Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Krzy? na drog?
  Nadesłane przez: Zauoga Ge, 2002-03-14, godz. 15:17:32
Szanowni acepowcy,

Ostatnie posuni?cia firmy Amiga Inc., (o których piszemy poni?ej) nie pozostawiaj? nam innego wyj?cia, jak po?egna? si? z ni? raz na zawsze (a tak?e oficjalnie wypi?? nasze boing-balls w jej kierunku). Cho? rulezuj?cy przeciwnicy emulatorów nigdy by na to nie wpadli, J.W. Adminostwo W ?wietlistych Zbrojach® nigdy nie nale?a?o do zwolenników polityki firmy Microsoft, tudzie? rozlicznych jej "innowacji" na polu technologii i nie tylko (czym ró?nimy si? dla przyk?adu od rz?du polskiego).

Nie mo?emy i nie zamierzamy zatem spokojnie patrze?, jak firma, której ekscytuj?ce (ang. "exciting") obwieszczenia publikujemy co jaki? czas, ma zamiar przy?o?y? (albo nadstawi?) r?k? do najwi?kszej mokrej kupy w historii Internetu, tj. inicjatywy .NET, b?d?cej kolejnym chytrym pomys?em M$ na przej?cie kontroli na naiwnymi u?ytkownikami globalnej wioski.

Cho? w nadchodz?cych dniach przenikliwe umys?y amig0wiec ukuj? z pewno?ci? rozmaite teorie spiskowe, obja?niaj?ce dlaczego Microsoft jest dobry dla Amigi oraz, i? nie przez przypadek ami-CEO ma na imi? Bill, wiadomo powszechnie, ?e Microsoft jest dobry, ale tylko dla siebie.

Reasumuj?c, z portalu ACP znikaj? linki do Amiga Inc., jak równie? zaprzestajemy publikacji jakichkolwiek newsów dotycz?cych owej firmy, jej produktów, pracowników etc. jakkolwiek by one nie by?y ekscytuj?ce (ang. "exciting"). Co si? natomiast tyczy Amiga Classic, systemu MorphOS i rzeczy pokrewnych, to wszystko zostaje po staremu.

Spocznij.


English version of the statement can be found here.

Lista komentarzy  Wszystko bez wątków  Wszystko z wątkami   Dodaj
 [11849] Still in business!
  2002-03-16 o godz. 13:01:20 Banter odpowiada na njusa
  Wysłany z *.asternet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows ME) Opera 6.01 [en]
Pragn? zwróci? Wasz? uwag?, bracia amigowcy,?e aktualne posuni?cia Amiga Inc.,tak bojkotowane przez portal ACP s? JAK NAJBARDZIEJ wyrazem ?ywotno?ci naszej ukochanej platformy. Przypomnijcie sobie czasy kiedy Amiga by?a na ustach wszystkich - nikt wtedy nie odwraca? si? od firmy-matki (wówczas Commodore) tylko dlatego, ?e robi?a interesy z przoduj?cymi w bran?y IT ( by nie szuka? daleko przyk?adów - Microsoft i jego Amiga Basic jako cz??? systemu operacyjnego( dzi? na t? my?l niektórzy si? krzywi?, a dlaczego? Mo?na by?o gdy Amiga ?wi?ci?a triumfy, wspó?pracowa? z Microsoftem a dzi? ju? nie?). Dlaczego wszyscy, którzy dzi? odwracaj? si? od Amiga Inc. nie zrobili tego na samym pocz?tku (bo jak udowodni?em powy?ej Amiga OD POCZ?TKU by?a zwi?zana z gigantami przemys?u informatycznego)? Nie dostrzegam powodów. Amiga Inc obra?a dobr? drog?. Pomy?lcie - cz?sto s?yszymy,?e Amiga nie trzyma?a si? standardów, dlatego by?a platform? odnosz?c? sukcesy. Dlaczego dzi? mamy trzyma? si? starych technologii, utartych schematów? Rynek PDA rozwija si? ogromnie dynamicznie, a fakt,?e Amiga Inc. odnajduje na nim swoje miejsce jest godny podziwu. Dlaczego nie u?ywa? Amigi w takiej formie jak nam si? podoba? Odnosz? wra?enie, ?e pod wp?ywem gwa?townie transformuj?cego si? oblicza Amigi niektórzy z nas gubi? si?, co doprowadza do skrajnych reakcji ( vide niepublikowanie informacji o Amiga Inc.)tylko dlatego,?e nie odpowiedzieli?my sobie jednoznacznie na pytanie: co to jest Amiga? Dzi? s?owo ?komputer? kojarzone jest przez wi?kszo?? ludzi ze standardem PC. Kto kupi now? Amig?? Do czego wszyscy d??ymy oczekuj?c Amigi NG? ?eby sercem nie by? x86, albo w ostateczno?ci który? z procesorów Intel?a? Aby powróci?a magia pot??nych uk?adów specjalizowanych? By amigowy soft dzia?a? jak na oryginale? Po co tworzy si? coraz to nowsze arty o sytuacji Amigi? Mo?e by nas zmusi? do my?lenia. Czego w?a?ciwie chc? Amigowcy? Po co tyle alternatywnych rozwi?za? jak Pegasos, AMIthlon, MorphOS? Czy? nie potwierdza to tezy o poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie - które z nich jest prawdziw? Amig?; i co ?wiadczy o tym, ?e co? jest Amig?, a inne rozwi?zanie ju? nie? Przemiany s? nieod??czn? cz??ci? ?wiata - czy mo?na sobie na powy?sze pytania odpowiedzie? tylko raz? A mo?e potrzeba szuka? odpowiedzi przy ka?dym uruchomieniu naszej ukochanej maszyny. Wnioski pozostawiam Wam. I jeszcze raz mocno podkrteslam - Amiga is still in business! Jak za starych, dobrych czasów wraz z najlepszymi w bran?y...
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas