimo ?e jest ich a? dziewi??, komputer ma by? prawie dwa razy cichszy ni? PowerMac G4. Dlaczego? Dzi?ki podzia?owi komputera na niezale?ne strefy termiczne gor?ce powietrze z okolic procesora czy zasilacza nie miesza si? z ch?odniejszym z rejonu nap?dów czy kart rozszerze?. To z kolei sprawia, ?e wentylatory b?d? si? w??cza?y rzadziej. Pomy?lano nawet o tych, którzy lubi? ogl?da? "bebechy" komputera - PowerMac G5 mo?e pracowa? bez bocznej os?ony. Aby jednak powietrze dostawa?o si? do komputera w?a?ciwie, pod blaszan? ?ciank? umieszczono przezroczyst? ?ciank? z pleksiglasu. Jej zdj?cie uruchamia czujnik optyczny, który uniemo?liwia w??czenie komputera.

Jak to dzia?a

Steve Jobs zademonstrowa? wyniki kilku testów maj?cych potwierdzi?, ?e PowerMac G5 to najszybszy komputer na ?wiecie. PowerMaca G5 z dwoma procesorami 2 GHz postawiono w szranki z Dellem Dimension 8300 z procesorem Pentium 4 3 GHz i Dellem Precision 650 z dwoma procesorami Intel Xeon 3,06 GHz. Testy przeprowadzi?a firma Veritest. PowerMac pracowa? pod kontrol? Mac OS X, za? pecety - pod Linuksem. Badano w nich szybko?? kompilacji programów za pomoc? kompilatora GCC 3.3. Tu? po premierze G5 w sieci pojawi?y si? zarzuty, ?e testy by?y manipulowane. Jednym z zarzutów by?o m.in. to, ?e wykorzystano kompilator GCC nieoptymalizowany pod procesory Intela. - Testy przeprowadzi?a niezale?na firma. Chodzi?o o to, ?eby porówna? moc maszyn, wi?c logiczne wydawa?o si?, ?eby wykorzysta? do tego identyczny program - t?umaczy? pó?niej Greg Joswiak, wiceprezes Apple ds. sprz?tu.

O ile w testach "abstrakcyjnych" przewaga G5 wyra?ana by?a za pomoc? niewiele mówi?cych s?upków, o tyle w testach prawdziwych programów u?ytkowych go?ym okiem wida? by?o ró?nic?. Obróbka obrazu w Photoshopie czy rendering filmu na PowerMacu trwa?y nawet dwukrotnie krócej ni? na pececie. Jednym z testów by?a demonstracja animacji 3D przygotowana przez firm? Luxology. - Powa?nie potraktowali?my kwesti? uczciwo?ci tego porównania - zapewnia? potem Brad Peebler, prezes firmy. - G?ówny kod naszego programu jest identyczny dla pecetów i dla macintoshy. Drobne ró?nice tkwi? w cz??ciach odpowiedzialnych ju? za rysowanie okienek i wy?wietlanie tekstu.

- Cieszymy si?, ?e Apple dokona?o tego skoku technologicznego - mówi? po prezentacji Mike Rogers, szef firmy Aspyr zajmuj?cej si? przenoszeniem na system Apple'a rozmaitych gier z platformy PC. - Wymagania producentów gier rosn? coraz bardziej. Teraz mo?emy by? spokojni, ?e Macintoshe poradz? sobie z nowymi programami.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23858] G5 w Amidze.
  2003-07-24 o godz. 16:10:31 Jacek Rzeuski odpowiada na #23857
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Nie kiedy? tylko nied?ugo. Genesi ju? pracuje nad Pegasosem wyposa?onym w ten procesor.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23866] Aaaaaaaaaaaaa
  2003-07-24 o godz. 22:11:50 Poke odpowiada na #23857
  Wysłany z *.gdynia.cvx.ppp.tpnet.pl via Opera/7.11 (Windows NT 5.0; U) [pl]
"Kupi?em sobie ?wi?ty spokój


Nazywam si? R-Toor, jestem muzykiem. Tworz? wy??cznie przy u?yciu komputera.

Kiedy przed wieloma laty kupowa?em pierwszego peceta (ci??ko mi by?o rozstawa? si? z Amig?), oszukiwa?em si?, ?e zmiana sprz?tu znacz?co wp?ynie na komfort mojej pracy. Kiedy dokupowa?em do niego kolejne gad?ety, oszukiwa?em si? ponownie.

Niejako z przymusu sta?em si? ekspertem w dziedzinie nowinek sprz?towych, sk?adania komputerów i wszystkich pokrewnych tematów. By?em nastolatkiem i to wszystko nawet mnie bawi?o. Uwa?a?em si? za "wysoko stechnologizowanego" m?odego cz?owieka.

Moi przyjaciele znali si? na samochodach, sztuce i dziewczynach, a ja na... typach pami?ci.


Gdzie si? podzia?y miliony kolorów?


Ni st?d, ni zow?d mojego peceta zacz??y n?ka? "ma?e awarie". Tyle ?e zgodnie z prawami Murphy?ego, ma?a awaria nie istnieje... je?li uwa?asz, ?e nastapi?a ma?a awaria, to znaczy, ?e nie pozna?e? jeszcze jej rzeczywistych rozmiarów.

Najpierw wysiad?o wyj?cie s?uchawkowe w karcie muzycznej. Drobiazg. Nie przerywaj?c pracy prze??czy?em kabel na s?siednie wyj?cie.

Prawie og?uch?em! S?uchawki do wyrzucenia, robota stan??a.

Na kolejn? porcj? wra?e? nie musia?em d?ugo czeka?... Gdzie si? podzia?y te miliony kolorów? Kolega poradzi?:"prze??cz kart? na inny slot", wi?c prze??czy?em... Nie wiem, czy to pomog?o, bo mój PC ju? si? nie w??czy?. Mo?e to i dobrze... stary ju? by?.

Co prawda nie by?em wtedy przygotowany na spory wydatek, ale có?... Skoro zaczynamy testowa? si? wzajemnie, to pozmieniajmy troch? zasady: Intel outside! AMD do ?rodka! I taniej, i podobno szybciej... ale na pewno nie kompatybilnie. Moje g?ówne narz?dzie pracy odmawia uruchomienia w takiej konfiguracji.
Intel inside, AMD do Anonsów. Zacz??em mie? tego wszystkiego dosy?.


To tylko mit


Kilku moich przyjació? ma w domu Maca. Zawsze wydawa?o mi si?, ?e to taki "graficzny" komputer. Zasi?gn??em j?zyka i okaza?o si?, ?e to tylko mit. Ich opinie by?y bardzo interesuj?ce: nie do??, ?e mo?na zrobi? na nim dok?adnie to samo co na pececie, to jeszcze szybciej, przyja?niej, bardziej intuicyjnie i STABILNIE!!!
Poniewa? ostatnio za cz?sto si? denerwowa?em, kupi?em sobie iMaca...Artur kupi? sobie ?wi?ty spokój...Koniec z Plug & Pray


...Bez niebieskiego ekranu, zawieszania i wyj?tków krytycznych.

Bez dziesi?tków programów do tego samego, zgadywania, który z nich tym razem ruszy i kolejnych ich wersji z dodanymi nowymi b??dami. Bez plików pomocy, które po sprecyzowaniu problemu zawsze odsy?aj? do producentów sprz?tu. Bez producentów sprz?tu, którzy odsy?aj? do producentów oprogramowania. Bez producentów oprogramowania, odsy?aj?cych do plików pomocy. Bez wielogodzinnego przeinstalowywania systemu, gdy jednak co? pójdzie nie tak. Bez ci?g?ego dokupowania nowych akcesoriów, przek?adania ich po ró?nych slotach i nadziei, ?e nie pogryz? si? z innymi... Pod??cz i Módl si? - Plug & Pray.

Bez cyklicznego rozkr?cania obudowy i szukania przyczyn szale?czego, og?upiaj?cego d?wi?ku czterech wentylatorów. Bez kilometrów kabli na stole, bez kilometrów kabli pod sto?em.

Kupi?em sobie ?wi?ty spokój ...i do tego jest ?liczny!"

Ten cytat pochodzi z http://www.apple.com.pl/news/przesiadka/ Proponuje zajrzec, wiecej kultowych tekstow. BTW. swego czasu prowadzilem nawet dyskusje z autorem tej cudownej strony ale jak mu zabraklo argumentow i zaczal mnie wyzywac od zakompleksionych pc'towcow to sobie dalem spokoj...

Ps.
MDW - calkowicie zgadzam sie z Toba ze Mac to szajs tragiczno-masochistyczny.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23867] ech
  2003-07-24 o godz. 23:29:00 juta Yoshemite odpowiada na #23866
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
jak mialem byle co tez tak mowilem .A a'propo masochistycznych sprzetow to Twoj pasuje do opisu jak ulal :P Blaszanka Z Gwindowsem NT i LOL (opera ) naprawde zajebisty zestaw , tez se taki kupie chyba .
Przeciez piluje maca na okraglo , od ponad roku na os X i ani razu nei wywalil mi sie system (nie liczac pierwszego X tj 10.0-10.5- ten sie wywalal czesto :() ) Tak ze masz racje co to za komp i system co sie nie wywala ? Gowno do kwadratu .A wiec @ll na Windowsy i pyntiumy :PPP
Niech jedynie sluszna platforma bedzie u Wszystkich .

AVE BILL :PP oraz lolki co o makach maja Duuuze pojecie :PP
Odpowiedz na ten komentarz
 [23868] nabijacz statów
  2003-07-24 o godz. 23:59:41 Baron Althaar odpowiada na #23867
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; PL; rv:1.4) Gecko/20030624
Taki stabilny ten makowy system? Co? mi si? wierzy? nie chce...
Odpowiedz na ten komentarz
 [23872] Naprawde
  2003-07-25 o godz. 08:02:09 juta Yoshemite odpowiada na #23868
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Tak naprawde jest super stabilny ja uzywam jaguara 10.2.6 -Zrezta nie bede Cie przekonywal ,jak bedziesz mial okazje zobacz sobie (pierwszy os X tj, gola dycha -padala strasznei ,ale potem poprawiali caly kod Osa na szybszy i szybszy ,stabilnosc i emulacje os 9 i wiele ,wiele rzeczy )
JTak ze jazda dzisiaj na 9 to nieporozumienie (chyba ze ktos musi albo sprzet za slaby)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23986] Stabilny
  2003-07-27 o godz. 22:20:12 Kristo Pawel odpowiada na #23872
  Wysłany z 80.51.249.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Zajebi?cie do kwadratu stabilny.POLECAM!!!!!!!!
Odpowiedz na ten komentarz
 [23869] "and it was like bibibibbib".. "a bummer"
  2003-07-25 o godz. 00:14:33 porneL odpowiada na #23867
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
Z explorera sie smialo nasmiewaj, jest z czego.
Ale Opery to ty nie zaczepiaj! Mimo, ?e Safari jest w browserowej czo?ówce (a na engine KHTML na Amidze sam zacieram r?czki) to Opera7 i Mozilla jednak go przewy?szaj?.

moja ulubiona tabelka pokazujaca ze opera7 jest najlepszym browserem in da hood
Odpowiedz na ten komentarz
 [23870] Uzywasz
  2003-07-25 o godz. 01:30:37 Poke odpowiada na #23867
  Wysłany z *.gdynia.cvx.ppp.tpnet.pl via Opera/7.11 (Windows NT 5.0; U) [pl]
...identycznych argumentow jak ten Master o ktorym juz pisalem. I tak samo jak on juz od pierwszego zdania w dyskusji obrazasz druga strone czyli mnie. Lolek to moze Ty jestes bo ostatni Windows to chyba widziales w wersji 3.11.
Ostatni system mi wysiadl jakies 2 lata temu, czyli jak po raz ostatni goscil u mnie W98SE. Mozesz mi wierzyc lub nie (malo mnie to w sumie obchodzi) ale o tamtego czasu ani razu nie mialem padu systemu Win2000. Jak widze Opera dla Ciebie, Mistrzu, takze jest kiepska - noooo rewelacja wrecz miesiaca (roku?).
Moze Cie rozczaruje ale mam znajomych aminow w DTP Wyborczej i wiem co mysla o tym "super" sprzecie - OsX to smiech na sali - toz to latany linux ktory niestety zatracil juz cechy linuxa, nie wspomne o wydajnosci (juz slysze ze Photoshop jest 4 razy wydajniejszy na najwolniejszym G4 niz na P4/Athlon 3GHz, szkda ze tylko w materialach marketingowych = LOL) i konforcie pracy.

Przestan czytac MAC Forum i Komputer Swiat bo ani z jednoego ani z drugiego nie dowiesz sie zbyt duzo o dzisiejszym stanie rynku IT.

Z Toba, o Master, nie bede prowadzic wymiany pogladow chocbys mnie nie wiem jak prowokowal poniewaz duzo wskazuje na to iz jestes tym samym Supermanem z ktorym juz rozmawialem (styl trudny do podrobienia - zamiast argumentow - inwektywy), jezeli jednak tak nie jest, to srodowisko userow Mac'ka wybitnie mi nie pasuje - jeden cham to przypadek, dwoch to standard.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23871] :))
  2003-07-25 o godz. 07:52:22 juta Yoshemite odpowiada na #23870
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Jeli Cie urazilem to przepraszam :)

Ale z Twojego textu wynika ze o mackach i Os tej maszynki pojecie masz raczej niewielkie , a porownanie linuxa do os x top chyba nieporozumienie (wiesz linux moim zdaniem to taki systemik dla frustratow z pc - moi koledzy ktorzy maja dosc Windy sobie go odpalaja i podniecja sie nim ) Roznica pomiedzy mac Os X a linuxem jest mw. taka jak maluch(no moze duzy fiat ) i mercedes .A'propo opery mnei sie nie podoba ostatnio odpalalem ,ale jak rozumiem na Pc @ll jest lepsze niz Exploler microSyfu
Odpowiedz na ten komentarz
 [23875] bro?sery
  2003-07-25 o godz. 08:24:42 Baron Althaar odpowiada na #23871
  Wysłany z *.swic.dialup.inetia.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com])
Wy?miewanie si? z "mi?ka" to raczej kiepski pomys?, szczególnie na tym portalu, gdzie Amigowcy ju? od lat czekaj? na porz?dn? przegl?dark?.

Segundo, chwalisz si? jak wiele wiesz o Makach i rozstawiasz ludzi po k?tach, a sam komentujesz linuxa, o którym wiesz tylko, ?e jest i nic poza tym. No, troch? skromno?ci. Linux to system dla frustratów? A w czym przejawia si? "mercedesowo??" MacOS X? Pewnie chodzi o wygl?d... Zapewniam Ci? jednak, ?e Linux jak i Windows potrafi? wiele w tej kwestii - polecam obejrze? screenshoty.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23878] :))
  2003-07-25 o godz. 08:51:03 juta Yoshemite odpowiada na #23875
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Wyglad systemu jest moim zdaniem malo wazny ,liczy sie to co potrafi i czy nie wiesza sie jak winda o ilosc oprogramowania -jego jakosc Itp.Pracujesz caly czas na linuxie ?
Odpowiedz na ten komentarz
 [23909] wiesza sie jak winda... :-P
  2003-07-25 o godz. 23:18:21 JaCoP odpowiada na #23878
  Wysłany z 213.77.40.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Trzy lata temu Amigowcy przestali wciska? taki kit (i chwa?a im za to!), a Ty tu takie farmazony odwalasz. To jest argument... Szok! Co? wida? z moimi windami nie jest ok, bo dzi?aj? od miesi?cy i nic! Chyba si? popsu?y ;-). Sorry, ale jeste? arogantem. Lubie Amigi, Maci i Pc (znam ich zalety i wady). Ale z Tob? nie da si? o tym pogada?...
Odpowiedz na ten komentarz
 [23919] nie o kit chodzi
  2003-07-26 o godz. 11:21:06 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #23909
  Wysłany z *.barlinek.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.3) Gecko/20030312
Nie tyle przestali wciskac kit, co pojawily sie w miare dobrze dzialajace windowsy (tez z bledami, ale nie tak krytycznymi jak w w zabawkowych windowsach rodem z 9x, ale wiadomo nie ma rzeczy idealnych).
Odpowiedz na ten komentarz
 [23879] y
  2003-07-25 o godz. 08:55:23 juta Yoshemite odpowiada na #23875
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Sry z tym Linuxem mowilem na niereprezentatywnej grupie znajomych z Pc z okolicy (ok 15 osob) :P Nikt z nich nie uzywa all czas linuxa bo z tego co mowia nieda sie go uzywac caly casz(malo oprogramowania - gier ) jak ktoremus Winda padnie to wtedy Kur.... mac przesiadam sie na linuxa by po paru dniach odreanimowac Winde-no ale moze troche przesadzaj :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23881] Welcome to the real world...
  2003-07-25 o godz. 09:25:45 Stelmi odpowiada na #23871
  Wysłany z *.szczecin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; WinNT4.0; PL; rv:1.3.1) Gecko/20030425
Dawno nie czytalem takich bredni... Prosze o wiecej.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23913] makowka?
  2003-07-26 o godz. 02:20:40 Coach/RyRy odpowiada na #23871
  Wysłany z 10.4.2.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Tia wystapil blad i system zostanie ponownie uruchomiony i do wyboru tylko przycisk OK - nie dziekuje...
Odpowiedz na ten komentarz
 [23873] :))
  2003-07-25 o godz. 08:07:52 juta Yoshemite odpowiada na #23870
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Sry zapomnialem :)

Napewno ne rozmawiales ze mna ,ja praktycznie nigdy nie pisuje na zadnych listach dyskusyjnych itp-sam nie wiem czemu tu sie zaczolem produkowac ( Duch mojej Amigi 1200??:PP))
Odpowiedz na ten komentarz
 [23874] :0
  2003-07-25 o godz. 08:12:36 juta Yoshemite odpowiada na #23873
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Zreszta nie ma sensu sie wyklucac :)
jak napisalem wyzej - Kazdy Robi To Co Lubi (kompow tez to dotyczy:) )

A wiec niech pokoj zagosci na planecie .

@(^_^)@
Odpowiedz na ten komentarz
 [23884] A ja wiem...
  2003-07-25 o godz. 10:43:17 mcbarlo odpowiada na #23873
  Wysłany z 192.168.40.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 4.0)
czemu tu sie udzielasz. Pewnie Mac Cie juz tak nierajcuje i nostalgia dusze gryzie ;)

Co do systemu to troche mnie ten caly MacOS smieszy. Nie moge sobie wyobrazic jak system moze mulic tak potezny procesor jakim jest G3. Programisci Apple'a nie wiedza co to optymalizacja ? To jest ich cecha wspolna z tym tak znienawidzonym M$. Dla mnie uzytkownika Amigi system ma byc zupelnie przezroczysty. To jest srodowisko, ktore ma stworzyc jaknalepsze warunki dla odpalanych programow, czyli dac im mozliwie jaknawiecej mocy.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23885] potezny ?
  2003-07-25 o godz. 12:04:18 juta Yoshemite odpowiada na #23884
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
hehe
Odpowiedz na ten komentarz
 [23886] Cena...
  2003-07-25 o godz. 12:19:02 Ramirez odpowiada na #23867
  Wysłany z 172.20.68.* via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; PL; rv:1.2.1) Gecko/20030225
Ile kosztuje najta?szy (nowy lub u?ywany) Mac do domu (pisanie tekstów, ogl?danie DivX, DVD etc.)?
Odpowiedz na ten komentarz
 [23887] tt
  2003-07-25 o godz. 12:21:04 juta Yoshemite odpowiada na #23886
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Mozesz kupic b . fajna maszynka np G3 233-300 jak widzialem na allegro jakis czas temu za 1200-1500 zl
Odpowiedz na ten komentarz
 [23893] Z czym do ludzi ?
  2003-07-25 o godz. 15:04:07 mcbarlo odpowiada na #23887
  Wysłany z 192.168.40.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 4.0)
Placzesz sie w zeznaniach. Najpierw mówisz, ?e G3/233Mhz to szmelc, a teraz bardzo fajna maszynka ? Co do Divx'ow na takim Macu to szczerze watpie. Wlasnie mialem PowerBook'a z G3 233Mhz. MacOS 9.2 chodzil na nim wolniej niz AmigaOS na 030/42Mhz, ktora kiedys mialem. A ta cena ?? Za uzywane ? Nie rozsmieszaj mnie. Plyta glowna Pegaza z G3 600Mhz kosztuje 1690zl - NOWA. Ciekawe kto da za wooolnego Maca tyle kasy ? Linux + MOL na Pegazie i juz mam tego "doskonalego" OS X. I to duzo szybciej niz na Macu w porownywalnej cenie. Ponadto mam MorphOS i amigowy soft. Mac to bezsens.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23900] nie tak pr?dko
  2003-07-25 o godz. 17:20:53 Micha? Ciepielski odpowiada na #23893
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.11 [pl]
A odpala?e? ju? na Pegazie osx, skoro mówisz, ?e du?o szybciej ni? na maku o porównywalnej cenie? W?tpie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23903] Mac vs Pegaz
  2003-07-25 o godz. 17:49:45 mcbarlo odpowiada na #23900
  Wysłany z 192.168.40.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 4.0)
Sugerujesz, ze Mac okolo G3/400Mhz (strzelam - cen nie znam) bedzie szybszy od Pegaza G3/600Mhz i MOLa ? Nie s?dze. A co do testow to niebawem je przeprowadze.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23987] z czym do ludzi
  2003-07-27 o godz. 22:33:27 Kristo Pawel odpowiada na #23893
  Wysłany z 80.51.249.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Takich bzdur dawno nie czyta?em ?ENADA
Odpowiedz na ten komentarz
 [24067] a wi?c
  2003-07-29 o godz. 22:41:23 baderman odpowiada na #23987
  Wysłany z *.interka.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02
rozwi? swoj? my?l ch?opcze.

a? ?al bierze, gdy si? czyta Twoje komentarze.
proponuje douczy? si?, lub zrzuci? klapki z oczu.
wydoro?lej, to dobrze zrobi, Tobie, Twoim bliskim,
i Twoim znajomym (z gimnazjum ;) )
Odpowiedz na ten komentarz
 [23902] tt
  2003-07-25 o godz. 17:25:22 Micha? Ciepielski odpowiada na #23887
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.11 [pl]
Za 1500 to da?oby si? kupi? G3/350 B&W i to chyba jest minimum do divxow na macosie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23910] kupa ?miechu
  2003-07-25 o godz. 23:24:24 JaCoP odpowiada na #23887
  Wysłany z 213.77.40.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
1500 PLN -> Athlon 2000, 256MB DDR, GF4 MX440TV, 40GB HDD, dobra p?yta i jeszcze kilka bajerów.... no koments ;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23920] i?????
  2003-07-26 o godz. 11:25:55 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #23910
  Wysłany z *.barlinek.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.3) Gecko/20030312
No i co z tym cennikiem? - Apropo konia on?
Odpowiedz na ten komentarz
 [24065] Konfig
  2003-07-29 o godz. 22:16:50 Kristo Pawel odpowiada na #23910
  Wysłany z 10.0.0.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Zajebisty konfig zw?aszcza ta ultra szybka karty GF4 MX 440 któr? trzyletni RADEON 7500 bije na g?ow?.Takiego sprz?tu niechc? za darmo szmelc nadajacy si? w zamiank? za broiler do podgrzewania wody na o?edlu.!!!!!
Odpowiedz na ten komentarz
 [24066] no taaaaak....
  2003-07-29 o godz. 22:33:13 baderman odpowiada na #24065
  Wysłany z *.interka.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20030208 Netscape/7.02
g??boki, i niezwykle rozbudowany komentarz, porywaj?cy g??bi? i stylem, ale co najwa?niejsze bardzo ?cis?y merytorycznie i podparty niezbitymi dowodami.

ch?opcze, och?o?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24116] no taaaaaaaaaaaaaaak
  2003-08-02 o godz. 00:38:39 Kristo Pawel odpowiada na #24066
  Wysłany z 10.0.0.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Bardzo g??boki w swojej tre?ci komentarz mojego komentarza.Tak prymitywny jak prymitywny jego autor który nie umie napisa? nic co mia?o by jaki? sens poza z?o?liwymi b?kni?ciami.?ENADA DO KWADRATU.
Z tym ch?opcem to przegio?e? jak nie wiesz okim piszesz to si? zastanów czy aby napewno.
A tak wogóle to niechce mi si? ju? z tob? polemizowa? Staruszku
bo z tego co czyta?em to nie mamy oczym.Stary to nie twój przedzia?
zamiast siedzie? i wypisyw? takie pustaki lepiej w??cz tv ogl?daj telenowele i nie zawracaj ludziom g?owy takimi bzdurami !!!!!!
Odpowiedz na ten komentarz
 [24032] Cena
  2003-07-28 o godz. 21:34:02 Piotr Sobolewski odpowiada na #23886
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com])
Gdzie? dwa razy wi?cje ni? PC o tych samych mo?liwo?ciach...
;-)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23876] Dobry tekst...
  2003-07-25 o godz. 08:31:48 Corwin odpowiada na njusa
  Wysłany z *.webnet.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624
... ale do tego Grzegorz ju? przyzwyczai?. ?an k?eszczn: jak wida? na za??czonych obrazkach, MOS MAME ma s?abe osi?gi. Metal Slug nie wyci?ga nominalnej pr?dko?ci (55/60 fps) przy w??czonycm frameskip 1? Strasznie wolno. Czy?by 600 MHz G3 nie wystarcza?? Mo?e na G4 b?dzie p?ynnie. A mo?e autor portu s?aby?
Odpowiedz na ten komentarz
 [23877] To jest Dobre :))
  2003-07-25 o godz. 08:44:38 juta Yoshemite odpowiada na njusa
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Microsoft próbowa? zwodzi? klientów w swojej reklamie

Dariusz ?wiklak GW 22-10-2002, ostatnia aktualizacja 22-10-2002 17:32

Czy op?aca si? kr?ci? w reklamie? O tym, ?e nie, przekona? si? dotkliwie Microsoft

Kilka miesi?cy temu Apple Computer, producent komputerów Macintosh, rozpocz?? kampani? reklamow? Switch (Przesiadka). W kosztuj?cej ok. 75 mln dol. serii filmów i plakatów byli u?ytkownicy pecetów opowiadaj? swoimi s?owami, dlaczego zmienili swoje komputery na macintoshe. W ka?dej reklamie Apple'a bohater jest wyra?nie podpisany z imienia i nazwiska. Ka?dy zreszt? mo?e wys?a? swoj? opowie?? do Apple'a, wype?niaj?c odpowiedni formularz na stronie WWW i liczy? na to, ?e zostanie bohaterem reklamy Switch.

Gigant si? budzi...

Apple wed?ug ró?nych szacunków ma od 5 do 10 proc. udzia?u w ?wiatowym rynku komputerów osobistych. Nie stanowi wi?c ogromnego zagro?enia dla Microsoftu, którego system operacyjny i inne programy mo?na znale?? na ponad 90 proc. pecetów na ca?ym ?wiecie. A jednak kampania Switch - w za?o?eniu maj?ca przekonywa? u?ytkowników Windows do przesiadania si? na produkty Apple'a - zaniepokoi?a chyba pot??ny koncern z Redmond, bowiem na pocz?tku tygodnia Microsoft zaprezentowa? w?asn? wersj? Switch. Tyle tylko, ?e reklam? zdj?to ju? w poniedzia?ek, i to w wielkim po?piechu.

... ?wiat przeciera oczy...

Microsoft przygotowa? stron? WWW ze zdj?ciem przystojnej d?ugow?osej szatynki (albo rudej - jak wol? niektórzy) opowiadaj?cej o tym, jak to po o?miu latach u?ywania Macintosha przesiad?a si? na peceta. Urocza pani nie przedstawi?a si? z imienia i nazwiska (inaczej ni? w reklamach Apple'a), wspomnia?a tylko, ?e jest dziennikark?, wolnym strzelcem. By? mo?e nic by si? nie sta?o, gdyby nie dociekliwo?? internautów. Jeden z u?ytkowników serwisu informacyjnego Slashdot by? przekonany, ?e gdzie? widzia? ju? zdj?cie bohaterki reklamy. I rzeczywi?cie - okaza?o si?, ?e jest to zdj?cie z katalogu zdj?? reklamowych (stock images) firmy Getty Images kosztuj?ce 49,95 dol. Dla niepoznaki wykonano jego lustrzane odbicie, niemniej jednak jest to ta sama fotografia, co wida? na za??czonych obrazkach.

... Microsoft chowa uszy po sobie

Okaza?o si? zatem, ?e zdj?cie jest nieprawdziwe. A co z tekstem reklamy? Spraw? zaj?? si? reporter agencji Associated Press. Microsoft nie chcia? udziela? informacji na temat to?samo?ci bohaterki reklamy. Uda?o si? rozwik?a? i t? tajemnic? - na stronie zamieszczono bowiem dokument Worda, w którym internauci (tak jak na stronie Apple'a) mogli opisa? swoj? histori? przesiadki z macintosha na peceta. Jak wiadomo, dokumenty Worda zawieraj? oprócz samego tekstu mnóstwo innych danych, w tym imi?, nazwisko i nazw? firmy zarejestrowanego u?ytkownika kopii programu. Na podstawie tych danych ustalono, ?e dokument powsta? w firmie PR Wes Rataushk & Associates... wynaj?tej przez Microsoft. St?d by? ju? tylko krok do odkrycia tajemnicy, i? autork? dokumentu by?a pracownica owej firmy PR Valerie G. Mallinson.

Microsoft pospiesznie zdj?? reklam? (stron? wci?? mo?na jednak znale?? w archiwach wyszukiwarki Google). Na pocz?tku jednak rzecznik firmy Charmaine Gravining przekonywa?a, ?e autork? tekstu jest prawdziwa klientka Microsoftu, a stron? usuni?to, bo "uznali?my, ?e nie jest to najlepszy sposób komunikacji z klientem". Kiedy pó?niej ustalono to?samo?? autorki tekstu i Valerie G. Mallinson przyzna?a si? do jego napisania, rzecznik Microsoftu potwierdzi?a, ?e agencja Wes Rataushk & Associates pracowa?a na zlecenie koncernu.

Przedstawiciele Apple'a nie skomentowali tego wydarzenia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23901] switch
  2003-07-25 o godz. 17:22:53 Micha? Ciepielski odpowiada na #23877
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.11 [pl]
Taaa, tak skuteczna, ?e Apple ju? zako?czy?o kampanie 'Switch' - ju? nie ma zak?adki na ich stronie...
Odpowiedz na ten komentarz
 [23888] Dla @LL Co mowia Ale Os maca jest Syf
  2003-07-25 o godz. 12:27:53 juta Yoshemite odpowiada na njusa
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Z archiwum Mac X  
    2001-03-21

Jaromir K. Kopp


Opis wersji beta systemu operacyjnego Mac OS X.

Powrót do ?róde?

Zaczynamy

Sam system to za ma?o


 
Od chwili, gdy sze?? lat temu Apple og?osi?, ?e pracuje nad Coplandem - nast?pc? Mac OS-a, systemu operacyjnego komputerów Macintosh - oczy wi?kszo?ci u?ytkowników Macintoshy zwrócone by?y na siedzib? firmy: Cupertino w Kalifornii. Niestety, prace si? opó?nia?y i jedyne, co ulega?o zmianom, to numery kolejnych wersji "zwyk?ego" Mac OS-a.

Info
Mac OS X beta
Wymagania: Macintosh PowerPC G3 lub G4 wyprodukowany po VIII 1998 r., 128 MB RAM, ok. 1 GB na dysku
+ stabilno??, wydajno??
+ nowatorski, ale wygodny interfejs u?ytkownika
+ wsparcie dla wielu us?ug sieciowych
+ niewygórowana cena
- spore wymagania sprz?towe
- brak mo?liwo?ci wyboru pakietów do instalacji (w wersji beta)
Producent: Apple Computer, Cupertino, USA
http://www.apple.com/
Dostarczy?: QART Serwis
http://www.qart.com.pl/
Cena w USA: 129 USD (wersja pe?na)
Grupy dyskusyjne
Uwagi i komentarze do artyku?u:
news://news.vogel.pl/chip.artykuly
Pytania techniczne:
news://news.vogel.pl/chip.software

Sytuacja zmieni?a si? w grudniu 1996 roku, kiedy to Apple poinformowa?, ?e przejmuje firm? NeXT, oraz zapowiedzia? powrót za?o?yciela Apple'a - w?a?ciciela firmy NeXT - Steve'a Jobsa. Jobs og?osi?, ?e nowy system dla "maków" powstanie na bazie systemu NeXT-step i przyjmie kodow? nazw? Rapsody. Jednak dopiero w styczniu 2000 na Macworld Expo Steve Jobs przedstawi? za?o?enia, wygl?d i technologie u?yte w Mac OS X - tak? bowiem nazw? nadano nowemu systemowi.
     We wrze?niu 2000 Apple udost?pni? do powszechnego testowania Mac OS X w wersji public beta. Ka?dy, kto zap?aci? 30 USD, móg? zosta? betatesterem. Apple podaje, ?e do ko?ca 2000 roku rozes?a? 100 000 kopii tego systemu i otrzyma? 75 000 informacji oraz wniosków o usprawnienia od indywidualnych testerów.
     System Mac OS X (public beta) oparty jest na uniksowym j?drze Mach 3.0 systemu BSD. Po adaptacji j?dro zosta?o nazwane Darvin i jest dost?pne jako Open Source Project. Zapewnia ono pe?n? ochron? pami?ci, wieloprocesowo?? z wyw?aszczeniem (Preemptive multitasking), bardzo wydajn? obs?ug? pami?ci wirtualnej, prac? z wieloma procesorami (Symmetric multiprocessing) oraz pe?ne wsparcie dla protoko?ów sieciowych, takich jak: TCP/IP, PPP, Apple Talk, Apple File Protocol (szybki protokó?, zaimplementowany te? w Mac OS 8 i 9), NFS, WebDAV, FTP.
     
Co w ?rodku?
Grafik? w Mac OS X obs?uguj? trzy podsystemy: Quartz odpowiedzialny za grafik? 2D i wykorzystuj?cy technologi? PDF (znan? z Adobe Acrobata), QuickTime zawiaduj?cy multimediami (animacje, wideo, d?wi?k) oraz OpenGL - standard w grafice 3D. Interfejs u?ytkownika Mac OS X nazwany zosta? Aqua. Nowy system dla "makówek" wymaga komputera z procesorem PowerPC G3 lub G4 (dowolnego PowerMac G3/G4), iMac, PowerBook G3 series 2 lub iBook oraz 128 MB RAM i 900 MB wolnego miejsca na dysku lub osobnej partycji (zalecane 2 GB).

 Apple przestrzega, ?e przed rozpocz?ciem instalacji nale?y zrobi? kopie wszystkich istotnych plików (co nie dziwi w przypadku wersji beta). Je?eli nadal chcemy korzysta? z programów nie przeznaczonych dla Mac OS X, musimy mie? zainstalowany Mac OS 9.0.4, który nie jest do??czany do wersji beta (b?dzie cz??ci? wersji finalnej). Mac OS X mo?emy zainstalowa? na osobnym dysku czy partycji lub na partycji, gdzie zainstalowany jest ju? system w wersji 9.0.4. Je?eli zdecydujemy si? na ten ostatni wariant, to wszystkie pliki znajduj?ce si? na dysku zostan? umieszczone w katalogu Mac OS 9 i nadal b?dziemy mogli z nich korzysta?. Zalecane jest jednak instalowanie nowego systemu na osobnej partycji (dysku), co poza tym wp?ywa korzystnie na wydajno??.


Po uruchomieniu instalatora komputer zostaje zrestartowany, a system uruchomi si? z p?yty CD. Od tej chwili jeste?my juz w ?wiecie interfejsu Aqua. Podczas instalacji mo?emy jako g?ówny j?zyk wybra? angielski, niemiecki lub francuski. Nast?pnie musimy okre?li?, na której partycji (dysku) chcemy "posadzi?" system. Mo?emy te? za??da? inicjalizacji dysku i wybra? system plików Apple HFS Plus lub UFS, z tym ?e je?eli chcemy nadal korzysta? z systemu Mac OS 9 i jego aplikacji, musimy wybra? ten pierwszy. Reszta instalacji przebiega samoczynnie i na komputerze z procesorem PowerPC G3/233 trwa oko?o 20 minut. Po rozpakowaniu wszystkich pakietów komputer po raz kolejny si? restartuje i uruchamia system ju? z dysku. Teraz czas na konfiguracj?. Podajemy dane u?ytkownika (login, has?o), stref? czasow?, uk?ad klawiatury, sposób ??czenia z Internetem (sie? lokalna, ??cze sta?e, ??cze modemowe telefoniczne) oraz informacje o koncie pocztowym. Po kolejnym restarcie mo?emy ju? w pe?ni cieszy? si? nowym Mac OS-em.
     
Zmiany, zmiany, zmiany...
Pierwsze, co rzuca si? w oczy, to brak ikon dysków na pulpicie. Widzimy natomiast tzw. Dock . Jest to pasek na dole ekranu (podobny do Paska zada? znanego z Windows), gdzie ukazuj? si? ikony pracuj?cych programów. W Docku mo?emy te? umieszcza? ikonki programów i dokumentów, do których chcemy mie? szybki dost?p. Znajduj? si? tu tak?e zminimalizowane okna oraz kosz (Trash), do którego "wyrzucamy" niepotrzebne pliki. W Docku ikonki aplikacji od symboli plików i zminimalizowanych okien oddzielone s? pionow? kresk?. Ciekaw? w?a?ciwo?ci? Docku jest dostosowywanie rozmiaru wy?wietlanych ikon do ich liczby (im wi?cej ikon, tym s? one mniejsze). Ikony mog? si? powi?ksza? po najechaniu na nie myszk?, wy?wietla si? te? wtedy ich opis. Mo?emy równie? uaktywni? opcj? ukrywania Docku, gdy nie jest potrzebny. Pozycj? pierwsz? z lewej w Docku zawsze zajmuje aplikacja Desktop (Finder). Umo?liwia ona zarz?dzanie plikami i nawigacj? po dyskach. Tu u?ytkowników klasycznego Mac OS-a czeka kolejna niespodzianka: okna ukazuj?ce zawarto?? dysków wygl?daj? ca?kiem inaczej. U góry okna znajduje si? rz?d ikon, których pojedyncze klikni?cie kieruje nas do najcz??ciej u?ywanych katalogów. Standardowo s? to: Computer (podobnie jak w Windows, za jego po?rednictwem uzyskujemy dost?p do dysków oraz zasobów sieci), Home (pliki i katalogi zalogowanego u?ytkownika), Favorites (ulubione miejsca), Apps (standardowe miejsce na aplikacje pracuj?ce pod Mac OS X), Docs (dokumenty zalogowanego u?ytkownika) i Users (katalogi u?ytkowników). Pod nimi znajduj? si? ikonki umo?liwiaj?ce okre?lenie sposobu prezentacji zawarto?ci dysków. Do wyboru mamy: ikony, wiersze lub kolumny, w których wy?wietlane s? kolejno zagnie?d?one katalogi. Pojawi? si? te? znany z Windows przycisk Cofnij. Menu systemu i aplikacji tradycyjnie jest dost?pne u góry ekranu (nie w oknie aplikacji tak jak w Windows).

Kontrol? nad ustawieniami systemu zapewnia aplikacja System Preferences (odpowiednik Control Panels). Poza typowymi funkcjami - zarz?dzaniem monitorami, klawiaturami, d?wi?kiem - mo?emy tu w??czy? serwer WWW (Apache 1.3) czy zdalny dost?p do naszego komputera za pomoc? us?ug FTP i telnet.

 Standardowy zestaw aplikacji dostarczanych z Mac OS X beta zawiera mi?dzy innymi przegl?dark? WWW Internet Explorer 5.0, napisan? specjalnie dla Mac OS X. Dost?pne s? te?: program do obs?ugi poczty elektronicznej, QuickTime Player, Music Player - odtwarzaj?cy p?yty CD i pliki MP3, PPP Connect, edytor tekstu i program do prezentacji plików graficznych. W?ród narz?dzi systemowych znajdziemy aplikacje do kompresji i archiwizacji danych, narz?dzia dyskowe, edytor AppleScript, NetInfoManager oraz Proces- Viewer i Terminal tekstowy. W pakiecie aplikacji dodatkowych umieszczono edytor HTML, edytor plików PDF, prosty program graficzny, szachy, NetProbe.
     Aplikacje pracuj?ce pod Mac OS X podzielono na cztery grupy - stare programy pracuj?ce pod Mac OS 8/9 (Classic), aplikacje dostosowane dla Mac OS X (Carbon), mog?ce jednak pracowa? równie? pod Mac OS 9, programy specjalnie napisane pod Mac OS X (Coca) i aplikacje napisane w Javie (jest ona integraln? cz??ci? Mac OS X).
     Gdy otwieramy stare programy, automatycznie uruchamia si? ?rodowisko Classic. Trwa to do?? d?ugo (tyle, ile uruchamianie samego Mac OS 9), ale odbywa si? jednorazowo. Mo?emy te? uaktywni? opcj? uruchamiania ?rodowiska Classic przy ka?dym starcie systemu. Programy dzia?aj?ce w tym ?rodowisku wygl?daj? tak, jakby pracowa?y pod klasycznym Mac OS - stara oprawa graficzna okien, menu itp. Jedynie widniej?cy na dole ekranu Dock przypomina, ?e korzystamy z Mac OS X. W starych aplikacjach mo?emy ju? jednak u?ywa? niektórych dobrodziejstw "dziesi?tki" - takich jak np. pami?? wirtualna. Nowy system zobaczymy w pe?nej okaza?o?ci, gdy u?yjemy aplikacji Carbon lub Coca. Programy pracuj? w tych ?rodowiskach szybko, bardzo stabilnie (mimo i? system jest we wczesnej wersji beta), a ich wygl?d w oprawie nowego interfejsu Aqua jest atrakcyjny. Du?e wra?enie robi? prze?roczyste menu, okna rzucaj?ce cie? i animacje przy minimalizacji okien. Mimo testowania, na komputerze spe?niaj?cym tylko minimalne wymagania atrakcje te nie spowalnia?y pracy ani nie by?y w inny sposób uci??liwe (jednak mamy mo?liwo?? wy??czenia animacji).
     Do ciekawostek mog?cych mie? du?e znaczenie nale?y zaliczy? mo?liwo?? kontroli systemu z poziomu terminala tekstowego. W tym ?rodowisku wszyscy u?ytkownicy FreeBSD lub Linuksa powinni czu? si? dobrze. Mamy tu prawie pe?en zestaw polece? FreeBSD, ?rodowisko programistyczne Perl 5.6.0, emacs 20.7, serwer WWW Apache 1.3 itp.
     W?a?nie dzi?ki oparciu Mac OS X na j?drze BSD i aplikacjach Open Source wiele firm tworz?cych oprogramowanie niedost?pne do tej pory dla u?ytkowników Macintoshy zapowiedzia?o (a nawet udost?pni?o ju? wersje beta) swoje produkty. Do najwa?niejszych nale?y zaliczy? Alias | Wavefront Maya 3 (pakiet do grafiki 3D). Nowy system operacyjny powinien ucieszy? równie? fanów gier komputerowych. Ju? teraz zapowiedziano wiele rozrywkowych nowo?ci, takich jak: Oni, 4x4 Evo, Myth III: The Wolf Age, Tropico, Fly! II czy kolejne wersje Quake'a dla Mac OS X (cz??? ju? dost?pna w wersjach testowych).
     
Sezon na jab?ka
Wersja beta ma ograniczony czas pracy i przestanie dzia?a? w maju 2001. Ostateczna edycja Mac OS X b?dzie dost?pna u dystrybutorów ju? 24 marca 2001 roku. Na polsk? wersj? nie powinni?my czeka? zbyt d?ugo - nowy system dzi?ki zastosowaniu plików j?zykowych - Locale znanych z Uniksa czy Amiga OS b?dzie znacznie ?atwiejszy w lokalizacji (nie trzeba przerabia? ca?ego systemu tak jak w Windows czy poprzednich Mac OS-ach). Do wszystkich sprzedawanych komputerów Apple Mac OS X b?dzie dodawany od lipca 2001 roku.
     Finalny X ma zawiera? wiele udoskonale?. Mi?dzy innymi powróci tak lubiane przez u?ytkowników Macintoshy menu Jab?ko (nie istniej?ce w wersji beta). Zostanie usprawniony te? Dock, z którego uzyskamy dost?p do podstawowych funkcji uruchomionych aplikacji. Okna Findera b?dzie mo?na wyposa?a? w dodatkowe ikonki polece?, dost?pnych do tej pory tylko z menu.
     Apple zapowiada, ?e latem tego roku b?dzie dost?pnych oko?o 1200 powa?nych aplikacji napisanych specjalnie dla Mac OS-a X przez mi?dzy innymi: Adobe, Macromedia, Microsoft (Office 2001), NewTek (Light- Wave), Corel, Deneba, Oracle.
     System Mac OS X beta robi du?e wra?enie zarówno na dotychczasowych u?ytkownikach Macintoshy, jak i na osobach nie maj?cych kontaktów z t? platform?. Apple ma ju? do?wiadczenia w "p?ynnym" przesiadaniu si? z przestarza?ych na ultranowoczesne technologie (pami?tamy przej?cie z procesorów M680xx na PowerPC). Mo?na mie? nadziej?, ?e przesiadka software'owa przebiegnie równie g?adko, zw?aszcza ?e jest to pierwsza próba wprowadzenia pod strzechy komercyjnego systemu opartego na tak zaawansowanych technologiach spotykanych obecnie w stacjach roboczych i serwerach.

Ten Tex pochodzi z http://www.chip.pl/archiwum/article_10556.html

Test jak widac testy robili Blacharze i zrobil na nich wrazenie (a to byla wer. Beta najbardziej syfiasta i wolna ze wszystkich Wer) Tak ze wydaje mi sie ze Wszyscy ktorzy krytykuja macka po prostu na oczy go nie widzieli albo robia to z niewiedzy :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23889] SOki za Ogonki
  2003-07-25 o godz. 12:30:38 juta Yoshemite odpowiada na #23888
  Wysłany z *.wroclaw.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Sorki za ogonki :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23890] mesjasz
  2003-07-25 o godz. 13:07:19 porneL odpowiada na #23889
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
juzzz. ty juz lepiej nawracaj na pytonga!
Odpowiedz na ten komentarz
 [23892] kilometrowe cytaty
  2003-07-25 o godz. 14:44:26 marcik odpowiada na #23889
  Wysłany z 80.48.119.* via Mozilla/4.78 [en] (Win98; I) IBrowse/2.3 (MorphOS 1.3)
Pomijajac brednie jakie tu produkujesz, to nastepnym razem zamiast wklejec kilometry tekstu, moze poprostu podasz link? Nie bedzie tak prosciej?
Odpowiedz na ten komentarz
 [23906] Swiadkowie Makintoszy
  2003-07-25 o godz. 18:19:10 Hiacynt odpowiada na #23892
  Wysłany z 172.16.1.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Makowcy to informatyczne blondynki, wi?c czego si? spodziewasz? Kiedy? MDW napisa? na #amisia fajny tekst, który trafi? zreszt? do quot - sz?o to mniej wi?cej tak: "zaraz zaznacz? myszk? trzy ikony i je razem przesun?; ale ze mnie makowy hacker, nie?" ;-)))
Idealnie to oddaje sytuacj? ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23981] mac userzy
  2003-07-27 o godz. 20:39:22 marcik odpowiada na #23906
  Wysłany z 80.48.119.* via Mozilla/4.78 [en] (Win98; I) IBrowse/2.3 (MorphOS 1.3)
Wiesz, zanim nie czytalem tego watku to mialem co do tego watpliowsci. Nie znalem zbytnio mac-userow, a opowiesci o ich legendarnej "inteligencji" uwazalem za przesadzone. Po przeczytaniu tego watku nie ma juz watpliowsci co do stanu umyslu wiekszosci mac-userow :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23899] kamieniarze...
  2003-07-25 o godz. 17:08:06 Micha? Ciepielski odpowiada na #23888
  Wysłany z *.internetdsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.11 [pl]
Testu nie robili ?adni "Blacharze", tylko stary makowiec - zapisz sie na szarlotke-pl - si? przekonasz.
Odpowiedz na ten komentarz
 [23905] ewangelista
  2003-07-25 o godz. 18:15:45 Hiacynt odpowiada na #23888
  Wysłany z 172.16.1.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Trudno wyczu? sk?d si? urwa?e? kolego, ale pr?dzej Husajna na buddyzm nawrócisz ni? amigowców na ma?ka...
Odpowiedz na ten komentarz
 [24043] Uczy? Maciej Macieja...
  2003-07-29 o godz. 03:55:03 Seeker odpowiada na #23888
  Wysłany z *.klebark-wielki.sdi.tpnet.pl via AmigaVoyager/2.95 (AmigaOS/MC680x0)

We wrze?niu 2000 Apple udost?pni? do powszechnego
testowania Mac OS X w wersji public beta. Ka?dy,
kto zap?aci? 30 USD, móg? zosta? betatesterem.
Apple podaje, ?e do ko?ca 2000 roku rozes?a? 100
000 kopii tego systemu i otrzyma? 75 000
informacji oraz wniosków o usprawnienia od
indywidualnych testerów.      

To si? nazywa dba?o?? o klienta! Klient mo?e po uiszczeniu odpowiedniej op?aty
wykona? cz??? pracy za firm?.
100000 kopii po 30 dolców... mo?e ja te? napisz? jaki? system na Ma?ka...?
Przecie? nie musz? go uko?czy?, w?a?ciwie nie musz? go nawet zacz??...


System Mac OS X
(public beta) oparty jest na uniksowym j?drze Mach
3.0 systemu BSD.

Samobój


Po adaptacji j?dro zosta?o
nazwane Darvin i jest dost?pne jako Open Source
Project. Zapewnia ono pe?n? ochron? pami?ci,
wieloprocesowo?? z wyw?aszczeniem (Preemptive
multitasking), bardzo wydajn? obs?ug? pami?ci
wirtualnej, prac? z wieloma procesorami
(Symmetric multiprocessing)

Replay...


W tym ?rodowisku wszyscy
u?ytkownicy FreeBSD lub Linuksa powinni czu? si?
dobrze. Mamy tu prawie pe?en zestaw polece?
FreeBSD, ?rodowisko programistyczne Perl 5.6.0,
emacs 20.7, serwer WWW Apache 1.3 itp.
     W?a?nie dzi?ki oparciu Mac OS X na j?drze BSD
i aplikacjach Open Source wiele firm tworz?cych
oprogramowanie niedost?pne do tej pory dla
u?ytkowników Macintoshy zapowiedzia?o (a nawet
udost?pni?o ju? wersje beta) swoje produkty.

I jeszcze jedna poprawka!!!
A kto napisa?, ?e Linux, to taki systemik dla frustratów?
Sam sobie dowali?e? 3:0.


...oraz pe?ne wsparcie
dla protoko?ów sieciowych, takich jak: TCP/IP,
PPP,...(tu kilka innych) ...FTP.

Takie wsparcie, to ja mam po odpaleniu jednego programu...


Co w ?rodku?
Grafik? w Mac OS X obs?uguj? trzy podsystemy:
Quartz odpowiedzialny za grafik? 2D i
wykorzystuj?cy technologi? PDF

Ja wykorzystuj? betoniark? do gotowania zupy, ale wiesz ile ona musi si? nakr?ci?
do momentu uzyskania odpowiedniej temperatury? No i bardzo szkodzi to ?o?yskom,
bo na regularnie smarowanych, to nigdy mi si? ta zupa nie zagrzeje.
Moim skromnym zdaniem wykorzystywanie "technologii" PDF do wy?wietlania
grafiki 3D ?wiadczy o niewiarygodnej wprost optymalizacji kodu...
To si? w pale nie mie?ci, jaka szybka mog?aby by? taka Quadra,
gdyby kto? wpad? na to wcze?niej!


Apple przestrzega, ?e przed
rozpocz?ciem instalacji nale?y zrobi? kopie
wszystkich istotnych plików

Chocia? raz si? na co? przydali...


...oraz informacje o koncie pocztowym.

A ja mog? to zrobi? w dowolnym momencie.


Zmiany, zmiany, zmiany...
Pierwsze, co rzuca si? w oczy, to brak ikon
dysków na pulpicie.

U siebie taki bajer, to mam ju? pod DOSem. Rzeczywi?cie full wypas!!!


Widzimy natomiast tzw. Dock
. Jest to pasek na dole ekranu (podobny do Paska
zada? znanego z Windows), gdzie ukazuj? si?
ikony pracuj?cych programów. W Docku mo?emy te?
umieszcza? ikonki programów i dokumentów, do
których chcemy mie? szybki dost?p. Znajduj? si?
tu tak?e zminimalizowane okna oraz kosz (Trash),
do którego "wyrzucamy" niepotrzebne pliki.

to by?o ma?e wprowadzonko -

W Docku ikonki aplikacji od symboli plików i
zminimalizowanych okien oddzielone s? pionow?
kresk?.

- a to w?a?ciwa tre??...
Takie ma?e, a tak cieszy... :-)


Ciekaw? w?a?ciwo?ci? Docku jest
dostosowywanie rozmiaru wy?wietlanych ikon do ich
liczby (im wi?cej ikon, tym s? one mniejsze).

To troch? mo?na tego upchn??, pewnie jakie? 1024 X 50...


Ikony mog? si? powi?ksza? po najechaniu na nie
myszk?,

Mog?? Czy system wybiera losowo, które maj? si? powi?ksza??


Pozycj? pierwsz? z lewej w Docku zawsze zajmuje aplikacja Desktop
(Finder). Umo?liwia ona zarz?dzanie plikami i
nawigacj? po dyskach.

A ja wol? ikonki na blacie, jestem pazerny i w ten sposób oszcz?dzam mych? (dwuprzyciskow?).


U góry okna znajduje si? rz?d
ikon, których pojedyncze klikni?cie kieruje nas do
najcz??ciej u?ywanych katalogów. Standardowo s?
to: Computer (podobnie jak w Windows, za jego
po?rednictwem uzyskujemy dost?p do dysków oraz
zasobów sieci), Home (pliki i katalogi
zalogowanego u?ytkownika), Favorites (ulubione
miejsca),...

Kto by pomy?la?... A mo?e ja bym chcia? u?ywa? innych?


Pod nimi znajduj? si? ikonki
umo?liwiaj?ce okre?lenie sposobu prezentacji
zawarto?ci dysków.
Do wyboru mamy: ikony,
wiersze lub kolumny, w których wy?wietlane s?
kolejno zagnie?d?one katalogi. Pojawi? si? te?
znany z Windows przycisk Cofnij.

Gdzie? ju? to widzia?em, mo?e w Opusie...?


Menu systemu i
aplikacji tradycyjnie jest dost?pne u góry ekranu
(nie w oknie aplikacji tak jak w Windows).

To te? mi si? wydaje znajome, a mo?e to nie jest nowo??...?


Du?e wra?enie
robi? prze?roczyste menu, okna rzucaj?ce cie? i
animacje przy minimalizacji okien.

A to ju? napewno kiedy? widzia?em, w du?ym stopniu na mojej A600.


Mimo testowania, na komputerze spe?niaj?cym tylko
minimalne wymagania atrakcje te nie spowalnia?y
pracy ani nie by?y w inny sposób uci??liwe.

Ale napewno by?y przez to mniej atrakcyjne. Ju? wiem dlaczego mój system
nie jest atrakcyjny, u mnie te? nie spowalnia?y.


Okna Findera b?dzie mo?na wyposa?a? w
dodatkowe ikonki polece?, dost?pnych do tej pory
tylko z menu.

Takie to troch? Opusowate...


Apple zapowiada, ?e latem tego
roku b?dzie dost?pnych oko?o 1200 powa?nych
aplikacji napisanych specjalnie dla Mac OS-a X
przez mi?dzy innymi: ...NewTek (Light- Wave),...

Ot znawca Ma?ka... tylko bardziej by pasowa?o - przeportowane.
Ten programik (w momencie gdy by? dost?pny tylko na Amidze)
zdoby? (jakie? 100 lat temu) tytu? "Program graficzny roku"
w kategorii open. Czyli by?y brane pod uwag? wszystkie
dost?pne platformy.


System Mac OS X beta robi
du?e wra?enie zarówno na dotychczasowych
u?ytkownikach Macintoshy, jak i na osobach nie
maj?cych kontaktów z t? platform?.

Aaaaaaaaaaa....., to ja si? nie ?api?! Nie by?em u?ytkownikiem Ma?ka
i do tego mia?em kontakt. Ale fajnie. Pozna?em osobi?cie pana Shapeshiftera.


Mo?na mie? nadziej?, ?e przesiadka
software'owa przebiegnie równie g?adko, zw?aszcza
?e jest to pierwsza próba wprowadzenia pod
strzechy komercyjnego systemu opartego na tak
zaawansowanych technologiach...

Ju? to kiedy? przerabia?em. Fajnie by?o... ;). Zaraz, zaraz, jak to pierwsza?
Co? mi tu ?mierdzi...


Test jak widac testy robili Blacharze i zrobil na
nich wrazenie (a to byla wer. Beta najbardziej
syfiasta i wolna ze wszystkich Wer)

Ciekawi mnie czy by?y jakie? wer. Beta mniej syfiaste, bo mo?naby ich u?y?
i by?oby du?o przyjemniej. T?umacz dalej Amigowcom, co to jest wersja beta,
oni o tym nigdy nie s?yszeli. Ciekawe jak wygl?da?by ?wiat, gdyby Amiga
nigdy nie powsta?a, ale nie s?dz?, ?eby? wtedy mia? taki fajny system
i inne programiki.


Tak ze wydaje mi sie,
tu wyj?tkowo masz racj?, wydaje ci si?
ze Wszyscy ktorzy krytykuja macka po prostu
na oczy go nie widzieli albo robia to z niewiedzy :)

Starzy Amigowcy widzieli tyle cudów, ile ty do ko?ca ?ycia nie zobaczysz.
Chleba naszego powszedniego... na dzisiaj wystarczy.
A teraz mam dla ciebie ciekaw? propozycj?: od??cz kabalek od sieci i mo?esz si? bawi?
swoim Maciusiem (albo Wacusiem) ile dusza zapragnie.
Weso?ego ALLELUJA!
Odpowiedz na ten komentarz
 [24060] Uczy? Macieja
  2003-07-29 o godz. 19:59:35 Kristo Pawel odpowiada na #24043
  Wysłany z 10.0.0.* via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/85 (KHTML, like Gecko) Safari/85
Kolego mondrali?ski poco za?mieca? serwis wypisywaniem o niczym.Na?miewasz si? z systemu o którym niemasz bladego poj?cia.Ten kolega do którego odbijasz te? mia? amig? i jest mniejszym lub wi?kszym amigowcem ale nie przesiad? si? na pc tylko na maca a to ró?nica a to ?e wychwala mac bo ma racj? jest to w tej chwili jedyna platforma majaca zajebisty software i hardware na ?wiecie i tu niestety trzeba dum? schowa? do kieszeni.Ja te? jestem amigowcem i tak samo jestem dumny z tego ?e mam amig? i to pot??nie rozbudowan? ale mam równie? powermaca do którego mam ogrom najnowszego oprogramowania i to w po?aczeniu z wspania?ym komputerem i
?rodowiskem systemu OS-X czyni dlamnie platform? na to chwil? numero 1 i d?ugo w tej materii si? nic nie zmieni.W systemie OS X praktycznie brakuje mi tylko directory opusa jako fill menagera który jest dlamnie zupe?nym numerem jeden w ?ród menagerów zasobami jak Mac osX w?ród systemów TO POPROSTU POT?GA .Tak?e niema sensu udowadnia? sobie co? tak oczywistego.Kompletnie nie rozumiem nagonki na makówki to przecie? ta sama platforma PPC któr? trzeba wspiera? aby nie zala? nas powódz taniego szajsowatego pecetowego szmeluTo przecie? dzi?ki firmie Apple projekt PPC ma przysz?o?? gdyby oni nie pakowali tyle kasy w technologi? ppc to tego procesora by wogóle nie by?o i my jako ludzie innej alternatywy mieli by?my do wyboru mie? to gówno windows czy tzw linuxa nap?dzonego przez amdeki lub kiczowate P4 a tak mamy pegaza wypasione powermacy z g5 i to jest wspania?e.Ogólnie powinno nast?pi? konsolidacja u?ytkowników platformy alternatywnej PPC a nie wyk?uca? si? o bzdury.
Najbardziej dziwi mnie to ?e na serwisie amigowym jest tak wiele osób dzia?ajacych w necie na tym badziewiu pecetowopodobnym a tak ma?o prawdziwych amig ze swoimi prz?gl?darkami a? si? cz?owiek u?miecha jak widzi ?e kto? klepa? swoje posty na amisi.

POPROSTU AMIGA RULES MAC RULES a pecet do piachu.

Ps zamówi?em pegaza G4 w enfuzione jako trzeci mój komp ogólnie fajny sprz?t i to jak narazie jest platforma rozwojowa dla amisi.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24073] oj, uczy?... tylko czy nauczy?...?
  2003-07-30 o godz. 02:03:49 Seeker / Mental Aberration odpowiada na #24060
  Wysłany z *.klebark-wielki.sdi.tpnet.pl via AmigaVoyager/2.95 (AmigaOS/MC680x0)
Z ca?ym szacunkiem, ale chyba nie zrozumia?e? zbyt wiele z mojej wypowiedzi.

1. Nie nazywam si? m?drali?ski i si? za takiego nie uwa?am.
Staram si? tylko ocenia? sytuacj? i opisywa? to co widz?.

2. Nie za?miecam serwisu, tylko odpisuj? na czyj?? wypowied?.
Je?li tego nie zauwa?y?e?, to nie mamy o czym rozmawia?,
bo niczego innego pewnie te? nie zauwa?ysz.
Serwis za?mieca mój przedmówca, wstawiaj?c jako posty ca?e artyku?y
zamiast poda? linki. Je?li nie zauwa?y?e?, to odpisywa?em na cytaty.
Za?miecanie jest te? puste gadanie, a ja dla odmiany u?ywa?em argumentów
(a w zasadzie kontrargumentów). Nie nabija?em si? z systemu,
tylko z wypowiedzi mojego przedmówcy, który kr?ci na wszystkie
mo?liwe strony i sam nie wie co chce powiedzie?. Oprócz tego
kilkakrotnie zaprzeczy? sam sobie, a to chyba nie jest normalne...?
Je?li nie jarzysz, to poczytaj sobie jeszcze raz jego wypowiedzi
w tym samym cyklu.
Gdyby mnie by?o sta?, mia?bym wszystkie dost?pne systemy, bo lubi?
mie? wybór.
Fakt, ?e jaki? system ?miaga na super maszynie, nie oznacza jaszcze,
?e nie da?oby si? go znacznie ulepszy?. Wiesz jak ?miga?by AmiOS
na takim konfigu...? Bo zachowujesz si? jakby? nie wiedzia?.
A próbujesz si? uwa?a? za znawc?...

3. Na tamat mojego poj?cia o ró?nych systemach, to akurat niewiele wiesz.
Móg?by? si? wi?c nie odzywa? w tej kwestii, albo troch? pomy?le?,
albo mnie o to zapyta?.

4. Nie interesuje mnie soft zajebisty, tylko taki jakiego potrzebuj?,
i taki, jakiego chc? u?ywa?.

5. Nie musz? ?adnej dumy chowa? do kieszeni, bo chc? mie? Amig?.
Gdybym nie chcia?, to bym nie mia?. A chc? j? mie? dlatego, ?e mi si? tak podoba.
Nie mam te? nic przeciw jej rozwojowi ani przeciw rozwojowi innych platform.
W dalszym ci?gu jednak b?d? u?ywa? Amigi. Za to co wyda?em na swoje Amigi
móg?bym mie? naprawd? nie?le wypasionego pieca, a na Ma?ka mnie nie sta?.
I nie jest to powód, ?ebym go zacz?? lubi?. Poza tym system Amigi lubi?
za jego przejrzysto?? i elastyczno??, za to, ?e mog? go konfigurowa?
jak mi si? podoba. Mam OS-a w wersjach 2.0, 3.0, 3.1, i 3.9, ale u?ywam
tylko 3.1, bo tak mi si? podoba. Nie chc? u?ywa? nowszej wersji tylko dlatego, ?e jest nowsza.
I nie bluzgaj na Linuxa, bo w?a?nie na jego bazie powsta? OS-X, co udowadnia?
nam wszystkim twój idol zamieszczaj?c ten nieszcz?sny artyku?.
A je?li tak nie jest, to tylko mo?e w tym wypadku ?wiadczy? o jego
g?upocie, no i twojej równie?, je?li tego nie zakuma?e?. Lepiej si? wi?c
zastanów, czego si? czepiasz i rób to dopiero wtedy.
Nast?pnym razem ustalcie jedn? wersj?, to nikt si? nie b?dzie czepia?.
A teraz potwierdz? twoj? "rzeczowo??":

...mam równie? powermaca do którego mam ogrom najnowszego oprogramowania
i to w po??czeniu z wspania?ym komputerem...

jak mam to rozumie?? nie jest to bynajmniej jasna wypowied?, je?li nie wiem,
gdzie jaki w?tek si? ko?czy a gdzie zaczyna. Móg?bym to odebra? w taki sposób,
?e powermac potrzebuje wspania?ego komputera, aby w ogóle dzia?a?.
móg?bym... ale si? domy?lam, ?e nie o to chodzi?o.
Pisz mo?e nieco krótszymi zdaniami. A teraz podam ci przyk?ad, jakie to mo?e by? wa?ne.

wyobra? sobie, ?e jaki? osobnik pyta ci?:

- nie masz przypadkiem powermaca?

a ty mu mo?esz odpowiedzie?:

- nie mam.

albo:

- nie, mam.

Je?li nie widzisz ró?nicy, to nie powiniene? si? publicznie wypowiada?.
I nie próbuj mi przypadkiem wmawia?, ?e czepiam si? literówek!
Ca?a twoja wypowied? jest napisana w tym w?a?nie stylu.
Ze mn? ten numer nie przejdzie.

6. System operacyjny s?u?y do tego, aby mo?na by?o w jasny,
wygodny i jako? znormalizowany sposób u?ywa? innych programów.
Je?eli te inne programy mam na Amidze, a do zarz?dzania u?ywam Opusa,
to powiedz, na co mi OS-x? bo jako? nie widz? zapotrzebowania...

7. Je?eli nie rozumiesz nagonki na makówki, to zauwa?, ?e jeste?my
na stronie Amigi i nie ??daj, ?eby kto? tutaj by? zachwycony wychwalaniem Ma?ka.
I jest to zupe?nie naturalne. By?oby duuuu?o lepiej, gdyby? opisa? jakie?
ciekawe rozwi?zanie z Ma?ka, którego na Amidze brakuje. My?l?, ?e wtedy
by?oby du?o wi?cej ch?tnych do czytania twoich wypowiedzi i nikt by na ciebie
nie napada?.

8. W temacie braku naszego zainteresowania zalewem windy zgadzam si? z tob?
w dwustu procentach. I do tego z przytupem. Jednak jaka? konkurencja jest potrzebna...
b.t.w. Linucha nie produkuj? pot??ne koncerny rozmiaru Gównosoftu czy Appla,
a i tak si? rozwija. To tylko tak w mi?dzyczasie i mi?dzytemaciu...

9. Odno?nie rulezowania: dla mnie rulez jest to, co mam dlatego, ?e sam tak chc?,
a nie dla samego rulezowania.

10. Najbardziej chcia?bym mie?:
- wspania?? maszyn?,
- wspania?y system,
- wspania?e programy.

I nie jest dla mnie wa?ne jaka to b?dzie platforma. Mam natomiast Amig?
i ciesz? si? z tego. A takiego klimatu nie ma ?adna inna platforma,
cokolwiek by to mia?o oznacza?. Z Amig? jest tak, jak z motocyklami,
gdziekolwiek bym si? znalaz?, je?li spotaykam tam zupe?nie obcego Amigowca,
czuj? si? prawie jak u siebie. I to jest wspania?e. ?aden system mi tego nie zast?pi.
I dlatego Amiga jest dla mnie rules, a dlaczego dla ciebie Maciek, to ju? twoja sprawa.
Je?eli natomiast chodzi o wspania?y system, przyk?adem bardzo ciekawego pomys?u
jest AROS. Nie wiem czy co? sensownego z tego wyniknie, ale pomys? jest genialny
w swej prostocie. Takich w?a?nie pomys?ów ?ycz? nam wszystkim zamiast
zaprzeczania swoim w?asnym my?lom i wypowiedziom, bo z tego nic nie b?dzie.
Je?eli zrozumia?e? sens tej nowelki, mo?emy jeszcze kiedy? podyskutowa?,
lecz w przeciwnym wypadku nie licz na moj? odpowied?. Chyba, ?e b?dzie tak tendencyjna,
jak twoja, tylko "nieco" bardziej WYRAZISTA.

A pegaza gratuluj? i sam co? podobnego ch?tnie nab?d?,
je?li mi tylko sytuacja na to pozwoli. I raczej tej wersji
wola?bym si? trzyma?. 8-?
Odpowiedz na ten komentarz
 [24076] MacOS-X a sprawa polska
  2003-07-30 o godz. 09:19:53 Jacek Rzeuski odpowiada na #24060
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Taki wspania?y system a poprawnie '?' nie umie zakodowa?? Co za lipa...
Odpowiedz na ten komentarz
 [24084] nono
  2003-07-30 o godz. 15:11:43 MDW odpowiada na #23888
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
Wszystko fajnie i ladnie ale nie rozumiesz (jak wiekszosc swiata) najwazniejszej sprawy. Mnie kreci i jara Amiga/Pegasos. Uwielbiam AmigaOS (wiec i MorphOS:)). Lubie caly ten klimat, lubie filozofie pracy tych platform, a nawet lubie tych ludzi. Robienie czegos na te platformy ma dla mnie sens. Nie moge znalezc motywacji zeby zrobic cokolwiek na i dla peceta, Maca czy Linuxa. Ledwo zmuszam sie piszac jakies gierki na dresofony i robie to tylko dlatego, ze jest szansa na jakas kase z tego:). Jestes inteligentnym czlekiem wiec na pewnoe zrozumiesz to, ze ktos moze miec takie czy inne hobby. Nie ma szans zeby jakakolwiek maszyna zastapila mi Amige albo Pegasosa. Myslisz, ze nie probowalem sie przesiasc? Kilka razy probowalem ale nic z tego nie wyszlo. Kusisz nas tutaj wymieniajac tytuly wypasionych programow. Hmmm... Obok Amigi (a za miesiac Pegasosa) stoi u mnie w chacie normalny grzyb na ktorym od dawna moge uruchomic WSZYSTKO co wymieniles. Winda 2000 czy XP da sie jakos uzywac. W Polsce wszystkie programy to kwestia jedej nocy sciagania (mam stale lacze). Lojalnosc czy odraza do piractwa na grzybie mnie nie obowiazuje. Tak wiec powiedz mi kochany dlaczego ja mam to serdecznie gdzies? Nie kreci mnie to! Baaa - wrecz nudzi. Mam 10 razy wieksza satysfakcje jak odkurze pokoj niz gdy zrobie cos na pececie:). Za to przy Amidze moge siedziec i robic cos caly czas. Wiem - to jest chore. Ale nic na to nie poradze. Jestem rulezowcem od wielu lat i z tego sie wyleczyc nie da. Kiedys mi mowiono - kup pieca to sie z Amigi wyleczysz. Kupilem i odnioslo to skutek ale odwrotny:). Potem mowili - wyrosniesz z tego z wiekiem. Mam prawie 29 lat nic... jeszcze bardziej mnie kreci (a w przypadku Pegasosa to chyba najbardziej w zyciu:)). Jak wracam z roboty (Macintosh z MacOS9) to tak jakbym sie ponownie narodzil, jakbym wracal do zycia. Filozofia tej platformy mnie wrecz obraza:). Zle sie czuje a tej platformie i nie odpowiada mi ona!

Tak wiec chocbys tutaj napisal, ze na Macu mozna latac w kosmos i przenosic sie w czasie to mnie i tak nie podjarasz...
Odpowiedz na ten komentarz
 [24128] AMIGA&MDW RULA !!
  2003-08-03 o godz. 14:11:25 HO?DYS odpowiada na #24084
  Wysłany z *.visp.energis.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
W zasadzie chcialbym jedno powiedziec,,,\

Kazdy lubi to co ma ..kto ma amige to raczej jej nie zmieni
poniewaz ten komputer ma wiecej niz CPU i RAM ...ma dusze.
Kto tej duszy nie czul dawno juz (albo nie dawno) sprzedal
nasza ksiezniczke i kupil o wiele szybsza i wydajniejsza blache.
Koledzy od Makówek ..có? chwala MACA (ja go chwale tylko za to ze
byl pierwszym komputerem z Graphic User Interface ..czyli s?awna Lisa
w 1981 roku)...najnowsze modele moze i sa swietne i idealne ..tak jak najnowsze PC ..
czy najnowsze Amigi :) ..jednak sentyment zmusza mnie do uzywania PRZYJACIÓ?KI !!
Jak wielu nekrofili :) ..tak o mnie mówla grzybiarze ..
ALe ja to leje bo AMIGA DAJE MI TYLE RADOSCI I PRZYJEMNOSCI JAK ZADNA INNA PLATFORMA ...
...no moze jeszcze jedna sprawa rok 1993 czyli High End Amigi...
Scena super sprawa programy graficzno-muzyczne ..najlepsze na swiecie
..GRY !!! Najbardziej grywalen..tak tak tak ..
3 dni temu byla u mnie rodzinka z dwoma maluchami..(Nie z FSO :) ..
no i chca sobie pograc na kompie..no to wlaczylem PC mamy (P I 233 2x3dfx2 128 MB) ..zapodalem NFS,colina,QuakeII,MK4 :) ..przy fatality jeden sie poplakal :)
i mowia ze chca cos innego....zapodalem Amige (PPC 225 AGA FX:) 128 MB) no i superfrog i Galaga zajely ich na kilka godzin :)
jedno jest pewne rzezi maluchy nie lubia :)
MAm amige ciagle ja konfiguruje i zmieniam,,,jej elastyczny system i unikatowe (!!) rozwiazania jak na tamte czay daja mi duza mozliwosci uzytkowe i modyfikacyjne mojego systemu AMigaOS...
zdaje sobie sprawe iz stabilnosc (szczegolnie na NIEUDANEJ PROTECIE PHASY PPC !!!) jest mniejsza niz na wyzej wymienionym PC z Win2000 Server ..
ale pecet ma swoje mankamenty do ktorych nie moge sie pryzwyczaic od wielu lat..

TO co MDW napisal wyzej ze probowal przesiadac sie, i ze ma PC ale Ami mu daje duzo wiecej frajdy..wszystko to prawda i zgadzam sie z przedmówca..

i nie ma sensu spierac sie z tym czlowiekiem na temat komputerow BO MDW JEST WIELKI !!! On naprawde potrafi duzo wycisna z amigi popatrzcie DEMA !!!
pracuje na Macu oglada filmy na PC a odreagowuje na AMIDZE !!!
Jest naprawde amigowcem z krwi i kosci (29 lat !!!) ja mam mniejszy staz zyciowy (25) ale z polowy mojego zycia pamietam jedno...AMIGE !!
Koles zasluguje na nalezyty szacunek ...napewo jest wielu uzytkowników super poslugujacym sie kompem.
Wiec prosze o RESPECT ...MDW JESTES WIELKI !!! a wy glupie MAKOWE glaby odwalic sie od niego !!!
w zasadzie kazdy lubi to co ma ..wiec jest nonsensem pozerac sie na portalu amigowym ..z makowcami i pecetowacami..
NIECH PAN BÓG WAM DROGE ROZSWIETLA !!!! ...jo ze jest niedziela :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23912] od 68000 do G5 !!!
  2003-07-26 o godz. 01:03:03 HO?DYS odpowiada na njusa
  Wysłany z *.zamosc.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
Musze stwierdzisc ze przytoczone cytaty z pokazu nowego Maca z
dwoma proceorami G5 po 2 GHz kazdy ..zrobil na mnie wrazenie.
To musi miec kopa !!! Steva Jobsa i Stewa Wozniaka zawesze cenielem za
projekt pod koniec lat 70 ..czyli Aplle I :).Zapoczatkowali oni rodzaj komputerow
domowych.Mialem przyjemosc siedzic przy Imacu...i Quadrze ..i Apple II :)
Wiec wiem co pisze..MacOs jest dosyc prosta alternatywa dla systemow Windows
Choc moim zdaniem Windows za duzo wziol z systemu MacOS (w 1981-82 powstaje pierwszy MAC LISA !!! z tym interfejsem)
Dla mnie najbardziej "Systemowym systemem" jest AmigaOS.Chociaz miejscami mojego zycia (po zakupie PPC)
mialem nie jedna ochote wywalic ELBOXA z amiga z 9 pietra..a potem nie wlanczalem ami z 3 dni ..
(Wszystko przez nie docisnieta FASTATE i to ze PPC nie wyciaga trybu PIO5...ilez razy mozna system dziennie kopiowac !!!)

No dobra bo pisze o poznej porze na malo interesujacy temat...
Dal mnie bardzo ciekawe jest rozwiazanie PEgasos..ale w takim wydaniu jaki opisal FEI (Respect za profesjonalny opis i test ..ale to nie jego pierwszy)
jest nie do przyjecia..Moja osoba jest zbyt zwiazana z klasyczna amiga jaka znam od 1991 roku..
niestety Ambient jest ladny ale malo fukcjionalny..brak emulacji ukladow specjalizowanych (Blliter,AGA,..i slaba emulacjia PAULY)
Na razie to do mnie nie przemawia..Z drugiej strony dynamicznie rozwijaacy sie MorphOS i coraz bardziej rozpowszechniania mocnych procesorow G3 i G4 w
srodowisku Amigi przechyla "nutke nadziei na lepsze jutro" To fakt ze to co mamy w klasycznych amigach na dzien dzisiejszy
wola o pomste do niebios..ale przywiazanie i sentyment jest silniejszy.,

BArdzo sie ciesze ze pojawil sie nowy Imac z dwoma (!!!) procesorami G5 ...
Podejrzewam ze demonem szybkosci nie bedzie jednak zbyt dlugo ...tanie tandetne procesory
intela i Amd produkowane dlutem w Taiwanie przelamia bariere 5 GHZ za pol roku ..(spojrzcie wstecz
kto w 2000 roku slyszal o 1 GHZ :)))

Bardzo bym sie cieszyl gyby GENESIS ..postawila Pegasosach w 3 wersjach ..
G3 , G4 ...,G5...To by bylo cos.Napewno Aspekt cenowy nie bylby zadawalajacy ze strony zwyklego uzytkownika
lecz napewno ktos by sie skusil..
Kolega byly amignat a obecnie Makówka ..NEI PRZEROBISZ NAS NA MAK:)
Ale ma w jednym stopniu racje amiga na razie nie doscignie konkurencji..
MAK ma G5 ..intel PIV (super wedlug mnie zaprojektowany CPU).,..a my mamy
G4 ...ktore bedzie za rok leciwe.A na razie Leciwy jest moj blizzard PPC 225 :-)
.
PS. Skad sciagnac MOLa ? Czy bedzie cholal na APUSIE ?

Kiedy bedzie dopracowany system do Pegasosa ...slyszalem ze wiesza sie gorzej niz Win98 ?

PS.Pozdrawiam wszystkich z Amiga Kielce Meetingu ..i Posla Jaggiele :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23916] .
  2003-07-26 o godz. 10:00:42 marcik odpowiada na #23912
  Wysłany z 80.48.119.* via Mozilla/4.78 [en] (Win98; I) IBrowse/2.3 (MorphOS 1.3)
brak emulacji ukladow specjalizowanych (Blliter,AGA,..i slaba emulacjia PAULY)

Emulacji pauli nie ma wogole i raczej nigdy nie bedzie emulacji ukladow specjalizowanych (od tego jest uae).
Bardzo bym sie cieszyl gyby GENESIS ..postawila Pegasosach w 3 wersjach ..
G3 , G4 ...,G5...To by bylo cos.Napewno Aspekt cenowy nie bylby zadawalajacy ze strony zwyklego uzytkownika
lecz napewno ktos by sie skusil..

Z tego co bbrv pisze na portalach to taki maja plan. Do G3 i G4 Pegasos2 (maja byc we wrzesniu) a do G5 Pegasos3 (ma byc na poczatku przyszlego roku). Ale czy uda im sie wyrobic?
PS. Skad sciagnac MOLa ? Czy bedzie cholal na APUSIE ?

Nie poleci na Apusie (afaik to w apusie jest troche inne zarzadzanie mmu i z tego powodu sa problemu).
Kiedy bedzie dopracowany system do Pegasosa ...slyszalem ze wiesza sie gorzej niz Win98 ?

Bez przesady. Na Mosie1.3 mozna pracowac dlugie godziny bez zwieszek, ale trzeba przyznac, ze czasem sie zdazaja (ale glownie z winy programow, a nie systemu). A Mos1.4, ktory ma byc bardziej dopracowany ma miec premiere w ten weekend na AmiWest.

PS. Rowniez pozdrawiam AKM i Posla Dlugosza. ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [23992] .
  2003-07-28 o godz. 01:30:57 Hiacynt odpowiada na #23912
  Wysłany z 172.16.1.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
brak emulacji ukladow specjalizowanych (Blliter,AGA,..i slaba emulacjia PAULY)
Pr?dzej zobaczym ?nieg w piekle, ni? do MOSa dodadz? emul(g)acj? ko?ci AGA i spó?ki. Na amy?onie zreszt? te? tego si? nie u?wiadczy, poza UAE.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24034] idzie nowe
  2003-07-28 o godz. 21:47:37 porneL odpowiada na #23992
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
Lepiej jak powstaje ?wie?y soft ni? by si? mia?o w niesko?czono?? u?ywa? starych programów wal?cych po hardware.
Zamiast robi? cyrki w systemie lepiej jest poprosi? autora o poprawk? albo poszuka? nowszego programu. Nieuleczalne przypadki (gry a500, aga-dema) musz? zadowoli? si? UAE.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24033] Brak najwa?niejszego...
  2003-07-28 o godz. 21:41:01 Piotr Sobolewski odpowiada na njusa
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com])
A ile to wyci?ga 3dmarków???
;-)))
Odpowiedz na ten komentarz
 [24071] Muze macie?
  2003-07-29 o godz. 23:30:15 gal_vnv odpowiada na njusa
  Wysłany z *.gdynia.mm.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Pytam z czystej ciekawo?ci - jak wygl?da sprawa z d?wi?kiem? Czy MOS jest w stanie obs?u?y? jak?? sensown? "rozrywkow?" d?wi?kówk? (Envy24, Audigy1/2 czy cho?by Live5.1) i czy s? gotowe sterowniki z obs?ug? DTS/DD51? To samo pytanie odno?nie sprz?tu profesjonalnego/studyjnego. Czy jest gotowe jakiekolwiek oprogramowanie przydatne grajkom (cho?by porty najprostszych edytorków supportuj?cych standard VST2.0)?

Prawda jest taka, ?e d?wi?kowcy (tfórcy) i audiopedofile to najcz??ciej ludzie my?l?cy wyj?tkowo irracjonalnie, przy okazji lubi?cy szczyci? si? swoj? odmienno?ci? i rzekomym wi?kszym ni? pozostali obeznaniem w temacie - i taki target Genesi spokojnie mog?oby spróbowa? zgarn??.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24085] mota czy ni?
  2003-07-30 o godz. 15:19:44 Andrzej Drozd odpowiada na #24071
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.3 (AmigaOS 3.1)
Prawda jest taka, ?e d?wi?kowcy (tfórcy) i audiopedofile to najcz??ciej ludzie my?l?cy wyj?tkowo irracjonalnie, przy okazji lubi?cy szczyci? si? swoj? odmienno?ci? i rzekomym wi?kszym ni? pozostali obeznaniem w temacie


Oj takimi fetyszami jak Audigy jeszcze (chyba) MOS sie jeszcze nie pochwali, wiec pewnie twoje pytanie pozostanie gluche. Ale mozna podlaczyc jakas badziewna SoundBlaster128 (dlatego badziewna poniewaz kiedys z niej amigowa brac nabijala sie mowiac "szumblaster", a od kiedy to amigowe (mosowe) to juz nie wolno). Czyli mowiac "tforcy" i inne takie "tego nie tego" masz na mysli duzo ilosc pecetowcow? Oni lubuja sie w profesjonalnych i najdrozszych rozwiazaniach (a ze wykorzystuja tylko do gier to juz inna sprawa).
Odpowiedz na ten komentarz
 [24088] Nie ma
  2003-07-30 o godz. 16:10:42 gal_vnv odpowiada na #24085
  Wysłany z *.gdynia.mm.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Oj takimi fetyszami


Rozumiemy sie.

Czyli mowiac "tforcy" i inne takie "tego nie tego" masz na mysli duzo ilosc pecetowcow? Oni lubuja sie w profesjonalnych i najdrozszych rozwiazaniach (a ze wykorzystuja tylko do gier to juz inna sprawa).


Nie my?la?em bynajmniej o profesjonalistach, którzy akurat - nie w?tpie - wiedz?c czego chc? i co jest dobre. Raczej o ludkach, co to np. wymieniaj? kupowane od ukrai?ców CD na orygina?y, bo te drugie pono? brzmi? "zdecydowanie lepiej", konstruuj? sobie zestawy graj?ce z zabytkowych polskim podzespo?ów nabytych na Allegro i pod??czaj? to przez przej?ciówk? kablem optycznym itp. :) Tu wystarczy plotka, a uwierz? np. ?e Windows pogarsza jako?? d?wi?ku w kolumnach.

Poruszy?em ten temat, bo chyba nikt wcze?niej o d?wi?ku na Pegazie si? nie wypowiada?. Z reszt? s?dz?c po obecnej ankiecie sezon mamy ogórkowy, wi?c chyba nikogo tym nie irytuj?.

Co do SB128 - do niedawna by?em posiadaczem tej karty (wersja SB 128 AudioPCI na chipie Ensoniq co?tam) i nie wydaje mi si?, ?eby "generowa?a" wi?cej szumów od AC97, natomiast oba "urz?dzenia" np. w grach (pecetowych oczywi?cie) zauwa?alnie obci??a?y g?ówny procesor. Poza tym parametry d?wi?ku i ogólne ficzery nie spe?niaj? tu nawet wymogów u?yteczno?ci domoworozrywkowej (np. maj? wy??cznie analogowe wyj?cia, nawet w wersji SB128 4.1), wi?c nawet o ca?kiem amatorskim zastosowaniu przy edycji/obróbce d?wi?ku mo?na zapomnie?.
Live 5.1 (karta b?d? co b?d? ju? pi?cioletnia) kosztuje dzisiaj ok. 120z?, Audigy1 - troch? ponad 200 (MM) a najta?sze g?o?niki 5.1 w granicach 100z?. Porz?dniejsze karty na chipie Envy24 (VIA - naprawd? full wypas) to wydatek nie 4000z? jak jeszcze 1,5 lata temu ale poni?ej 400z?.

Sterowniki. Nie mówi? tu o sterownikach ASIO, ale o najzwyklejszej obs?udze danych urz?dze? pod waszym systemem. Wsparcie dla urz?dze? DTS/DD5.1 (ogólnie - dla wspó?czesnych urz?dze?) to nie fanaberia, ale standard w zastosowaniach domoworozrywkowych (gry, DVD, divxy). Wielu osobom wystarczy nawet ten AC97, ale co z reszt?? BTW - Nawet na zapomnianym BeOSie r5 mo?na s?ucha? d?wi?ku 5.1 na Livie, wi?c troch? si? jednak dziwi?. Rozumiem, ?e pami?ci PC100 mog? wystarcza? i nie ka?demu potrzebne jest USB2.0 ale w dziedzinie d?wi?ku Pegasos jest - ku mojemu zaskoczeniu - jeszcze bardziej z ty?u.

Z góry przepraszam za marudzenie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24100] postep
  2003-07-31 o godz. 13:00:28 MDW odpowiada na #24088
  Wysłany z *.neoplus.adsl.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC; en-US; rv:1.0.2) Gecko/20021120 Netscape/7.01
w dziedzinie d?wi?ku Pegasos jest - ku mojemu zaskoczeniu - jeszcze bardziej z ty?u.

Zgadzam sie. Nie rozumiem jednak czym jestes zaskoczony. Nie mozna Pegasosa czy AmigiONE porownywac z platformami istniejacymi na rynku od dawna. Przyjdzie czas na wszytsko. Przeciez Pegasos dopiero sie narodzil. Oni maja milion razy wazniejsze i niskopoziomowe sprawy na glowie niz profesjonalna obrobka dzwieku:). Dopiero co uzbroili system w najbardziej podstawowe elementy i jakos opanowali problemy ze sprzetem. To dopiero teraz zczyna byc podobne do komputera. A AmigaONE? Trudno wymagac zeby pisali sterowniki do kilku kart dzwiekowych skoro ich system nawet nie dziala na AmigaONE. Baaa - nawet niejest na PPC. To poprostu nie ten etap rozwoju.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24101] koment zagubiony
  2003-07-31 o godz. 14:09:19 porneL odpowiada na #24088
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
huh. zdawalo mi sie ze slalem juz koment na ten temat... pewnie gdzies indziej go podczepilem :)

anyway, pegasos nie jest suppahdupah stacja audio, ale daleko w tyle tez nie jest. brak pauli wymusil obecnosc ahi wszedzie, wiec w przyszlosci nie bedzie problemu z podlaczeniem nowszych kart.
poza tym doszlo cos jak "pegasos mixer", czyli zrzynka z windzianego mixera - ustawienia glosnosci dla we/wy, wybor zrodla nagrywania itp.
czyli jest na poziomie typowego stereo-pece.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24102] Bez linuksa ani rusz...
  2003-07-31 o godz. 23:33:42 cahir^wpz odpowiada na njusa
  Wysłany z *.olsztyn.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; rv:1.4) Gecko/20030714 Debian/1.4-2
Generalnie w te?cie zabrak?o opisu jak dzia?a Linux na tym sprz?ciku...

A przecie? Debian pod wzgl?dem ilo?ci oprogramowania przebija AmigaOS bezdyskusyjnie. Debian "Sid" unstable ma jakie? 10000(?) pakietów. S? pod to aplikacje których Amiga nie mia?a i mie? nie b?dzie. Kilka przyk?adów ? Prosz? bardzo: MPlayer (avi/videocd/dvd), GIMP, OpenOffice, Mozilla, Opera, Eclipse, Java (z Sun'a oczywi?cie), Mono (w fazie rozwoju - opensource'owe ?rodowisko .NET), Gnome, KDE. Dla wszystkich którzy nie kojarz? nic z w/w programów: wystarczy wpisa? do Google wej?? i przejrze? screenshoty.

Pan który napisa?, ?e Linux jest systemem dla pc-towych frustratów (czy co? w tym stylu) najwyra?niej nie mia? styczno?ci z samym linuxem ani z oprogramowaniem u?ytkowym na ten OS. W moich oczach skompromitowa? si? okrutnie wyg?aszaj?c taki os?d (jak ca?a reszta która my?li podobnie). BTW. MacOS X ma wi?cej wspólnego z BSD ni? z Linuxem (i jak ka?dy system o zamkni?tych ?ród?ach jest dziurawy jak ser szwajcarski).

Jakie dobroci niesie ze sob? jeszcze Linux ? Bezproblemowa obs?uga skanerów/drukarek niektórych cyfraków/kamer pod usb, obs?uga firewire. Wsparcie dla wi?kszo?ci kart 3d (nie NVIDIA niestety). No i oczywi?cie wszystko za darmo.

Podsumowuj?c: Chocia? wiem, ?e s? tu nie?li fedaini, którzy z ch?ci? wysadziliby si? przy mnie krzycz?c amiga rulez, to prawda jest taka: Je?li kupowa?bym Pegasos'a to MorphOs by?by tam zdecydowanie systemem drugorz?dnym (ot ciekawostka), ze wzgl?du na nisk? u?yteczno??.

Zapraszam do konstruktywnej dyskusji.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24104] Linux
  2003-08-01 o godz. 06:44:01 Fei odpowiada na #24102
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Generalnie w te?cie zabrak?o opisu jak dzia?a Linux na tym sprz?ciku...

Zajrzyj na OS News, tam by? test Pegasosa pod k?tem Debiana bardziej. Tu, b?d? co b?d?, amiportal i test amigowy. Z reszt? napisa?em (wystarczy?o przeczyta? ze zrozumieniem), ?e o Debianie nie mam poj?cia, wi?c nie b?d? si? wypowiada?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24106] Linux i Pegasos
  2003-08-01 o godz. 10:43:30 cahir^wpz odpowiada na #24104
  Wysłany z *.olsztyn.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; rv:1.4) Gecko/20030714 Debian/1.4-2
Zajrzyj na OS News, tam by? test Pegasosa pod k?tem Debiana bardziej.


Czyta?em. Mocno zdawkowy, albo to nie ten, o którym wspominasz.

Tu, b?d? co b?d?, amiportal i test amigowy.


Pegasos to nie amiga... niestety. Trzeba przyzna?, ?e od strony amigowej test jest dobrze skonstruowany. Testów MorphOS'a napisanow ju? wiele, u Ciebie w tytule brzmi Pegasos wi?c spodziewa?em si? czego? wi?cej.

Z reszt? napisa?em (wystarczy?o przeczyta? ze zrozumieniem), ?e o Debianie nie mam poj?cia, wi?c nie b?d? si? wypowiada?.


Mo?e ciebie to zaskoczy, ale przeczyta?em ze zrozumieniem.
Moja wypowied? nie mia?a na celu nikomu dogry??. Dawno wyros?em z fanatyzmu.

Moja wypowied? nie by?a skierowana wy??cznie do Ciebie. Raczej do ludzi, którzy nie maj?c poj?cia o linux'ie rzucaj? na? b?otem. Poza tym jest tu wielu, którzy nie zdaj? sobie sprawy, ?e dopiero po zainstalowaniu Debian'a na Pegasos'ie (TU WA?NA UWAGA - W WERSJI 'SID' - BO PREINSTALOWANA TO O WIELE STARSZY 'WOODY') dostaj? w pe?ni funkcjonalny komputer.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24110] Linux...
  2003-08-01 o godz. 16:02:05 marcik odpowiada na #24106
  Wysłany z 80.48.119.* via Mozilla/4.78 [en] (Win98; I) IBrowse/2.3 (MorphOS 1.3)
Raczej do ludzi, którzy nie maj?c poj?cia o linux'ie rzucaj? na? b?otem. Poza tym jest tu wielu, którzy nie zdaj? sobie sprawy, ?e dopiero po zainstalowaniu Debian'a na Pegasos'ie (TU WA?NA UWAGA - W WERSJI 'SID' - BO PREINSTALOWANA TO O WIELE STARSZY 'WOODY') dostaj? w pe?ni funkcjonalny komputer.

Ja na Linuxie spedzilem pare lat, a na swoim Pegazie zainstalowalem go tylko, aby zobaczyc czy dziala. Zrozum, ze Linux nie jest zlotym lekarstwem na wszystko, a tym bardziej nie uwazam, ze dopiero po jego instalacji Pegaz staje sie w pelni funkcjonalny.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24109] Na szcz??cie na linuxa si? nie umiera...
  2003-08-01 o godz. 14:03:59 Seeker odpowiada na #24102
  Wysłany z *.klebark-wielki.sdi.tpnet.pl via AmigaVoyager/2.95 (AmigaOS/MC680x0)
Dlaczego tylu ludzi rozumie tylko to, co chce rozumie??
Przecie? nie trzeba by? szczególnie zainteresowanym grawitacj?, aby zrozumie?,
?e kamie? wyrzucony w gór? b?dzie po jakim? czasie spada?...Generalnie w te?cie zabrak?o opisu jak dzia?a Linux na tym sprz?ciku...

Oczywi?cie, zabrak?o tak?e opisu budowy karty gfx, zasilacza, podstawowych informacji
o pó?przewodnikach i.t.p. ale stoi jak wó? nawet w adresie strony:
amiga.com.pl, a to z kolei oznacza, ?e portal jest prowadzony g?ównie
z my?l? o AMIDZE. Nie o Linuxie!!!


A przecie? Debian pod wzgl?dem ilo?ci oprogramowania przebija AmigaOS bezdyskusyjnie.

I bardzo dobrze, b?dzie z kogo bra? przyk?ad.


Debian "Sid" unstable ma jakie? 10000(?) pakietów.

A po jakiego grzyba mi pakiety "unstable"?


S? pod to aplikacje których Amiga nie mia?a i mie? nie b?dzie.

I vice versa... przyk?ad b?dzie wprawdzie nieadekwatny do twojego,
ale za to bardzo krótki i liczebny jak ma?o co: Jakie? pó? Aminetu...
Wystarczy?


Pan który napisa?, ?e Linux jest systemem dla pc-towych frustratów (czy co? w tym stylu) najwyra?niej nie mia?
styczno?ci z samym linuxem ani z oprogramowaniem u?ytkowym na ten OS. W moich oczach skompromitowa? si?
okrutnie wyg?aszaj?c taki os?d (jak ca?a reszta która my?li podobnie).

Jaki znowu pan? sfrustrowany makowiec...
a jego kompetencje zosta?y ju? kilkakrotnie odpowiednio skomentowane. Kto wie, czy on
tego swojego Ma?ka nie ogl?da przez szyb?....
Pomyli? si? przy zakupie, to próbuje innych wrobi? dla w?asnej uciechy.


BTW. MacOS X ma wi?cej wspólnego z BSD ni? z
Linuxem (i jak ka?dy system o zamkni?tych ?ród?ach jest dziurawy jak ser szwajcarski).

Je?eli to prawda (tego akurat nie wiem...), to tym lepiej dla pozosta?ych (normalnych) ludzi.


Jakie dobroci niesie ze sob? jeszcze Linux ?

Takie same jak ka?dy system, tylko inne (narz?dzia, sterowniki, gierki i.t.d.).


Bezproblemowa obs?uga skanerów/drukarek niektórych cyfraków/kamer pod
usb, obs?uga firewire.

W przypadku "niektórych", zdarza si? bezproblemowo?? i pod Amig?. ;)
A ka?dy do?wiadczony komputerowiec wie, ?e problemy zdarzaj? si? wsz?dzie...
Je?eli wszyscy Amigowcy przesi?d? si? na inne systemy, b?dzie tylko gorzej,
a narazie jest szansa, ?e b?dzie lepiej. I nie analizuj? tutaj jak du?a.


No i oczywi?cie wszystko za darmo.

Tak na marginesie: nie wszystko, ale faktycznie zdecydowana wi?kszo??.
Tylko, czy ja napisa?em, ?e chc? tylko bra?? Czasem fajnie jest da? co? innym.
I prosz? tego nie próbowa? opatrywa? etykiet? "SEX".
Czy my?lisz, ?e wszyscy (lub przynajmniej niektórzy) amigowcy pisz?cy na tym forum,
robi? to licz?c na pieni?dze za swoje posty? Albo chocia? sam autor testu?
NIE, oni robi? to dla innych. Zreszt? pod linuchem jest to te? bardzo popularna
postawa. I bardzo mnie to cieszy.


Podsumowuj?c: Chocia? wiem, ?e s? tu nie?li fedaini,

no pewnie, jak wsz?dzie. Tylko tu chodzi o nasz? spraw? a nie ich, wodza, czy jakiego? innego pata?acha...

którzy z ch?ci? wysadziliby si? przy mnie krzycz?c amiga rulez,

nie przy tobie, a z tob?. I to jest ró?nica zasadnicza. Przykro mi je?li nie rozumiesz,
ale takie s? zasady naszej wiary. :-))
"Je?eli co? robisz, rób to z po?ytkiem dla innych."
A czasami i dla siebie.
b.t.w. Niektórzy krzycz? alleluja, inni sieg heil, a my Amiga rulez!!!
Wydaje mi si? ten okrzyk najbardziej normalny i nie zatraca tre?ci okrzyku.
Mo?na krzycze?: "prosz? ci? bardzo, kup najnowsz? wind?" ale to b?dzie tylko
?a?osne b?aganie, bez wzgl?du na ilo?? decybeli.


Je?li kupowa?bym Pegasos'a to MorphOs by?by tam zdecydowanie systemem drugorz?dnym...

A czy kto? tutaj ci tego zabroni?? bo nie przypominam sobie...
By?o nawet wspomniane, ?e jest taka mo?liwo??. Amiga jest ?wiatem ludzi wolnych.
I dlatego w?a?nie JEJ u?ywam, a tak?e dlatego, ?e to jest ?atwe i przyjemne.
Inne powody wymieni?em ju? w poprzednich postach, zreszt? moi ideowi koledzy te?.
W czym wi?c problem?

Mo?esz sobie zreszt? zrobi? stronk? o Linuxie na Pegazie, nie mam nic przeciw.


Zapraszam do konstruktywnej dyskusji.

Ja równie?.


A teraz ma?e wyja?nionko:
Strona dotyczy Amigi i nie jest wa?ne czego potrzeba aby ona dzia?a?a.
Czy to b?dzie hard, czy soft. Traktuje ona o sprawach amigowych i nie powinno
ci? dziwi?, ?e nie ma opisu Linuxa. do tego s? inne miejsca na sieci.
Nikt normalny z tego forum nie naje?d?a na Linucha, ale nikt te? nie ma
obowi?zku si? nim zajmowa?. Zrobi? to tylko jaki? makowaty burak i ju? zosta?
za to odpowiednio potraktowany.

I dla jasno?ci, by?o to tylko wyja?nienie, a nie przeprosiny.
Przeprosi? te? umiem, o ile czuj? si? winny. Mo?esz popyta? kolegów z portalu.
Nast?pnym razem prze?led? dok?adniej, kto i co napisa?. Te? si? kiedy? pomyli?em. :-))
Bardziej obeznani napewno pami?taj?.....

A teraz wróc? sobie spokojnie do innych zaj??...
Odpowiedz na ten komentarz
 [24113] Bez odbioru....
  2003-08-01 o godz. 19:28:51 cahir^wpz odpowiada na #24109
  Wysłany z *.olsztyn.sdi.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; rv:1.4) Gecko/20030714 Debian/1.4-2
Tre?? twojego komentarza, powiedzmy sobie, zawiera?a ma?o konkretów.

Nie mo?esz powiedzie?, ?e strona jest wy??cznie o Amidze (w sensie classic, amigaos only). Wiele razy rozpisywano si? tutaj o AROS, MorphOS, UAE, Amithlon, Pegasos czy APUS.

Czy gdybym napisa? na forum o APUS'ie to te? by? mnie zjecha? ? Pewnie tak, bo to Linux na Amig? Classic PPC. Ale strona jest o Amidze, zarówno sprz?cie jak i oprogramowaniu, które da si? na nim odpali?. Czy ja nadal czego? nie rozumiem (Je?li tak to prosz? o przemy?lane, kalkulowane na ch?odno wyja?nienie, zero be?kotu, same konkrety - bez zb?dnych emocji) ?

Wi?c pytanie do ciebie czy Pegasos to Amiga ? Je?li tak to mo?emy tutaj mówi? o Linux'ie czy innym systemie, który da si? na tym odpali?. Je?li nie, to co robi tutaj test Pegasosa.

Teraz by wyja?ni? kilka nie?cis?o?ci:

Pakiety "unstable" ró?ni? si? od "stable", ?e nie s? rekomendowane dla serwerów, gdzie kluczowym elementem jest bezpiecze?stwo i stabilno?? pakietów. Dla stacji roboczych rekomendowana jest wesja unstable. Co do nazewnictwa poszczególnych wersji odsy?am na www.debian.org.

Co do jak to nazwa?em - "niektórych", chodzi?o mi o zdecydowan? mniejszo??.

Co do darmowo?ci oprogramowania nie rozumiem jak w dzisiejszym ?wiecie mo?na chcie? kas? za przegl?drk? internetow?, która oferuje mniej ni? np. Mozilla, Opera (w wersji z banerem), odtwarzacz filmów czy sterowniki do karty graficznej, itp.

Wybacz po prostu nie rozumiem klimatu tu panuj?cego, co? w stylu "oszukujemy siebie samych". Jeste?cie cholernie zamkni?t? spo?eczno?ci?, a to nie dobrze. Nie uczycie si? od innych platform, które szybko si? rozwijaj?. W ?wiecie amigi norm? jest, ?e istnieje kilka syfnych programów zamiast jednego dobrego. Jeste?ci sk?óceni równie? mi?dzy sob?. To nie jest atmosfera, która sprzyja rozwojowi. I dlatego macie to co macie. A1/Pegasos, AmigaOS4.0/MorphOS, Ibrowse/Voyager/AWeb itd. Naprawd? dobre oprogramowanie jest cz?sto portowane z innych platform: gcc, ffmpeg, lame, sporo emulatorów (to nie by?o wyzwanie do pojedynku). Czemu Wy si? nie potraficie zorganizowa? tak jak np.: ?rodowisko opensource ?

Ja po prostu tutaj nie pasuj?, wi?c jak to powiedzia?e? zabierzmy si? do swoich spraw. Jad? na SLC #9 i b?de si? dobrze bawi?. A wam wszystkim ?ycz? ciekawych tematów do obrzucania si? b?otem.

Bez odbioru.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24114] nikogo nie ma w domu
  2003-08-01 o godz. 20:07:16 porneL odpowiada na #24113
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
odpalanie linuxa na pegasosie jest malo sensowne. jesli nie kupujesz pegaza dla morphosa to lepiej wtyrzasnij sobie jakies x86 i nie bedziesz musial sie dziwic dlaczego na amidze za przegladarke chce sie pieniedzy itd.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24120] Z odbiorem kolego, z odbiorem..........
  2003-08-02 o godz. 15:14:48 Seeker odpowiada na #24113
  Wysłany z *.klebark-wielki.sdi.tpnet.pl via AmigaVoyager/2.95 (AmigaOS/MC680x0)
Czytaj?c tytu? twojego postu odnosz? wra?enie, ?e lubisz jak twoje jest na wierzchu...
Dlaczego ja nie napisa?em takiego czego?? Dlatego, ?e na to nie wpad?em?
Nieeeeeee...... przecie? pisa?em tak do makowców...
Ciebie potraktowa?em zupe?nie inaczej. Nie zauwa?y?e?? Pisa?em: "ja równie?"
i chodzi?o w?a?nie o dyskusj?. Mo?esz mi wyja?ni?, dlaczego wszystko rozumiesz
tak, jak tobie si? podoba? A teraz przejd? do odpowiedzi na twoje zarzuty,
bo nie wiem jak to inaczej nazwa?.Tre?? twojego komentarza, powiedzmy sobie, zawiera?a ma?o konkretów.

Nic bardziej mylnego, tutaj pasowa?oby: ma?o szczegó?ów.
Tu si? z tob? zgodz?, bo szczegó?y omawia si? przy konkretnym projekcie.
Taka, a nie inna forma mojej wypowiedzi by?a w tym przypadku uzasadniona.
Zauwa?, i? nie jest to forum dla programistów (chocia? nikt im nie zabrania wypowiedzi).
Tutaj chodzi o odczucia, pogl?dy i poznawanie mo?liwo?ci (NIEKONIECZNIE innych systemów).
Czyli generalnie typowa publicystyka.
I pojmuj?c to w?a?ciwie, moja wypowied? zawiera?a bardzo du?o konkretów.


Nie mo?esz powiedzie?, ?e strona jest wy??cznie o Amidze (w sensie classic, amigaos only).
Wiele razy rozpisywano si? tutaj o AROS, MorphOS, UAE, Amithlon, Pegasos

Jak by nie patrze?, wszystko to zalatuja Amig?...

czy APUS.

za wyj?tkiem tego w?a?nie. Ale przecie? nie powiedzia?em, ?e mam co? przeciwko Linuxowi.
Je?eli uwa?asz inaczej, podaj mi cytat.


Czy gdybym napisa? na forum o APUS'ie to te? by? mnie zjecha? ?

Zdecydowanie nie. Przede wszystkim wcale ci? nie zjecha?em. Chcia?em ci wyja?ni?
jakie jest przeznaczenie tej strony i zainteresowania "osób zainteresowanych".
Sorry, za mas?o ma?lane, ale napisa?em to ?wiadomie.


Pewnie tak, bo to Linux na Amig? Classic PPC.

Niestety bardzo si? pomyli?e?. Mam ca?ego Debiana na p?ytach i tylko czekam na dysk,
aby go zainstalowa?. Jednak nie "zamiast" AmigaOS, tylko "oprócz", a to jest zasadnicza ró?nica.
Dlaczego nie chcesz zrozumie? mojego wyboru? Jestem gorszy, bo jestem inny?
Tutaj mnie niestety zaskakujesz. Zawsze uwa?a?em Pingwiniarzy za ludzi normalnych.
Mam ró?nych kolegów i u?ywaj? oni ró?nych systemów. Ka?dy z nich robi to co mu si? podoba.
I za to ich lubi?, a nie za to, ?e u?ywaj? "jakiego?" systemu. ?yje mi si? z nimi dobrze
i bardzo mi si? to podoba. ?aden z nich jednak nie namawia mnie do jakichkolwiek zmian.
Ja ich te? do niczego nie namawiam. Wymieniamy tylko uwagi ogólne, co i jak mo?na zrobi?.
Jest to wi?c wspó?praca w najlepszym rozumieniu tego s?owa.


Ale strona jest o Amidze, zarówno sprz?cie jak i oprogramowaniu, które da si? na nim odpali?.

Owszem, ale najlepiej pos AmiOS-em, a ca?a reszta, to tylko dodatki. Nie wa?ne na jakim sprz?cie,
wa?ne pod jakim systemem. Chcesz mi zabroni? u?ywania WorkBencha? To zalatuje komunizmem,
albo, w najlepszym przypadku szeroko zakrojonym konserwatyzmem.
My?lisz, ?e nigdy nie u?ywa?em Linuxa, albo MacOSa, lub te? Windy?
U?ywa?em i si? tego nie wypieram. Nie przynosi mi to ?adnej ujmy, wr?cz przeciwnie.
?wiadczy o mojej (lepszej, lub gorszej) umiej?tno?ci wykorzystania mo?liwo?ci.
Niemniej moim g?ównym systemem pozostanie jeszcze d?ugo AmigaOS.
btw. Morphos jest jedn? z mo?liwo?ci jego rozwoju i nic dziwnego w tym, ?e kto? go tutaj opisuje.


Czy ja nadal czego? nie rozumiem (Je?li tak to prosz? o przemy?lane, kalkulowane na ch?odno wyja?nienie, zero be?kotu,
same konkrety - bez zb?dnych emocji) ?

Przykro mi, ale na to chyba wygl?da. To jest tylko obiektywne stwierdzenie. Sam o to prosi?e?.


Wi?c pytanie do ciebie czy Pegasos to Amiga ?

W pewnym sensie - tak. Daje mo?liwo?? rozwoju mojego systemu, wi?c raczej tak, ale oczywi?cie
nie jedyna. Jest jeszcze Amiga One i (ma si? rozumie?) Classic.
Gdyby firma Commodore nie produkowa?a PieCów, by?oby wszystko w porz?dku, a poniewa? nie jest,
trzeba szuka? innej drogi. Amiga oficjalnie od kilku lat nie istnieje, a czy jaka? inna platforma
nieisniej?ca przez taki okres czasu mo?e si? pochwali? tak? rzesz? aktywnych u?ytkowników?
Chyba jednak co? w tym musi by?...


Je?li tak to mo?emy tutaj mówi? o Linux'ie czy innym systemie, który da si? na tym odpali?.

Ale? oczywi?cie, tylko nie le?y to w kr?gu zainteresowa? przeci?tnego Amigowca (tylko, czy
jaki? aktualny amigowiec jest przeci?tny...?). Oni robi? to, co chc? i w?a?nie za to ich lubi?.
Pingwiniarzy te?. :-)
Czy naprawd? zrobi?em ci co? z?ego?


Je?li nie, to co robi tutaj test Pegasosa.

Wprowadza odpowiednich ludzi w rozpoznanie mo?liwo?ci "odpwiedniego" sprz?tu.
Czy to jest twoim zdaniem negatywne?


Teraz by wyja?ni? kilka nie?cis?o?ci:
Pakiety "unstable" ró?ni? si? od "stable", ?e nie s? rekomendowane dla serwerów, gdzie kluczowym elementem
jest bezpiecze?stwo i stabilno?? pakietów.

Dzi?ki za wyja?nienie. Dobrze, ?e starasz si? uzasadni? swoje zdanie. (to nie jest ?art)
Czy du?ym b??dem jest to, ?e wol? wersj? stabiln?? A my?lisz, ?e na Ami nie ma programów stabilnych?
Tutaj si? grubo pomyli?e?. Wad? jest natomiast, ?e sam system nie posiada wystarczaj?cych zabezpiecze?.


Dla stacji roboczych rekomendowana jest wesja unstable.

Tego dla odmiany nie rozumiem. Dlaczego w?a?nie tak? Chyba nie ca?kiem dos?ownie...
Wygl?da mi to na ma?? niezamierzon? nie?cis?o??.


Co do jak to nazwa?em - "niektórych", chodzi?o mi o zdecydowan? mniejszo??.

Musz? ci? pocieszy?, ?e od pocz?tku mia?em tak? nadziej?. Inaczej bym si? do ciebie nie odzywa?.


Co do darmowo?ci oprogramowania nie rozumiem jak w dzisiejszym ?wiecie mo?na chcie? kas? za przegl?drk?
internetow?, która oferuje mniej ni? np. Mozilla, Opera (w wersji z banerem), odtwarzacz filmów czy sterowniki
do karty graficznej, itp.

Ja dla odmiany rozumiem, poniewa? AmigaOS jest systemem komercyjnym, ale uwa?am, ?e takie rzeczy
powinny by? w komplecie z systemem. No i oczywi?cie cena powinna by? adekwatna do mo?liwo?ci,
czyli w tym przypadku - po prostu niska.
Krótko: taka cena, jak ocena.


Wybacz po prostu nie rozumiem klimatu tu panuj?cego, co? w stylu "oszukujemy siebie samych".

To jest niestety bardzo du?e uproszczenie i uogólnienie.


Jeste?cie cholernie zamkni?t? spo?eczno?ci?,

No nie wiem... (a raczej jestem innego zdania).


Nie uczycie si? od innych platform,

Czy?by? Uwa?asz, ?e Amiga stoi w miejscu? Ka?de stado bez przewodnika mo?e b??dzi?,
ale nasze w ca?ej tej sytuacji pod??a wyj?tkowo prost? drog?.
Mo?esz mi powiedzie? sk?d bior? ci?gle nowe programy?
W dodatku cz?sto wzorowane na tych z innych platform.
Czy to oznacza, ?e nie uczymy si? od innych? Zawsze znajdzie si? kto?, kto si? uczy
i dok?adna jego przeciwno??. W ka?dym ?rodowisku. A co powiesz na temat osób, które instaluj?
Linuxa tylko dlatego, ?e jest bezp?atny?


W ?wiecie amigi norm? jest, ?e istnieje kilka syfnych programów zamiast jednego dobrego.

Zada?a si? owszem, ale nie jest norm? i nigdy nie b?dzie.
Ja za najlepszy edytor textu uwa?am CEDa. Nie dlatego, ?e ma najwi?ksze mo?liwo?ci
(chocia? nale?? to du?ych), nie dlatego te?, ?e bardzo ?adnie wygl?da (bo wygl?da
bardzo przeci?tnie), ale dlatego, ?e jest stabilny jak ma?o co, wygodny, przejrzysty,
ma?o wymagaj?cy (je?li chodzi o zasoby), prosty w obs?udze, funkcjonalny, kompatybilny
z dowoln? wesj? systemu i w dy?ym stopniu konfigurowalny (wbrew pozorom).
Ja go cz?sto u?ywam do zarz?dzania aktualnie ods?uciwan? muzyk? bez odrywania ?ap od klawiatury.


Jeste?ci sk?óceni równie? mi?dzy sob?.

A mo?e nie wszyscy?


I dlatego macie to co macie.
...sporo emulatorów...

Tak, mamy mo?liwo?? wyboru... programu, systemu i.t.p.
Nie zawsze tak?, jakby?my chcieli, ale mamy.


Naprawd? dobre oprogramowanie jest cz?sto portowane z innych platform...

A przed chwil? wspomnia?e?, ?e nie uczymy si? od innych... Jest wr?cz przeciwnie.


...lame...

Lame by? portowany (i jest nadal) na wiele ró?nych systemów, lecz nie oznacza to, ?e nie mamy swoich
programów (te? niez?ych). Widocznie jest naprawd? dobry. Dlaczego nie mia?by go kto? przeportowa??
btw. AmigaOS powsta? na bazie mi?dzy innymi Unixa (po usuni?ciu rzeczy zb?dnych w domu
i u?atwieniu obs?ugi, przy czym ocena w?a?ciwo?ci by?a adekwatna do czasu, kiedy powsta?),
a tak?e MacOSa (pomys? na GUI).
Oj, uczymy si? od innych, nawet do?? du?o, tylko chyba nie wszyscy zauwa?aj?...


Czemu Wy si? nie potraficie zorganizowa? tak jak np.: ?rodowisko opensource ?

Programowanie wymaga... UWAGA! programistów. Nasze ?rodowisko jest znacznie mniejsze
od Linuxiarzy i ma to du?e znaczenie tak?e przy ilo?ci - programistów w?a?nie.
Je?eli mi nie wierzysz, zapytaj o to Jacka Rzeuskiego. On bardzo mocno siedzi w temacie.
Jego wypowied? b?dzie w tym przypadku autorytatywna.
Poza tym Amigowcy s? z za?o?enia bardziej u?ytkownikami. Nie powiniene? nas tak
pochopnie ocenia? nie znaj?c ca?ej naszej historii.
Nikt nie twierdzi, ?e jest idealnie, ale mog?o by? znacznie gorzej.
Nie próbuj? si? w ten sposób pociesza?, to s? fakty.


Ja po prostu tutaj nie pasuj?,...

Nie ty, a twój sposób postrzegania i oceny sytuacji. Nikt ci tutaj nie wypomina
imienia, nazwiska, pochodzenia, wieku, rasy i.t.p. Mamy tylko inne zdanie w sprawach merytorycznych.wi?c jak to powiedzia?e? zabierzmy si? do swoich spraw.

Dlaczego próbujesz mi wkr?ca? co?, czego nie powiedzia?em? Mo?e powiniene? bardziej
trzyma? si? faktów?
Powiedzia?em: A teraz wróc? sobie spokojnie do innych zaj??...
Dok?adnie tak. Wynika z tego prosty wniosek: sam sobie wmawiasz co?, czego nie ma.
Nam tego jednak nie wmówisz, bo jeste?my ?rodowiskiem, któremu od wielu lat ca?y ?wiat
próbuje co? wmówi?. Cz?sto (nie zawsze jednak) w?a?nie dlatego nie s?uchamy, ale nie oznacza to jednak,
?e nie wiemy co si? dzieje. Tylko mamy W?ASN? opini?.


Jad? na SLC #9 i b?de si? dobrze bawi?.

Czego i ja ci ?ycz?. Dobrej zabawy nigdy do?? (jak mówi tekst jednego z kawa?ków
Budki suflera).


cA wam wszystkim ?ycz? ciekawych tematów do obrzucania si? b?otem.

W?a?nie, "wam WSZYSTKIM"... Wylaz?o szyd?o z worka...
I teraz jeszcze powiedz, ?e mia?e? dobre ch?ci...

:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

W ten sposób tylko sam si? poni?asz. Chcesz koniecznie osi?gn?? poziom Makowców?
(nie myli? z ciastem, a swoj? drog?, jak to si? kojarzy z kuchni?...)

I ty chcia?e? prowadzi? konstruktywn? dyskusj?? Albo mo?e moje wypowiedzi wskazuj?
na analfabetyzm? W trosce o swoje zdrowie powiniene? odwiedzi? psychologa.
Mo?e pomóg?by ci si? mniej stresowa?. I nie sugeruj? ci bynajmniej "?wira".
Prawdopodobnie jeste? przem?czony, ale mam za ma?o informacji, aby ustali?
dok?adnie czym. Móg?bym troch? poteoretyzowa?, ale forum mia?o by? o konkretach.
A ja ci?gle odnosz? wra?enie, ?e czytasz tylko odpowiedzi na swój post...

Zamiast dyskutowa? o oczywistym, móg?by? podsun?? jaki? fajny pomys?. Te? bym
si? ucieszy?. Mo?e by? mi?dzyplatformowy.


Bez odbioru.

My?l?, ?e tu jeszcze wrócisz..... ;)


Moim zdaniem ko?cówka wypowiedzi, wyra?nie ci nie posz?a...
Naprawd? by?a bardzo nie na miejscu.

A teraz na z?o?? tobie, ?ycz? ci mi?ej zabawy na zlocie, o którym wspomina?e?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24134] potop szwedzki...
  2003-08-03 o godz. 23:09:26 witu tarchalsi odpowiada na #24120
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; PL; rv:1.4b) Gecko/20030519 Mozilla Firebird/0.6
...to nie b?dzie, cho? u?ywam linuxa od dwóch latek non-stop (kto? chyba pyta? si? czy to mo?liwe), to s?dz?, i? pingwiniarze s? ci?gle jeszcze mocno zakompleksieni, na co mieli?my pi?kny dowód,
ale nie otym...
Mo?e kto? jest zorientowany, czy pegasosa sprzedaj? razem z april2 ?
a wracaj?c do linucha, to my?l? ?e maj?c do testowania G3/600, to po zainstalowaniu Debiana niewiwle wysi?ku nale?a?o by w?o?y? w sprawdzenie np. czasu kodowania mp3 w lame, nie ka?dy mo?e dosta? tak? plytk? do zabawy.
pozdrówka
Odpowiedz na ten komentarz
 [24135] das skoda channel
  2003-08-04 o godz. 00:17:39 porneL odpowiada na #24134
  Wysłany z *.warszawa.sdi.tpnet.pl via Opera/7.20 (Windows NT 5.1; U) [en]
Tak, pegasosy sprzedawane sa z april2. Wyniki LAME przedstawilem w swoim tescie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [24140] Potopu nie b?dzie . . . .
  2003-08-04 o godz. 13:18:09 Seeker odpowiada na #24134
  Wysłany z *.klebark-wielki.sdi.tpnet.pl via AmigaVoyager/2.95 (AmigaOS/MC680x0)

u?ywam linuxa od dwóch latek non-stop (kto? chyba pyta? czy to mo?liwe),

Mam paru kumpli "u?ywaj?cych" i chwa?a bogu (czy komu tam jeszcze...)
nie narzekaj? zbytnio. Do?? cz?sto wymieniamy do?wiadczenia i klimat jest
jak najbardziej poprawny. Je?eli kto? si? czego? czepia, to zawsze chodzi
o sprawy bardziej prywatne. Poza tym, je?li co? nie gra, to mówi si? o tym rzeczowo,
a nie ideologicznie. Ja uwa?am, ?e linuch jest ideologicznie poprawny,
a ?e sam bym tam troch? zmieni?... nie ma systemów idealnych. Generalnie linucha
da si? u?ywa? i nie jest to ?adna choroba.


pingwiniarze s? ci?gle jeszcze mocno zakompleksieni, na co mieli?my pi?kny dowód,

Dowód by? (i jest) przyk?adem akademickim na ró?norodno?? pogl?dów, sposobu my?lenia
i tzw. "wyj?tki od regu?y". ;) Nie chcia?bym jednak tutaj uogólnia?.
Wiem z do?wiadczenia, ?e ludzie s? bardzo ró?ni i powy?szy przyk?ad tylko to potwierdza.
Wiem te? o tym, ?e najbardziej normalni s? "prawdziwi" Amigowcy. Czyli ci, którzy
wiedz? co robi? i wiedz? dlaczego. Posiadaj? oni wysoki stopie? samo?wiadomo?ci.
I cieszy mnie, ?e (moim zdaniem) do nich nale??. Traktuj? to jako (pewnego rodzaju)
zaszczyt. Nie chodzi mi tu o przynale?no?? do jakiej? "ELITY",
tylko o w?a?ciwe podej?cie do rzeczy.


my?l? ?e maj?c do testowania G3/600, to po zainstalowaniu Debiana niewiele wysi?ku
nale?a?oby w?o?y? w sprawdzenie np. czasu kodowania mp3 w lame,
nie ka?dy mo?e dosta? tak? plytk? do zabawy.

Tu si? z tob? zgadzam, lecz mo?e to tylko ma?e przeoczenie...
Taki test nie by?by trudny do wykonania, a wynik by?by chyba do?? obiektywny.
Tak przypuszczam. Nie uwa?am tego jednak za jakie? istotne uchybienie, bo ogólnie
test by? bardzo poprawny. A swoj? drog?, kilka osób u?ywa ju? Pegaza i móg?by kto?
zrobi? co? takiego. Sam bym ch?tnie si? dowiedzia?, jak si? sprawy maj?.
Proponuj? ankiete, n.t. tego, co powinno si? znale?? w testach.
To chyba sprawiedliwe rozwi?zanie...pozdrówka

Dzi?kuj? w imieniu ca?ej spo?eczno?ci i odzdrawiam, je?eli mo?na tak powiedzie?.

A tak zupe?nie od siebie: s? jeszcze na tym ?wiecie ludzie normalni...
z czego si? bardzo ciesz?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [27075] Wscieklosc
  2003-11-25 o godz. 01:50:16 Blizziv odpowiada na njusa
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
tak przyglondam sie dyskusji i mnie szlag trafia od 7 lat interesuje sie komputerami - roznymi komputerami mialem ami
ze 2 razy (040/40mhz16mb) mialem 3 piece 386 pentium 1 pentium 2
aktualny konfig to Compaq Ap400 128mb ram dysk UWSCSI
starz moze maly gdyb nie fakt ze obecny konfig jest pierwszym wpelni sprawnym!! i wzwiazku z tym szlag mnie trafia jak slysze jak cfaniaki sie wypowiadaja na tema stabilnosci
ruznych platform fakt jest jeden windows jest do dupy
ale zeby tak stwierdzic trza miec windowsa ktory sie niewiesza (sa takie?)
jesli ktos ma problem ze mu karta sfx niedziala
i z tego powodu kupuje nowy konfig to niech wyciagnie se baterie od cmosu nachwile apotem sprawdzi czy cos sie zmienilo
jesli karta niejest fizycznie uszkodzona to niema cudow
musi dzialac a mowienie ze maki to syf jest zgruntu kretynskie to ze MDW pracuje na makach nieznaczy ze sie na nich zna.

mojim najbardziej nie stabilnym systemem byl >>amigaos
Odpowiedz na ten komentarz
 [27076] postscriptum
  2003-11-25 o godz. 02:02:51 Blizziv odpowiada na #27075
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
Pragne jedank dodac ze nie zpowodu Felernosci amigaos tylko zpowodu braku >>wiedzy
Odpowiedz na ten komentarz
 [27093] ok...
  2003-11-25 o godz. 12:16:32 baderman odpowiada na #27075
  Wysłany z *.barbara.ds.polsl.gliwice.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
a teraz spokojnie, o co dok?adnie chodzi... lol :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [27168] Oco chodzi ...
  2003-11-27 o godz. 03:40:19 Blizziv odpowiada na #27093
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)
TO byla potrzeba wyrazenia sie na temat maka araczej krytki ze strony mdw ktory jak mi sie zdaje stwierdzil ze G3 233
to smola jednoczesnie dodajonc zaraz ze jak wraca do domu to zulga siada przed swoim piecem 900mhz i niemoze sie nadziwic
jaki on szybki.. troche to dziwne G3 233/Pentium 900
zreszta niewazne...
Odpowiedz na ten komentarz
 [27169] Jakbys czytal uwazniej....
  2003-11-27 o godz. 08:07:48 Tomasz Kaczanowski (Kaczus) odpowiada na #27168
  Wysłany z 172.27.18.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.5) Gecko/20031007
To bys wiedzial, ze szybkosc tez porownywal z Amiga z PPC (on ma chyba 603/160MHz+ 060/50MHz...) Coz przekazywal swoje odczucia jako uzytkownik, tak samo jak inni swoje odczucia przekazuja pracujac na innych systemach/komputerach (np MDW na Pegasosie... - o rany znowu MDW - hihihi)
Odpowiedz na ten komentarz
 [29608] Hehe, nic sie nie zmienilo
  2004-04-17 o godz. 18:53:58 kashoob odpowiada na njusa
  Wysłany z *.pl-net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)
Dotrzymalem do polowy komentarzy ;)

Test - super. Coraz powazniej zastanawiam sie nad odkurzeniem mojej a12k, a po wakacyjnej pracy - kupieniem pegaza. Nawet paru pececiarzy zarazi?em specyfikacj? nowego dzie?a.

A co do topiku? Po prostu wszyscy dalej na siebie wrzucaja, nic nie zmienilo sie od 3-4 lat, kiedy przestalem szkodnikowac na amigowych listach :) Eh, Amigowcy :) Ale wiecie? to ma swoj urok ;) jakis tam, gleboko schowany, ale ma... moze dlatego jeszcze wszyscy jestesmy/jestescie w kupie? :) W kupie w koncu razniej :) Pozdro dla wszystkich! Garyyyyy, dajesz czadu ;) pozdro Fei, pozdro reszta! :)
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Włącz Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas